Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KAWAŁEK"

Wpływ asymetrycznego procesu walcowania na wyginanie się pasma podczas walcowania blach grubych

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono teoretyczną analizę procesu walcowania asymetrycznego blach w klatce wstępnej walcowni blach grubych. Badania przeprowadzono dla pasm o różnych - zakresie od 8÷50 %, a współczynnik asymetrii w przedziale od 1÷15 %. Do badań teoretycznych zastosowano komercyjny program komputerowy FORGE 2005®, oparty na metodzie elementów skończonych. Na podstawie przeprowadzonych bada[...]

Analiza wpływu parametrów asymetrycznego procesu walcowania na kształt pasma

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę asymetrycznego procesu walcowania pasm w walcarce wykańczającej dwuklatkowej walcowni blach grubych z podwalcówki, otrzymanej w klatce wstępnej, w celu określenia możliwości sterowania kształtem pasma (wyginaniem się po wyjściu z kotliny odkształcenia) w analizowanym procesie. In the work the analysis of asymmetrical rolling band in finishing double-stand rolling mill of plate mill was done. The plate had been pre-rolling in the roughing mill. The aim of the analysis was to determine some possibilities of control the shape of the band (banding after exit from deformation zone) in the asymmetrical rolling process. Słowa kluczowe: asymetryczny proces walcowania, sterowanie kształtem pasma, współczynnik asymetrii, gniot Key words: asymmetric rolling proce[...]

Getting cold-rolled sheet with regulated surface microgeometry


  Forming the microrelief occurs as a result of the contact between the tool and metal surfaces. The degree of transmission of microtopography of the surface of the working rolls on the surface of steel during skin-passing depends on the roughness of the rolls and strip plate, com- pression and strength properties of the metal. Results of studies have shown that the microtopography of cold-rolled steel is formed in skin- -passing outside the center of deformation: bending strip by tensioning roller stations and bypass the application front and rear tension. This formation is due to the formation of cluster structures in the metal and depends on the degree of deformation of the free surface, the ferrite grain size, mechanical properties and thickness of the steel. Tworzenie mikronierówności jest efektem nacisków pomiędzy powierzchniami walców i metalu. Dokładność odwzorowania powierzchni walców roboczych na powierzchni walcowanej stali w trakcie walcowania wykańczającego zależy od: chropowatości walców i walcowanego pasma, nacisków i własności wytrzymałościowych pasma. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że mikrotopografia zimnowalcowanej stali podczas walcowania wykańczającego jest kształtowana poza centrum odkształcenia: wyginanie pasma przez zespoły rolek napinających i unikanie stosowania przedniego i tylnego naciągu. Zjawisko to jest spowodowane tworzeniem się struktury klastrowej (skupiska 4÷20 ziaren tworzących jedną nierówność) w metalu i zależy od wielkości odkształcenia powierzchni swobodnych, rozmiaru ziarna ferrytu, własności mechanicznych i grubości stali. Key words: cold-rolled sheet, surface roughness, peak count, arithmetical mean deviation of the profile Słowa kluczowe: blachy zimnowalcowane, powierzchnia, chropowatość, liczba plików, średnia arytmetyczna odchylenia profilu Table 1. The chemical composition of samples, mass. % Tablica 1. Skład chemiczny próbek, % mas. The steel name Element in compound, mass[...]

Analiza wpływu podwyższonych temperatur na własności wytrzymałościowe prętów zbrojeniowych ze stali 18G2-b

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian temperatury na własności mechaniczne prętów zbrojeniowych ze stali 18g2-b. do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową zwick z100 wyposażoną w piec oporowy maytec. badania prowadzono w zakresie temperatur 20÷600 °c stosując czas wygrzewania 30 min. rejestrowano siłę oraz wartości wydłużeń. na ich podstawie określono umowną granicę plastycz[...]

Analiza efektywności wdrożenia technologii walcowania normalizującego w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę efektywności wdrożenia nowej technologii, procesu walcowania normalizującego w przedsiębiorstwie hutniczym. Analiza została przeprowadzona przy użyciu archiwalnych danych finansowych z przedsiębiorstwa z lat 2000÷2004. Ponadto autorzy opisali podstawy procesu walcowania regulowanego oraz prace badawczo rozwojowe niezbędne do wdrożenia nowej innowacyjnej technologii[...]

Wpływ asymetrycznego walcowania na poprawę wskaźników techniczno-ekonomicznych procesu walcowania blach na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku opracowania i wdrożenia komputerowego systemu kształtowania szczeliny walcowniczej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej oraz asymetrycznego walcowania w dwóch ostatnich klatkach układu ciągłego walcowni gorącej blach. Zastosowanie i wdrożenie nowej technologii wpłynęło na zmniejszenie falistości produkcji towarowej w wybraku użyt[...]

Ocena działalności finansowej wybranego przedsiębiorstwa hutniczego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ocenę działalności finansowej wybranego przedsiębiorstwa hutniczego za lata 2004÷2006. Oceny dokonano na podstawie czterech podstawowych grup wskaźników: płynności finansowej, poziomu zadłużenia, rentowności i sprawności działania, opierając się na sprawozdaniach finansowych, takich jak: bilans, rachunek wyników oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Określenie wartoś[...]

Analysis of variations of the mechanical properties of aluminium during the accumulative roll-bonding (Arb) process

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experimental tests of the accumulative roll-bonding (ARB) process, carried out on a laboratory rolling mill at the Czestochowa University of Technology. Material taken after successive passes of the ARB process, for different heating temperatures, was subjected to mechanical testing. From the tests carried out, the effectiveness of the accumulative roll-bonding process, as a method enabling material of considerably higher mechanical properties to be obtained, was ascertained - the yield strength increased by approx. 350 %, and the ultimate tensile strength by approx. 120 % compared to the initial material. A considerable refining of microstructure in the material was also achieved. The obtained results for the yield strength and the ultimate tensile [...]

Wpływ warunków chłodzenia po walcowaniu na własności blach grubych ze stali S460NL1

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne technologie walcowania blach grubych powinny zapewnić uzyskiwanie wysokich własności wytrzymałościowych i plastycznych wyrobów bezpośrednio w linii walcowniczej. Technologie te wymagają zastosowania urządzeń do przyspieszonego chłodzenia pasma po ostatnim odkształceniu. W pracy przedstawiono wyniki fizycznych symulacji procesu walcowania blach grubych z przyspieszonym chłodzeniem po ostatnim przepuście. Badania przeprowadzono dla stali gatunku S460NL1 za pomocą fizycznego symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Analizie poddano wpływ warunków chłodzenia na uzyskiwaną mikrostrukturę stali i jej własności. Wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie stali oszacowano na podstawie badań twardości i znanych zależności empirycznych. A modern technolo[...]

Rozwój produkcji rur walcowanych na zimno w walcarkach pielgrzymowych

Czytaj za darmo! »

Do wytwarzania rur na zimno opracowano nową walcarkę pielgrzymową typu tandem do walcowania na zimno. Dzięki nowemu rozwiazaniu konstrukcyjnemu walcowanie odbywa się równocześnie w dwóch posobnych klatkach walcowniczych. W nowej walcarce zaproponowano nowy napęd i nowe rozwiązanie aparatu podająco-obrotowego. W proponowanej walcarce "tandem" można wytwarzać rury w szerokim asortymencie wymiarowym (20÷75×0,8÷12,0 mm), ze stali stopowych, stopów trudno odkształcalnych i metali nieżelaznych. A new tandem-type pilger cold rolling mill designed for cold tube production has been developed. Thanks to a new design solution, rolling takes place on two tandem rolling stands simultaneously. A new drive and a new solution to the feeding and rotational gear has been proposed to the new rolling m[...]

 Strona 1  Następna strona »