Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA KĄKOL"

Nowe aspekty alkilowania aryloacetonitryli w warunkach katalizy międzyfazowej

Czytaj za darmo! »

Procesy alkilowania, dialkilowania i cykloalkilowania aryloacetonitryli drugorzędowymi bromoalkanami, 1,2-dihaloetanami i 1,3-dihalopropanami w warunkach katalizy międzyfazowej, w obecności 60-75-proc. wodnych roztworów KOH, zachodzą z wyższymi wydajnościami w porównaniu z reakcjami prowadzonymi wobec 50% NaOH. A review, with about 30 refs., of the phase transfer alkylations, dialkylations and cycloalkylations of arylacetonitriles with the secondary alkyl bromides, 1,2-dihaloethanes and 1,3-dihalopropanes. The increase of the concn. of aq. KOH solns. from 50% up to 60-75% resulted in an increase of the product yield and purity. Pochodne aryloacetonitryli znajdują liczne zastosowania jako półprodukty do syntez amidyn, laktonów, amin, aldehydów oraz kwasów karboksylowych i ic[...]

Suplementy diety.Cz. 1. Pietruszka zwyczajna Petroselinum sativum (Hoffm.)

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię otrzymywania ekstraktu z owoców pietruszki korzeniowej i naciowej (Petroselinum sativum Hoffm.) w skali laboratoryjnej i zastosowano go jako suplement diety. Owoce pietruszki liściowej i korzeniowej ekstrahowano etanolem, acetonem, heksanem, olejem sojowym oraz ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym. Najlepszym ekstrahentem apiolu z owoców pietruszki jest [...]

Badania nad oczyszczaniem chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób oczyszczania chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny. Bezpośrednio po reakcji hydrolizy, wodny roztwór chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny oczyszczano metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej oraz dodatkowo odmywano resztki zanieczyszczeń octanem etylu lub chlorkiem metylenu z osadu chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny. Uzyskano chlorowodorek (2R,3S)-3-fenyloizoseryny o czystości 99,35% (HPLC), temp. topn. 223- 225°C oraz o skręcalności optycznej -13,4°. Crude (2R,3S)-3-PhCH(NH2)CH(OH)COOH·HCl (I) was synthesized by hydrolysis of (2R,3S)-3-PhCH(NHAc)CH(OH)COOMe (II) with aq. HCl and purified by crystn. or leaching. The crystn. of crude I was inefficient while the leaching of impurities with AcOEt and CH2Cl2 yielded products of purity 91% and 9[...]

Badania nad syntezą chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu asymetrycznych reakcji Darzensa, prowadzonych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego (stężone wodne roztwory lub stałe wodorotlenki metali alkalicznych jako zasady, w obecności chiralnych czwartorzędowych soli amoniowych). Badano prowadzoną w tych warunkach reakcję benzaldehydu z estrami kwasu chlorooctowego. Opracowano metodę enzymatycznego rozdziału izomerów[...]

Chlorowodorek (2R,3S)-fenyloizoseryny jako półprodukt do otrzymywania Paclitaxelu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny oraz wyniki badań własnych prowadzonych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Opracowano jednoetapowy i wieloetapowy proces wytwarzania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny. W procesie wieloetapowym uzyskiwano produkt o dużej czystości (98%) ale z małą wydajnością (27%). Wydajność produktu w procesie jed[...]

Suplementy diety.Część 2. Seler (Apium graveolens)

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię otrzymywania ekstraktu z owoców selera w skali laboratoryjnej i zastosowano go jako suplement diety. Owoce selera naciowego i korzeniowego ekstrahowano olejem sojowym oraz ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym. Ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym ekstrahował z owoców selera sedanolid (dihydroftalid 3-n-butylu) w ilości 0,9% oraz ftalid n-butylu w ilości 0,5%. Proces ten zachodzi z wydajnością 3,40-3,96%. Dobrym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji owoców selera okazał się olej sojowy. Zastosowanie tego oleju upraszcza proces technologiczny i pozwala pominąć skomplikowany problem analizy śladowych ilości rozpuszczalników organicznych w produkcie spożywczym. Stwierdzono, że ekstrakty z owoców selera liściowego i korzeniowego zawierają porównyw[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

 Strona 1