Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Paweł SOWA"

Schematy zastępcze układów z dużą liczbą linii przesyłowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sposoby odwzorowania schematów zastępczych w systemie elektroenergetycznym zawierającym dużą liczbę linii przesyłowych podczas symulowania elektromagnetycznych przebiegów przejściowych. Krótko przedstawiono właściwe modele linii przesyłowych dla tego celu. Przedstawiono wyniki badań porównawczych obliczeń przeprowadzonych w układzie rzeczywistym oraz zredukowanym. Zbadano identyfikację parametrów schematów zastępczych za pomocą trzech dostępnych metod dla różnej liczby linii przesyłowych w systemie zewnętrznym. W końcowej części artykułu podano kilka wskazówek dotyczących poszukiwania schematów zastępczych dla omawianych układów. Abstract: This paper deals with searching of equivalent for electromagnetic transient calculation in power system with the big number of transmission lines. Short information about correct model of transmission lines are presented. Results of investigation for comparison of simulation in real and reduced system are shown. Three methods of identification are examined for different number of transmission lines in reduced system. Finally some recommendation are given for searching of equivalents of investigated systems. (Equivalent for electromagnetic transient calculation in power system with the big number of transmission lines) Słowa kluczowe: elektromagnetyczne przebiegi przejściowe, schematy zastępcze, odwzorowanie linii przesyłowej Keywords: electromagnetic transients, equivalents, transmission line representation Wprowadzenie Aktualnie pracujące w Europie połączone systemy elektroenergetyczne obejmują duże obszary geograficzne oraz miliony urządzeń. Dla dużego złożonego systemu jego pełne odwzorowanie do analizy elektromagnetycznych przebiegów przejściowych nie jest konieczne ani praktycznie możliwe. Podczas badań zjawisk dynamicznych w systemie główne zainteresowanie jest skierowane do przebiegów występujących tylko w pewnej części systemu. Bardzo często ta część definiowana jest jak[...]

Intersystem faults in the coupled high-voltage line working on the same tower construction DOI:10.12915/pe.2014.04.032

Czytaj za darmo! »

This paper describes the transient analysis in high-voltage transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned with the effect of the various factors which influence fault-transient waveforms in the different coupled high-voltage line working on the same tower construction. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stanów przejściowych w systemach wysokonapięciowych linii przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepięć występujących podczas pracy w warunkach normalnych i awaryjnych. Analiza dotyczy różnych czynników, które skutkują przejściowymi zakłóceniami przebiegów napięć w różnych liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych. (Zwarcia wewnątrzsystemowe w liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych). Keywords: electromagnetic transients, multi-voltage lines, energy and environment, power system. Słowa kluczowe: stany przejściowe, linie wielonapięciowe doi:10.12915/pe.2014.04.32 Introduction More and more often multi-voltage (two or more) lines will be used for the environmental protection, what will bring primarily limitation of forest belts needed to conduct electricity transmission routes. For a typical 400 kV line the required forest belt is with a width of 24 m. One double-system line 400 kV is able to transfer as much energy every 4 simply lines 220 kV or 15 single line 110 kV. Building a higher voltage lines in the two-way instead of one-track system is reduced: lines nuisance to the environment, the area occupied by the line, material-line. One four-system dual voltage line is able to send as much energy as one double-system line 400 kV and one 220 kV double system. Using multi-line dual voltage reduces to: onerousness to the environment, the area occupied by the line (more than double - see Figure 1). Such solutions may, however, pos[...]

Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych DOI:10.12915/pe.2014.08.027

Czytaj za darmo! »

W artykule omówione zostały skutki występowania zakłóceń zwarciowych niejednoczesnych w wielotorowych liniach przesyłowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń otrzymanych dla układu pracującego w warunkach rzeczywistych - wykorzystanego w analizie weryfikacyjnej. Abstract. In the paper are discussed effects of complex shortcuts in multilines transmission lines. The analysis is performed on the basis of calculation of results obtained in real conditions. Identification of the disruptions in the coupled multi voltage transmission lines Słowa kluczowe: linie wielonapięciowe, identyfikacja, złożone zakłócenia zwarciowe, przebiegi przejściowe. Keywords: coupled multi voltage transmission lines, identification, complex fault disruptions, transients. doi:10.12915/pe.2014.08.27 Wstęp Współczesne systemy elektroenergetyczne (SEE) charakteryzują się bardzo dużą złożonością, zarówno struktury, jak i sposobu powiązań (tak fizycznych jak i funkcyjnych) pomiędzy ich elementami składowymi. Nieustający wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza zwiększenie liczby źródeł w sieci na różnych poziomach napięcia. Niezależnie od napięcia znamionowego źródeł, każde z nich wpływa w mniejszy lub większy sposób na pracę SEE. Zwiększona generacja i zapotrzebowanie na moc w sieci (szczególnie od SN wzwyż) skutkuje coraz większym obciążeniem sieci przesyłowej i rozdzielczej. Niestety, budowa nowych ciągów liniowych WN i NN jest w dzisiejszych czasach bardzo utrudniona - szczególnie z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na budowę linii, co wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań prawnych. Ważne jest także zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa ludzi, co realizowane jest między innymi poprzez:  zachowanie bezpiecznych odległości linii od ziemi oraz obiektów znajdującej się w jej pobliżu,  nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego (dla częstotliwości 50 Hz), wy[...]

Symulacja chaosu ferrorezonansowego za pomocą programu MicroTran DOI:10.12915/pe.2014.08.028

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wyniki badań dotyczących powstawania zjawiska chaosu ferrorezonansowego w układzie elektroenergetycznym, przeprowadzonych za pomocą programu symulacyjnego MicroTran. Celem badań było rozeznanie możliwości modelowania układu dla celów chaosu ferrorezonansowego oraz rozpatrzenie warunków wystąpienia tego zjawiska w systemie elektroenergetycznym. Wnioski uzyskane z rezultatów takich badań stanowić jednak mogą podstawę do stworzenia procedur postępowania podczas planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego, również w zakresie przyłączania nowych odbiorów do istniejących struktur zmieniających w istotny sposób warunki pracy badanego układu. Abstract. This paper presents the results of investigations of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena in a power system, when taking into consideration the chaotic behavior. The basic tool for numerical investigations was the MicroTran program. The aim of the study was to explore the possibility of modeling system for the chaos ferroresonance and consideration of the occurrence of this phenomenon in the power system. Conclusions received from the results of investigation, can create the basis for the procedures for the planning of development the power system, even for the connection of new customers to existing structures. (Chaos behavior simulation of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena). Słowa kluczowe: chaos ferrorezonansowy, identyfikacja zakłócenia, transformator, przebiegi przejściowe. Keywords: ferroresonance chaos, identification of interference, transformer, transients. doi:10.12915/pe.2014.08.28 Wprowadzenie Badanie zjawisk związanych z występowaniem ferrorezonansu w systemie elektroenergetycznym jest mocno zakorzenione oraz prezentowane w licznych publikacjach od wielu lat. Pojęcie ferrorezonansu zostało wprowadzone po raz pierwszy w publikacjach [1, 2] na początku XX wieku, do opisu zjawisk zachodzących w transformatorze oraz prostych układach R, L[...]

Niezawodność systemu elektroenergetycznego w ujęciu regulacji jakościowej DOI:10.15199/48.2016.11.68

Czytaj za darmo! »

Artykuł podejmuje tematykę niezawodności sieci dystrybucyjnej w kontekście wprowadzonej regulacji jakościowej. Autorzy proponują wielopłaszczyznowe spojrzenie na aspekty niezawodnej dostawy energii elektrycznej - wskazując na perspektywę Klienta, jako ujęcie opisane wskaźnikami SAIDI i SAIFI i wykorzystywane w modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Abstract. Article refers to the reliability of the distribution network in the context of the quality regulation. The authors propose a multi-focused look at the aspects of a reliable supply of electricity - pointing to the customer perspective, described by indicators SAIDI and SAIFI and used in the regulation model of Distribution System Operators. (Reliability of distribution system in terms of quality regulation). Słowa kluczowe: regulacja jakościowa, niezawodność, SAIDI, SAIFI, strategia inwestycyjna, zarządzanie majątkiem, OSD. Keywords: reliability, SAIDI, SAIFI, investment strategy, asset management, DSO. Wstęp System elektroenergetyczny, rozumiany jako zbiór elementów służących do niezawodnej dostawy czy odbioru energii elektrycznej [1] można opisać na wiele sposobów. Jedną z perspektyw, w której można analizować prawidłowość pracy systemu elektroenergetycznego jest perspektywa Klienta. Klienta rozumianego jako głównego beneficjenta funkcji celu istnienia systemu, Klienta - odbiorcy, Klienta - wytwórcy, Klienta - prosumenta. W każdym z przypadków Klient ostatecznie weryfikuje niezawodność pracy systemu. Przedmiotem tego artykułu nie będzie odniesienie do metod oceny niezawodności systemu, opisanych min. w pozycji [2]. Autorzy skoncentrują się na przedstawieniu pojęcia niezawodności w aspekcie regulacji sektora elektroenergetycznego, a w szczególności obowiązków nałożonych na krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. W Polsce rok 2016 jest pierwszym rokiem obowiązywania tzw. "regulacji jakościowej" [3] i stanowi ważny krok w procesie przemian sektora dystry[...]

Redukcja wpływu zakłóceń pola elektromagnetycznego na czujnik momentu lekkiego pojazdu elektrycznego DOI:10.15199/48.2019.09.05

Czytaj za darmo! »

Pole elektromagnetyczne jest z nami od zawsze. Rozwój technologiczny spowodował wzrost poziomu natężenia pola elekromagnetycznego, dlatego jego wpływ na człowieka, środowisko, jak również na urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, coraz częściej staje się tematem rozważań środowisk naukowych [1]. Fakt ten związany jest z szkodliwością jaką niesie za sobą występowanie tego "niewidzialnego intruza". Zachodzi potrzeba badania pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia do otoczenia oraz podjęcia prób w kierunku niwelacji lub ograniczenia powstałych zakłóceń, które wywołuje [2]. Wzrost poziomu natężenia pola elektromagnetycznego negatywnie wpływa na otoczenia, zmuszając środowisko badawcze do analiz nad problematyką redukcji i niekorzystnych oddziaływań tego pola na istoty żywe jak również i urządzenia (przed wszystkim pomiarowe). W artykule omówiono możliwość redukcji zakłóceń elektromagnetycznych badanego czujnika momentu stosowanego w lekkich pojazdach elektrycznych projektowanych, w ramach projektu Silesian Greenpower, przez studentów Politechniki Śląskiej [3] oraz przedstawiono analizę przeprowadzoną na stacjonarnym stanowisku badawczym zwanym hamownią [4]. Celem badań jest podniesienie efektywności układów pomiarowych projektowanych pojazdów elektrycznych i niwelacji zakłóceń, które mogą negatywnie wpłynąć na proces pomiarowy prowadzony w czasie jazdy bolidów elektrycznych. Inspirując się ciągłym rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, w lekkim samochodzie elektrycznym został zabudowany system pomiarowy stworzony przez zespół Silesian Greenpower. Zastosowanie systemu pomiarowego w bolidzie umożliwia podgląd aktualnego stanu pojazdu oraz zapis danych pomiarowych na kartę pamięci. Możliwa jest wobec tego analiza przebiegu wyścigu, a następnie konfrontacja z wynikami przeprowadzonych symulacji. Cel stosowania systemu pomiarowego Zastosowanie systemu pomiarowego w bolidzie elektrycznym niesie ze sobą wiele ko[...]

A New Simple Method for Assessing Security of Low-Voltage Power Networks Development Variants DOI:10.15199/48.2016.11.67

Czytaj za darmo! »

This paper presents a new and simple expert method for assessment of potential development variants of LV power networks. The network security, dispatching personnel and power consumers were taken into consideration. The uniqueness of the method is its ease of use. Each variant was evaluated using 20 indicators. These indicators are defined clearly and concern the narrow-themed aspects of security of the power network operation. Analyses performed with the use of the authors’ method may also include the presence of generating units. Streszczenie. W artykule przedstawiono nową, prostą metodę eksperckiej oceny potencjalnych wariantów rozwoju sieci niskiego napięcia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci, służb ruchowych i odbiorców. Cechą szczególną opracowanej metody jest łatwość jej stosowania. Każdy wariant sieci jest oceniany przy użyciu ponad 20 wskaźników. Wskaźniki te są jednoznacznie zdefiniowane i dotyczą wąskotematycznych aspektów bezpieczeństwa pracy sieci. Analizy prowadzone z wykorzystaniem tej metody mogą również uwzględniać obecność źródeł wytwórczych. (Nowa, prosta metoda oceny bezpieczeństwa wariantów rozwoju sieci niskiego napięcia). Keywords: LV network development, power system automation, power network operation security, LV network power system protection. Słowa kluczowe: rozwój sieci nn, automatyzacja sieci nn, bezpieczeństwo użytkowania sieci elektroenergetycznej, automatyka zabezpieczeniowa sieci nn. Introduction A Low-Voltage (LV) power network is designed to transmit electricity from higher voltage networks to individual consumers (for example municipal users). One of the requirements for LV networks is a high security of usage for the users. Among the group of users are primarily the users connected to this network. The Dispatching services, responsible for the network infrastructure, are also treated as the users. The LV network security means primarily the protection of the network (network eleme[...]

Badania symulacyjne stanów przejściowych w sieci elektroenergetycznej ze wstawką prądu stałego LCC lub VSC na przykładzie mostu energetycznego Polska - Litwa DOI:10.15199/74.2018.2.2


  Stałoprądowe łącze Back-to-Back (B2B - łącze B2B to wstawka stałoprądowa, której przekształtniki AC-DC-AC są zlokalizowane w jednym miejscu, łącze B2B nie służy do realizacji przesyłu mocy na duże odległości) w uproszczeniu to "kompaktowe" łącze (wstawka) prądu stałego HVDC (High Voltage Direct Current), które wykorzystuje się zwykle do połączenia ze sobą niesynchronicznie pracujących systemów elektroenergetycznych. Układy tego typu cechują się możliwością precyzyjnej kontroli przepływów mocy, pozwalając na ściśle określoną wymianę handlową jak i kontrolowaną korektę bilansu mocy w sytuacjach awaryjnych w systemie elektroenergetycznym (SEE). W ostatniej dekadzie odnotowano znaczący wzrost liczby łączy prądu stałego. Jest to spowodowane głównie czynnikami związanymi z rozwojem i ugruntowaniem się technologii łączy prądu stałego [1] oraz czynnikami związanymi ze zmianą sektora wytwórczego systemów elektroenergetycznych [4]. Łącza HVDC, w tym B2B, cechują się dość specyficznymi właściwościami z punktu widzenia ich oddziaływania na SEE w stanach zakłóceniowych w SEE - urządzenia tego typu mogą pogłębiać występujące stany przejściowe. Symulacyjne rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, jakie może nieść ze sobą instalacja łącza w SEE, powinno być jednym z podstawowych działań, dającym możliwości predykcyjnego przygotowania się do niekorzystnych sytuacji. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, najważniejsze wnioski dotyczą m.in. możliwych interakcji pomiędzy B2B LCC (Line Commutated Converters) lub B2B VSC (Voltage Source Converters) a SEE oraz ocenę właściwości porównywanych technologii wykonania łączy B2B, przeprowadzonych z punktu widzenia ich funkcjonalności w SEE. Założenia realizacji badań i metodyka oceny uzyskanych wyników Badania symulacyjne koncentrowały się na analizie elektromagnetycznych stanów przejściowych obserwowanych w układzie sieciowym z łączem B2B. Analizowane stany wywołane były różnego ro[...]

 Strona 1  Następna strona »