Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Bielski"

Nowe siatki katalityczne produkowane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. i wpływ jakości drutu na proces ich wytwarzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe siatki katalityczne (tkane i dziane) wytwarzane w mennicy-metale Szlachetne Sp. z o.o. na potrzeby przemysłu azotowego. opisano efekty wprowadzenia nowej ciągarki, nowej emulsji i nowych ciągadeł zapewniających stabilną geometrię ciągnionego drutu. zaprezentowano wpływ jakości drutu na procesy tkania i dziania i na jakość wytwarzanych siatek katalitycznych. Presentation new c[...]

Safety hazards during production and storage of liquid N-S fertilizers. Zagrożenie bezpieczeństwa w procesie wytwarzania i przechowywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych


  Aq. solns. of NH4NO3, urea and NH4, K and Na thiosulfates as well as their mixts. were studied by thermogravimetry and differential thermal anal. to det. the mass loss and exothermal effects at elevated temp. (up to 500oC). (NH4)2S2O3 showed the lowest thermal stability. Addn. of urea resulted in increasing the thermal stability of the soln. of NH4NO3 hazard during storage of the liq. NH4NO3-contg. fertilizers was obsd. Przedstawiono wyniki badań nad zagrożeniem bezpieczeństwa w procesie wytwarzania i przechowywania nawozów płynnych (roztwory saletrzano-mocznikowe (RSM)) z dodatkiem siarki w postaci tiosiarczanów amonu, potasu i sodu. Badania wykonano za pomocą metody różnicowej i wagowej analizy termicznej (DTA- -TG). Analizie poddano każdy z tiosiarczanów, a następnie układy złożone z azotanu amonu i tiosiarczanów, azotanu amonu, mocznika i tiosiarczanu oraz z azotanu amonu, mocznika, tiosiarczanu i wody. Badane tiosiarczany charakteryzują się zróżnicowaną stabilnością termiczną. W stosunku do wszystkich trzech badanych tiosiarczanów, nie stwierdzono za grożenia bezpieczeństwa procesu wytwarzania i przechowywania nawozów RSM z dodatkiem tych tiosiarczanów. Nawozy płynne stanowią coraz powszechniej stosowaną formę nawozów mineralnych. Istotną zaletą wytwarzania nawozów w postaci płynnej jest aspekt środowiskowy, a mianowicie zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko operacji zatężania i granulacji wieżowej, stanowiących końcowy etap wytwarzania nawozów granulowanych. Dodatkowo, produkcja nawozów płynnych pozwala na zagospodarowanie ścieków, roztworów odpadowych z produkcji nawozów saletrzanych i mocznika, a także koncentratów z operacji oczyszczania ścieków1). Stosowanie nawozów płynnych daje ponadto możliwość równoczesnego stosowania różnych dodatków, takich jak makro- i mikroskładniki, a także środki ochrony roślin. W przypadku wszelkiego rodzaju nawozów zawierających azotan amonu, należy uwzględnić zag[...]

Technology for production of NS fertilizers by compacting method and their impact on the grain crop and quality of winter wheat cereals. Technologia otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania oraz ocena wpływu tych nawozów na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej


  NH4)2SO4 and urea 1:1 mixts. (grain size fractions up to 4 mm) were compacted under 5-15 kN/cm2 (50-150 MPa), studied for d. and compression strength (after grinding), and then used for fertilizing fields (N dose 120 or 200 kg/ ha) where winter wheat was cultivated. For comparison, solid urea and optionally S-contg. solns. of NaNO3 and urea were used as fertilizers. The grain crop of winter wheat and gluten content in the cereal grains were detd. Use of the new (NH4)2SO4-urea fertilizer did result neither in higher wheat grain crop nor in a significantly higher gluten content in the cereals when compared to other fertilizers used except for the high N dose (200 kg/ha) of the new fertilizer. Podjęto badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS1, 2) z mocznika i siarczanu amonu metodą kompaktowania, a następnie próbne partie nawozów poddano ocenie rolniczej. [...]

Production of liquid fertilizers in the fertilizer complex of Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Wytwarzanie nawozów płynnych w kompleksie nawozowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA


  Prodn. technol. of liq. N-S fertilizers in a new fertilizer complex was described. Heat and mass balances as well as phys. and chem. properties of the fertilizers were presented. Omówiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych Pulaska i RSMS w nowym kompleksie nawozowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA. Przedstawiono bilanse masowe i cieplne oraz fizykochemiczne właściwości nawozów. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania rolników na nawozy zawierające zarówno azot, jak i siarkę. Wynika to w dużej mierze z obniżenia się zawartości siarki w glebie na skutek ograniczenia jej emisji do atmosfery1). Odpowiednie zaopatrzenie roślin w siarkę jest istotnym czynnikiem plonotwórczym oraz warunkiem uzyskania produktów roślinnych o pożądanej jakości. Nawozy z siarką należą do grupy nawozów zalecanych do stosowania pod większość roślin uprawnych, w tym w szczególności pod rośliny siarkolubne, takie jak rzepak2). Należą one do nawozów poszukiwanych na rynku i są bezpieczne w użytkowaniu. Od 2010 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA realizuje inwestycję w nowym kompleksie nawozowym, przygotowując się do uruchomienia produkcji nowych nawozów typu Pulgran® S, Pulaska® i RSMS3). Te innowacyjne dwuskładnikowe nawozy mineralne dostarczają roślinom zarówno azotu, jak i siarki przy jednorazowej aplikacji. Grupa płynnych nawozów azotowo-siarkowych typu Pulaska® RSMS o zawartości 20-26% azotu oraz 3-6% siarki to produkty o nowym składzie i o znacznie korzystniejszej zawartości azotu i siarki, a więc korzystniejszych właściwościach w porównaniu z właściwościami nawozów jednoskładnikowych (mocznik, siarczan amo[...]

 Strona 1