Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Jankowski"

Termiczne przekształcanie odpadów z tworzyw sztucznych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań było termiczne przekształcanie wybranych odpadów polimerowych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym. Wysoka kaloryczność tworzyw sztucznych umożliwia spalanie autotermiczne, po ustaleniu parametrów początkowych procesu. Analiza ilościowa gazów spalinowych ujawniła wysokie stężenie CO dla wszystkich materiałów odpadowych, natomiast stężenia NOx dla poliwęglanów oraz politereftalanu etylenowego spełniało standardy emisyjne. Wyjątek stanowiła mieszanka PC/ABS, dla której zawartość NOx w gazach odlotowych przekraczała normy emisji.W POLSCE wytwarza się ponad 10 mln. Mg odpadów komunalnych rocznie, co stanowi około 8% wszystkich odpadów powstałych w kraju [7]. Odpady spożywcze stanowią ponad 33%, papier to około 16%, natomiast tworzywa sztuczne zajmują średnio 14% ich ogólnego składu [6]. W roku 2008 na składowiskach zdeponowano 8 693 tys. Mg (86,61%) odpadów komunalnych, biologicznie unieszkodliwiono 262 tys. Mg (2,6%), a termicznie tylko 63 tys. Mg (0,63%). Z selektywnej zbiórki surowców wtórnych uzyskano 682 tys. Mg (6,79%), natomiast segregacja zmieszanych odpadów pozwoliła uzyskać dodatkowe 336 tys. Mg (3,35%) [7]. Recykling w Polsce utrzymuje się na poziomie około 16%, a odzysk energii z pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych wynosi ok. 28%, co stawia Polskę na dwudziestym miejscu wśród państw europejskich [5]. W Europie zapotrzebowanie na materiały polimerowe w 2009 roku wyniosło 45 mln. Mg, największe, niezmiennie od lat zużycie notuje segment opakowań, kolejne miejsca zajmują: budownictwo, motoryzacja oraz przemysł elektroniczny. Na pozostałe (26,9%) składa się udział takich sektorów przemysłu jak: sport, rekreacja, rolnictwo itp. (tab. 1). Większość materiałów polimerowych, potocznie zwanych plastikami, może być z powodzeniem poddana powtórnemu przetworzeniu, jednak zawsze pozostaje frakcja zanieczyszczona, która ze względów ekonomicznych przeznaczona jest do utylizacji. Tworzywa sztuczne ch[...]

Dynamika spalania polimerowych tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym, inertnym złożem fluidalnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Szybkość rozkładu termicznego i skład powstałych gazów spalinowych zależą od rodzaju badanego tworzywa sztucznego oraz warunków, w jakich prowadzono proces ich spalania. Współspalanie tworzyw sztucznych z paliwem gazowym powodowało bardziej stabilny przebieg procesu, lecz zwiększało stężenie lotnych związków organicznych w strefie nadzłożowej w porównaniu ze spalaniem samodzielnym próbek w rozgrzanym do temp. ok. 950°C złożu fluidalnym. Eight types of plastics were combusted at 850-950°C together with liquefied petroleum gas (LPG) in a fluidized sand bed to study the combustion course and compn. of flue gases. Use of LPG resulted in a stabilization of the combustion process. A stable combustion of glass fiberreinforced polyamide (without LPG) was also obsd. Gwałtowny rozwój nauk zajmujących się związkami wielkocząsteczkowymi nastąpił w drugiej połowie XIX w. W 1839 r. Goodyear odkrył zjawisko wulkanizacji kauczuku naturalnego za pomocą siarki. Politechnika Krakowska Dawid Jankowski*, Jerzy Baron, Witold Żukowski Dynamika spalania polimerowych tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym, inertnym złożem fluidalnym Dynamics of plastics combustion in a reactor with inert bubble fluidized bed Dr inż. Jerzy BARON - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 672. Prof. dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 672. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-71, fax: (12) 628-20-36, e-mail: jankowski_dawid@o2.pl� Mgr inż. Dawid JANKOWSKI w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest doktorantem w Instytucie [...]

Dynamics of fluidization and behavior of fuel particles in the air-fluidized bed reactor Dynamika fluidyzacji i zachowanie się cząstek paliwa w reaktorze fluidalnym zasilanym powietrzem DOI:10.12916/przemchem.2014.1120


  Quartz sand (grain sizes 0.15-0.25 and 0.375-0.43 mm) and poppy seed or plastic granulates were fluidized in air in lab. reactor to study bubble bed behavior by acoustic and optical methods. Przedstawiono wyniki badań procesu fluidyzacji w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Opisano związki między wysokością złoża, frakcją ziaren i szybkością podawanego powietrza a efektami dynamicznymi i procesem mieszania ziaren złoża i fazy gazowej. Ponadto scharakteryzowano zachowanie się cząstek tworzywa sztucznego w warstwie złoża. Wykazano, że fluktuacje ciśnienia z przestrzeni podzłożowej spowodowane są wyrzucaniem materiału złoża do przestrzeni nadzłożowej i zależne są od masy, rodzaju złoża i prędkości podawanego czynnika gazowego. Wykazano ponadto, że zwrot wektora prędkości ruchu fazy gazowej w warstwie złoża jest zróżnicowany. Badania procesu fluidyzacji rozpoczęły się w XX w. Fritz Winkler w 1921 r. zaobserwował ruch ziaren pod wpływem przepływającego strumienia powietrza, na bazie tego odkrycia powstała technologia zgazowania pyłu węglowego (metoda Winklera). W 1926 r. powstał pierw- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dawid Jankowski, Przemysław Migas*, Witold Żukowski Dynamics of fluidization and behavior of fuel particles in the air-fluidized bed reactor Dynamika fluidyzacji i zachowanie się cząstek paliwa w reaktorze fluidalnym zasilanym powietrzem DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1120 Mgr inż. Dawid JANKOWSKI w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest doktorantem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa, odnawialne źródła energii. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-09, fax: (12) 628-20-35, e-mail: przemmig@indy.chemia.pk.edu.pl Mgr inż. Przemysław MIGAS w roku 2009 ukończ[...]

Spalanie odpadów polimerowych tworzyw sztucznych w złożu fluidalnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym atmosferycznym złożem fluidalnym. Skład spalin oraz ilości emitowanych związków organicznych i nieorganicznych ściśle zależały od typu użytego tworzywa sztucznego, a tym samym od jego budowy chemicznej. W spalinach powstałych w trakcie spalania odpadów tworzyw sztucznych, które w swej strukturze zawierały atom azotu oraz tych, w których budowie azot był nieobecny, również zaobserwowano podwyższone stężenie NOx. W trakcie spalania fluidalnego zaobserwowano również wysokie stężenia węglowodorów krótkołańcuchowych, szczególnie dla tworzyw alifatycznych. The various plastics wastes were combusted in air at 850- 950°C in a lab. reactor with a fluidized bed of glass-making sand (0.385-0.43 mm in grain size) to study the compn. of flue gases. The N2O and NOx contents in the gases decreased with increasing combustion temp. Formation of N2O was obsd. only during combustion of N-contg. plastics. The highest CO and MeH contents were found in the flue gas from styrene combustion. Wzrost gospodarczy krajów europejskich oraz przyrost liczby mieszkańców przekłada się znacząco na ilość wytworzonych odpadów komunalnych. W okresie ostatnich 10 lat ludność Unii Europejskiej powiększyła się o 18 mln przekraczając w 2010 r. liczbę 501 mln mieszkańców. Prognozy przewidują wzrost zaludnienia, aż do 2040 r. W minionym dziesięcioleciu ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych wzrosła o 28 kg na mieszkańca w skali roku osiągając wartość 524 kg na mieszkańca1). W 2008 r. zebrano w Europie ponad 260 mln t odpadów z aglomeracji miejskich, z czego na składowiskach zdeponowano ok. 103 mln t, a termicznej utylizacji poddano ponad 50 mln t. Z pozostałych 107 mln t odpadów komunalnych kompostowaniu poddano 17%, natomiast zbiórka surowców wtórnych ukształtowała się na poziomie 23%1). Europa jest czołowym producentem tworzyw sztucznych na świecie. W 2009 r. na rynek św[...]

Redukcja N2O i NO w dwustrefowym procesie spalania w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania w pęcherzowym złożu fluidalnym propanu z dodatkiem N2O. W przestrzeni nadzłożowej prowadzono proces redukcji tlenków azotu metodą reburningu. Przy współczynniku nadmiaru powietrza w strefie reburningowej w zakresie 1,1-0,95 uzyskano zmniejszenie zawartości N2O o 78-98% oraz zmniejszenie ilości NOx o 40-80%. Wskazano, że tak zorganizowany proces może być efektywnie stosowany w urządzeniach małej mocy, w których paliwem lub jego składnikiem jest biomasa o podwyższonej zawartości azotu paliwowego. PrH was combusted with air O2 in presence of N2O in a bubbling fluidized bed reactor to 950-960°C. The addn. of PrH to freeboard of the reactor resulted in the high conversion of N2O (78-98%) and of NOx (40-80%) at air excess (0.95-1.1). Spalanie paliw jest podstawowym sposobem uzyskiwania energii wykorzystywanej przez człowieka, stanowiąc równocześnie poważne źródło zanieczyszczenia atmosfery. W celu przeciwdziałania temu zanieczyszczaniu Rada Europy oraz Parlament Europejski uchwaliły szereg dyrektyw dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznych spalania paliw, zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych, a także kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi1-7). Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego zaimplementowane do prawa polskiego są uzupełnione ustawami regulującymi zagadnienia ochrony powietrza w Polsce8-10) oraz rozporządzeniem określającym standardy emisji dla substancji zanieczyszczających, uwzględniając rodzaj i wielkość instalacji stanowiącej źródło emisji, rodzaj paliwa oraz rodzaj substancji chemicznej odprowadzanej do atmosfery11). Współcześnie obowiązujące regulacje ograniczają emisję tlenków azotu, biorąc pod uwagę dwa z nich (NO i NO2) i traktując ich emisję łącznie, bez rozróż[...]

Thermal decomposition of waste plastics and biomass in a fluidized bed reactor.Termiczny rozkład odpadów z tworzyw sztucznych i biomasy w reaktorze fluidalnym


  Mixts. of plastics waste and biomass were co-combusted in air in a bubbling fluidized bed reactor (optionally after addn. of liq. petroleum gas to the reactor feed) to det. the rate of its thermal decompn. and flue gas compn. The addn. of liq. petroleum gas resulted in stabilization of the combustion. The combustion of plastics waste particles was faster than that of the biomass particles. A special attention was paid to the dynamics of lighting effects in the system. Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych oraz biomasy w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Szybkość rozkładu termicznego i skład powstałych gazów spalinowych zależy od rodzaju badanego materiału oraz warunków prowadzenia procesu ich spalania. Współspalanie tworzyw sztucznych i biomasy z paliwem gazowym powodowało bardziej stabilny przebieg procesu, lecz podwyższało stężenie lotnych związków organicznych w strefie nadzłożowej (szczególnie w przypadku tworzyw), w porównaniu ze spalaniem samodzielnym próbek w rozgrzanym do temp. ok. 900°C złożu fluidalnym.Cząstki tworzyw sztucznych ulegały spaleniu w krótszym czasie, niż odpowiadające im masowo próbki biomasy. W 2011 r. jeden mieszkaniec Polski wytworzył średnio 315 kg odpadów komunalnych. Ogółem w skali Kraju powstało ponad 12 Tg odpadów. W porównaniu z danymi z 2005 r. odnotowano zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 40 Gg. W przypadku odpadów zebranych w 2011 r., zgromadzono ich o 476 Gg więcej (łącznie 9,8 Tg) niż przed sześcioma laty. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 255 kg odpadów komunalnych, czyli o 10 kg więcej niż w 2005 r. W sposób selektywny w 2011 r. zebrano 984 Gg odpadów komunalnych, w tym 157 Gg frakcji tworzyw sztucznych i 210 Gg odpadów biodegradowalnych. Z pozostałych 8,8 Tg zgromadzonych odpadów komunalnych składowano 7,0 Tg. Metodami biologicznymi zagospodarowano 366 Gg odpadów, a 98 Gg przekształcono termicznie. [...]

 Strona 1