Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA LECH-GREGA"

NOWA APARATURA W ODDZIALE METALI LEKKICH INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU MCITIM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowo zakupioną przez Instytut Metali Nieżelaznych — Oddział Metali Lekkich w Skawinie, w ramach Projektu Strukturalnego, aparaturę badawczą i urządzenia technologiczne wraz z ich możliwościami badawczymi. Zakupiona aparatura przeznaczona jest do zaawansowanych badań metaloznawczych, a urządzenia do przeróbki plastycznej pozwalają przeprowadzać badania procesów wyciskania w skali półtechnicznej. Słowa kluczowe: aparatura badawcza, urządzenia technologiczne NEW EQUIPMENT IN LIGHT METALS DIVISION OF THE INSTITUTE OF NON-FERROUS METALS PURCHASED UNDER THE PROJECT MCITIM The paper presents testing, technological and research capabilities of the equipment, which was recently purchased by the Institute of Non‐Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina. The devices are designed for advanced physical metallurgy research. The hardware allows for investigations of plastic working processes in the semi‐technical scale. The equipment was funded by the Structural Project. Keywords: research equipment, technological apparatus W 2008 roku z inicjatywy Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Śmieszka zostało utworzone w Krakowie konsorcjum naukowo‐technologiczne — MAŁ[...]

Microstructure and mechanical properties of AlCu4SiMg alloy severely deformed by ECAE method

Czytaj za darmo! »

Studies of the structure and properties of ultrafine-grained and nanocrystalline metals and alloys have been conducted since over ten years. This is due to some progress achieved in designing of facilities which enable fabrication of materials of this type and to new developments in control and measuring apparatus which make ever more precise measurements possible. Electron microscopes are on[...]

ZAAWANSOWANE TECHNIKI BADAWCZE W ANALIZIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH LUTOWANYCH ALUMINIOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Czytaj za darmo! »

Występujące problemy jakościowe w lutowanych aluminiowych wymiennikach ciepła wymagają dokładnego określenia przyczyn ich powstawania. Dokładność badań analizujących te przyczyny zależy od zastosowanych technik badawczych. Dokładność badań natomiast, wpływa na prawidłową interpretację przyczyn powstawania wad. W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe wady w aluminiowych wymiennikach ciepła oraz sposób, w jaki zostały one zanalizowanie. Określono także przyczyny powstawania przykładowych wad przy zastosowaniu zaawansowanych technik badawczych. Słowa kluczowe: techniki badawcze, wady jakościowe, wymienniki ciepła, lutowanie aluminium ADVANCED TECHNICS IN ANALYSIS OF QUALITY PROBLEMS IN ALUMINIUM BRAZED HEAT EXCHANGERS The quality problems which appear in brazed aluminum heat exchangers require precise determination of their origin. Accuracy of investigations which analyze the problem origins depends on used investigation techniques and this accuracy in consequence determines correct determination of the problem root cause. In this work examples of faults as found in the aluminum heat exchangers were presented together with methodology of their analyses. Also the root causes were determined in each presented case. Keywords: investigation techniques, fault analysis, aluminum heat exchangers, aluminum brazing Mgr inż. Monika Motyka — Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, dr inż. Leszek Orman — SOLVALO Consultancy In Aluminium Brazing, dr inż. Marzena Lech‐Grega, mgr inż. Marek Nowak — Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie. Rudy Metale R55 2010 nr 7 UKD 620.19:669.716:621.791.3-047.37: :621.565.93/.94-021.4:669.018.8-047.37 508 Wstęp Przed lutowanymi aluminiowymi wymiennikami ciepła stawiane są pewne wymagania, (dyktowane na przykład bezawaryjnością, czy też spełnieniem założonych technicznych parametrów.) Wymagania te dotyczą wytrzymałości mechanicznej,[...]

Struktura i właściwości mechaniczne odkuwek matrycowych ze zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 po różnych procesach obróbki cieplnej i cieplno-mechanicznej


  W artykule zamieszczono wyniki badań nad opracowaniem parametrów wytwarzania osprzętu linii energetycznych z zastosowaniem zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 z dodatkiem Zr, mającego zastąpić szeroko używane do tych celów stopy EN AW- 6060, 2017, 6082. Badania prowadzone były w skali półtechnicznej, a następnie zostały zweryfikowane w skali przemysłowej. Wykonane odkuwki poddane były obróbce cieplnej do stanów T5 i T6 oraz cieplno-mechanicznej do stanów T8 i T9. Przeprowadzono analizę ewolucji struktury w zależności od rodzaju obróbki cieplnej. Określono właściwości mechaniczne i przewodność elektryczną odkuwek przeznaczonych na elementy napowietrznych linii energetycznych. The paper presents the results of research on the development of parameters for the manufacture of power transmission lines hardware from the modified EN AW-6101 alloy with the addition of Zr to replace the, widely used for this purpose, EN AW-6060, 2017 and 6082 alloys. The study was carried out on a semi-technical scale, and has been verified on an industrial scale. The produced forgings were subjected to heat treatment to the T5 and T6 condition and to thermo-mechanical treatment to the T8 and T9 condition. An analysis was carried out to determine structure evolution in relation to the heat treatment type. Mechanical properties and electrical conductivity of forgings for the overhead power lines were determined. Słowa kluczowe: Stopy Al, linie energetyczne, osprzęt kuty, kucie matrycowe Key words: Al alloys, power transmission lines, forged line hardware, die forging.Wprowadzenie. Wyniki przedstawione w artyku- le są efektem badań mających na celu wykorzystanie stopu EN AW-6101 do produkcji kutego[...]

Wpływ materiału wyjściowego na strukturę i właściwości mechaniczne kutych matrycowo elementów złącz napowietrznych linii energetycznych ze stopu Al serii 6XXX


  W artykule zamieszczono wyniki badań kucia matrycowego, zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 z dodatkiem Zr i bez Zr, przy zastoso- waniu dwóch rodzajów materiałów wyjściowych. Pierwszym materiałem były wlewki odlewane w technologii półciągłej pionowej a drugim pręty wyciskane. Proces kucia matrycowego realizowano przy parametrach umożliwiających przesycanie wyrobów z temperatury przeróbki plastycznej (stan T5) oraz dla porównania obrabiano cieplnie odkuwki do stanu T6. Następnie odkuwki wykonane z obu materiałów wsado- wych zostały scharakteryzowane pod kątem struktury, właściwości mechanicznych oraz przewodności elektrycznej. The paper presents the results of the test die forging of a modified EN AW-6101 alloy with and without the addition of Zr, using two types of the feedstock materials. The first feedstock material were ingots cast in a vertical semi-continuous process, the second feedstock material were extruded rods. The process of die forging was carried out under the parameters enabling solution heat treatment of products from the temperature of plastic forming (T5 temper) and, for comparison, forgings were also heat treated to the T6 temper. Then forgings made from both feedstock materials were characterised in terms of structure, mechanical properties and electrical conductivity. Słowa kluczowe: Stopy Al, obróbka cieplna, przewodność elektryczna, kucie matrycowe Key words: Al alloys, electrical conductivity, heat treatment, die forging.Wprowadzenie. Prace badawcze prowadzono na odkuwkach matrycowych wykonanych ze zmody- fikowanego stopu EN AW-6101. Materiał wsadowy do wykonania odkuwek stanowiły wlewki odlewane w systemie półciągłym pionowym oraz pręty wyciska- n[...]

ZASTOSOWANIE PROCESU PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ, METODĄ WYCISKANIA NA GORĄCO, W CELU PPRAWY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU MAGNEZU AZ91

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu przeróbki plastycznej na zmiany właściwości mechanicznych (w temperaturze otoczenia) - stopu magnezu AZ91 (MgAl9Zn1) oraz odniesienie ich do stanu lanego (w tym po obróbce cieplnej).Prezentowany artykuł stanowi fragment pracy, która dotyczyła badań właściwości stopu AZ91 w zależności od zasto-wanej technologii jego przetworzenia.[...]

WLEWKI Z WANADEM ZE STOPU 6XXX ODLANE METODĄ PÓŁCIĄGŁĄ


  W artykule przedstawiono wpływ wanadu w ilości 0,2 i 0,4 % wag. na strukturę i własności mechaniczne (HB, HV) wlewków ze stopu serii 6xxx. Stwierdzono, że stosowana zaprawa wanadowa AlV5, w której wanad występował w postaci fazy międzymetalicznej Al3V, uległa całkowitemu rozpuszczeniu w kąpieli metalicznej o temperaturze 725 °C po upływie kilku minut. Dodatek wanadu w odlanych metodą półciągłą wlewkach ∅ 254 mm spowodował zmniejszenie wielkości ziarna (dśr = 150 μm we wlewku bez dodatku wanadu, dśr = 108 μm we wlewku z dodatkiem 0,4 % wag. V). Zastosowane warunki odlewania (prędkość chłodzenia) spowodowały, że część wanadu wydzieliła się w postaci graniastych wydzieleń Al18Mg3V2, których ilość była proporcjonalna do zawartości wanadu w stopie. Badania twardości potwierdziły jednorodne własności na przekroju odlanych wlewków. Słowa kluczowe: stop aluminium 6xxx, wlewki, struktura, fazy aluminiowo‐wanadowe ALUMINIUM ALLOY 6XXX SERIES INGOTS WITH VANADIUM CASTED BY SEMI‐CONTINUOUS METHOD The effect of vanadium addition in amount of 0.2 and 0.4 % weight for structure and mechanical properties (HB, HV) of 6xxx series alloy ingots was tested. It was found that master alloy 5 % Al‐V waffle used in alloying, containing intermetallic phase Al3V, was fully dissolved in metal bath at temperature 725 °C, after few minutes after alloying. The addition of vanadium to the base alloy reduced the grain size (daverage = 150 μm in ingot without vanadium, and daverage = 108 μm in ingot with 0.4 % weight V addition). Unfortunately, casting conditions (cooling speed), resulted in partial separation of vanadium as angular particles of Al18Mg3V2 type, which quantity was proportional to the content of vanadium in the alloy. Hardness tests confirmed the homogeneous properties on the entire ingot cross‐section. Keywords: aluminium alloy 6xxx, ingots, structure, aluminum/vanadium phases Wykaz skrótów: SEM — s[...]

Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia laminarnego na wielkość naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorąco DOI:10.15199/24.2016.4.2


  Naprężenia własne w blachach walcowanych na gorąco są istotne w przypadku stosowania cięcia laserowego. W pracy przedstawiono modelowanie naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorąco oraz określono wpływ parametrów chłodzenia laminarnego na poziom naprężeń własnych. W celu walidacji modelu naprężeń własnych wykonano eksperyment w warunkach przemysłowych. Pomiar naprężeń własnych w blachach wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej sin2Ψ. Symulację naprężeń własnych w trakcie walcowania oraz chłodzenia przeprowadzono na podstawie opracowanych modeli. Wykazano, że zakończenie przemiany fazowej podczas chłodzenia kręgu ma istotny wpływ na poziom naprężeń własnych w blachach.The problem of calculations and experimental validation of residual stresses in hot-rolled strips was considered in the paper. Residual stresses become of practical importance when the laser cutting of strips is applied. The paper was devoted to prediction of the residual stresses in hot-rolled strips. Experimental verification of a model of residual stresses was performed in industrial conditions. For measurement of residual stress in strips the X-ray diffraction method was used. The main goal of this work was to evaluate the effect of laminar cooling on the level of residual stresses. Simulation of residual stresses in rolling and cooling were performed on the basis of the developed model. It was shown that the end of phase transformations in the coil has a significant influence on the level of residual stress. Słowa kluczowe: Naprężenia własne, laminarne chłodzenie Key words: Residual stress, hot rolled sheets, laminar cooling1. Wprowadzenie. Jednym z etapów procesu produkcyjnego blach walcowanych na gorąco jest proces laminarnego chłodzenia. Po tym procesie taśma zwijana jest w krąg, który po zakończeniu zwijania transportowany jest do magazynu, gdzie zostaje schłodzony do temperatury otoczenia. Własności końcowe blach walcowanych na gorąco takie jak: płasko[...]

 Strona 1