Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Baron"

Uogólniona ocena szkodliwości spalin otrzymanych podczas termicznej degradacji związków organicznych w złożu fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Jakość spalin jest jednym z czynników warunkujących możliwość stosowania procesów spalania w przemyśle. Obecność wielu składników w spalinach, o różnej szkodliwości, utrudnia jednoznaczną ocenę oddziaływania technologii spalania na środowisko. W niniejszej pracy sformułowano indeks toksyczności spalin, który będąc współczynnikiem bezwymiarowym, uwzględnia obecność w spalinach dowolnej iloś[...]

Elektrochemiczne wytwarzanie aktywnych kryształów katalizatora srebrowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę wyników badań nad wpływem warunków otrzymywania katalizatora srebrowego na jego fizyczne i katalityczne właściwości. Stwierdzono, że zróżnicowanie budowy ziaren oraz istnienie trzech różnych typów rozkładu wielkości ziaren nie przesądza o ich właściwościach katalitycznych w procesie utleniania metanolu do formaldehydu. Wykazano istnienie związku między wielkością ziaren katalizatora a najważniejszymi parametrami technologicznymi tego procesu. Stosowanie srebra jako katalizatora w procesie wytwarzania formaldehydu rozpoczęto w 1910 r.4 Początkowo używano go w formie drutu i siatek, a następnie w postaci srebra krystalicznego oraz srebra osadzonego na nośniku. Krystaliczna forma katalizatora jest bardzo rozpowszechniona. Zapewnia ona wysoką efektywność przemiany metanolu oraz jest wygodna do stosowania i regeneracji. Początkowo stosowano srebro w postaci nie frakcjonowanych kryształów. Po stwierdzeniu, że parametry procesu otrzymywania formaldehydu zależą od wielkości i postaci kryształów srebra, zaczęto je frakcjonować i układać w warstwy w taki sposób, aby drobne ziarna tworzyły wierzchnią warstwę złoża. Ostatnie badania wykazały, że decydujące znaczenie w tej warstwie może mieć morfologia kryształów srebra2). Istotny jest również udział poszczególnych frakcji w całej masie katalizatora. Celem przedstawionej pracy było określenie zależności między niektórymi właściwościami fizycznymi i katalitycznymi otrzymanego elektrolitycznie sreb[...]

Parametry emisyjne na przykładzie spalania odpadów gumowych, węgla i biomasy DOI:10.15199/62.2018.4.24


  Jedną z powszechnie stosowanych metod zagospodarowania odpadów gumowych jest odzysk energii. Może on być realizowany w sposób pośredni, po uprzedniej pirolizie1, 2), w wyniku której otrzymuje się gaz opałowy lub poprzez spalenie odpadu w specjalnie przystosowanych do tego procesu paleniskach. Odpady gumowe ze względu na swoją wartość opałową sięgającą 38 MJ/kg oraz niską cenę (zależną jednak od takich czynników jak transport lub koszt przygotowania paliwa)3, 4), mogą stanowić atrakcyjne źródło energii. Dodatkowo wykorzystaniu tego rodzaju odpadów mogą sprzyjać odpowiednie regulacje prawne5). Najczęściej proces spalania odpadów gumowych prowadzony jest w trakcie wypalania klinkieru przy produkcji cementu. Takiej operacji poddaje się 91% opon poddawanych odzyskowi energii5). Zastosowanie alternatywnego paliwa w postaci opon umożliwia obniżenie kosztów produkcji cementu, a ponadto niektóre substancje niepalne (np. tlenki metali z utylizowanych opon) wchodząc w skład powstającego klinkieru, poprawiają jego jakość. Jest to proces bezodpadowy umożliwiający jednoczesny odzysk termiczny i recykling materiałowy odpadów. Wadą pieców cementowych jest ich lokalizacja w odległych regionach, co zwiększa koszty transportu. Innym przykładem mało rozpowszechnionej, aczkolwiek zyskującej coraz większe zainteresowanie metody utylizacji opon, jest spalanie fluidalne. Światowym liderem w termicznej utylizacji gumy w złożu fluidalnym jest Japonia, w której w latach 2005-2010 uruchomiono 9 instalacji fluidalnych spalających odpady gumowe6). Dużą zaletą palenisk fluidalnych jest możliwość spalania i współspalania odpadów we wszystkich stanach skupienia7). Paleniska takie charakteryzują się dużą burzliwością w strefie reakcyjnej, co zapewnia jednorodne warunki termiczne oraz dobre wymieszanie w układzie paliwo- -utleniacz. Podstawową wadą procesów fluidalnych w kontekście spalania ciała stałego jest konieczność odpowiedniej granulacji paliwa. Najstarsz[...]

Dynamika rozkładu cząstek polimerów kauczukowych podczas spalania w reaktorze fluidyzacyjnym DOI:10.15199/62.2018.6.33


  Paleniska fluidalne charakteryzują się dużą elastycznością, tzn. możliwością spalania paliw we wszystkich stanach skupienia1-7), w warunkach termicznych w miarę jednorodnych oraz z dobrą homogenizacją układu paliwo-utleniacz. Stosowane są one do spalania takich paliw stałych, jak węgiel8, 9) lub biomasa10, 11), oraz wykorzystywane są w utylizacji odpadów stałych. Wśród spalanych odpadów można wymienić m.in. odpady elektroniczne12, 13), polimery14, 15), odpady nisko kaloryczne i zawierające wodę, jak np. mokry osad ściekowy16, 17) oraz odpady gumowe18-21). W przypadku odpadów gumowych spalanie fluidalne coraz częściej znajduje zastosowanie komercyjne, a światowym liderem w termicznej utylizacji gumy w złożu fluidalnym jest Japonia20). Komercyjnym przykładem zastosowania spalania fluidalnego w termicznej utylizacji odpadów gumowych są produkty firmy Ebara21). Dozowanie paliwa stałego do reaktora fluidalnego wymaga jego odpowiedniego rozdrobnienia. Wielkoskalowa realizacja procesu spalania tego rodzaju materiałów palnych, przy ustalonej organizacji procesu spalania, wymaga wcześniejszego poznania zachowania się drobin paliwa w środowisku reakcji. Po wprowadzeniu do rozgrzanego złoża fluidalnego z cząstki paliwa stałego odparowuje znajdująca się w niej woda, a następnie, w miarę wzrostu temperatury cząstki następuje proces odgazowania produktów pirolizy i ich utlenienie. Końcowym etapem spalania cząstki paliwa stałego jest proces spalania stałej pozostałości (koksiku). Przy badaniu kinetyki spalania cząstki stałej, należy uwzględnić dyfuzję utleniacza do wnętrza cząstki, dyfuzję produktów pirolizy na zewnątrz cząstki, powierzchnię wymiany ciepła i masy (gdzie dużą rolę odgrywa defragmentacja cząstki), centra aktywne na jej powierzchni oraz gradient temperatury wewnątrz cząstki9). Należy też uwzględnić fakt, że mechanizm kontrolujący reakcje spalania cząstki ciała stałego zmienia się wraz z temperaturą procesu22). Podstawowe informa[...]

Wpływ sposobu wprowadzania reagentów na spalanie paliwa gazowego w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badania procesu spalania niezmieszanego wcześniej z powietrzem LPG w reaktorze fluidyzacyjnym ze złożem inertnym. Wykazano, że niezależnie od średniej temperatury złoża spalanie paliwa jest możliwe dopiero w pewnej odległości od warstwy złoża, do której paliwo wprowadzono. Przy niskich wartościach współczynnika nadmiaru powietrza (≤1,15) proces spalania częściowo przebiega nad złożem także wtedy, gdy średnia jego temperatura przekracza 900°C. Gdy wartość współczynnika nadmiaru powietrza jest nie mniejsza niż 1,6 spalanie w złożu o średniej temperaturze wyższej od 800°C przebiega wewnątrz złoża, podobnie jak spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Przeprowadzone próby wykazały, że warunki mieszania reagentów gazowych w sfluidyzowanej warstwie inertnego chemicznie złoża umożliwiają efektywne prowadzenie procesu spalania, także wtedy, gdy paliwo nie jest wcześniej zmieszane z utleniaczem. Non-premixed liq. pressurized gas-air mixt. was combusted in a fluidized sand bed reactor to study the course of the combustion. At the excess air ratio below 1.15, the combustion took place partly on the bed, even when the average temp. exceeded 900°C. When the excess air was higher than 1.6, the combustion took place inside the bed at above 800°C as in the burning of fuel-air mixt. Politechnika Krakowska Jerzy Baron*, Witold Żukowski, Przemysław Migas Wpływ sposobu wprowadzania reagentów na spalanie paliwa gazowego w reaktorze fluidyzacyjnym Effect of reagents introduction method on the combustion of gaseous fuel in a fluidized bed reactor Dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI, prof. PK w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W 1994 r. obronił pracę doktorską, w 2005 r. przeprowadził przewód habilitacyjny. Jest dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska. In[...]

Dynamika spalania polimerowych tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym, inertnym złożem fluidalnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Szybkość rozkładu termicznego i skład powstałych gazów spalinowych zależą od rodzaju badanego tworzywa sztucznego oraz warunków, w jakich prowadzono proces ich spalania. Współspalanie tworzyw sztucznych z paliwem gazowym powodowało bardziej stabilny przebieg procesu, lecz zwiększało stężenie lotnych związków organicznych w strefie nadzłożowej w porównaniu ze spalaniem samodzielnym próbek w rozgrzanym do temp. ok. 950°C złożu fluidalnym. Eight types of plastics were combusted at 850-950°C together with liquefied petroleum gas (LPG) in a fluidized sand bed to study the combustion course and compn. of flue gases. Use of LPG resulted in a stabilization of the combustion process. A stable combustion of glass fiberreinforced polyamide (without LPG) was also obsd. Gwałtowny rozwój nauk zajmujących się związkami wielkocząsteczkowymi nastąpił w drugiej połowie XIX w. W 1839 r. Goodyear odkrył zjawisko wulkanizacji kauczuku naturalnego za pomocą siarki. Politechnika Krakowska Dawid Jankowski*, Jerzy Baron, Witold Żukowski Dynamika spalania polimerowych tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym, inertnym złożem fluidalnym Dynamics of plastics combustion in a reactor with inert bubble fluidized bed Dr inż. Jerzy BARON - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 672. Prof. dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 672. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-71, fax: (12) 628-20-36, e-mail: jankowski_dawid@o2.pl� Mgr inż. Dawid JANKOWSKI w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest doktorantem w Instytucie [...]

Termiczny rozkład wybranych związków chloroorganicznych w procesie spalania gazu w złożu fluidalnym


  Przedstawiono wyniki badań procesu termicznego rozkładu dichlorometanu i chlorobenzenu w czasie spalania LPG w inertnym, pęcherzowym złożu fluidalnym. Dodanie do mieszanki palnej organicznych związków chloru wpływa na mechanizm i kinetykę procesu spalania, powodując istotne zwiększenie stężenia CO i NOx w spalinach. Stwierdzono, że stopień konwersji badanych chloropochodnych wynosił 92-100%, gdy średnia temperatura złoża zmieniała się w zakresie od 900°C do temperatury płynięcia materiału złoża. CH2Cl2 and PhCl were added (900-5350 ppm) to liq. petroleum gas combusted in fluidized sand bed under lab. conditions to study formation of the Cl-contg. org. compds., CO and NOx in flue gas. The conversion of CH2Cl2 and PhCl added was 92-100% at above 900°C. An increased contents of CO and NOx were also obsd. Chloropochodne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych należą do grupy związków wytwarzanych na wielką skalę (m.in. rozpuszczalniki i niektóre biocydy). Substancje te są trwałymi zanieczyszczeniami środowiska. Ich rozkład w naturze zachodzi powoli ze względu na obecność wiązań kowalencyjnych Dr inż. Małgorzata OLEK w roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Specjalność - utylizacja odpadów. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-25-92, e-mail: mmt.olek@gmail.com * Autor do korespondencji: Politechnika Krakowska Małgorzata Olek*, Jerzy Baron, Witold Żukowski Termiczny rozkład wybranych związków chloroorganicznych w procesie spalania gazu w złożu fluidalnym Thermal decomposition of selected organochlorine compounds during gas combustion in fluidized bed Dr inż. Jerzy BARON w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunkt[...]

Mineralization of waste bone in a fluidized bed reactor. Mineralizacja odpadów kostnych w reaktorze fluidyzacyjnym


  Calcinated meat-bone meal was mineralized in lab. fluidized bed reactor by combustion of liq. petroleum gas at 300–1000°C to produce hydroxyapatite. After mineralization, the hydroxyapatite content in the product was 74%. The sp. surface of the raw material was decreased from 14 m2/g down to 3 m2/g. The C, H and N contents were decreased by 95%, 42% and 83%, resp. The product exhibited an inhibitory action on the gas combustion. Przedstawiono wyniki badań procesu mineralizacji odpadowego materiału kostnego. Proces przeprowadzono w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym. Określono wpływ materiału złoża na przebieg spalania gazu płynnego (LPG). Ze względu na rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz możliwą obecność organicznych form fosforu, badany materiał wykazuje działanie inhibicyjne. Produktem mineralizacji był popiół zawierający 74% biohydroksyapatytu. W wyniku tego procesu powierzchnia właściwa materiału zmniejszyła się z 14 m2/g do 3 m2/g, a zawartość węgla organicznego, wodoru i azotu zmniejszyła się o odpowiednio 95%, 42% i 83%. Odpadem w technologii przetwarzania mięsa są resztki surowca nie wykorzystane podczas jego przeróbki i nie nadające się do zastosowania przetwórczego. Stanowią one różnorodny materiał składający się zarówno z części organicznych (tkanka mięsna, ścięgna), tłuszczu.cz..ci mineralnych (ko.ci), jak i z p.ynow. Do ko.ca lat 80. XX w. uboczne produkty z przemys.u mi.snego przetwarzano na m.czki mi.sno-kostne (MMK), eliminuj.c z nich wod. i t.uszcz. Stosowano je jako wysokobia.kowy dodatek do pasz. Po odkryciu zwi.zku choroby szalonych krow z m.czkami mi.sno-kostnymi zakazano ich stosowania w rolnictwie, co spowodowa.o pojawienie si. na rynku odpadow du.ego strumienia MMK. W chwili obecnej przed.u.enie mo.liwo.ci przechowywania odpadow mi.snych uzyskuje si., przetwarzaj.c je nadal na MMK. [...]

Combustion of liquid petroleum gas premixed with air in the bubbling fluidized bed. Spalanie gazu płynnego LPG wstępnie wymieszanego z powietrzem w pęcherzowym złożu fluidalnym


  Liq. petroleum gas was mixed with air and combusted in the bubbling fluidized sand bed reactor to det. the relationship between temp. and bed mass (height) and the chem., acoustic and optical phenomena. The combustion efficiency increased with increasing the bed hight, where, however, an increased NOx emission was obsd. Przedstawiono wyniki badania procesu spalania gazu płynnego LPG wstępnie wymieszanego z powietrzem w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Opisano związki pomiędzy temperaturą i wysokością złoża a efektami chemicznymi, akustycznymi i optycznymi. Wykazano, że prowadzenie procesu w wysokich złożach prowadzi do poprawienia efektywności spalania substancji organicznych oraz zwiększenia emisji tlenków azotu. Realizacja procesu spalania w złożu fluidalnym jest techniką zainicjowaną w XX w. Spalanie prowadzone jest we względnie niskiej temperaturze z wysoką sprawnością i możliwością wykorzystania paliw w różnych stanach skupienia. Początkowo prace badawcze poświęcono spalaniu paliw stałych, zwłaszcza węgla, głównie z uwagi na ich zastosowanie w energetyce zawodowej. Prowadzone badania dotyczyły wpływu rozdrobnienia, temperatury złoża oraz ilości utleniacza na sprawność spalania oraz ograniczenia emisji spalin1-3). W miarę rozwoju wiedzy na temat spalania paliw stałych w złożu fluidalnym wzrastało zainteresowanie spalaniem wydzielanych z tych paliw części lotnych, a w późniejszym etapie spalaniem paliw gazowych. Zjawiska towarzyszące spalaniu gazów w złożu fluidalnym zostały szeroko opisane przez Cole’a i Essenhigha4) oraz w licznych późniejszych pracach5-16), w których powiązano efekty dźwiękowe i wizualne występujące w trakcie spalania gazu z mechanizmem jego spalania w złożu fluidalnym. W większości publikacji poświęconych spalaniu gazów opisywano spalanie z użyciem wstępnie przygotowanej mieszanki paliwowo-powietrznej. Rozwiązanie takie ma ograniczone zastosowanie w warunkach instalacji [...]

 Strona 1  Następna strona »