Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA GORAZDA"

Otrzymywanie tripolifosforanu sodu o podwyższonym ciężarze nasypowym metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę zwiększania ciężaru nasypowego tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą chemiczną. Jako surowców użyto wysuszonej rozpyłowo mieszanki orto- i pirofosforanów sodu otrzymanej w technologii produkcji tripolifosforanu sodu w Z.Ch. Alwernia. Ciężar nasypowy TPFS został zwiększony poprzez dodatek wody do mieszanki fosforanów sodu kierowanych do kalcynacji. Otrzymaną mieszaninę kalcynowano przez 1 h w temp. 550°C i 400°C w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Proponowana metoda pozwala otrzymać tripolifosforan sodu granulowany o ciężarze nasypowym ok. 0,85 kg/dm3. Na tripolyphosphate (I) was produced by calcination of a wetted com. mixt. of NaH2PO4 and Na2HPO4 at 400 and 550°C. Two cryst. I phases were identified by X-ray diffraction and characterized by sieve[...]

Tripolifosforan sodu o dużym ciężarze nasypowym otrzymany metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania tripolifosforanu sodu o dużym ciężarze nasypowym metodą chemiczną. Jako surowców użyto tripolifosforanu sodu o zwiększonym ciężarze nasypowym i dużej zawartości Fazy I lub Fazy II. Ciężar nasypowy TPFS został zwiększony poprzez dodatek wody do tripolifosforanu sodu kierowanego do ponownej kalcynacji. Otrzymaną mieszaninę kalcynowano przez 1 h w temp. 550°C i 400°C w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Proponowana metoda pozwala otrzymać tripolifosforan sodu granulowany o ciężarze nasypowym ok. 0,98 kg/dm3. High bulk d. Na tripolyphosphate (STPP) was produced by calcination of medium bulk d. STPP with high content of Form I or Form II and water at 550°C or 400°C, resp., for 1 h in a lab. chamber kiln. The final STPP showed the bulk d. [...]

Statystyczna analiza wyników badań otrzymywania tripolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania tripolifosforanu sodu o gęstości nasypowej regulowanej w granicach 0,90-0,95 kg/dm3 oraz pożądanej zawartości fazy I i fazy II TPFS. Określenie profilu aproksymacji i funkcji użyteczności umożliwiło optymalizację parametrów procesu otrzymywania produktu o pożądanej gęstości nasypowej. Prepn. of Na tripolyphosphate (I) of low bulk d. by calcination of a mixt. of Na phosphates and H2O was assessed by using a quasi-optimum D Hartley exptl. design. The bulk d. of I was 0.90-0.95 kg/L under optimum conditions (H2O/phosphates mass ratio 25/100, H2O temp. 15°C, rubbing time 5 min, max. calcination temp. 350°C or 550°C. Wytwarzane obecnie 􀄞rodki czysto􀄞ci w postaci proszków kompaktowych i tabletek charakteryzuj􀄅 si􀄊 du􀄪􀄅 g􀄊sto􀄞ci􀄅 nasypow􀄅 i podwy􀄪szon􀄅 zawarto􀄞ci􀄅 sk􀃡adników powierzchniowo czynnych1-3). Tripolifosforan sodu (TPFS) o zwi􀄊kszonej g􀄊sto􀄞ci nasypowej jest szczególnie przydatny do stosowania w tego typu detergentach4, 5). TPFS produkowany jest g􀃡ównie metod􀄅 dwustopniowej dehydratacji w suszarce rozpy􀃡owej i kalcynatorze obrotowym6). Produkt kalcynacji ma g􀄊sto􀄞􀃼 nasypow􀄅 0,55-0,75 kg/dm3. Tak ma􀃡a warto 􀄞􀃼 jest wynikiem charakterystycznej struktury "wydmuszkowej" ziaren TPFS. Mo􀄪liwo􀄞􀃼 otrzymania TPFS o regulowanej g􀄊sto􀄞ci nasypowej metod􀄅 chemiczn􀄅, wp􀃡ynie na uproszczenie technologii produkcji oraz pozwali na otrzymanie doskonah[...]

Wpływ parametrów procesu wytwarzania tripolifosforanu sodu na jego gęstość nasypową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki serii doświadczeń, w trakcie których zbadano odpowiedź obiektu badań na określone wartości wielkości wejściowych. Zastosowanie planu doświadczeń Placketta i Burmana pozwoliło na dokonanie oceny istotności wpływu dziesięciu parametrów procesu na gęstość nasypową tripolifosforanu sodu i eliminację parametrów nieistotnych. Na tripolyphosphate (I) was prepd. by rubbing a mixt. of Na phosphates and H2O under varying conditions and its calcination to a product with a grain size mostly 0.25-0.60 mm. The I d. depended significantly on the H2O mass, H2O temp. and the rubbing time only. Rynek detergentów wprowadzi􀃡 surowe wymagania dotycz􀄅- ce jako􀄞ci surowców stosowanych do produkcji 􀄞rodków czysto 􀄞ci. Detergenty ewoluowa􀃡y pod wzgl􀄊dem sk􀃡adu, formy i dawkowania w procesach prania i czyszczenia. W produkcji nowoczesnych 􀄞rodków chemii gospodarczej, którymi s􀄅 proszki do prania typu kompakt i tabletki, szczególny nacisk po􀃡o􀄪ono na parametry surowców i procesów zmierzaj􀄅cych do wytworzenia koncentratów i produktów o du􀄪ej g􀄊sto􀄞ci nasypowej, które zapewniaj􀄅 odpowiednio wysok􀄅 wydajno􀄞􀃼 czyszczenia przy ma􀃡ej dawce stosowania1-5). Tripolifosforan sodu (TPFS) o podwy􀄪szonej g􀄊sto􀄞ci nasypowej jest szczególnie przydatny do stosowania w obu tych rodzajach detergentów. Jako cel bada􀄔 do􀄞wiadczalnych przyj􀄊to weryfikacj􀄊 istotno􀄞ci wp􀃡ywu parametrów procesu na g􀄊stoИ[...]

Experimental instalation for recovering phosphorus from sewage sludge ash. Modification of residue washing conditions Instalacja doświadczalna do odzysku fosforu z popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Dobór warunków przemycia pozostałości po ekstrakcji DOI:10.15199/62.2016.10.2


  Ashes from combustion of sewage sludge were extd. with aq. H3PO4 and HNO3 for 60 min and then the extn. residues were washed with dild. HNO3 soln. and with water to recover the remaining PO4 3- ions from the filter cake. The expts. were carried out in 2 reactors (vol. 5 L and 50 L). The acidic washing resulted in a decrease in PO4 3- ion contents from 11% down to 3.4% by mass. Przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji parametrów przemywania kwasami mineralnymi osadów po ekstrakcji popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Ekstrakcję prowadzono, stosując kwas fosforowy(V) oraz azotowy(V), w celu odzysku związków fosforu z bogatych w ten pierwiastek popiołów. Efektywne odmycie pozostałości po ekstrakcji ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności odzysku, gdyż roztwory popłuczne zawierają znaczne ilości związków fosforu. Badania prowadzono w skali wielkolaboratoryjnej w reaktorze Syrris Globe® o pojemności 5 dm3 oraz w instalacji doświadczalnej w reaktorze o pojemności 50 dm3. Wykazano, że wprowadzenie kwaśnego przemycia osadu pozwala na zmniejszenie zawartości jonów PO4 3- w osadzie z 11% do 3,4% mas. W maju 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną listę krytycznych surowców mających kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki. Wśród sześciu nowych materiałów, dołączonych do listy z 2011 r., w tym opracowaniu znalazły się rudy fosforowe1). Świadczy to o zwiększającej się świadomości decydentów, którzy zaczęli dostrzegać rolę fosforu jako pierwiastka warunkującego, jeśli nie egzystencję człowieka na Ziemi, to utrzymanie wypracowanej przez pokolenia jakości życia. Zapotrzebowanie na nawozy mineralne wciąż wzrasta i przypuszczalnie ich produkcja będzie się nadal zwiększała. Stąd wynika nasilająca się obawa o wyczerpywanie nieodnawialnych złóż fosforowych, stanowiących jedyny surowiec technologiczny, oraz rosnące zainteresowanie możliwością odzysku fosforu ze źródeł alternatywnych. W grudniu 2015 [...]

Właściwości osadów z oczyszczania ścieków komunalnych i popiołów z ich obróbki termicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawione w niniejszej pracy badania pozwoliły na porównanie właściwości fizyko-chemicznych osadów, pochodzących z pięciu polskich i jednej niemieckiej oczyszczalni ścieków komunalnych, oraz popiołów z ich spalania. Badania wykazały duże zróżnicowanie składu osadów ściekowych, np. zawartość PO 4 3- w popiołach waha się od 11 do 19%, natomiast wapnia od 2 do 12%. Osady zawierają znaczn[...]

Badania nad odzyskiem fosforu z osadów z oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody odzysku fosforu z osadów komunalnych oraz wyniki badań nad możliwością zastosowania kwasu azotowego do odzysku fosforu z popiołów po spalaniu osadów biologicznych z oczyszczania ścieków. Przeprowadzone badania obejmowały termiczną obróbkę osadów komunalnych, celem otrzymania popiołów o najkorzystniejszych właściwościach z punktu widzenia odzysku z nich fosforu. Jako c[...]

Zwiększanie gęstości nasypowej tripolifosforanu sodu metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zwiększania gęstości nasypowej tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą chemiczną. W badaniach wykorzystano półprodukty pochodzące z instalacji produkcyjnej. Gęstość nasypową zwiększano poprzez ucieranie mieszaniny stałych fosforanów sodu, po procesie suszenia rozpyłowego, z roztworem ortofosforanów sodu, po procesie neutralizacji, a następnie kalcynację uzyskanych mieszanek w temp. 350-550°C. Wyniki badań pozwoliły na określenie zależności między stężeniem dozowanego roztworu ortofosforanów sodu a gęstością nasypową produktu uzyskanego po kalcynacji. Bulk d. of Na tripolyphosphate was increased by rubbing the solid Na phosphates with Na3PO4 soln. after spray drying, neutralization and calcination at 350-550°C. The highest bulk d. increase up to 0.926 kg/L (by 119%) was achieved after calcination at 550°C. Tripolifosforan sodu (TPFS) to zwi􀄅zek powszechnie stosowany jako wype􀃡niacz aktywny kompozycji pior􀄅cych. Jest on konkurencyjny w stosunku do swoich zamienników niefosforanowych1), gdy􀄪 􀃡􀄅czy w sobie korzystne w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci wp􀃡ywaj􀄅ce na jako􀄞􀃼 prania. Podwy􀄪szenie skuteczno􀄞ci dzia􀃡ania formu􀃡y pior􀄅cej, eliminacja wype􀃡niaczy nieaktywnych oraz ni􀄪szy koszt jednostkowy prania to efekt pojawienia si􀄊 na rynku 􀄞rodków kompaktowych, koncentratów i superkoncentratów charakteryzuj􀄅cych si􀄊 du􀄪􀄅 g􀄊sto􀄞ci􀄅 nasypow􀄅2). Zmiana charakt[...]

Koncepcja technologiczna otrzymywania tripolifosforanu sodu o kontrolowanej gęstości nasypowej


  Koncepcja technologiczna dotyczy sposobu otrzymywania granulowanego tripolifosforanu sodu (TPFS) o gęstości nasypowej 0,90-1,05 kg/dm3 i odpowiedniej zawartości faz krystalicznych TPFS. Produkt wytwarzany będzie na bazie mieszaniny fosforanów sodu, powstającej w trakcie procesu produkcji TPFS w instalacji do suszenia rozpyłowego roztworów poneutralizacyjnych fosforanów sodu. A technolog. concept for a prodn. of Na5H4(PO3)3 with medium and high bulk d. (0,90-1.05 kg/L) was developed. A tech. mixt. of Na phosphates was mixed with H2O and calcined at 350-550°C to granules 0.25-1.0 mm. W przemyśle stosowane są metody jednostopniowe i dwustopniowe produkcji TPFS. Bez względu na metodę produkcyjną, TPFS otrzymywany jest w wyniku trzech procesów chemicznych, a ciąg technologiczny składa się z części mokrej i suchej1-3). W części mokrej kwas fosforowy neutralizowany jest sodą. Stosunek molowy Na2O:P2O5 (TM) dla procesu neutralizacji wynosi ok. 1,67. W wyniku tego procesu otrzymuje się mieszaninę ortofosforanów, w której na 1 mol fosforanu( V) sodu przypadają 2 mole fosforanu(V) disodu. W części suchej instalacji produkcyjnej ma miejsce suszenie i kalcynacja fosforanów. W czasie suszenia mieszanina fosforanów(V) sodu ulega kondensacji do pirofosforanów. Powstała mieszanina pirofosforanów sodu (diwodoropirofosforanu disodu i pirofosforanu tetrasodu) kondensuje w procesie kalcynacji tworząc TPFS (trifosforan(V) pentasodu). Parametry procesu suszenia i kalcynacji wpływają na właściwości fizykochemiczne otrzymanego produktu. Temperatura kalcynacji jest parametrem decydującym o stosunku masowym fazy I do fazy II w produkcie końcowym3-5). W metodach jednostopniowych otrzymywania TPFS suszenie i kalcynacja stanowią jedną operację technologiczną, którą przeprowadza się w piecu obrotowym, w komorze susząco-kalcynującej lub w złożu fluidalnym6-10). W instalacjach przemysłowych do prod[...]

 Strona 1  Następna strona »