Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ RYDZ"

Analiza procesu walcowania blach z zastosowaniem rozwiązań dla ciał lepkosprężystych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono i omówiono proces walcowania blach z zastosowaniem rozwiązań lepkosprężystych. Celem badań numerycznych było określenie wpływu opóźnionych efektów lepkosprężystych na przebieg procesu walcowania blach na zimno. W pracy określono wartości odkształceń walcowanej blachy w kotlinie walcowniczej oraz w strefie opóźnionych efektów lepkosprężystych metodą zatrzymanego obrazu. In the work was presented and discussed the problem of rolling plate using solutions for viscoelastic bodies. The aim of the numerical researches was the determination of the phenomena of delayed viscoelastic effects influence at the cold rolling plate. The values of deformations of rolled metal were defined with use digital analysis of freezing picture method in frames of work plates and were qu[...]

Teoretyczna analiza wpływu asymetrii kontaktowej na rozkład prędkości płynięcia na grubości blachy bimetalowej w płaszczyźnie wyjścia z kotliny walcowniczej

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną asymetrycznego procesu walcowania blach dwuwarstwowych, mającą na celu określenie wpływu sił tarcia na rozkład prędkości płynięcia pasma w płaszczyźnie wyjścia ze strefy intensywnych odkształceń. Analiza teoretyczna została przeprowadzona na podstawie wyników obliczeń numerycznych. Badania komputerowe wykonano w programie Forge 2D. The paper presents [...]

Numeryczna analiza walcowania blachy trójwarstwowej tytan–tantal–stal


  W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną procesu walcowania trójwarstwowych blach grubych Ti- Ta- S355J2G3. Celem pracy była oce- na stanu odkształceń i intensywności naprężeń, określanego również jako wartości naprężeń zredukowanych Huber-Misesa, występującego w poszczególnych warstwach. Proces prowadzono w warunkach symetrycznego jak i asymetrycznego walcowania. Założeniem podjętym w pracy było, że połączenie blachy trójwarstwowej odbywało się metodą zgrzewania wybuchowego. Drugim etapem pracy była analiza procesu walcowania blachy trójwarstwowej z gniotem względnym e=25% przy zastosowaniu asymetrii prędkości obwodowej walców robo- czych av=0,75÷1,25. In the work the theoretical analysis of the three-layer Ti-Ta-S355J2G3 plates rolling process has been presented. The aim of this study was to assess the state of strain and stress intensity, so called also as value of reduced stresses Huber-Mises stress occurring in the individual layers. The process was conducted for symmetric and asymmetric conditions of rolling. The assumption made for this study was that the three-layer sheet was connected with use of explosive welding method. The second stage of the study was to analyze the three-layer rolling process with relative deformation ε = 25% with use of the peripheral speed of the work rolls asymmetry av = 0.75÷1.25. Słowa kluczowe: numeryczna analiza walcowania, trójwarstwowe blachy grube Ti- Ta- S355J2G3, Key words: numerical analysis of rolling process, the three-layer Ti-Ta-S355J2G3.Wstęp. Wyroby płaskie stanowią znaczną część całościowego udziału produkcji uzyskiwanej drogą walcowania. Nowoczesne technologie, zarówno w odniesieniu do samego materiału, jak i sposoby wytwarzania zmuszają zarówno technologów jak i naukowców do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. Doskonale znane i na coraz większą skalę stosowane są wyroby bimetalowe, jednak nie wszystkie materiały metalowe są możliwe do połączenia, a często nawet jeżeli uzyskanie [...]

ANALIZA PROCESU WYTWARZANIA BIMETALOWYCH BLACH CIENKICH DOI:10.15199/67.2018.11.5


  WPROWADZENIE Blachy bimetalowe są powszechnie stosowane m.in. w przemyśle energetycznym, elektronicznym, chemicznym, petrochemicznym jak i okrętowym. Zapotrzebowanie na tego rodzaju wyroby wciąż rośnie ze względu na ich własności. Należy nadmienić, że dość dużym popytem cieszą się wyroby będące połączeniem miedzi i aluminium. Wytwarza się z nich m.in. podkładki cupalowe, łączniki przewodów napowietrznych, bimetalowe końcówki typu HMA itp. Połączenie różnych materiałów w bimetal, pozwala na wykorzystanie właściwości obu metali [1, 3]. Znanych i stosowanych metod do łączenia metali w praktyce jest kilka np.: napawanie, walcowanie w pakietach czy też platerowanie wybuchowe. W pracy opisanej w artykule, do badań zastosowano próbki uzyskane metodą zgrzewania wybuchowego. Metoda ta zapewnia bowiem uzyskanie wysokiej jakości i wytrzymałości złącza [8]. W tym miejscu należy nadmienić, że ludziom wybuch kojarzy się z jego destrukcyjnym działaniem. Okazuje się jednak, że posiada on też i zalety. Wybuch w praktyce wykorzystywany jest w metodzie zgrzewania wybuchowego do łączenia metali i ich stopów. Prowadzone w pracy rozważania, dotyczą blach aluminiowo- -miedzianych, które bardzo często są stosowane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym. Do grupy tych wyrobów można zaliczyć tzw. blachy cupalowe złożone z warstwy miedzi oraz warstwy aluminium. Wyroby te często znajdują zastosowanie w elektrotechnice (np. jako wstawki przy łączeniu przewodów energetycznych czy też torów kablowych i radiatorów), w przemyśle chemicznym (elementy aparatury Rys. 1. Przykładowe wyroby z blach bimetalowych Al-Cu: a -podkładki cupalowe, b -blachy cupalowe [9] Fig. 1. Examples of articles of metal Al-Cu bimetal: a - washers cupals, b -plates cupals [9] a b Rudy Metale 2018, R. 63, nr 11 27 chemicznej) oraz w przemyśle okrętowym jako elementy pracujące w wodzie morskiej (rys. 1). Ich szerok[...]

WALCOWANIE BLACH BIMETALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ASYMETRII PRĘDKOŚCI OBWODOWYCH WALCÓW ROBOCZYCH

Czytaj za darmo! »

Walcowanie blach bimetalowych ze względu na specyfikę procesu jest trudne do rozwiązania na drodze teoretycznej. Głównym problemem utrudniającym prowadzenie procesu jest nierównomierne odkształcenie warstw blachy, a w rezultacie wyginanie swobodnego końca blachy po wyjściu ze strefy intensywnych odkształceń. W niniejszej pracy przedstawiono ana-lizę asymetrycznego procesu walcowania blach bimetalo[...]

WYTWARZANIE BLACH BIMETALOWYCH AL 99,98-M1E WSTĘPNIE ŁĄCZONYCH METODĄ ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono proces wytwarzania blach bimetalowych Al99,8‐M1E obejmujący etap łączenia warstw stanowiących wsad bimetalowy oraz etap związany z ich plastycznym kształtowaniem poprzez walcowanie. Konieczność wprowadzenia procesu walcowania do wytwarzania blach bimetalowych wynika często z braku możliwości łączenia blach o małych grubościach warstw. Przedstawiono i omówiono wpływ parametrów procesu walcowania na nierównomierność odkształcenia warstw stanowiących bimetal. Badania nierównomierności odkształcenia warstw uzyskano na drodze numerycznej, a następnie zostały one zweryfikowane doświadczalnie. Ponieważ różnice w odkształceniu warstw wynikają z różnic w własnościach materiałów wchodzących w skład bimetalu, analizie poddano także rozkłady twardości połączonych metali w zależności od odległości linii zgrzewania. Słowa kluczowe: blachy platerowane, blachy bimetalowe, walcowanie MANUFACTURING OF AL 99.98-M1E BIMETALLIC SHEETS INITIALLY JOINED BY EXPLOSIVE WELDING The paper will discuss the manufacturing process of bimetallic sheets Al. 99,98‐M1E comprising the stage of joining the layers which are bimetallic charge and also the stage of plastic deformation by the rolling process to manufacture bimetallic sheets often results from lack of opportunity to join layers with small thicknesses. In the work the influences of the rolling process parameters on non‐uniform deformation of the layers constituting the bimetal were presented and discussed. The research of non‐uniform deformation of layers was obtained by numerical way and then they had been verified experimentally. Because the differences in the deformation of the layers due to differences in the properties of the materials composing the bimetallic sheets the distributions of hardness of joined metals depending on the distance line welding were analysed. Keywords: clad steel, bimetal sheet, rolling Dr inż. Teresa Bajor, dr hab. inż. Dariusz Rydz —[...]

THE ANALYSIS OF ASYMMETRICAL ROLLING OF Al99.8-M1E BIMETALIC PLATES


  In this work the influence of an asymmetry of the peripheral speed of the working rolls on the shape and mechanical properties of bimetallic plates were investigated. Laboratory tests were carried‐out on a two‐high mill with rolls of ∅ 150 mm in diameter, placed at IMAPWP. The rolling process was made for plates compound of aluminum Al 99.8 (thickness 10 mm) and copper M1E (thickness 2 mm). The bimetallic charge to the rolling process was obtained by explosive welding method. All the rolling experiments were carried out at ambient temperature. Keywords: asymmetrical rolling, explosive welding, bimetallic plates ANALIZA ASYMETRYCZNEGO WALCOWANIA BLACH BIMETALOWYCH Al99,8-M1E W niniejszej pracy przedstawiono analizę wyników badań eksperymentalnych, w ramach których określono wpływ asymetrii prędkości obwodowej walców roboczych na kształt i własności mechaniczne blach bimetalowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono na walcarce duo ∅ 150 mm w IMiAPPP. Proces walcowania przeprowadzono dla blach złożonych z aluminium Al 99,8 (grubość warstwy 10 mm) oraz miedzi M1E (grubość warstwy 2 mm). Wsad bimetalowy do walcowania uzyskano metodą zgrzewania wybuchowego. Wszystkie próby walcowania przeprowadzono w temperaturze otoczenia. Słowa kluczowe: walcowanie asymetryczne, zgrzewanie wybuchowe, blachy bimetalowe Introduction Manufacturing of bimetallic plates by plastic working is a complex process, but increasing requirements for clad materials with small thicknesses of layers makes it necessary to improve the technique of rolling. Many different ways of joining plates are currently used. The best‐known and practically used joining methods of bimetallic plates — because of[...]

NUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESU WALCOWANIA BLACH Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ DLA CIAŁ LEPKOSPRĘŻYSTYCH


  W artykule przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu walcowania blach M1E z zastosowaniem rozwiązań dla ciał lepkosprężystych. Przedstawione w artykule wyniki modelowania numerycznego mają na celu uwidocznienie problemu wpływu rozprężenia walcowanego materiału po wyjściu z kotliny walcowniczej na stan odkształceń. Uwzględnienie opóźnionych efektów lepkosprężystych jest niezbędne przy opracowaniu nowych technologii oraz podyktowane jest ciągłym dążeniem do zwiększenia dokładności obliczeń wymiarów walcowanych wyrobów płaskich. W pracy do badań numerycznych zastosowano model matematyczny opracowany w ramach pracy [1], który stosowany jest do analizy procesu walcowania ciał lepkosprężystych. Słowa kluczowe: gniot względny, walcowanie na zimno, lepkosprężystość Dr hab. inż. Dariusz Rydz, prof. nzw., dr inż. Teresa Bajor, dr inż. Marlena Krakowiak — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa. Rudy Metale R56 2011 nr 3 UKD 519.6:622-122.2: :621.771.23:539.374:532.13 146 NUMERICAL MODELLING OF PLATE ROLLING PROCESS USING THE SOLUTION FOR VISCOELASTIC BODIES The paper presents results of numerical modelling of the rolling process of plates M1 using solutions for viscoelastic bodies. The investigation numerical modelling results reported in the paper are intended to highlight the problem of the effect of rolled material expansion upon exit from the roll gap on the strain state. The need for taking into account the delayed viscoelastic effects in developing new technologies results from the constant attempts at achieving increasingly higher accuracy in the calculation of the dimensions of flat rolled products. In the paper mathematical model developed in the work [1] was used for the analysis of rolling process of viscoelastic bodies. Keywords: relative rolling reduction, cold rolling, viscoelastic Wstęp Dążąc do uzyskania zadanej grubości płaskiego pasma, w każd[...]

Numeryczna analiza zmian mikrostruktury płaskownika 70 × 20 ze stali S355J0 walcowanego w ciągłej walcowni bruzdowej


  W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych analizy zmian mikrostruktury prętów płaskich 70 × 20mm. Do badań wyko- rzystano niezwykle popularną stal konstrukcyjną S355J0, materiał ten jest szczególnie przydatny na konstrukcje spawane. Ze wzglę- du na fakt, że nowoczesne ciągłe walcownie bruzdowe charakteryzują się niewielką różnicą między temperaturą początku i końca walcowania, często nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego rozdrobnienia wielkości ziarna. Badania prowadzone były w dwóch etapach, w pierwszym badano obecnie stosowaną technologię, w drugim proces walcowania normalizującego. Na podstawie danych zamieszczonych w pracach [1÷5] stwierdzono, że zastosowanie regulowanego walcowania, a w szczególności, walcowania normali- zującego, gwarantuje uzyskanie znacznego rozdrobnienia wielkości ziarna austenitu. W tych samych pracach udowodniono, że takie rozdrobnienie ziarna gwarantuje uzyskanie wysokich własności mechanicznych gotowych wyrobów. Należy również wspomnieć, że zastosowanie walcowania normalizującego obniża koszty, co podnosi konkurencyjność produkcji. The article presents results of numerical analysis of changes in the 70 × 20mm flat bars microstructure. The study was made for a very popular S355J0 structural steel, this material is a very popular for the welded constructions. Due to the fact that modern continuous shape mills are characterized by a small temperature difference between the beginning and end of rolling it is often not possible to obtain adequate refining of the grain size. The research was conducted in two stages, in the first nowadays used technology was tested out in the second the process of normalizing rolling was investigated. Based on the data given in [1÷5] it was found that the use of controlled rolling (in particular, normalizing), guarantees a significant refinement of the austenite grain size. In the same works it was demonstrated that such grain refinement guarantees a high mechanical propert[...]

Teoretyczna analiza wpływu opóźnionych efektów lepkosprężystych na krzywiznę blachy bimetalowej po procesie walcowania


  W ramach pracy określono rozprężenie materiału w strefie opóźnionych efektów lepkosprężystych na krzywiznę blach bimetalowych po procesie walcowania na zimno. Badania numeryczne odzwierciedlające proces walcowania blach bimetalowych przeprowadzono dla trzech wartości gniotów względnych e=5%, 10% i 15%. Wyniki obliczeń opracowano za pomocą modelu teorii lepkosprężystości z zastosowaniem dwóch modeli trójparametrowych Jeffreysa i połączonych ze sobą równolegle. Niezbędne dla przeprowadzenia badań teoretycznych współ- czynniki lepkości określono w warunkach laboratoryjnych. As part of this work will be visualized the impact of expansion of the material are delayed viscoelastic effects on the curvature of bimetallic plate after cold rolling process. Numerical studies reflecting the process of rolling bimetal plates were carried out for three values of relative reductions e = 5%, 10% and 15%. The calculation results have been obtained using the theory of viscoelasticity model using two models of parallel three-parameters Jeffreys. To conduct theoretical research was necessary to determine the viscosity coefficients under laboratory conditions. Słowa kluczowe: teoria lepkosprężystości, krzywizna blach bimetalowych, modelowanie Keywords: theory of viscoelasticity, the curvat[...]

 Strona 1  Następna strona »