Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Czesław Wawrzeńczyk"

Synteza i właściwości zapachowe estrów dimetylopodstawionych cykloheksenoli

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki syntezy racemicznych i enencjomerycznie wzbogaconych dimetylopodstawionych cykloheksenoli oraz ich estrów. Na podstawie przeprowadzonej porównawczej analizy zapachowej otrzymanych związków stwierdzono, że wprowadzenie ugrupowania gem-dimetylowego do pierścienia cykloheksenowego wpływa znacząco na właściwości zapachowe. Najbardziej korzystna pod względem właściwości zapachowych jest obecność tego ugrupowania w 􀄮-pozycji do podwójnego wiązania i 􀈖-pozycji w stosunku do grupy funkcyjnej. Stwierdzono również, że zapachy enancjomerów S, w większości porównywanych enancjomerycznych par, charakteryzowały się przyjemniejszymi woniami. Bardziej intensywne były natomiast zapachy enancjomerów R. Three geminal Me2-substituted racemic cyclohex-2-en-1 -ols (I) were synthesized by conversion of resp. dimethylcyclohex- 1,3-dions with EtOH in presence of TsOH and following redn. with LiAlH4, enriched in particular R and S-enantiomers by enzymatic esterification and following hydrolysis, esterified with AcCl or EtCOCl to I acetates or propionates, resp., and then tested for odors. The I esters with geminal Me groups in 􀄮-position to the double bond and in 􀎯-position the ester groups showed the best odoriferous properties. Odors of most I ester S-enantiomers were more pleasant than the analog R-enantiomers but less intensive. Badania sk􀃡adników olejków eterycznych wykaza􀃡y, 􀄪e zwi􀄅zki z uk􀃡adem alkilopodstawionego cykloheksenu stanowi􀄅 integraln􀄅 cz􀄊􀄞􀃼 wielu z nich. Ze wzgl􀄊du na ich w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci zapachowe s􀄅 one wykorzystywane w przemy􀄞le kosmetycznym i spo􀄪ywczym1-3). Równie􀄪 syntetyczne pochodne alkilopodstawionego cykloheksenu s􀄅 powszechnie stosowane do tworzenia nowych, cz􀄊sto fantazyjnych kompozycji za[...]

Laktony. Część XXXVIa). Synteza chlorowcolaktonów z podstawnikiem metoksyfenylowym


  Przedstawiono pięcioetapową syntezę chemiczną jodo-, bromo- i chlorolaktonów z podstawnikiem metoksyfenylowym. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń otrzymano nieopisane wcześniej w literaturze nienasycony kwas 5 oraz pochodne laktonowe aldehydu anyżowego (6-13). W pierwszym etapie syntezy w wyniku krzyżowej kondensacji aldolowej aldehydu anyżowego (1) z acetonem otrzymano nienasycony keton 2 (wydajność 97%), który redukowano do α,β-nienasyconego alkoholu 3 (wydajność 94%). Alkohol allilowy poddano przegrupowaniu Claisena metodą ortooctanową, w wyniku czego otrzymano ester 4 (wydajność 78%), hydrolizowany następnie w środowisku zasadowym do nienasyconego kwasu 5 (wydajność 88%), który był substratem w reakcjach chlorowcolaktonizacji. Jako produkty jodolaktonizacji otrzymano cis-(6) oraz trans δ-jodo-γ-lakton (7) z wydajnościami odpowiednio 42 i 2%. Z mieszaniny produktów bromolaktonizacji wydzielono cis- (8) i trans δ-bromo-γ-lakton (9) oraz γ-bromo- δ-lakton (10) z wydajnościami kolejno 32%, 5% oraz 10%. Analogiczne produkty otrzymano również w reakcji chlorolaktonizacji z wydajnościami 14%, 8% oraz 18% odpowiednio dla cis δ-chloro-γ-laktonu 11, trans δ-chloro-γ-laktonu 12 oraz γ-bromo-δ-laktonu 13. New p-MeOC6H4CH(CH2COOH)CH=CHMe acid (I) (m.p. 81-83°C) was synthesized by condensation of p-MeOC6H4CHO with AcMe to p-MeOC6H4CH=CHCOMe after following redn. with NaBH4 to p-MeOC6H4CH=CHCH(OH)Me, condensation with Me3C(OEt)3 at 137°C and hydrolysis with aq. soln. of KOH (yield 63%) and then converted to resp. lactones II and III (X = I, Br or Cl). Acid I was reacted with I2/KI in Et2O to a mixt. of cis-II (X = I) (m.p. 92-95°C, yield 42%) and trans-II (X = I) (oil, yield 2%), with (CH2CO)2NBr in tetrahydrofurane to a mixt. of cis-II (X = Br) (m.p. 106-108°C, yield 32%), trans-II (X = Br) (oil, yield 5%) and III (X = Br) (m.p. 74-77°C, yield 10%), and wi[...]

Otrzymywanie izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA)


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stężenia reagentów i temperatury procesu izomeryzacji kwasu linolowego na szybkość tworzenia i skład uzyskiwanej mieszaniny izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Opracowano metodę pozwalającą na uzyskanie mieszaniny CLA w stosunkowo niskiej temperaturze (120°C) o niewielkiej (poniżej 2,5%) zawartości izomerów di-cis i di-trans. Ponadto zbadano wpływ temperatury i stężenia roztworu estrów metylowych sprzężonego kwasu linolowego w procesie niskotemperaturowej krystalizacji z acetonowego roztworu na wydajność i skład izomeryczny frakcji krystalicznej i frakcji filtratu. Opracowane parametry pozwoliły przeprowadzić proces wieloetapowej krystalizacji w wyniku, której otrzymano izomery 9c,11t i 10t,12c estrów metylowych CLA o czystości odpowiednio 84% i 97%. Linoleic acid was isomerized in (HOCH2)2 or glycerol in presence of KOH or NaOH at 80-160°C to conjugated I (CLA) (yield 99.3%) contg. 9-cis,11-trans-I (48.5%) and 10-trans,12-cis-I (48.3%) isomers. The product was esterified with MeOH in presence of H2SO4 to resp. Me esters of (CLA). The isomeric (CLA) esters were sepd. by low-temp. crystn. in AcMe at -75°C to -50°C. The esters were hydrolyzed to pure isomers of (CLA). The chem. structure of the intermediates and products was confirmed by NMR spectroscopy. The optimum conditions for the isomerization and crystn. were established. The isomeric purity of the (CLA) Me esters was 84% and 97%, resp. Terminem CLA (conjugated linoleic acid) określa się grupę izomerów pozycyjnych i stereoizomerów kwasu oktadekadienowego (C18:2), zawierających w cząsteczce układ sprzężonych wiązań podwójnych. Teoretycznie CLA może występować w postaci 14 izomerów pozycyjnych, w których wiązanie podwójne może znaleźć się w pozycjach od C-2,C-4 do C-15,C-17. Dodatkowo każde z wiązań podwójnych może przybierać jedną z dwóch konfiguracji cis lub trans, co daje w sumie 56 izomerów. Mimo tak ogromne[...]

Microbial dehalogenation of chloro- and bromolactones.Mikrobiologiczna dehalogenacja chloroi bromolaktonów


  Me2CHCH2CH=CHCMe2CH2COOEt was hydrolyzed and converted to 4 resp. halogenated alkyl furan-2-ons or pyran-2-ons (halolactones) in reaction with N-chloro or Nbromosuccinimide. Eleven fungal strains were screened for their ability to dehalogenation of the halolactones. The highest activity showed Fusarium culmorum AM3/1 and Rhodotorula dlunitis AM 242 strains. 2,2-Dimethyl-3- -(2'-hydroxy-4-methyl)butylfuran-2-on was the only product of the biodehalogenation of all 4 halolactones. Sprawdzono możliwość biodegradacji bromoi chloro- γ- i δ-laktonów przez 11 szczepów grzybów strzępkowych i drożdży naturalnie występujących w środowisku. Do badań zostały wybrane γ- i δ-chlorowcolaktony, ponieważ połączenia te mogą być związkami modelowymi w badaniach nad mechanizmem dehalogenacji. Substraty do biotransformacji zostały otrzymane z estru etylowego kwasu 3,3,7-trimetylo- 4-oktenowego, który w wyniku zasadowej hydrolizy został przekształcony do nienasyconego kwasu karboksylowego. Następnie otrzymano bromo- i chlorolaktony w reakcji halogenolaktonizacji nienasyconego kwasu za pomocą N-bromoimidu i N-chloroimidu kwasu bursztynowego w THF. Bromolaktony otrzymano wcześniej również w reakcji γ,δ-nienasyconego kwasu w układzie TMSBr- DMSO-trietyloamina. Z czterech halogenolaktonów poddawanych przekształceniom enzymatycznym, tylko δ-bromo-γ-lakton był transformowany przez wszystkie z badanych szczepów grzybów. Substratem przekształcanym w najmniejszym stopniu był γ-chloro-δ-lakton. Powstającym produktem był δ-hydroksy-γ-lakton.Związki chlorowcoorganiczne są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Występują one we wszystkich warstwach atmosfery, w glebie oraz w wodzie. [...]

Laktony cz. XXXIII1). Synteza i aktywność antyfidantna alkilopodstawionych e-laktonów

Czytaj za darmo! »

Utleniano metylo-, dimetylo- i trimetylocykloheksanony metodą Baeyera i Villigera za pomocą kwasu m-chloronadbenzoesowego do odpowiednich e-laktonów. Utlenianie nienasyconych ketonów terpenowych: (-)-werbenonu (8) i (+)-dihydrokarwonu (11) prowadziło, w zależności od ilości użytego utleniacza, do mieszaniny epoksyketonów oraz epoksy-e-laktonów. e- Laktony poddano testom na aktywność antyfidantną w stosunku do szkodników magazynowych (larwy i chrząszcze trojszyka ulca, chrząszcze wołka zbożowego, larwy skórka zbożowego). The Baeyer-Villiger oxidn. of some Me, Me2 and Me3 substituted cyclohexanones with m-ClC6H4COOH afforded resp. e-lactones. Unsatd. terpenoid ketones: (-)-verbenone and (+)-dihydrocarvone were oxidized under the same conditions to mixts. of resp. epoxyketone[...]

Izolowanie fosfolipidów z liofilizowanych żółtek jaj kurzych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy składu frakcji fosfolipidowych wyizolowanych z liofilizowanych żółtek jaj kurzych i porównano je z wynikami otrzymanymi dla świeżych żółtek. Wyższą czystością charakteryzowały się frakcje otrzymane z żółtek liofilizowanych. Najlepsze wyniki pod kątem wydajności procesu, czystości frakcji fosfolipidowej i zawartości w niej cholesterolu otrzymano z zastosowaniem metanolu jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego (wydajność 7,7%, zawartość fosfolipidów 97,6%, zawartość cholesterolu 0,15%). Stwierdzono, że proces strącania w układzie heksan-zimny aceton jest kluczowy dla zmniejszania zawartości cholesterolu w uzyskanych frakcjach. Opisana metoda może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym i spożywczym, Hen egg yolks were lyophilized at -54°C for 18 h, extd. with Me2CO to remove fats and then extd. 3 times with MeOH, EtOH or i-PrOH for 10 min to recover phospholipids (I). The alc. exts. in hexane and the I pptd. with Me2CO at 4°C. The products were analyzed by liq. chromatog. for phosphatydylcholine, phosphatydylethanolamine and cholesterol. The lyophilization resulted in an increase of the I purity. The best results (yield 7.7% I content 97.6% cholesterol content 0.15%) were achieved when MeOH was used as the extn. solvent. Fosfolipidy, których dominuj􀄅cym sk􀃡adnikiem jest fosfatydylocholina (PC) s􀄅 szeroko stosowane w przemy􀄞le 􀄪ywno􀄞ciowym i chemicznym do wytwarzania kosmetyków i farmaceutyków. Szacunkowy udzia􀃡 na rynku produktów zawieraj􀄅cych w swoim sk􀃡adzie fosfolipidy obejmuje margaryny 25-30%, wyroby cukiernicze 25-30%, produkty o charakterze technicznym 10-20%, kosmetyki 3-5% i farmaceutyki 3%1). Najwa􀄪niejszym 􀄨ród􀃡em pozyskiwania fosfolipidów jest soja, z której mieszanin􀄊 fosfolipidów uzyskuje si􀄊 jako produkt uboczny w procesie oczyszczania oleju sojowego[...]

Synteza i aktywność antyfidantna pochodnych farnezolu


  Wychodząc z trans,trans-farnezolu (1) otrzymano sześć jego pochodnych, w tym trzy γ-laktony z podstawnikiem izoprenoidowym. Uzyskane związki poddano testom biologicznym na aktywność antyfidantną w stosunku do owadzich szkodników magazynowych: trojszyka ulca (larwy i chrząszcze), wołka zbożowego (chrząszcze), skórka zbożowego (larwy) oraz pleśniakowca lśniącego (larwy i chrząszcze). Wyniki tych testów wskazują, że farnezol i niektóre z otrzymanych jego pochodnych mogą znaleźć zastosowanie do ograniczania populacji trojszyka ulca. trans,trans-Farnesol was converted to its 6 derivatives including 3 γ-lactones with an isoprenoid substituent, were synthesized and tested for antifeedant activity against insect storage pests (adults of the grain weevil, adults and larvae of the confused flour beetle, larvae of the khapra beetle and adults and larvae of the lesser mealworm). The studied compds. were good agents for controlling confused flour beetle population. Dwa elementy strukturalne są charakterystyczne dla większości naturalnych deterentów pokarmowych owadów (antyfidantów). Pierwszy to ich izoprenoidowa struktura, a drugi to obecność w cząsteczce grupy funkcyjnej w postaci pierścienia laktonowego1, 2). W przeprowadzonych wcześniej syntezach nowych deterentów pokarmowych starano się więc, aby końcowe produkty miały zarówno strukturę izoprenoidową, jak i zawierały pierścień laktonowy. Większość otrzymanych przez Autorów antyfidantów była syntezowana z naturalnych cyklicznych związków izoprenoidowych, takich jak limonen3), myrtenol4), pulegon5- 7), (+)-3-karen8, 9). Surowcami w syntezie były również acykliczne związki terpenowe, jak linalol10), myrcen11) lub też syntetyczny ester o strukturze izoprenoidowej - ester etylowy kwasu 3,7-dimetylookt- 4-enowego10, 12). aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; cInstytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Anna Gliszczy[...]

Laktony. Cz. XL** Synteza i aktywność antyfidantna e -laktonów skondensowanych z pierścieniem metoksypodstawionego benzenu


  W wyniku chemicznego utlenienia 1-tetralonu (1) i jego metoksy- (3, 5, 7) i dimetoksypochodnych (9, 11) w reakcji Baeyera i Villigera otrzymano sześć ε-laktonów: benzoksepan-2-on (2) oraz jego monometoksy- (4, 6, 8), i dimetoksypochodne (10, 12). W przypadku utleniania 1-tetralonu (1), 6-metoksy-1-tetralonu (5) i 7-metoksy-1-tetralonu (7) z udziałem peroksy kwasu otrzymano również niewielkie ilości (3-8%) trzech hydroksylaktonów (2a, 6a, 8a). Powstają one w wyniku elektrofilowej hydroksylacji pierścienia benzenowego, która ma miejsce przy atomach węgla aktywowanych podstawnikiem metoksylowym lub alkoksylowym utworzonego laktonu. Wyjściowe ketony oraz uzyskane laktony 2, 4, 6, 8, 10 i 12 poddano testom biologicznym na aktywność antyfidantną w stosunku do owadzich szkodników magazynowych: chrząszczy wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.), larw skórka zbożowego (Trogoderma granarium Ev.) oraz larw i chrząszczy trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.). Benzoxepan-2-one and its 6 methoxy and dimethoxy derivatives where obtained in the reaction of Baeyer-Villiger oxidation of 1-tetralone and its methoxy and dimethoxy derivatives with m-chloroperbenzoic acid. Three aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, bInstytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, cUniwersytet Wrocławski Dorota Masłowieca, Jan Nawrotb, Agata Białońskac, Czesław Wawrzeńczyka, * Laktony. Cz. XL** Synteza i aktywność antyfidantna ε -laktonów skondensowanych z pierścieniem metoksypodstawionego benzenu Lactones. Part 40 Synthesis and antifeedant activity of ε-lactones fused to the methoxysubstituted benzene ring Prof. dr hab. Jan NAWROT w roku 1967 ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, kierunek leśnictwo. Od tego czasu pracuje w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Specjalność - entomologia rolnicza oraz ekologia chemiczna owadów. Dr inż. Dorota MASŁOWIEC w roku 2005 uk[...]

Biodegradacja gorzkich kwasów chmielowych przy użyciu miąższu roślin wyższych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań degradacji ekstraktu gorzkich kwasów chmielowych przy użyciu rozdrobnionego miąższu pietruszki (Petroselinum crispum L.), marchwi (Daucus carota L.), selera (Apium graveolens L.), ziemniaka (Solanum tuberosum L.), buraka (Beta vulgaris L.), rzodkwi (Raphanus sativus L.) oraz jabłka (Malus pumila L.). Najlepsze wyniki uzyskano dla korzeni marchwi, selera i pietruszki (rodzina Baldaszkowate) oraz ziemniaka. Po 48 h degradacji pozostało mniej niż 0,73% początkowej ilości gorzkich kwasów (suma humulonów i lupulonów). Najgorsze wyniki otrzymano w przypadku użycia buraka. Hop bitter acids contained in com. available hop supercrit. extracts were degraded in phosphate buffer at room temp. for 48 h with 6 vegetables (Petroselinum crispum L., Daucus carota[...]

Charakterystyka frakcji fosfolipidowych izolowanych z żółtek jaj pochodzących od kur Lohmann Brown i zielononóżki kuropatwianej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy składu fosfolipidów i profilu kwasów tłuszczowych we frakcjach fosfolipidowych wyizolowanych z żółtek jaj kurzych. Zbadano również pozycyjne rozmieszczenie kwasów tłuszczowych w strukturze lecytyn i kefalin (pozycja sn-1 i sn-2). Stwierdzono obecność kwasów nasyconych (16:0, 18:0), monoenowych (18:1, 16:1) oraz polienowych (18:2, 20:4, 22:6) kwasów tłuszczowych. Wykazano, że kwasy nasycone znajdują się w pozycji sn-1 a nienasycone w pozycji sn-2 lecytyny. Na podstawie wyników badań zaproponowano kierunek modyfikacji fosfolipidów pod kątem ich wzbogacenia w korzystniejsze z punktu widzenia żywieniowego kwasy tłuszczowe. Phospholipides were isolated from egg yolks and sepd. by column chromatog. to recover lecithins and kephalins. The lecithins we[...]

 Strona 1  Następna strona »