Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Witczak"

Kinetyka estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem DOI:10.15199/62.2018.9.35


  Laurynian heksylu jest zaliczany do "zielonych" substancji smakowych i zapachowych. Ma lekko owocowy zapach 1, 2). Jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako bezpieczny preparat natłuszczający, zmiękczający i utrzymujący nawilżenie skóry (emolient). W kosmetykach pełni również funkcję rozpuszczalnika i regulatora lepkości i/lub konsystencji produktu. Ester kwasu laurynowego i n-heksanolu może być otrzymany w katalitycznej reakcji (1): CH3(CH2)5OH + CH3(CH2)10COOH → CH3(CH2)5OCO(CH2)10CH3 + H2O↑ (1)W literaturze przedmiotu można znaleźć cztery prace dotyczące syntezy laurynianu heksylu w obecności różnych katalizatorów, jednak ukierunkowane są one na badania technologiczne. Ju i współpr.3) przedstawili wyniki badań estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem w obecności enzymów (Lipozym 77). Badania prowadzono w reaktorze rurowym, w którym umieszczono immobilizowany enzym. W celu uzyskania maksymalnej wydajności estrów badano wpływ temperatury, objętościowego natężenia przepływu i stężenia kwasu laurynowego. Wykorzystano planowanie doświadczeń (metodę powierzchni odpowiedzi i plan eksperymentu Boksa i Behnkena). Dwie prace Chang i współpr.4, 5) dotyczyły doboru warunków otrzymywania estru w reaktorze typu okresowego. Badano wpływ różnych czynników i stosowano podobną metodykę optymalizacji. W kolejnych pracach wykorzystywano, podobnie jak w poprzednich, lipolazę jako katalizator enzymatyczny6)[...]

Heteropolikawasy jako współczesne katalizatory reakcji estryfikacji

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości heteropolikwasów pozwalające na wykorzystanie ich w katalizie kwasowej. Dokonano przeglądu badań kinetycznych procesów estryfikacji oraz przedstawiono porównanie heteropolikwasów z innymi katalizatorami estryfikacji. A review covering the structure, properties, and catalytic performance of heteropoly acids in the homo (liq.) and hetero systems with particular ref. to e[...]

Methods for synthesis of fatty-acid esters of starch Metody syntezy estrów skrobi i kwasów tłuszczowych DOI:10.15199/62.2015.11.22


  A review, with 56 refs., of the prepn. methods of the title esters in org. or ionic solvents, under the supercrit. conditions, in absence of solvents as well as by using lipases of microbial origin. Przedstawiono metody otrzymywania estrów skrobi i kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem katalizatorów chemicznych oraz enzymatycznych. Ze względu na różnice w rozpuszczalności poszczególnych substratów omówiono wpływ wyboru medium reakcyjnego na efektywność reakcji. Najpowszechniej stosowanym w przemyśle spożywczym biopolimerem jest skrobia. Parametrem gwarantującym zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych tego polisacharydu jest pochodzenie botaniczne. W zależności od surowca wyjściowego poszczególne rodzaje skrobi różnią się m.in. wielkością granul, zdolnością wiązania wody, charakterystyką kleikowania i właściwościami reologicznymi jej roztworów. Wykorzystanie skrobi w stanie niezmodyfikowanym jest bardzo ograniczone. Podczas przemysłowych procesów technologicznych układy zawierające naturalne polisacharydy są narażone na destabilizację pod wpływem operacji mechanicznych (przepompowywanie, szybkie mieszanie), termicznych oraz w wyniku zmiany pH. Dlatego też, aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumenckim konieczne jest wprowadzanie modyfikacji, które nadają surowcom nowe cechy funkcjonalne. Pod kątem stosowania w przemyśle spożywczym modyfikacje skrobi koncentrują się głównie na poprawie jej stabilności reologicznej, zarówno na etapie produkcji, jak i w trakcie przechowywania. Zwiększanie zastosowania skrobi uzyskuje się m.in.poprzez zmianę zdolności wiązania wody i zmniejszenie tendencji do jej retrogradacji. W zależności od przeznaczenia żele i kleiki skrobiowe mogą cechować się zróżnicowaną lepkością, konsystencją, klarownością i przezroczystością. Ważnymi cechami funkcjonalnymi pochodnych skrobiowych są ich zdolności emulgujące. Uzyskuje się również nośniki polisacharydowe charakteryzujące się zdolnością do absorbowania [...]

Synteza glutaranu dicykloheksylowego w obecności kwasu siarkowego i bez dodatku katalizatora


  Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu glutarowego cykloheksanolem. Proces prowadzono w półciągłym reaktorze laboratoryjnym w warunkach izotermicznych. Wykazano, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, zarówno reakcja pierwsza (tworzenia monoestru) jak i reakcja druga (powstawania diestru) jest pierwszego rzędu względem odpowiednio kwasu i monoestru, Przy braku katalizatora zmianie uległa kinetyka reakcji pierwszej (reakcja drugiego rzędu względem kwasu), a równanie kinetyczne reakcji drugiej pozostało niezmienione. Wyznaczono wartości liczbowe stałych kinetycznych. Glutaric acid was esterified with cyclohexanol to resp. mono- and diesters in lab. semibatch reactor under isothermal conditions to study the reaction kinetics. In the presence of H2SO4 catalyst both reaction were on first order with respect to the acid and the second reaction was first order with respect to monoester. Without any catalyst, the kinetics of the first reaction has changed to the second order with respect to acid while the kinetics of the second reaction remained unchanged. The parameters of kinetic equations were detd. Badania kinetyki syntezy estrów kwasów dikarboksylowych ograniczają się do estrów[...]

 Strona 1