Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN BASIAGA"

Porównanie własności elektrochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo stopów Ti-6Al-4V ELI oraz Ti-6Al-7Nb stosowanych w medycynie

Czytaj za darmo! »

Uzyskane wyniki badań z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej stanowią próbę weryfikacji przydatności poszczególnych wariantów obróbki powierzchniowej w celu poprawy właściwości fizykochemicznych stopów Ti-6Al-4V ELI i Ti-6Al-7Nb. Przygotowanie powierzchni obejmowało zabiegi obróbki powierzchniowej składające się z szlifowania, obróbki wibracyjnej, polerowania mechanicznego, obróbki strumieniowo-ściernej, polerowania elektrochemicznego oraz anodyzacji przy potencjałach 57V, 77V, 87V oraz 97V. Abstract. The obtained results with the use of electrochemical impedance spectroscopy represents an attempt to verification of the suitability of particular variants of the surface treatment in order to improve physicochemical properties of Ti-6Al-4V ELI and Ti-6Al-7Nb alloys. Preparation of surfaces procedures included of surface treatment consisting of grinding operation, shot-peening, mechanical polishing, sandblasting, electrochemical polishing and anodic oxidation at potentials 57V, 77V, 87V and 97V (Comparison of electrochemical properties of surface modified Ti-6Al-4V Eli and Ti-6Al-7Nb alloys used in medicine). Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V ELI, stop Ti-6Al-7Nb, utlenianie anodowe, EIS Keywords: Ti-6Al-4V ELI alloy, Ti-6Al-7Nb alloy, anodic oxidation, EIS Wstęp Stopy tytanu z uwagi na bardzo dobre własności mechaniczne, mały ciężar właściwy oraz dobrą odporność na korozję stanowią obecnie jedną z najpopularniejszych grup materiałów metalowych stosowanych między innymi w ortopedii i traumatologii. Współczesna technika stawia coraz to wyższe wymagania materiałom stosowanych na biomateriały, między innymi niezawodność, większa wytrzymałość, czy własności mogące jedynie poprawić parametry istniejących już rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie metodami modyfikacji powierzchni materiałów, które ponadto odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu własności fizykochemicznych. Stosowa[...]

Badania własności elektrochemicznych warstw krzemionkowych stosowanych na wyroby medyczne przeznaczone do kontaktu z krwią

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki badań własności elektrochemicznych warstw krzemionkowych wytworzonych na stali Cr-Ni-Mo przeznaczonej do kontaktu z krwią. Badane próbki poddano szeregowi metod obróbki powierzchniowej: szlifowanie, polerowanie elektrolityczne, pasywacja chemiczna, naniesienie warstw krzemionkowych przy wykorzystaniu zanurzeniowej techniki zol-żel. W celu określenia własności elektrochemicznych powłok SiO2 przeprowadzono badania odporności korozyjnej metodami: potencjodynamiczną oraz impedancyjną. Abstract. The paper presents the results of the electrochemical properties of silica layers produced on Cr-Ni-Mo steel intended for contact with blood. The samples were subjected to a series of surface preparation methods: grinding, electrolytic polishing, chemical passivation, sol-gel silica coatings by means of dipping. For the evaluation of electrochemical properties of SiO2 layers of corrosion resistance tests were carried out by means of potentiodynamic and impedance methods. (The research of electrochemical properties of silica layers used in medical devices intended for contact with blood) Słowa kluczowe: warstwa krzemionkowa, własności elektrochemiczne, badania potencjodynamiczne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Keywords: silica layer, electrochemical properties, potentiodynamic tests, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Prawidłową więź pomiędzy implantem, a środowiskiem tkankowym zapewnia odpowiednio przygotowana powierzchnia wyrobu medycznego. Połączenie zalet metalowych konstrukcji wszczepów z wymaganą do zastosowań medycznych biotolerancją osiąga się poprzez różnorodne metody obróbki powierzchniowej implantów, m.in.:polerowanie elektrochemiczne, pasywacja chemiczna, wytwarzanie powłok tlenkowych otrzymywanych przy pomocy metody zol-żel. Modyfikacja oparta na technologii zol-żel jest jedną z najbardziej progresywnych metod pokrywania powierzchni, o różnej morfologii i geometrii, cienkimi[...]

Evaluation of the degree of wear of rotational instruments used in dentistry


  Medical tools and instruments comprise a very wide as well as functionally and geometrically diversified group of products. Dental instruments are a special group of medical instruments. They are used irregularly and with varying intensity, they are in direct contact with a tissue environment and with body fluids, with agents used for sterilisation and disinfection, medicines, they are subject to operational wear and sometimes to damage. A relatively large number of used dental instruments results from the variety of functions fulfilled by these tools. An intensive development of technology causes continuously increasing requirements for materials, both in the field of operational life and of corrosive-erosive effect. The material wear proceeds mainly on the surface, therefore the development of surface treatments creates broad possibilities to manufacture products of required properties based on the existing materials. The use of surface engineering techniques enables forming the microstructure, phase and chemical composition, state of internal stresses in surface layers of processed materials (metallic, ceramic, plastic), so forming their practical properties, such as: corrosion resistance, resistance to friction and erosive wear, resistance to oxidation at elevated temperatures, increase in the fatigue strength as well as biocompatibility with the environment of tissues and body fluids [1ö15]. MATERIAL AND METHOD OF TESTS The studies comprised rotational instruments - commercial steel drills used in dentistry, modified according to various treatment options: [...]

Wear resistance of dental burs with a diamond coating


  The scientific work on extending the operational life of dental instruments - primarily dental drills - has been ongoing for many years. The expected characteristics distinguishing dental instruments in terms of their design and operation include: - high reliability, - safety of use for operators and patients, -ease of operation, - specific set of mechanical properties as well as geometry useful to perform a specific procedure, - corrosion resistance in operating conditions, - design enabling full sterilisation of the instrument or device, - ergonomic nature and aesthetics of the design and manufacture. Specific conditions existing in the human body create very strict criteria both for metallic materials used for implants and dental instruments as well as for the layers on their surfaces. Good biocompatibility, high adhesion to the basic metal, and corrosion resistance are only some of the requirements to be met when applying specific material in medicine [1÷13]. MATERIAL AND METHODS OF TESTS The studies were carried out on commercial dental drills with a diamond coat. Drills made of a corrosion resistant steel were covered with a nickel-diamond composite of varying diamond grain size. Drills of various shapes of the working part and also of varying grain size of the coat were used, inter alia drills designed to remove old fillings and crowns (the flame-shaped drills) as well as drills intended to prepare tooth tissue by grinding (round and flame-shaped drills). Long-term operational tests of dental drills were performed in a dentist's surgery. The operation consisted of a d[...]

Topografia i grubość warstw pasywnych na utlenianym anodowo stopie Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego przygotowania powierzchni na topografię i grubość warstw pasywnych wytworzonych na powierzchni stopu Ti6Al4V. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinację zabiegów obróbki mechanicznej oraz elektrochemicznej. Utlenianie anodowe przeprowadzono przy zróżnicowanych wartościach potencjału. Wykorzystując w badaniach: elipsometrię, BRDF, kulę całkującą oraz profilometr optyczny, wyznaczono dla badanych warstw pasywnych: grubość, chropowatość, długość autokorelacyjną. Abstract. The paper presents results of the influence of preliminary surface preparation on the topography and thickness of the passive layer formed on the surface of Ti6Al4V alloy. Pre-treatment of surface treatments include combination of mechanical and electrochemical processes. Anodic oxidation was carried out at various values of potential. Thickness, roughness and autocorrelation length of the analyzed layers were tested by means of the following methods: ellipsometry, BRDF, ball integrator and an optical profilometer. Topography and thickness of passive layers on anodically oxidized Ti6Al4V alloys Słowa kluczowe: biomateriały, warstwy pasywne, rozpraszanie światła, optyka cienkich warstw. Keywords: biomaterials, passive layers, light scattering, thin films optics. Wstęp Stop Ti6Al4V jest najczęściej stosowanym biomateriałem metalowym na implanty długoterminowe. Zadecydowały o tym: mały ciężar właściwy, korzystny zespół własności mechanicznych oraz dobra biokompatybilność w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1]. Biokompatybilność biomateriałów metalowych związana jest głównie z dobrą odpornością korozyjną, która uzależniona jest od własności fizykochemicznych powierzchni implantu [2-6]. Ponadto jest ona uzależniona od wielkości odkształceń i naprężeń, które są generowane w implancie podczas jego użytkowania [7, 8]. Dobra biokompatybilność tytanu i jego stopów związana jest ze zdolnością ich powierzchni [...]

Topografia i grubość warstw węglowych wytworzonych na stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących topografii i grubości warstw węglowych, które były wytworzone na powierzchni stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Modyfikacja powierzchni stali obejmowała zabiegi: bębnowania, pasywacji chemicznej oraz naniesienie diamentopodobnej warstwy węglowej metodami rozpylania magnetronowego i rozkładu węglowodorów w plazmie wzbudzonej w polu wysokiej częstotliwości. Grubość warstw węglowych określono z wykorzystaniem spektroskopii elipsometrycznej. Abstract. The paper presents results of studies on topography and thickness of carbon layers which were produced on martensitic steel used for surgical tools. Modification of the steel surface was consisted of several procedures: barreling, chemical passivation and carbon layer application by magnetron sputtering method and decomposition of hydrocarbons in the plasma induced in the high-frequency field. Thickness of carbon layers was determined by ellipsometric spectroscopy. (Topography and thickness of carbon layers formed on martensitic steel used for surgical tools). Słowa kluczowe: warstwy węglowe DLC, stal martenzytyczna X39Cr13, spektroskopia elipsometryczna, narzędzia chirurgiczne. Keywords: DLC carbon layer, martensitic steel X39Cr13, ellipsometric spectroscopy, surgical tools. Wstęp Narzędzia chirurgiczne stanowią rozległą oraz zróżnicowaną funkcjonalnie, a także geometrycznie grupę wyrobów medycznych. Praca w środowisku aktywnym chemicznie wpływa na konieczność przeprowadzania ich sterylizacji oraz odkażania po każdym użyciu, dlatego też złożone warunki użytkowania determinują dobór tworzywa, które powinno zapewniać niezawodną jego eksploatację [1, 2]. Prawidłowy dobór stali na narzędzia chirurgiczne, które pracują w warunkach zarówno statycznych, jak i dynamicznych powinien być dokonywany na podstawie analizy stanu odkształceń i naprężeń powstających w czasie ich użytkowania [3, 4], a następnie skorelowany z własnoś[...]

 Strona 1