Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Izydorczyk"

Odporność ogniowa drzwi stalowych DOI:10.15199/33.2015.07.07


  Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne wymagania dotyczące tego typu elementów. Omówionometodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Zaprezentowano wyniki badań różnych rodzajów konstrukcji drzwi stalowych. Porównano przyrost temperatury na nienagrzewanej powierzchni skrzydeł i ościeżnicy w przypadku oddziaływania ognia od strony zawiasów i strony przeciwnej do zawiasów. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, izolacyjność ogniowa, szczelność ogniowa, drzwi przeciwpożarowe.Przeciwpożarowe zespoły drzwiowe (drzwi) dla pieszych lub przemysłowe wraz z ościeżnicą, skrzydłem lub skrzydłami drzwiowymi, kurtyną zwijaną lub składaną itd. przeznaczone są do instalowania w otworach przegród pionowych znajdujących się wewnątrz budynku. Drzwi o odpowiednej klasie odporności ogniowej powinny: zapobiec rozwojowi pożaru do pomieszczenia lub określonej strefy, w której powstał pożar, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń lub stref; umożliwić ewakuację przez ograniczenie poziomu promieniowania cieplnego; ułatwić pracę ekip ratowniczych. Wymagania dotyczące odporności ogniowej drzwi (określane przez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI1, EI2, E i EW) regulowane przez krajowe przepisy zależąm.in. od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku - hotel, szpital, budynek biurowy, budynekmieszkalny itp., funkcji, jaką pełnią w budynku - oddzielenie stref pożarowych, oddzielenie mieszkań lub pomieszczeń od poziomej drogi komunikacyjnej, pomieszczeń od drogi komunikacyjnej ogólnej, klatki schodowej od strychu lub poddasza itp. oraz rodzaju pomieszczenia, w którymsą wbudowane - piwnica, kotłownia, garaż itp. Przedmiotem artykułu są stalowe zespoły drzwiowe płaszczowe oraz profilowe. Rozwiązania techniczne [1, 6, 9, 10, 11] Konstrukcję stalowych drzwi pł[...]

Wysoka odporność korozyjna elektrolitycznych powłok stopowych ZnNi jako ważne kryterium zastosowania w zabezpieczeniu części drobnych w przemyśle maszynowym, energetycznym i budownictwie DOI:10.15199/40.2015.10.4


  Obecnie obserwuje się wyraźny trend zastępowania powłok z czystego cynku na stali powłokami stopowymi cynku z metalami bardziej szlachetnymi (np. z niklem, kobaltem, molibdenem). W pracy przeanalizowano wpływ dodatku niklu w powłoce stopowej cynk-nikiel wytwarzanej galwanicznie. Powłoka stopowa cynk-nikiel wykazuje wyższy potencjał korozyjny, dzięki czemu uzyskuje się znaczące podwyższenie odporności korozyjnej oraz innych ważnych właściwości funkcjonalnych. Ogranicza się również emisję cynku do środowiska, co stanowi ważny aspekt ekologiczny. W pracy przedstawiono właściwości fizykochemiczne galwanicznych powłok stopowych cynk-nikiel otrzymywanych na drobnych wyrobach stalowych w procesie obróbki bębnowej w kąpieli alkalicznej. Zaprezentowano wyniki badań otrzymanych struktur powłok na podstawie zgładów metalograficznych. Opisano wyniki badań grubości i składu powłok metodą fluorescencji rentgenowskiej oraz testu w obojętnej mgle solnej wykonanych w laboratorium zakładowym. Przedstawione wyniki badań potwierdziły kilkukrotnie wyższą odporność korozyjną w odniesieniu do powłoki galwanicznej z czystego cynku nałożonej na stali. Słowa kluczowe: powłoki elektrolityczne, powłoka stopowa, cynk, nikiel High corrosion resistance of the electrolytic ZnNi alloy coatings, as an important quality criterion for protection of small parts in machine industry, energy industry and in constructions Today, there is a clear and strong trend to replace the pure zinc coatings, with more noble metals (eg. nickel, cobalt, molybdenum). This study analyzes the effects of introducing nickel to the galvanic zinc layer. Zinc-nickel alloy coating has a higher corrosion potential, thereby yielding a significant increase in corrosion resistance and other important functional properties. Application of zinc-nickel limits the emissions of zinc to environment - nowadays an especially important aspect. The study demonstrates the properties of the zinc-nickel coating applie[...]

Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych


  W artykule przedstawiono procedury użyteczne z punktu widzenia odbierającego obiekt, ale i inwestora, umożliwiające dokładniejszą weryfikację zgodności deklaracji właściwości ogniowych drzwi i bram przeciwpożarowych (stanowiących zamknięcia otworów znajdujących się w pionowymoddzieleniu przeciwpożarowym) z rzeczywistością. Omówiono kluczowe elementy, które można zweryfikować, sprawdzić lub oszacować. Zaprezentowano najczęściej spotykane nieprawidłowości, wady oraz sposób ich wykrycia i eliminacji. Słowa kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa.Oddzielenia przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w spełnieniu przepisów z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Na szczególną uwagę zasługują bramy i drzwi przeciwpożarowe, stanowiące zamknięcia otworów znajdujących się w pionowych oddzieleniach przeciwpożarowych, a także zamknięcia przeszklone, wykorzystujące specjalne oszklenie o funkcji przeciwpożarowej. Odbiór na budowie drzwi przeciwpożarowych, w zakresie funkcjonalno- użytkowym nie budzi zastrzeżeń. Można wykonać próby, które jednoznacznie wskażą na ich użyteczność. Nie ma natomiast wiedzy, w jaki sposób bezinwazyjnie potwierdzić spełnienie wymaganej klasy odporności ogniowej. Na ogół podczas odbioru czynności ograniczają się do weryfikacji tabliczki znamionowej oraz przedstawionych dokumentów (aprobat technicznych, certyfikatóworaz deklaracjiwłaściwości użytkowych). Z doświadczenia ITB wynika, że nie są to wystarczające procedury, ponieważ ciągle zdarzają się przypadki, kiedy deklarowane właściwości ogniowe drzwi przeciwpożarowych, pobranych z obiektu, nie są potwierdzane podczas badań kontrolnych. Klasa odporności ogniowej drzwi i bram [3], [4], [5] Zespoły drzwiowe oraz bramowe będące przedmiotem artykułu są projektowane do zainstalowania w otworach znajdujących się w pionowych elementach oddzielających budynku. Zgodni[...]

 Strona 1