Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maksymilian Wójcik"

The thermal stability of selected commercial ammonium nitrate-containing fertilizers Stabilność termiczna wybranych nawozów handlowych zawierających azotan amonu DOI:10.15199/62.2015.6.16


  The samples of NH4NO3-contg. fertilizers modified by addn. of carbonates or sulfates were heated up to 450°C under He flow (60 mL/min) in thermal analyzer coupled with thermobalance and mass spectrometer. The heating rate was 5°C/min. The presence of carbonate fillers in fertilizers significantly reduced the adverse effects assocd. with exothermic decompn. of NH4NO3. Azotan amonu jest głównym składnikiem nawozów najczęściej stosowanych w rolnictwie. Wielkotonażowość ich produkcji w połączeniu ze skłonnością azotanu amonu do wybuchowego rozkładu mogą jednak stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z tym, nawozy na bazie azotanu amonu często zawierają odpowiednio dobrane dodatki stabilizujące. Ich działanie ma zróżnicowany charakter i skuteczność. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie przemian fizykochemicznych zachodzących w wybranych handlowych nawozach azotowych zawierających takie dodatki, jak węglany lub siarczany. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej i termograwimetrii sprzężonych ze spektrometrią mas (DTA-TG-MS). Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność wypełniaczy węglanowych w ograniczaniu niepożądanych efektów egzotermicznych towarzyszących rozkładowi azotanu amonu. Natomiast dodatek siarczanów istotnie wpływa na jego przemiany fazowe. Wszystkie spośród zbadanych saletrzaków wykazały się znacznie wyższym poziomem bezpieczeństwa w porównaniu z czystym azotanem amonu. Nawozy stanowią główną grupę środków stosowanych w rolnictwie w celu zwiększania plonowania. Zadaniem nawożenia jest zaopatrzenie roślin w przyswajalne składniki pokarmowe oraz zapewnienie odpowiedniej żyzności gleby1). Z najnowszych danych GUS wynika, że udział nawozów azotowych w łącznej produkcji nawozów mineralnych w Polsce wciąż wzrasta (tabela 1). W 2000 r. wynosił on 64%, podczas The samples of NH4NO3-contg. fertilizers modified by addn. of carbonates or sulfates were heated up to 45[...]

 Strona 1