Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ BOROWIECKI"

Modyfikatory katalizatorów heterogenicznych

Czytaj za darmo! »

Teoretyczne oraz praktyczne aspekty nauki o katalizie dużo uwagi poświęcają modyfikacjom układów katalitycznych, które w przeważającej liczbie reprezentują katalizatory nośnikowe. Najczęściej spotykanym sposobem modyfikacji jest stosowanie tzw. modyfikatorów "wewnętrznych". Omówiono w sposób ogólny działanie modyfikatorów, a także przedstawiono na wybranych przykładach efekty stosowanej mo[...]

Otrzymywanie wodoru z glicerolu

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na wodór i gazy syntezowe w gospodarce światowej stale wzrasta. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej przetwarzania glicerolu i glicerynowej frakcji odpadowej z produkcji biodiesla na wodór i gazy syntezowe. A review, with 69 refs., of processes for conversion of glycerol by-product to H2 and syngas by gasification and reforming. Zapotrzebowanie świata na energię wzrasta szybciej niż liczba ludności. Fakt ten, obok ograniczonych zasobów paliw kopalnych (głównie ropy naftowej) i ciągle niestabilnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, powoduje wzrost cen paliw silnikowych oraz poszukiwanie innych niż ropa naftowa źródeł energii, a zwłaszcza źródeł odnawialnych. Protokół z Kyoto (1997 r.) zobowiązywał kraje uprzemysłowione do redukcji emisji "gazów [...]

Metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych. Badania porównawcze

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych. Przebadano katalizatory niskotemperaturowej konwersji CO różniące się składem i porównano wyniki pomiarów powierzchni aktywnej miedzi uzyskane różnymi metodami. Zaproponowano własną procedurę pomiaru powierzchni aktywnej i dyspersji katalizatorów miedziowych. Five Cu catalysts for low-temperature shift reaction wer[...]

Optymalizacja właściwości katalizatorów niklowych parowego reformingu węglowodorów otrzymywanych metodą osadzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad określeniem składu nośnikowych katalizatorów niklowych parowego reformingu węglowodorów, otrzymywanych metodą osadzania, zapewniającego najkorzystniejsze właściwości kontaktów. Katalizatory wytworzone z technicznych surowców (Ni, MgO, A12O3) wykazują dużą aktywność i znaczną odporność na zawęglanie, gdy zawierają ok. 15% wag. Ni i ok. 40% wag. MgO oraz gdy zost[...]

Utleniająca konwersja metanu w wyższe węglowodory

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości katalizatora Na/CaO otrzymanego z naturalnego, nie oczyszczonego kamienia wapiennego. Katalizator ten został zastosowany w procesie utleniającej konwersji metanu (gazu ziemnego) w lekkie węglowodory alifatyczne, prowadzonym w większej skali laboratoryjnej. Stwierdzono, że wykazuje on dobrą stabilność w ciągu długotrwałej pracy. W celu uzyskania największej wydajności wy[...]

Nowa metoda otrzymywania katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości katalizatorów niklowych osadzonych na nośniku, przeznaczonych do reformingu parowego węglowodorów. Są one otrzymywane przez wytrącanie zasadowych tlenków niklu i magnezu w wyniku zmieszania zawiesiny tlenku magnezu i tlenku glinu z roztworem azotanu niklu II. Zaproponowana nowa metoda otrzymywania katalizatorów o zwiększonej odporności na zawęglanie i wysokiej aktywnośc[...]

 Strona 1  Następna strona »