Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Gębarowska"

Biosynthesis of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on by fungi from genus Trichoderma to fungicide-resistant. Biosynteza 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu przez grzyby z rodzaju Trichoderma odporne na fungicydy


  Five parent strains of T. viride and T. harzianum and their fungicide resistance mutants were studied for ability to produce of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on (6-PAP) isolated by steam distn. and identified by GC-MS anal. The highest ability for biosynthesis of 6-PAP was observed in the parent strain T. viride F74 (82.6 mg/mL) and its resistant iprodione mutant F74-220 (47.6 mg/mL). The T. viride mutants Td50 acquired the ability to constitutional biosynthesis of 6-PAP. Only T. harzianum parent strain F86 and 2 mutants (F86-272, F86-273) were able to biosynthesize 6-PAP. Only T. viride strains Td50-40, Td50-57, Td50-127, Td50-B34, Td50-B35 and T. harzianum strains F86-272, F86-273 may be used in an integrated plant protection in combination with fungicides. Badano zdolność szczepów macierzystych Trichoderma viride i T. harzianum oraz ich mutantów odpornych na fungicydy do biosyntezy 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu (6-PAP). Grzyby hodowano na podłożu płynnym, z glukozą jako źródłem węgla, w warunkach intensywnego napowietrzania. Do izolacji produktu zastosowano destylację z parą wodną na aparacie Derynga, identyfikując go za pomocą GC-MS. Produkcja 6-PAP przez badane szczepy była zróżnicowana. Najwyższą zdolność do biosyntezy tego produktu obserwowano w przypadku szcze-pu macierzystego T. viride F74 (82,6 μg/mL) oraz jego mutanta F74-220 (47,6 μg/mL) odpornego na iprodion. Z reguły mutanty T. viride Td50 nabywają zdolności do konstytucyjnej biosyntezy tego antybiotyku. Spośród grzybów T. harzianum, jedynie szczep F86 i jego 2 mutanty (F86-272 i F86-273) cechowała zdolność do biosyntezy 6-PAP. Szczepy T. viride Td50- 40, Td50-57, Td50-127, Td50-B34, Td50-B35 oraz T. harzianum F86-272 i F86-273 mogą być wykorzystane w zintegrowanej ochronie roślin w połączeniu z fungicydami. Szczepy F74, F74-220 i Td50-40 można wykorzystać jako potencjalnych producentów związku o kokosowym zapachu. [...]

Antifungal activity of Trichoderma harzianum strains resistance to iprodione Aktywność przeciwgrzybowa szczepów Trichoderma harzianum odpornych na iprodion DOI:10.12916/przemchem.2014.1161


  Wild-type T. harzianum strains F85 and F86 as well as their mutants resistant to iprodione used in biol. and integrated plant protection were studied for prodn. of antifungal metabolites in vitro. The metabolites volatile and extd. to org. solvents inhibited growth of Fusarium culmorum, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum. For the extd. metabolites, the strain Rh. solani, and for volatile ones the strain S. sclerotiorum were most sensitive. The wild strains T. harzianum and their mutants F84-247 and F86-263 iprodione resistant showed the highest ability for biosynthesis of volatile and non-volatile metabolites. The presence of procymidone did effect neither antifunagal activity of volatile metabolites produced by mutants T. harzianum nor the ability to biosynthesis to 6-n-pentyl-2H-pyran- 2-one 6PAP by T. harzianum strains F86-263. Badano możliwość wykorzystania szczepów macierzystych T. harzianum (F85, F86) i ich mutantów odpornych na iprodion, w biologicznej i zintegrowanej ochronie roślin, na podstawie oceny do produkcji metabolitów przeciwgrzybowych w warunkach in vitro. Metabolity lotne oraz ekstrahowane do fazy organicznej hamowały wzrost Fusarium culmorum, Rhizoctonia solani oraz Sclerotinia sclerotiorum, ale ich aktywność była zróżnicowana. Najbardziej wrażliwy na metabolity ekstrahowane do fazy organicznej był szczep Rh. solani, a na lotne szczep S. sclerotiorum. Najwięk-szą zdolność do produkcji metabolitów lotnych i ekstrahowanych, aktywnych w stosunku do testowanych fitopatogenów, wykazywały szczepy macierzyste T. harzianum F85 i F86 oraz mutant F84-247 i F86-263. W obecności procymidonu aktywność przeciwgrzybowa metabolitów lotnych produkowanych przez mutanty pozostawała bez zmian, tak jak i zdolność do biosyntezy 6-n- -pentylo-2H-piran-2-onu (6PAP) przez szczep F86-263. Natomiast zdolność do wydzielania metabolitów lotnych przez szczepy macierzyste została ograniczona. Ocena zdolności do produkc[...]

 Strona 1