Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Wnęk"

Wpływ gęstości drewna na właściwości detekcyjne pożarowych czujek dymu

Czytaj za darmo! »

Producenci sprzętu prowadzą badania nowych konstrukcji czujek pożarowych dymu w przekonaniu, że ich produkt będzie zabezpieczał całe spektrum gęstości optycznej dymu. Nie ma jednak badań nad czasem zadziałania czujek ze względu na różne parametry lotnych produktów spalania materiałów. Powstający dym powoduje różne zachowanie czujek, co ma wpływ na czas ich zadziałania. Od niedawna w Sz[...]

Wpływ pyłu z tworzyw sztucznych na działanie zabezpieczeń przeciwpożarowych DOI:10.15199/62.2017.6.13


  Zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach budowlanych kojarzone są z czynnymi i biernymi technicznymi środkami przeciwpożarowymi rozumianymi jako urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. W przypadku urządzeń i instalacji do wykrywania pożaru, sygnalizowania stanu zagrożenia pożarowego, gaszenia lub odprowadzania dymu i ciepła mamy do czynienia ze środkami czynnymi. Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej system zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu może zakończyć się na doborze prostych urządzeń przeciwpożarowych lub gaśnic, ale także na potrzebie zastosowania bardzo rozbudowanego systemu integrującego wiele urządzeń, jak system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania lub zapobiegania zadymieniu oraz stałych urządzeń gaśniczych. Niewątpliwe jest to, że wczesne wykrycie pożaru będzie miało wpływ na skuteczność zastosowanych rozwiązań. Aby sprostać wymaganiom odpowiedniego zadziałania systemów zabezpieczeń, określa się zadania do spełnienia przez systemy sygnalizacji pożarowej. Dobiera się odpowiedni system, wariant alarmowania i odpowiednie czujki pożarowe biorąc pod uwagę rozwój pożaru w początkowej fazie rozwoju, wysokość pomieszczeń oraz warunki otoczenia panujące w zabezpieczanym pomieszczeniu, a następnie projektuje się odpowiednie rozmieszczenie czujek pożarowych. Po wykonaniu instalacji cały system podlega konserwacji. Okazuje się, że nawet nowoczesne rozwiązania nie są w stanie sprostać wpływowi środowiska na efektywność działania systemów1). Jednym z tych czynników jest pył pochodzenia np. drzewnego, z tworzyw sztucznych, celulozowy lub aerozole i para wodna. Cząstki pyłu dostają się do komór czujek pożarowych i układów detekcyjnych czujek linowych dymu, co doprowadza do zadziałania systemów zabezpieczeń. Są to fałszywe alarmy spowodowane czynnikami podobnymi do produktów powstających w czasie pożaru,[...]

Distribution of oxygen concentration during fire suppression in closed spaces with inert gases Rozkład stężeń tlenu podczas gaszenia pożaru w pomieszczeniach gazem obojętnym DOI:10.12916/przemchem.2014.1557


  Retention of extinguishing gas (N2 or N2-Ar mixsts.) was studied under lab. conditions (a chamber 0.72 m3 with leaks) and under real conditions (a room 700 m3 with openings and leaks). The retention time increased with increasing the d. of the extinguishing gas to the air d. An uniform distribution of the O2 concn. was then achieved. Skuteczność gaszenia gazem zależy od czasu retencji, tj. utrzymania stężenia gazu gaśniczego przez wymagany czas na wymaganej wysokości pomieszczenia. Zbyt wczesny wzrost stężenia tlenu może spowodować nawrót pożaru i zniszczenie zabezpieczanego mienia. Rozkład stężeń tlenu zależy od gęstości gazu gaśniczego. Przedstawiono wyniki badań czasu retencji wybranych gazów obojętnych przy określonych nieszczelnościach pomieszczenia. Stwierdzono, że stosowanie gazów gaśniczych o gęstościach bliskich gęstości powietrza sprzyja jednorodnemu rozkładowi stężeń. Technologia gaszenia pożarów gazami znajduje szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu mienia wysokiej wartości, wrażliwego na działanie innych środków gaśniczych. Współcześnie jest to najczęściej spotykany sposób zabezpieczania laboratoriów, serwerowni, archiwów lub magazynów muzealnych. Gaszenie gazami prowadzi się za pomocą stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Urządzenia te są trwale związane z budynkiem, posiadają zapas gazu gaśniczego zmagazynowanego w butlach oraz rurociągi i dysze do jego rozprowadzania w przestrze-chronionej. Uruchamianie gaszenia następuje automatycznie po wykryciu pożaru przez system detekcji. Gaz gaśniczy wyładowany do pomieszczenia, aby zapewnić skuteczne ugaszenie pożaru, musi być utrzymywany w kubaturze pomieszczenia przez wymagany czas, tzw. czas retencji. W związku z różnicą gęstości gazu gaśniczego i otaczającego powietrza, po wyładowaniu następuje wypływ mieszaniny gazu gaśniczego z powietrzem, a napływ "świeżego" powietrza. Szybkość napływu powietrza do pomieszczenia zależy od powierzchni nieszczelności w przegrodach [...]

Effect of smoke flow velocity on the fire protection systems Wpływ prędkości przepływu dymu na parametry systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1946


  Oak wood rods and polyurethane foam mats were thermally (flameless) degraded or flame combusted in air stream (flow rate up to 7 m/s) in a combustion chamber to test sensitivity of ionization or densitometry-based smoke fire detectors. Distribution of smoke particle no. and size as well as the detector response times were detd. Some practical recommendations for designing safety systems were given. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu prędkości przepływu dymu na parametry czułości pożarowych czujek dymu (moduł ekstynkcji, względna zmiana prądu jonizacji zewnętrznej komory jonizacyjnej). Wyznaczono czasy zadziałania czujek pożarowych dymu w systemie zabezpieczeń przeciwpożarowych, badając wpływ prędkości dymu na jego parametry. Określono wpływ sposobu spalania i rozkładu termicznego substancji palnych na dobór czujek pożarowych dymu. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane osłonom przeciwwietrznym do zastosowań mających wpływ na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych zależy od wprowadzenia do tych obiektów urządzeń przeciwpożarowych, których zadaniem jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie osób przebywających w obiekcie o niebezpieczeństwie, pomoc przy sprawnej ewakuacji poprzez stworzenie określonych warunków, wskazanie drogi ewakuacji, oddymienie dróg lub zabezpieczenie przeciw zadymieniu, a w końcowej fazie ugaszenie pożaru. Do spełnienia wybranego scenariusza pożarowego istotna jest szybkość uruchomienia systemów zabezpieczeń, co niejednokrotnie zależy od szybkości i pewności zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej, a konkretnie od zadziałania czujek dymu. Dym można zdefiniować jako "fazę produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów rozpraszającą światło, składającą się z cząstek, które stanowić mogą kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego lub fragmenty ciała stałego oblepione cieczą lub smolistą substancją"1)[...]

Explosion suppression in the chemical industry Tłumienie wybuchów w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2015.4.21


  A brief review, with 9 refs., of methods and devices used for suppresion of gas and dust explosions. Przedstawiono opis działania systemów tłumienia wybuchów w przemyśle chemicznym wraz z krótką charakterystyką poszczególnych elementów tych systemów. Dokonano przeglądu dotychczasowego stanu wiedzy w tym zakresie i wyników badań doświadczalnych, jak również wskazano na najważniejsze zasady projektowania systemów tłumienia wybuchów. Pierwszy patent na system tłumienia wybuchu pochodzi z 1912 r. i przypisuje się go pewnej niemieckiej firmie1). Określano go wówczas jako "szybki suchy proszkowy środek gaszący". W latach czterdziestych XX w. brytyjskie siły powietrzne odkryły, że 80% całkowitych strat samolotów bojowych powstało z powodu pożarów. Opierając się na tym spostrzeżeniu, w wymaganiach wojskowych określono lekki system o wysokiej skuteczności gaszenia do ochrony silników samolotów i ich systemów paliwowych. Podobnie w Niemczech, w wyniku szybko rozwijającej się techniki systemy tłumienia wybuchu oparto na trzech zasadach, mówiących że (i) środek gaśniczy znajduje się trwale pod ciśnieniem w butli, (ii) w instalacji chronionej musi być zapewniona duża średnica otworu wlotowego, oraz (iii) zastosowany jest zawór natychmiastowej reakcji w celu gwałtownego uwolnienia środka tłumiącego za pomocą ładunku pirotechnicznego. Zasady te w połączeniu z systemem detekcji płomienia lub wzrostu ciśnienia tworzą podstawę współczesnych automatycznych systemów tłumienia wybuchu instalowanych w urządzeniach i aparatach procesowych stosowanych w przemyśle. Tłumienie wybuchu polega zatem na wykryciu zjawiska w początkowym stadium jego rozwoju, zaraz po zapłonie, a następnie na natychmiastowym wyładowaniu środka tłumiącego z taką szybkością, aby ugasić płomienie zanim zdąży powstać duży przyrost ciśnienia. Obecnie1) szybkośćwyładowania środka tłumiącego do chronionego urządzenia procesowego wynosi 75-300 ms. Zapobiega to zarówno powstawaniu wy[...]

Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych


  Analizowano wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów powstałych na bazie żywicy epoksydowej Epidian 5. Stosowano Exolit RP 6580 (6%) lub jednocześnie Nanomer I.28 E (3%) i Exolit (6%). Badania prowadzono w małej skali przy wykorzystaniu kalorymetru stożkowego oraz w dużej skali poprzez spalanie tych samych próbek w zamkniętym pomieszczeniu. Przedstawiono wybrane wyniki tych badań oraz dokonano analizy porównawczej wpływu zastosowanych antypirenów na właściwości palne badanych materiałów epoksydowych. Two com. fire retarding agents were added to a com. epoxy resin to study their impact on the heat release rate, CO and smoke concns., extinction coeff. and combustion in small scale (cone calorimeter) and full scale (chamber 5×5×2.8 m) after curing. Addn. of the fire retardant resulted in an increasing not only the fire resistance of the resin but also of the CO emmision. Konwencjonalne metody obniżania palności polegają na modyfikowaniu tworzyw sztucznych poprzez dodanie środków ogniochronnych (tzw. antypirenów) np. w postaci utwardzaczy lub wypełniaczy. Zadaniem środków ogniochronnych jest spowolnienie procesu termicznego rozkładu materiału poddanego oddziaływaniu promieniowania cieplnego, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia szybkości spalania materiałów. W wyniku tego procesu temperatura pożaru w pomieszczeniu wzrasta wolniej i warunki bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku są zdecydowanie korzystniejsze. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Jerzy Gałaja, Marzena Półkab, *, Waldemar Wnękc Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych Effect of addition of fire retardants on some fire properties of epoxy materials Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 0-629 Warszawa, tel.: (22) 561-77-12, fax: (22) 833-07-24, e-mail: mpolka@ sgsp.edu.pl Dr inż. Jerzy GAŁAJ w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i L[...]

Stałe urządzenie gaśnicze gazowe a czas użytkowania pomieszczeń


  W artykule omówiono sposób szacowania krotności wentylacji w pomieszczeniach, w których pożar gaszono toksycznym gazem, jakim jest dwutlenek węgla. Wyznaczono stężenia dwutlenkuwęglawpomieszczeniu badawczymwprzypadku 5, 10 i 20 wymian na godzinę. Na tej podstawie określono wzór na czas trwaniawentylacji pomieszczenia przy założonej ilościwymian powietrza na godzinę.Wzór jest zależnością dla badanego układu pomieszczenia przy założonym sposobie wentylowania. Słowa kluczowe: stałe urządzenia gaśnicze, ditlenek węgla, stężenie gazu gaśniczego, gaszenie przez całkowite wypełnienie.Producenci systemów sterowania gazowymi urządzeniami gaśniczymi coraz częściej proponują rozwiązania w postaci wyspecjalizowanych central sterowania gaszeniem. Powinny one brać pod uwagę nie tylko zabezpieczenie przed pożarem urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, ale przede wszystkim ludzi, którzy mogą pojawić się w pobliżu ich działania. Z PN-EN 12094-1 wynikają funkcje obowiązkowe i fakultatywne, jakie musi spełniać układ sterowania, w tym przypadku centrala sterowania gaszeniem. Analiza tych funkcji, przede wszystkim obowiązkowych, wskazuje, że centrala sterowania gaszeniem musi: - odbierać i przetwarzać przynajmniej jeden wejściowy sygnał inicjujący z instalacji sygnalizacji pożarowej oraz wejściowy sygnał inicjujący od ręcznego(-ych) urządzenia(-ń) inicjującego(- ych) podłączonego bezpośrednio do CSG; - przekazywać sygnał gaszenia i uruchamiać urządzenie alarmowe po odebraniu wejściowego(-wych) sygnału(- ów) inicjującego(-ych); - sygnalizować każdy stan w sposób jednoznaczny, np. zasilania z sieci elektroenergetycznej, uruchomienia, uszkodzenia, wyładowania, zablokowania; - przekazywać informację o nieprawidłowym stanie podzespołów (np. [...]

Wpływ ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Badano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających o stałych wypływu K = 57, K = 80, K = 150. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 - 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a w efekcie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań. Słowa kluczowe: SUG-wodne, tryskacze, rozdział wody.Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG) to urządzenie na stałe związane z zabezpieczanym obiektem, mające zapas środka gaśniczego i układ do jego podawania.Wprzypadku urządzeń tryskaczowych środkiemgaśniczymjestwoda, sporadyczniewodne roztwory środka pianotwórczego. SUG uruchamiane jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Instalacje tryskaczowe umożliwiają gaszenie pożaru w początkowej fazie jego rozwoju i należą do najbardziej rozpowszechnionych stałych urządzeń gaśniczych.Otwarcie tryskaczy następuje automatycznie w wyniku przekroczenia znamionowej temperatury otwarcia (pęknięcie amp[...]

Analysis of explosive parameters of some herb dusts in pharmaceutical industry Analiza parametrów wybuchowości pyłów ziół w przemyśle farmaceutycznym DOI:10.12916/przemchem.2014.1942


  Dust of hops, lemon balm leafs, sennae fruits, nettle roots and valerian roots (particle size below 71 [mikro]m, concns. 125-1250 g/m3) were studied for explosion hazards. The max. explosion pressure and the max. rates of pressure rise of dust clouds were detd. by std. methods. The pressure rise rate varied from 193 bar/s (sennae fruits) up to 285 bar/s (valerian roots) at dust concn. 1000 g/m3. Przedstawiono analizę parametrów wybuchowości pyłów, które pozwalają na określenie zagrożenia wybuchowego stwarzanego przez pyły uzyskane z wybranych ziół, wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Badania w skali laboratoryjnej prowadzono wykorzystując stanowisko do oznaczania maksymalnej wartości ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu obłoków pyłu. Przedstawiono wyniki badań próbek pyłu szyszek chmielu, liścia melisy, owocu senesu, korzenia pokrzywy oraz korzenia kozłka lekarskiego o rozmiarze ziaren nie większym niż 71 [mikro]m. Oznaczono także klasy wybuchowości dla badanych pyłów przemysłu farmaceutycznego. Pyły palne niosą ze sobą jedne z największych zagrożeń, jakimi są pożary i wybuchy. Zagrożenia te pojawiają się w wielu gałęziach przemysłu, gdzie podczas pracy dochodzi do powstawania obłoków pyłów, jak również ich nagromadzenia w warstwie. Pyły o właściwościach zapalnych mogą być wytworzone podczas produkcji (np. produkcja skrobi kukurydzianej lub proszku aluminiowego), obróbki metali (aluminium, magnez), polerowania, a także cięcia. Często są niepożądanym efektem przechowywania, transportowania lub przetwarzania stałych materiałów palnych, takich jak drewno, węgiel, tworzywa sztuczne. Zjawiska te często są spotykane w przemyśle drzewnym, górniczym, spożywczym oraz w przemyśle farmaceutycznym i jego coraz bardziej rozwijającym się profilu zielarskim. Zagrożenie wybuchem, powstałe przez pyły palne, powstaje poprzez tworzenie mieszaniny pyłowo-powietrznej ze źró[...]

Venting the rooms after extinguishing with a gas Przewietrzanie pomieszczeń po gaszeniu gazem DOI:10.15199/62.2015.5.29


  The CO2-contg. atm. (32% by vol.) in a fire test chamber (height 2.8 m) was exchanged by exhaust ventilation with a multiplicity 5-20/h to det. time necessary to decrease the CO2 concn. down to below 4% by vol. The null hypotesis (24 min) was valid for the exchange multiplicity 5/h and 10/h. Gaszenie gazem zmienia skład powietrza wewnątrz gaszonego pomieszczenia. Atmosfera w takim pomieszczeniu może być szkodliwa dla człowieka z uwagi na właściwości gazu gaśniczego oraz obecność produktów spalania. Wejście człowieka do pomieszczenia po gaszeniu gazem powinno nastąpić w chwili, gdy wewnątrz będzie atmosfera bezpieczna. Znając wydajność wentylacji, można szacować czas bezpiecznego wejścia. Technologia gaszenia pożarów gazami znajduje szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu mienia dużej wartości, wrażliwego na działanie innych środków gaśniczych. Współcześnie jest to najczęściej spotykany sposób zabezpieczania laboratoriów, serwerowni, archiwów lub magazynów muzealnych. Gaszenie gazami prowadzi się za pomocą stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Urządzenia te są trwale związane z budynkiem, mają zapas gazu gaśniczego zmagazynowanego w butlach oraz rurociągi i dysze do jego rozprowadzania w przestrzeni chronionej. Uruchomienie gaszenia następuje automatycznie po wykryciu pożaru przez system detekcji. Aby zapewnić skuteczne ugaszenie pożaru, gaz gaśniczy wyładowany do pomieszczenia musi być utrzymywany w kubaturze pomieszczenia przez wymagany czas, tzw. czas retencji1). Jest on ustalany odpowiednio do zagrożenia występującego w chronionym pomieszczeniu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych przez przeszkolony personel. Wartość czasu retencji nie powinna być mniejsza niż 10 min. Po skutecznym ugaszeniu pożaru konieczne jest usunięcie gazu gaśniczego i produktów spalania, tak aby zapewnić bezpieczne wejście osób do pomieszczenia celem oceny uszkodzeń lub kontynuacji pracy.Przewietrzanie po gaszeniu Normy dotyczące projektowan[...]

 Strona 1  Następna strona »