Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARTA DROŻDŻAL"

Mleko jako źródło składników funkcjonalnych


  Mleko i jego przetwory są dobrym źródłem składników odżywczych i prozdrowotnych, dlatego też odgrywają dużą rolę w diecie współczesnego człowieka. Właściwości prozdrowotne mleka warunkowane są obecnością m.in. wybranych składników frakcji białkowej i frakcji tłuszczowej mleka, a także witamin, szczególnie lipofilnych oraz niektórych składników mineralnych. Mleko i produkty mleczne należą do żywności o szczególnie dużej gęstości odżywczej (INQ - index of nutritional quality). Wszystkie składniki są dobrze przyswajalne i efektywnie wykorzystywane przez organizm, jedynym wyjątkiem jest laktoza. The milk as a source of functi onal ingredients Milk and dairy products are good sources of nutrients and healthy, and therefore play an important role in the diet of modern man. Health benefits of milk are conditioned by the presence of such selected components of the protein fraction and the fraction of milk fat, and vitamins, particularly lipophilic and some minerals. Milk and milk products are foods for particular nutritional density (INQ - index of nutritional quality). All the ingredients are well absorbed and efficiently utilized by the body, the only exception is lactose.WPROWADZENIE Mleko od początku istnienia stanowiło podstawę diety człowieka. Jest pierwszym źródłem składników odżywczych dla wszystkich ssaków. Wynika to z jego łatwej dostępności i walorów odżywczych. Mleko zawiera liczne składniki funkcjonalne. Odpowiadają one za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Mleko można zaliczyć do żywności funkcjonalnej, w której zawartych jest najwięcej składników bioaktywnie związanych z każdą z jego frakcji. Najbogatszą w komponenty bioaktywne jest frakcja białkowa i tłuszczowa, ale duże znacznie odgrywają także witaminy i składniki mineralne [1]. BIAŁKO W mleku krowim na białko całkowite przypada około 95% substancji azotowych. W składzie frakcji białkowej możemy wyróżnić około 30 różnych białek. Każde białko jest najważniejszym skł[...]

Możliwości wykorzystania składników funkcjonalnych mleka krowiego


  Składniki bioaktywne wykorzystywane są w produkcji wielu produktów. Możemy je spotkać m.in. w lekach, maściach, kosmetykach. W ostatnich latach coraz większy nacisk stawiany jest na zdrowe żywienie, dlatego produkty zawierające składniki bioaktywne stają się tak atrakcyjne. Mleko krowie jest źródłem licznych funkcjonalnych składników. Wpływają ona na aspekty zdrowotne i odżywcze produktów, a także na ich trwałość i walory sensoryczne. The possibilities of using the functional components of cow ’s milk Bioactive components are used in the manufacture of many products. We can meet such in medicines, ointments, cosmetics. In recent years, increasing emphasis is presented on healthy eating, so products containing bioactive components become so attractive. Cow’s milk is the source of many functional components. It affects the health and nutritional aspects of products, as well as their durability and sensory qualities.Wszystkie składniki mleka charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną [2]. Od dłuższego czasu ludzie zwracają uwagę nie tylko na cechy sensoryczne kupowanych wyrobów, ale także na funkcjonalne aspekty tych produktów. Spowodowało to zainteresowanie wykorzystaniem składników bioaktywnych mleka w produkcji wielu artykułów spożywczych, farmakologicznych i kosmetycznych. Wiele badań wskazuje na to, iż wyroby wzbogacone komponentami mleka krowiego pomagają w leczeniu chorób przewlekłych. Zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych może być jednym z najistotniejszych elementów w profilaktyce nadciśnienia tętniczego krwi oraz miażdżycy [1]. Zastosowanie składników funkcjonalnych Mleko krowie jest źródłem lekkostrawnych białek. Jeden litr mleka zawiera ok. 30 g białek. Są one drugim, po białkach jaj, składnikiem diety pod względem odżywczym. Wynika to ze zrównoważonej zawartości aminokwasów egzogennych. Niektóre białka mleka, takie jak między innymi: immunoglobuliny, laktoferyna i lizozym, mają szcze[...]

Przegląd technik analitycznych ON-LINE w kształtowaniu jakości chłodzonego mięsa i produktów mięsnych


  Techniki analityczne on-line są to proste, szybkie i nie wymagające dużych nakładów pracy nowoczesne metody oceny jakości chłodzonego mięsa i produktów mięsnych. Wśród najważniejszych zalet tych metod należy wymienić: analizę każdej próby, pracę bezpośrednio na linii produkcyjnej, łatwość obsługi i możliwość zachowywania danych przez dłuższy czas. Za pośrednictwem technik analitycznych on-line możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zagwarantowania wysokiej jakość wyrobów. Techniki te są coraz chętniej wykorzystywane w przemyśle mięsnym. Służą zarówno badaniu składu surowców, jak i ich cech organoleptycznych i mikrobiologicznych. REVIEW OF ANALYTICAL TECHNIQUES ON-LINE IN SHAPING THE QUALITY CHILLED MEAT AND MEAT PRODUCTS These methods are used in the on-line is simple, fast and does not require a lot of work. Among the most important advantages of these include: an analysis of each sample, work directly on the production line, ease of use and the ability to retain data for a longer period of time. Through analytical techniques, on-line it is possible to ensure food safety and to ensure the high quality of our products. These techniques are more likely to be used in the meat industry are both study the composition of the raw materials and their organoleptic and microbiological tests. W procesie produkcji żywności najważniejszym celem stało się zapewnienie produktom mięsnym wysokiej jakości. Konsumenci oczekują od producentów bezpiecznych, zdrowych i atrakcyjnych pod względem wyglądu, smaku i tekstury wyrobów. Natomiast producenci żywności zainteresowani są skutecznymi metodami kontroli jakości, usprawniającymi sortowanie jakościowe, co pozwoliłoby zwiększyć możliwości produkcyjne oraz zmniejszyć koszty produkcji i jej czas. W tym celu dąży się do opracowania nowych systemów kontroli produkcji, wykraczających poza obecnie stosowane technologie, takie jak kontrola masy, objętości, temperatury, pH, lepkości, barwy i wyglą[...]

 Strona 1