Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Skowrona"

Anthropogenic sources of phosphorus in the catchment of the Bystrzyca river. Preliminary analysis of the share of agriculture in the water pollution. Antropogeniczne źródła fosforu w zlewni rzeki Bystrzycy. Wstępna analiza udziału rolnictwa w procesie zanieczyszczenia wód


  Phosphate P content in the title river water was detd. in 2006-2009 to study the impact of agriculture and mainly of municipal wastewater on the water pollution. The data were tabulated. The storage reservoir at Zemborzyce contributed to decrease in phosphate P content in the Bystrzyca river water.Przedstawiono metodę wstępnej lokalizacji punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni rzeki Bystrzycy Lubelskiej oraz przeanalizowano stan czystości jej wód pod względem zawartości fosforu fosforanowego w czasie i przestrzeni. Oszacowano także znaczenie rolnictwa i gospodarki komunalnej w procesach wprowadzających ładunek substancji biogenicznych do wód. Polski przemysł nawozowy ma znaczący udział w globalnej produkcji nawozów fosforowych (1,6%). W 2010 r. wyprodukowano w Polsce 486 Gg tych nawozów w przeliczeniu na czysty składnik1). Zużycie tych nawozów wyniosło w latach 2009-2010 średnio 22,8 kg P/ha użytków rolnych2). Jednocześnie zawartość przyswajanego fosforu w glebach gruntów ornych pozostaje bez większych zmian od niemal 15 lat przy 40-proc. udziale gleb o bardzo niskiej i 20-proc. o bardzo wysokiej zawartości P3). Bilans fosforu w Polsce, obliczony metodą na powierzchni pola, jest obecnie nieznacznie dodatni (5,0 kg P/ha użytków rolnych), co wskazuje na brak bezpośredniego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego4). Pomimo dotychczasowych działań na rzecz zmniejszenia ładunku substancji biogenicznych (tworzących biomasę) wprowadzanych do Morza Bałtyckiego, w 2009 r. wodami rzek dostarczono prawie 10 Gg fosforu ogólnego (w tym niemal 3 Gg w formie fosforanów)5). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym na jakość wody ma zazwyczaj charakter obszarowy i dotyczy tzw. obszarów krytycznych źródeł zanieczyszczeń CSA (critical source areas)6). Uważa się jednak, że związki fosforu nie są tak mobilne w glebie jak związki azotu, a szczególnie N-NO3. Powszechnie wiadomo, że występują [...]

 Strona 1