Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW MIZERA"

Nauczanie inżynierii materiałowej we Francji: przykład "Ecole Nationale Supérieure des Mines" w St-Etienne

Czytaj za darmo! »

Francuski system kształcenia wyższego w zakresie nauk technicznych jest wyraźnie różny od systemu polskiego i od zdecydowanej większości innych systemów. Dlatego też, aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie sposobu nauczania w specyficznym obszarze inżynierii materiałowej, należy najpierw przedstawić ogólny schemat organizacji technicznego szkolnictwa wyższego we Francji (rys. 1). System ten został zmodyfikowany w ostatnich latach tak, by zapewnić jego zgodność z ogólnymi zasadami "procesu bolońskiego". Student ma możliwość uzyskania kolejnych dyplomów po 3, 5 i 8 latach studiów po maturze. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wyższe uczelnie techniczne (grandes écoles, odpowiadające polskim "politechnikom") stanowią znaczący wyjątek od tej reguły - nie istnieje w nich dyplom odp[...]

Characteristic of electroless catalytical copper deposited on ceramic substrates

Czytaj za darmo! »

Copper deposition on ceramic substrates, including ceramic powder grains, is an essential problem in the fabrication of composites. One of the directions is depositing copper on ceramic powder to increase surface wetting of reinforcing phase grains in the materials with the matrix made of aluminium matrix and its alloys [1, 2]. The ceramic matrix may be used as the porous carrier of catalytic[...]

ANALIZA ZMIAN PIERWOTNYCH CZĄSTEK DRUGIEJ FAZY W PRZEMYSŁOWYCH STOPACH 6060 ORAZ 7475 POD WPŁYWEM DUŻEGO ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO


  Dr in.. Bogus.awa Adamczyk]Cie.lak, dr in.. Joanna Zdunek, dr hab. in.. Jaros.aw Mizera, prof. nzw. . Politechnika Warszawska, Wydzia. In.ynierii Materia.owej, Warszawa. Rudy Metale R56 2011 nr 6 UKD 621.777:532.12:669.017.3: :669.715f721f782:539.374 334 ice ziaren. W wyniku zastosowania du.ego odkszta.cenia plastycznego nast.puje rozdrobnienie du.ych cz.stek, a efekt ten jest szczegolnie widoczny w stopie o wi.kszej zawarto.ci .elaza i krzemu odkszta.canego drog. Bc. Ponadto autorzy stwierdzili, i. metoda ECAP prowadzi rownie. do rozbicia siatki faz pierwotnych otaczaj.cej granice ziaren i bardziej rownomiernego rozmieszczenia cz.stek pierwotnych w osnowie. Analiz. wp.ywu obecno.ci pierwotnych cz.stek drugiej fazy na tworz.c. si. mikrostruktur. przeprowadzi. mi.dzy innymi Xu Ch. i in., ktorzy badaniom poddali stop Al . 11,5 % wag. Zn . 2,5 % wag. Mg . 0,9 % wag. Cu . 0,2 % wag. Zr (7034), odkszta.cany metod. ECAP (sposob Bc, sze.ciokrotne przeciskanie) w temperaturze 200 ‹C [8]. W stanie wyj.ciowym materia. mia. rownoosiowe ziarna o .redniej wielko.ci 2,1 ƒĘm. Ponadto stwierdzono obecno.. iglastych cz.stek fazy MgZn2 o .redniej d.ugo.ci ok. 0,48 ƒĘm i grubo.ci ~ 0,07 ƒĘm rozmieszczonych jednorodnie w osnowie oraz drobnych wydziele. Al3Zr. Zastosowanie metody ECAP doprowadzi.o do otrzymania mikrostruktury ultradrobnoziarnistej (0,3 ƒĘm), jak rownie. wp.yn..o na dezorientacje granic ziaren. Rozmycie obrazow dyfrakcyjnych .wiadczy o wzro.cie dezorientacji pomi.dzy poszczegolnymi obszarami, co umo.liwia powstanie granic szerokok.towych. Dodatkowo cz.stki fazy MgZn2 uleg.y rozdrobnieniu (25 nm) i przybra.y sferyczny kszta.t. Zmieni.o si. rownie. ich rozmieszczenie w osnowie na bardziej rownoosiowe. Wygrzewanie odkszta.canego materia.u do temperatury 400 ‹C w czasie 1 h nie doprowadzi.o do zmian w wielko.ci ziarna, co wskazuje, i. badany materia. charakteryzuje si. [...]

KOMPOZYTOWE POWŁOKI NIKLOWE OSADZANE NA STOPIE ALUMINIUM Z KĄPIELI MODYFIKOWANYCH ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI DOI:10.15199/67.2017.10.18


  WPROWADZENIE Kompozytowe powłoki metalowe w tym m.in. niklowe, umacniane są poprzez zastosowanie różnego rodzaju fazy zbrojącej w postaci twardych cząstek dyspersyjnych. Do najczęściej stosowanych cząstek dyspersyjnych należą: tlenki, siarczki, borki, azotki, krzemki i węgliki [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Dobierane są one w zależności od rodzaju osnowy. Charakteryzują się one wyższymi temperaturami topnienia oraz znacznie wyższą mikrotwardością w stosunku do osnowy. Równomierne rozmieszczenie fazy ceramicznej w powłoce kompozytowej wymaga użycia szeregu dodatków substancji organicznych, które wpływają na polepszenie jakości kąpieli galwanicznej oraz właściwości wytworzonych powłok. Wprowadzenie do kąpieli pewnej ilości substancji powierzchniowo czynnych ułatwia sporządzanie i utrzymanie stabilnej dyspersji cząstek ceramicznych w kąpielach, a modyfikacja ładunku powierzchniowego cząstki ułatwia jej transport i osadzenie na elektrodzie. Związki organiczne muszą być dobierane eksperymentalnie do danego typu cząstek oraz składu chemicznego użytej kąpieli galwanicznej. Jeżeli cząstki w zawiesinie mają duży ujemny, albo duży dodatni potencjał Zeta, będą odpychać się i nie będą miały skłonności do flokulacji (flokulacja - końcowy etap niektórych rodzajów koagulacji, to jest wypadania osadu z koloidów. Polega na tworzeniu się wiązań chemicznych między micelami, na skutek czego łączą się one w duże agregaty, które w widoczny[...]

Microstructure and mechanical properties of model Al – Li alloys treated by SPD

Czytaj za darmo! »

Several commercial aluminum alloys are targeted to be advanced materials for aerospace technology due to their low density, high strength and high elastic modulus, as well as excellent fatigue properties. Since the reduction of density is one of the main requirements of modern materials used in aerospace applications, the aluminium- -lithium alloys became more attractive than conventional aluminium alloys [1÷3]. Studies on Al-Li alloys intended for aerospace applications have long been carried out, and numerous papers on this subject have been published [4, 5]. Several commercial aluminium alloys have been designed to take advantage of the attributes of lithium, which is the only alloying element that increases the strength and modulus while decreasing the density of the alloy. However, the existing commercial alloys containing lithium were designed to be relatively strong, so that they also contain the usual alloying elements that ensure precipitation strengthening [6÷8]. Therefore, although the microstructure and mechanical properties of Al-Li alloys have been extensively studied before, they have still been a subject of importance in the recent years. This is connected with new properties of the materials subjected to severe plastic deformation (SPD) and with their commercial applications. The major advantage of SPD techniques is their ability to produce micrometer size subgrains within the originally coarse grains of materials and alloys [9÷12]. In the present work the evolution of microstructure and mechanical properties of three aluminum-lithium alloys were examined. The materials with an ultra fine structure produced by hydrostatic extrusion were compared with these materials in the initial state. ma [...]

Corrosion inhibition of carbon steel (K-55) in CO2-saturated 0.5 M KCl solution by polyacrylamide DOI:10.15199/40.2015.11.7


  Polyacrylamide (PAM) was used to investigate the inhibition efficiency on corrosion of carbon steel (K-55) in 0.5 M KCl solution with CO2 through AC impedance, polarization curves, and SEM techniques under static and hydrodynamic conditions. The electrochemical experimental results indicated that carbon steel showed active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, the Nyquist diagrams showed increase in RP values in the presence of inhibitor under static and hydrodynamic conditions, thus increasing inhibition efficiency. Potentiodynamic curves suggested that the inhibitor is mixed type in nature. SEM results showed that PAM was able to influence the flow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shear-stresses) between the metal surface and flowing media, thus reducing the risk of flow induced localized corrosion. Keywords: carbon steel, polyacrylamide, corrosion inhibitor, polarization Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K55 w 0,5 M roztworze KC l nasyconym CO 2 W publikacji zawarto wyniki badań skuteczności antykorozyjnej inhibitora poliakrylamidowego (PAM) zastosowanego do hamowania procesów korozyjnych stali typu K55 w środowisku 0,5M KCl z obecnością CO2. Badania elektrochemiczne prowadzono w warunkach stacjonarnych oraz w warunkach przepływu z użyciem technik impedancyjnych i polaryzacyjnych. Obserwacje powierzchni próbki prowadzono z użyciem techniki elektronowej SEM. Wyniki badań wskazują, że stal K55 wykazała aktywność elektrochemiczną zarówno przy nieobecności jak i w obecności inhibitora PAM. Dalsze badania impedancyjne wykazały jednak, że w obecności inhibitora następuje wzrost wartości Rp badanej próbki, zarówno w warunkach stacjonarnych jak i hydrodynamicznych. To wskazuje na skuteczność hamowania korozji przez inhibitor typu PAM. Krzywe polaryzacji natomiast sugerują katodowo-anodowy charakter inhibitora. Z kolei obserwacje SEM wykazały wpływ[...]

Właściwości technologiczne mieszanek formierskich na bazie węglika krzemu stosowanych do produkcji ceramicznych form odlewniczych DOI:10.15199/28.2015.6.44


  Technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide for manufacturing ceramic shell moulds Silicon carbide (SiC) is widely used in science and industry. It exhibits advantageous properties like: high strength, hardness and resistance to thermal shocks and oxidation. It is also characterized by thermal resistance and stability. It characterized by very high thermal and electrical conductivity. In comparison with other ceramic powders like: aluminium oxides, zirconium oxides or mullite, SiC exhibits the highest thermal conductivity. Therefore SiC is potentially useful for fabrication ceramic shell moulds in investment casting process. SiC gives possibilities to control macro- and microstructure parameters (like grain size or interdendritic distance) in cast materials, because it exhibit high thermal conductivity. The aim of the study was to investigate the effect of adding three different binders on the technological properties of ceramic slurries used in manufacturing SiC shell moulds for investment casting of aircraft turbine engine parts. In this work technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide were characterized. Main binder was substance with nanoparticles of aluminium oxide. Additionally to modify parameters three binders were used: poly(ethylene) glycol, poly(vinyl alcohol) and polyacrylic dispersion. State phase was 65 wt %. The time of mixed ceramic slurries was 96 h in conditioned lab. During the experiment properties such as viscosity, pH and density were investigated. Additionally adhesion to surface test and dynamic viscosity were done. To characterize silicon carbide SEM, grain size and chemical composition were measured. Silicon carbide based ceramic slurries had very promising properties and there are very perspective for future application. Key words: silicon carbide, ceramic slurries, ceramic shell moulds, technological properties. Węglik krzemu jest używany w wielu dziedzinach nauki [...]

Influence of the corrosive environment on the Portevin-Le Chatelier plastic instability phenomenon in Al-1Mg and Al-3Mg model alloys DOI:10.15199/28.2016.3.1


  The aim of this work was to indicate the influence of changes on the surface of materials caused by the corrosive medium (3.5% NaCl solution) on the intensity and character of the Portevin-Le Chatelier effect in model aluminium alloys. For this purpose, two Al alloys, containing 1% and 3% of magnesium, were subjected to tensile testing in the as-cast state and after the exposition in NaCl solution for various time. Several electrochemical measurements were held to determine materials’ corrosive behaviour and microscopic observations to evaluate the surface character of the samples. High corrosion resistance of the materials resulted in a very slight alteration of their surface development, which didn’t lead into any significant variations in the plastic instability phenomenon PLC. Key words: Portevin-Le Chatelier effect, aluminium alloys, plastic instability, corrosion. 1. INTRODUCTION Portevin-Le Chatelier effect (PLC effect) is a well-known phenomenon occurring in many aluminium alloys during deformation [1], manifesting itself in a form of characteristic serrations on the stress-strain curve, caused by rapid changes of force in small extensions. It can lead to inhomogeneous deformations in materials microstructure, resulting in the deterioration of its mechanical properties [2]. Apart from the most commonly analysed structural factors, like grain size, precipitations or texture, there are some extrinsic ones which can also strongly influence materials vulnerability to PLC effect [3]. Abduluyahed in his research [4, 5] compared serrated flow in 316 and 316L austenitic steels during tensile testing in air and in vacuum. He reported a considerable decrease in serration frequency in vacuum conditions, which can be subjected to the fact that there is no oxygen layer on the surface, which could crack during deformation and work as a stress concentration. Temperature was considered as a factor influencing PLC effect, by Yilm[...]

 Strona 1  Następna strona »