Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Fugol"

Use of the potato industry waste for anaerobic digestion. Zagospodarowanie odpadów z przemysłu ziemniaczanego w procesie fermentacji beztlenowej


  Potato treatment wastes (peel waste, shredded potatoes, fry waste, potato pulp, brine potatoes, gray starch, potato juice) were fermented at 38°C and pH 6.5-7.5 under anaerobic condition to MeH-rich biogas. After 10-15 days, the biogas yield was 400-650 Nm3/t of dry mass. The biogas contained 52-72% of MeH. Przedstawiono wyniki analiz fizykochemicznych oraz fermentacji beztlenowej mezofilnej odpadów z przemysłu ziemniaczanego, głównie z produkcji frytek oraz skrobi. Wykazano, że w procesach rozkładu biochemicznego w instalacjach biogazowych, istnieje możliwość utylizacji tych odpadów. Analizując kinetykę procesu fermentacji beztlenowej, potwierdzono przydatność w[...]

Biogaz z wytłoków z białych i czerwonych winogron


  W Polsce konsumuje się coraz więcej wina. Fakt ten jest bodźcem do rozwoju krajowych winnic. Głównym odpadem podczas produkcji wina są wytłoki z winogron. Produkcja biogazu z tych odpadów rozwiązuje problem ich zagospodarowania przy równoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Wytłoki winogronowe jako substrat lub kosubstrat można z powodzeniem wykorzystać w biogazowniach rolniczych. Obecnie w Polsce najbardziej przyszłościowy jest model niedużej, rodzinnej winnicy. Jednak obecnie areał wszystkich winnic wynosi ponad 300 ha [5], a produkcja wina gronowego jest niewielka. Rocznie wytwarza się około 100 mln l win owocowych, z czego produkcja win gronowych nie przekracza dopuszczalnego do niedawna progu 2,5 mln l rocznie; ostatnio przyznano nam prawo do rocznej produkcji 5 mln l wina [6]. Stąd nasz kraj jest jednym z najmniejszych producentów wina gronowego w Unii Europejskiej. Dla porównania: Unia Europejska, która jest wiodącym producentem wina na świecie, wytwarza ok. 175 mln hl tego trunku rocznie, co stanowi 65% produkcji ogólnoświatowej [4]. Organiczne odpady z przemysłu winiarskiego W trakcie przetwarzania owoców krzewu winnego oprócz wina uzyskuje się również różne odpady: odpady produkcyjne powstałe podczas przygotowania surowców do przerobu oraz odpady magazynowe, które powstają podczas magazynowania gotowych produktów, surowców oraz półproduktów. Do organicznych odpadów z przemysł[...]

Effect of enzyme additives on the biogas yield. Wpływ dodatków enzymatycznych na uzysk biogazu


  Maize silage and ensiled beet pulp were fermented under anaerobic condition to MeH-rich biogas. Addn. of enzymatic additives resulted in increasing the biogas yield by 28% and 7%, resp., up to 620 Nm3/t dry mass after 30 days for maize silage and up 680 Nm3/t dry mass after 15 days for ensiled beet pulp. The additives did not affect the MeH content in the biogas. Kiszonkę z kukurydzy i zakiszone wysłodki z buraków poddano fermentacji beztlenowej w obecności dodatków enzymatycznych ADP i PPT. Największy uzysk biogazu (i metanu) otrzymano z zakiszonych wysłodków z dodatkiem APD (681 Nm3 biogazu/t s.m.o.), a najmniejszy z kiszonki z kukurydzy (483 Nm3 biogazu/t s.m.o.). Objętościowe ilości metanu w przeliczeniu na 1 t suchej masy organicznej były największe dla zakiszonych wysłodków buraków z dodatkami APD i PPT (odpowiednio 520 i 506 Nm3/t s.m.o.), a najmniejsze dla kiszonki z kukurydzy (357 Nm3/t s.m.o.). Instalacje biogazowe, ze względu na stosunkowo dużą efektywność procesu rozkładu anaerobowego wsadów, w bilansie energetycznym kraju są postrzegane jako ważne źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji rozproszonej. W przypadku dużych instalacji istnieją także korzystne warunki do zatłaczania oczyszczonego biogazu do sieci gazowniczych lub wytwarzania biopaliw II generacji w układach Fischera i Tropscha1), co może stanowić bazę surowcową dla przemysłu chemicznego. Rolnicze instalacje biogazowe eksploatowane w Polsce są głównie nastawione na przetwarzanie substratów pochodzenia rolniczego, co oznacza, że podłoże stanowią głównie kiszonki i gnojowica. Ze względu na dużą zawartość celulozy w kiszonce, celowa jest optymalizacja procesu fermentacji beztlenowej zamierzona na osiągnięcie możliwie największego stopnia biochemicznego rozkładu substratów i zwiększenie uzysku biogazu przy jednoczesnym skróceniu czasu retencji bakterie i kultury enzymatyczne. [...]

Utilization of distillery wastes by anaerobic digestion. Zagospodarowanie odpadów z przemysłu gorzelniczego w procesach fermentacji beztlenowej


  Wheat and potato stillages were analyzed and converted to biogas at 38°C under anaerobic conditions. The highest biogas yield was achieved by conversion of potato stillage while the the highest MeH yield by conversion of dense wheat one. Przedstawiono wyniki analizy fizykochemicznej oraz fermentacji beztlenowej mezofilnej wywarów gorzelnianych pszenicznych i ziemniaczanych. Najwyższy uzysk biogazu i metanu otrzymano z wywaru ziemniaczanego, a najniższy z wywaru pszenicznego rzadkiego. Biogaz jest produkowany przez biochemiczny rozkład substancji organicznych, takich jak odpady rolnicze i hodowlane, a także z odpadów przemysłu przetwórczego1). Ważnym czynnikiem decydującym o efektywności ekonomicznej instalacji biogazowych oraz sprawności jest zapewnienie tanich, a zrazem wydajnych substratów wsadowych. Biogazownie rolnicze oparte na procesie fermentacji beztlenowej, wdrożone na dużą skalę na całym świecie, w znacznym stopniu są używane jako instalacje do utylizacji szkodliwych dla otoczenia odpadów organicznych. W świetle doświadczeń niemieckich dominują stałe substraty pochodzenia roślinnego, zwłaszcza kiszonka kukurydzy, żyta i trawy. Wykorzystanie tych surowców w biogazowniach stanowi jednak konkurencję wobec żywności i paszy dla zwierząt, co powoduje znaczący wzrost kosztów ich pozyskania. Zachodzi konieczność poszukiwania tańszych substratów, a zwłaszcza odpadów z przemysłu przetwórczego, co może poprawić efektywność ekonomiczną instalacji biogazowych, a zarazem stworzy warunki do utylizacji uciążliwych biodpadów2). Takimi substratami mogą być produkty uboczne i odpady z przemysłu rolnospożywczego, jak wywary z gorzelni. Według Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego w Polsce obecna roczna produkcja gotowych produktów spirytusowych to 3,2 mln hL, z czego ok. 85% produkcji stanowi wódka. [...]

The impact of the raw material composition on fermentation kinetics and the yield of biogas and methane Wpływ składu surowców na kinetykę fermentacji stacjonarnej oraz uzysk biogazu i metanu DOI:10.15199/62.2016.9.30


  Mixts. of maize silage, beet pulp and cattle slurry were fermented under anaerobic conditions to biogas and MeH. The highest efficiency of biogas prodn. was 747.88 m3/Mg of dry organic matter. In the case of maize silage and cattle slurry, the biogas yield was much lower and ranged in 488.03-476.80 m3/Mg of dry mass. It was achieved when a mixt. of maize silage and cattle slurry (9:91 and 13:87 by mass) was used as raw material. Przedstawiono wyniki badań wpływu wsadu złożonego z kiszonki z kukurydzy, wysłodków buraczanych i gnojowicy na kinetykę fermentacji beztlenowej oraz uzysk biogazu i metanu w warunkach fermentacji stacjonarnej. Przy wsadzie kiszonki z kukurydzy i wysłodków w proporcjach 75:25, 50:50 i 25:75 uzyskano największe wydajności biogazu, odpowiednio 747,88, 716,74 i 701,88 m3/t s.m.o. W przypadku kiszonki z kukurydzy i gnojowicy wydajności biogazu były znacznie mniejsze i wynosiły 488,03 i 476,80 m3/t s.m.o. dla proporcji kiszonka z kukurydzy + gnojowica odpowiednio 9:91 i 13:87. Proces fermentacji beztlenowej to proces biotechnologiczny, który polega na biochemicznym rozkładzie surowca dostarczonego do złoża surow1806 95/9(2016) Dr inż. Hubert PRASK w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalność - biogazownie rolnicze, odnawialne źródła energii. Table 1. Raw materials in the digester Tabela 1. Udział masowy surowców w komorze fermentacyjnej Wsad Udział mas. surowców Struktura wsadu do fermentora, g Kukurydza + inoculum 100 100:900 Wysłodki buraczane + inoculum 100 100:900 Kiszonka z kukurydzy + wysłodki z buraków + inoculum 75:25 75:25:900 Kiszonka z kukurydzy + wysłodki z buraków + inoculum 50:50 50:50:900 Kiszonka z kukurydzy + wysłodki z buraków + inoculum 25:75 25:75:900 Gnojowica bydlęca 100 1000 Kiszonka z kukurydzy + gnojowica [...]

 Strona 1