Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA NARKIEWICZ"

Katalityczne otrzymywanie wodoru z metanu.

Czytaj za darmo! »

Wodór może być otrzymywany z metanu nie tylko przez konwersję parową, ale również poprzez katalityczny rozkład. Opisano kinetykę procesu rozkładu metanu do wodoru na nanokrystalicznym katalizatorze żelazowym. W procesie rozkładu metanu powstaje również depozyt węglowy. Zaproponowano cykliczny proces, w którym depozyt węglowy jest spalany, a utworzony tlenek żelaza(III) jest redukowany meta[...]

Aktywność w syntezie amoniaku katalizatorów żelazowych osadzonych na węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Badano katalizatory syntezy amoniaku otrzymywane metodą impregnacji węgla aktywnego roztworami Fe(N03)3 i K4[Fe(CN)6]. Pomiary aktywności próbek prowadzono w stalowym reaktorze całkowym pod ciśnieniem równym 10 MPa, a ich skład fazowy badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Stwierdzono występowanie dwóch form żelaza - krystalicznego α-Fe oraz mocno zdyspergowanego żelaza niewyk[...]

Przemysłowy katalizator syntezy amoniaku o zwiększonej odporności termicznej

Czytaj za darmo! »

Opisano próbę zwiększenia termostabilności żelazowego katalizatora stopowego syntezy amoniaku przez wprowadzenie do niego związku tytanu. Stwierdzono, że dodatek TiO2 w ilości równej 1% powoduje zmniejszenie aktywności świeżego katalizatora, ale jednocześnie wywołuje zwiększenie jego odporności na przegrzewanie. Zatem katalizator ten może być stosowany w jednostce syntezy przez dłuższy czas[...]

Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe-faza gazowa

Czytaj za darmo! »

Omówiono i porównano procesy nawęglania i azotowania nanokrystalicznego żelaza. Przedstawiono kinetykę procesów tworzenia nanokrystalicznego Fe3C oraz Fe4N. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano nowy model opisujący zarodkowanie nanokrystalicznej fazy w układzie ciało stałe-gaz. Nanocrystalline iron (17 nm) was obtained by fusion of magnetite with Al, Ca, and K oxides, followed by[...]

 Strona 1