Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Arndt"

Badanie ścieków i osadów ściekowych na zawartość metali w świetle obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie polityki wodnej oraz gospodarki odpadami


  Odprowadzane do wód i gruntu ścieki są jednym z podstawowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Z uwagi na obecność w ściekach wielu szkodliwych substancji, stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska, a pośrednio także dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami polityki ochrony środowiska (art. 191 "Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej"**), konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz jakości środowiska naturalnego. Realizowana w państwach członkowskich polityka zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich kontroli1, 2) ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, a w przypadku braku takiej możliwości ograniczanie zanieczyszczeń powodowanych działalnością przemysłową oraz gospodarką odpadami. Ścieków w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska nie zalicza się do odpadów. Odpadami są osady ściekowe, definiowane jako odpady szlamopodobne powstające podczas oczyszczania ścieków3). W celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, niezbędne jest przestrzeganie ustanowionych dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska wodnego i gleby. Aby zmniejszyć szkodliwość i negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko naturalne, konieczne jest systematyczne wypełnianie zaleceń odpowiednich aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie polityki wodnej oraz gospodarki odpadami. Przez "gospodarkę odpadami" rozumie się4) wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi (zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami). W Unii Europejskiej regulacją prawną o charakterze ramowym w zakresie gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami są dwie dyrektywy Parlamentu Europ[...]

Oznaczanie metali w ściekach


  W ramach międzynarodowego programu badań biegłości laboratoriów.Gospodarka ściekowa - regulacje prawne.Ścieki jako jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska naturalnego stanowią - z uwagi na obecność w nich wielu szkodliwych substancji - poważne zagrożenie dla środowiska, w efekcie za jego pośrednictwem także dla zdrowia ludzkiego. Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami polityki ochrony środowiska (art. 191 "Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej"), konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz jakości środowiska naturalnego. Realizowana w państwach członkowskich polityka zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich kontroli (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/ WE1, 2010/75/UE2) ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, a w przypadku braku takiej możliwości - ograniczanie zanieczyszczeń powodowanych działalnością przemysłową oraz gospodarką odpadami. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, niezbędne jest przestrzeganie ustanowionych dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska wodnego i gleby. Aby zmniejszyć szkodliwość i negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko naturalne, konieczne jest systematyczne wypełnianie zaleceń odpowiednich aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie polityki wodnej i gospodarowania odpadami. W Unii Europejskiej regulacją prawną o charakterze ramowym w dziedzinie gospodarki wodnej jest dyrektywa 2000/60/WE3 Parlamentu Europejskiego i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna), zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE4 w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania (w obrębie UE) w zakresie gospodarki wodnej. Wraz z dyrektywami 2006/11/WE5, 2006/118/WE6 i 2008/105/WE4 reguluje zagadnienia dotyczące ograniczania zrzutu szkodliwych substancji do wó[...]

 Strona 1