Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszawd Pohorecki"

Study on carbon dioxide absorption kinetics in aqueaus solutions of potassium carbonates activated with alkanolamines in a pressure bubble reactor with stirrer. Badania kinetyki absorpcji ditlenku węgla w roztworach węglanów potasu z dodatkiem aktywatorów aminowych w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem


  Four amine activators were used for acceleration of the CO2 absorption in aq. K2CO3 solns. in a lab. bubble reactor at 30–80°C under 4 bar to det. the absorption kinetics. A dimentionless enhancement factor was calcd. NH2(CH2CH2NH)4H and MeNHCH2CH2OH were the best activator of absorption. Przedstawiono wyniki badań kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanu potasowego aktywowanych alkanoloaminami w laboratoryjnym reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Badania prowadzono w temp. 30-80°C pod ciśnieniem 4 bar i przy sumarycznym stężeniu węglanów 30% mas. Stopień karbonizacji roztworu wynosił 0,4-0,6. Na podstawie pomiarów stężenia CO2 w gazie na wlocie i wylocie z reaktora określano szybkość absorpcji CO2 w tych roztworach, a następnie obliczano gęstość strumienia absorbowanego gazu i współczynnik wnikania masy z reakcją chemiczną oraz wartości współczynnika przyspieszenia wnikania masy. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie wykresów obrazujących zależność współczynnika przyspieszenia wnikania masy od temperatury i stężenia aktywatora. Jako aktywatory roztworu węglanu potasu wykorzystano związki z grupy alkanoloamin. W pracy1) przedstawiono informacje na temat stosowanych w przemyśle chemicznym modernizacjach procesu Benfield oraz przedstawiono wstępne wyniki pomiarów kinetyki absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanów potasowych z dodatkiem związków aminowych w absorberze ze strumieniem laminarnym. Ze względu na konstrukcję absorbera pomiary przeprowadzono w niskich temperaturach (20-40°C) i przy niskim sumarycznym stężeniu węglanów potasowych (8% mas.). Obecnie przeprowadzono pomiary kinetyki absorpcji CO2 w warunkach bardziej zbliżonych do warunków panujących w instalacjach przemysłowych procesu Benfield (temp. 30-80°C, sumaryczne stężenie węglanów 30% mas.). Pomiary przeprowadzono w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem. [...]

 Strona 1