Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Robak"

Management of small battery and portable accumulator waste. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi


  A review with 41 refs. Current state and trends were presented. Przedstawiono obecny stan gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi (przenośnymi) w Kraju. Dokonano przeglądu technologii recyklingu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych stosowanych w istniejących instalacjach przemysłowych na świecie oraz dokonano przeglądu najnowszych badań laboratoryjnych z zakresu odzysku metali zawartych w małogabarytowych ogniwach galwanicznych. Wykazano, że pomimo dostępności licznych technologii recyklingu zużytych przenośnych ogniw galwanicznych, prawidłowa gospodarka wymaga przede wszystkim zmiany postawy społeczeństwa w podejściu do tego problemu, zwłaszcza w podejściu do selektywnej zbiórki. Ciągłe doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii powoduje wzrost ingerencji człowieka w środowisko naturalne i stwarza coraz poważniejsze zagrożenia ekologiczne1, 2) związane z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów wszelkie działania człowieka powinny być ukierunkowane na zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, a odpady, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie można uniknąć powinny być poddawane recyklingowi, podobnie jak zużyte wyroby. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga szczególnej uwagi, z jednej strony ze względu na zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi, a z drugiej są cennym surowcem wielu metali, w obliczu wyczerpujących się zasobów złóż naturalnych. Zanieczyszczenie środowiska oraz samowystarczalność surowcowa są istotnymi czynnikami oddziaływań, które uniemożliwiają lub utrudniają funkcjonowanie lub rozwój społecznogospodarczy i mogą być rozważane jako elementy bezpieczeństwa powszechnego2-5). Obecnie w Polsce gospodarka zużytymi wielkogabarytowymi [...]

 Strona 1