Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA MOTYKA"

ANALIZA WAD POWIERZCHNIOWYCH NA ANODOWANYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH ZE STOPU 6XXX

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problematykę związaną z wadami powierzchni profili aluminiowych zarówno przed, jak i po procesie anodowania. Szczególnie zwrócono uwagę na jakość powierzchni przed procesem anodowania, gdyż wystąpienie wżerów korozyjnych na powierzchni profilu, zwłaszcza kiedy jest on stosowany jako element konstrukcyjny pracujący w zewnętrznych warunkach atmosferycznych, może doprowadzić do postępu korozji. Wszystkie wady powierzchniowe na profilu mogą również prowadzić do zmniejszenia walorów estetycznych gotowego wyrobu. Słowa kluczowe: anodowane profile aluminiowe, wady powierzchni, wżery korozyjne DEFECT ANALYSIS ON ANODIZED ALUMINIUM PROFILES OF 6XXX SERIES ALLOY In this paper the problems connected with the surface defects of aluminium profiles before and after anodizing process are presented. Particularly the quality of surface of profiles before anodizing was discussed because occurrence of pitting corrosion on the profile surface may lead to the progression of corrosion, especially when it is used as the construction element working on the external weather conditions. All surface defects on the profile may also cause reduction in the attractive design of the final products. Keywords: anodized aluminium profiles, surface defects, corrosion pits Wstęp Wyciskane profile aluminiowe są elementami powszechnie stosowanymi, m.in. w budownictwie i transporcie. W większości zastosowań, gdzie wymagany jest bardzo dobry stosunek masy do wytrzymałości, istotnym czynnikiem jest poziom zabezpieczenia przed korozją oraz walory estetyczne gotowych wyrobów z profili aluminiowych. Dlatego na profilach tych wytwarzane są dekoracyjno‐ochronne anodowe powłoki tlenkowe, jako zabezpieczenie przed korozją, a także w celu osiągnięcia odpowiednich walorów dekoracyjnych. Wysoka jakość powierzchni profilu uzależniona jest od prawidłowo przeprowadzonego procesu odlewania stopu, wyciskania profili oraz odpowiedniego przechowywania i transpor[...]

ZAAWANSOWANE TECHNIKI BADAWCZE W ANALIZIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH LUTOWANYCH ALUMINIOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Czytaj za darmo! »

Występujące problemy jakościowe w lutowanych aluminiowych wymiennikach ciepła wymagają dokładnego określenia przyczyn ich powstawania. Dokładność badań analizujących te przyczyny zależy od zastosowanych technik badawczych. Dokładność badań natomiast, wpływa na prawidłową interpretację przyczyn powstawania wad. W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe wady w aluminiowych wymiennikach ciepła oraz sposób, w jaki zostały one zanalizowanie. Określono także przyczyny powstawania przykładowych wad przy zastosowaniu zaawansowanych technik badawczych. Słowa kluczowe: techniki badawcze, wady jakościowe, wymienniki ciepła, lutowanie aluminium ADVANCED TECHNICS IN ANALYSIS OF QUALITY PROBLEMS IN ALUMINIUM BRAZED HEAT EXCHANGERS The quality problems which appear in brazed aluminum heat exchangers require precise determination of their origin. Accuracy of investigations which analyze the problem origins depends on used investigation techniques and this accuracy in consequence determines correct determination of the problem root cause. In this work examples of faults as found in the aluminum heat exchangers were presented together with methodology of their analyses. Also the root causes were determined in each presented case. Keywords: investigation techniques, fault analysis, aluminum heat exchangers, aluminum brazing Mgr inż. Monika Motyka — Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, dr inż. Leszek Orman — SOLVALO Consultancy In Aluminium Brazing, dr inż. Marzena Lech‐Grega, mgr inż. Marek Nowak — Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie. Rudy Metale R55 2010 nr 7 UKD 620.19:669.716:621.791.3-047.37: :621.565.93/.94-021.4:669.018.8-047.37 508 Wstęp Przed lutowanymi aluminiowymi wymiennikami ciepła stawiane są pewne wymagania, (dyktowane na przykład bezawaryjnością, czy też spełnieniem założonych technicznych parametrów.) Wymagania te dotyczą wytrzymałości mechanicznej,[...]

KOROZJA ULTRADROBNOZIARNISTYCH STOPÓW ALUMINIUM SERII 2XXX I 7XXX

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono własności korozyjne ultradrobnoziarnistych stopów aluminium serii 2xxx oraz 7xxx w odniesieniu do ich grubokrystalicznych odpowiedników. Ocena własności korozyjnych dokonana została w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań korozyjnych w środowisku obojętnej mgły solnej oraz badań elektrochemicznych. Wykonano również badania podatności materiałów na korozję warstwową oraz naprężeniową. W pracy tej określono rodzaje korozji, jakim ulegają analizowane materiały ultradrobnoziarniste oraz wielkość korozji. Tego typu badania mające na celu scharakteryzowanie nowych materiałów pod względem odporności na korozję są niezbędne przy wprowadzaniu nowych wyrobów do użytku. Słowa kluczowe: stopy aluminium, korozja CORROSION OF ULTRAFINEGRAINED ALUMINIUM ALLOYS OF 2XXX AND 7XXX SERIES The paper presents ultrafinegrained corrosion properties of aluminium alloys of 2xxx and 7xxx series in relation to their coarse grained counterparts. Evaluation of corrosion properties was carried out based on the laboratory results of corrosion in artificial atmosphere (neutral salt spray) and electrochemical testing. Performed susceptibility testing of materials on layer corrosion and stress corrosion cracking also. The paper identifies types of corrosion and the volume of corrosion analyzed ultrafinegrained materials. This type of research are made to characterize new materials for resistance to corrosion is essential for introducing new products to use. Keywords: aluminium alloys, corrosion Wprowadzenie W literaturze spotyka się wiele artykułów poświęconych wpływowi wielkości ziarna na takie własności jak wytrzymałość czy twardość. Mało jest jednak danych literaturowych szczegółowo omawiających problematykę wpływu wielkości ziarna na odporność materiałów na korozję. Wyniki publikowanych prac często są rozbieżne. Nieliczne prace przeglądowe sprowadzają się do przytaczania przeciwstawnych wyników. T. C. Tsai i T. H. Chuang badali wpływ wi[...]

 Strona 1