Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN KULAWIK"

BADANIA LABORATORYJNE REDUKCYJNEGO PRAŻENIA ŻUŻLA POOŁOWIOWEGO Z IMN ODDZIAŁ LEGNICA DOI:10.15199/67.2016.7.1


  W pracy przeanalizowano możliwość przetwarzania żużla poołowiowego z IMN O/Legnica w procesie przewałowym. Właściwą część testów poprzedziły testy tyglowe, które potwierdziły trudności związane z prażeniem badanego materiału. Najważniejszym problemem była niska temperatura topnienia żużla. W ramach pracy wykonano 16 prób prażenia w laboratoryjnym piecu obrotowym. W trakcie testów analizowano wpływ dodatków technologicznych, czasu prażenia oraz temperatury prażenia. Testy prażenia żużla poołowiowego z dodatkiem koksiku i wapna palonego przyniosły umiarkowanie pozytywny efekt. Pozostałość cynku w otrzymanej prażonce wyniosła 2,9% mas., natomiast ołowiu 1,54% mas. Przeprowadzone testy wskazywały, że samodzielny przerób tego materiału jest trudny technologicznie. Z tego powodu wykonano dodatkowe testy przerobu żużla poołowiowego wraz ze szlamami cynkonośnymi pochodzącymi z procesu ługowania prażonych koncentratów cynku. W wykonanych testach materiał nie uległ stopieniu, a zawartości cynku i ołowiu w prażonce (1,15% mas. Zn oraz 0,66% mas. Pb) były wyraźnie niższe niż w przypadku porównywalnych prób przerobu samego żużla poołowiowego. Otrzymane wyniki pozwalają pozytywnie ocenić możliwość wykorzystania żużla poołowiowego jako dodatku w procesie przetwarzania szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym. Słowa kluczowe: żużel, ołów, cynk, proces przewałowy.laboratory tests of reductive roa sting of the lead slag from IMN legnica The paper presents the possibility of processing of lead slag from IMN O/Legnica in Waelz process. The main part of tests was preceded by the crucible tests, which confirmed difficulties associated with roasting of the examined material. Low melting temperature of the slag was the main problem. The research included 16 roasting tests in laboratory rotary kiln. The tests included analysis of the influence of technological additives, roasting time and temperature. The roasting tests performed with the addition of coke breeze and[...]

WPŁYW STRUKTURY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH TYPU (Zn,Fe)S NA KINETYKĘ I STRUKTURĘ PRODUKTÓW PROCESU ICH UTLENIANIA


  Rozpoznanie optymalnych warunków procesu prażenia w warunkach fluidalnych, w zależności od rodzaju stosowanych surowców i ich własności, ma zasadniczy wpływ na własności chemiczne i strukturalne prażonki a tym samym, na uzysk cynku w metodzie hydrometalurgicznej. Aktualnie, światowa produkcja cynku oparta jest na przerobie koncentratów siarczkowych, w których sfaleryty (Zn,Fe)S są dominującym nośnikiem cynku. Przedstawiono preparatykę wytwarzania związku (Zn,Fe)S o różnej zawartości Fe, zbadano podstawowe własności spreparowanych sfalerytów, takie jak: struktura, temperatura zapłonu i kinetyka procesu utleniania. Zbadano własności fizykochemiczne i strukturalne produktów procesu utleniania spreparowanych sfalerytów. Stwierdzono wpływ zawartość żelaza w sfalerytach, oraz wpływ temperatury, na jakość produktów po procesie utleniania. Żelazo po procesie utleniania występuje w postaci trudno ługowanego ferrytu cynku — ZnFe2O4, którego ilość jest zależna od ilości żelaza w prażonym surowcu. Nie stwierdzono istotnego wpływu zawartości żelaza w sfalerycie na kinetykę ich utleniania. Słowa kluczowe: sfaleryt, fluidyzacja, ferryt cynku, utlenianie INFLUENCE OF (Zn,Fe)S CHEMICAL COMPOUNDS STRUCTURE ON KINETICS AND STRUCTURE OF PRODUCTS FROM THEIR OXIDATION Recognition of optimal roasting conditions in the fluidized bed, depending on used raw materials type and their properties, has a principal influence on chemical and structural properties of roasted ore and yield of zinc, using hydrometallurgical method. Currently, global production of zinc is based on processing of sulfide concentrates, in which (Zn,Fe)S sphalerites are dominant zinc bearing elements. The studies were carried out on the laboratory scale. The paper presents preparation of (Zn,Fe)S with different Fe content and examination of such basic properties of the prepared sphalerites, as: structure, ignition temperature and oxidation kinetics. Physicochemical and structural propertie[...]

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE W PIROMETALURGII CYNKU I OŁOWIU NA ŚWIECIE DOI:10.15199/67.2018.6.4


  Produkcja cynku i ołowiu na świecie z roku na rok wzrasta ze względu na rosnące zapotrzebowanie tych metali w różnych gałęziach przemysłu. Produkcja ołowiu rafinowanego na świecie w 2016 r. wyniosła blisko 11,2 mln Mg, natomiast światowa produkcja metalicznego cynku wyniosła ponad 13,7 mln Mg [5]. Ołów produkowany jest głównie z siarczkowych koncentratów oraz z materiałów wtórnych pochodzących głównie z recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Technologiami pirometalurgicznymi stosowanymi w produkcji ołowiu surowego są: klasyczny piec szybowy typu Water-Jacket, proces ISP (ang. Imperial Smelting Process) oraz względnie nowe procesy jak: QSL, KIVCET, KALDO, ISASMELT/AUSMELT. W produkcji cynku z surowców pierwotnych dominują głównie dwie technologie: ISP oraz klasyczny proces RLE. Proces ISP jest ciągle doskonalony pod względem techniczno-technologicznym. Wykonane modernizacje przyczyniły się do poszerzenia bazy surowcowej w tym procesie oraz pozwoliły na dalszy rozwój tej technologii. Klasyczny proces otrzymywania cynku poprzez prażenie koncentratów blendowych, ługowanie i elektrolizę, również jest technologią ciągle optymalizowaną pod wieloma względami. Nowoczesne technologie w przemyśle metali nieżelaznych są ciągle ze sobą rywalizującymi pod względem techniczno- -technologicznym. Powoduje to zwiększenie wydajności, energooszczędności danych instalacji oraz dostosowanie ich do co- ANDRZEJ CYBULSKI RYSZARD PRAJSNAR SEBASTIAN KULAWIK ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE W PIROMETALURGII CYNKU I OŁOWIU NA ŚWIECIE DOI 10.15199/67.2018.6.4 W artykule dokonano przeglądu współcześnie stosowanych rozwiązań w technologii pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu. Na podstawie ich analizy określono kierunki rozwoju w hutnictwie tych metali. Stosowane obecnie rozwiązania techniczno-technologiczne w metalurgii cynku i ołowiu charakteryzują się dążeniem do pełnej kontroli procesu technologicznego, m.in. poprzez precy[...]

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PROCESU PRZEROBU PYŁÓW STALOWNICZYCH W BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. DOI:10.15199/67.2015.8.1


  BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na poprawę skutków oddziaływania na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Realizując ten program, w ostatnim okresie oddano do eksploatacji między innymi dwie ważne instalacje: w 2006 r. unikatową w skali światowej instalację odsiarczania gazów z pieców przewałowych (Waelz kiln) oraz w końcu 2011 r. oddział przygotowania wsadu komponowanego do procesu przerobu hutniczego z pyłów pochodzących z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych (znanych jako EAFD), dodatków technologicznych i reduktora. Oddanie do eksploatacji tej inwestycji otworzyło drogę do modernizacji technologii procesu przerobu EAFD. Prace te podjęto w 2012 r. wspólnie z IMN Gliwice w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/23/154760/NCBR/12 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji tego projektu w skali przemysłowej. Przedmiotem badań było ustalenie warunków technologicznych przygotowania wsadu przy wykorzystaniu nowej instalacji, a następnie jego przerobu w procesie przewałowym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono korzystny wpływ granulacji wsadu, zastosowanie wapna palonego w miejsce stosowanego do tej pory kamienia wapiennego, jako regulatora modułu zasadowości wsadu oraz doprowadzenie dmuchu sprężonego powietrza do strefy rozładunku żużla na: wydajność procesu, obniżenie zawartości cynku w odpadach, zmniejszenie zużycia reduktora i gazu oraz poprawę jakości produktów procesu. Słowa kluczowe: cynk, pyły stalownicze, proces przewałowy MODERNIZATION OF TECHNOLOGY OF EAF DUST PROCESSING IN BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. The paper presents results from the project conducted on[...]

ROZBUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO DO MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIELI CYNKOWEJ 16 Mg ZnO/DOBĘ DOI:10.15199/67.2019.9.4


  W ramach projektu "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GEKON II - GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH na podstawie opracowanych wytycznych: zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono w Oddziale huty Oława w Będzinie [1, 2, 3] modelowe stanowisko badawcze przeznaczone do wytwarzania bieli cynkowej w ilości 6 Mg/ dobę. Piec stanowiący główny element modelowego stanowiska badawczego do produkcji bieli cynkowej (wykonany przez firmę PTC PiecoSerwis Sp. z o.o. z Gliwic) składa się z części topielnej (piec przechylny wannowy) wyposażonej w palnik bezpośrednio ogrzewający i topiący cynk, oraz części do odparowania cynku (piec tyglowy), w której palniki ogrzewają ścianki tygli nie mając bezpośredniego dostępu do parującego cynku. Tygle realizujące odparownie cynku uzupełniane są cyklicznie ciekłym cynkiem stopionym w piecu topielnym. Parujący cynk utleniany jest do ZnO tlenem zawartym w zasysanym powietrzu. Strumień powietrza uczestniczącego w utlenianiu jest tak dobrany, by w krótkim okresie czasu powstałe cząstki schodzić do temperatury poniżej 350°C. Wytworzoną biel cynkową odbierano w znajdującym się na wyposażeniu Oddziału w Będzinie układzie osadczo-odbiorczym. 22 Rudy Metale 2019, R. 64, nr 9 s. 22-25 PIOTR BEDNAREK GRZEGORZ KRAWIEC SEBASTIAN KULAWIK RYSZARD PRAJSNAR PAULINA TUŹNIK-JASIŃSKA KAROL NIEPSUJ HENRYK PACYNA AGATA ŻAK DOI 10.15199/67.2019.9.4 ROZBUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO DO MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIELI CYNKOWEJ 16 Mg ZnO/DOBĘ W ramach projektu "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach[...]

 Strona 1