Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Yaroslav Zhydachevski"

Thermoluminescence of novel materials of perovskite structure prepared by sol-gel method. Termoluminescencja nowych materiałów o strukturze perowskitu otrzymywanych metodą zol-żel


  Mn-doped YAlO3, EuAlO3 and PrAlO3 perovskite nanopowders were synthesized by sol-gel (Pechini) method and characterized using X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy, photoluminescence and thermoluminescence techniques. The studied nanopowders were of single YAP phase or contained only traces of YAG or YAM phases. The studied samples showed mainly red luminescence originated from Mn4+. Motywacją do podjęcia tematu pracy były doniesienia literaturowe o możliwości wykorzystania monokryształów YAP:Mn w zapisie holograficznym oraz w dozymetrii termoluminescencyjnej promieniowania jonizującego. Dotychczasowe badania koncentrowały się na monokrysztale glinianu itru uzyskanym metodą Czochralskiego. Do otrzymania nanoproszków wykorzystano zmodyfikowaną metodę Pechiniego zol-żel. Analiza rentgenowska wykazała, że otrzymane nanoproszki perowskitu itrowo-glinowego domieszkowanego jonami manganu oraz jonami ziem rzadkich są przeważnie jednofazowe ze śladową ilością fazy obcej (poniżej 1%) YAM lub YAG. Ponadto otrzymano jednofazowe perowskity PrAlO3 oraz EuAlO3 domieszkowane jonami manganu. Uzyskane materiały zostały scharakteryzowane również poprzez skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Ponadto przeprowadzono kompleksowe badania luminescencyjnych właściwości próbek. W celu charakteryzacji materiałów wykorzystano znane metody spektroskopowe, w tym pomiary widm fotoluminescencji (PL), widm pobudzania fotoluminescencji (PLE), widm luminescencji przy pobudzaniu rentgenowskim (XRL), pomiary krzywych termoemisji (TSL) oraz widm termoemisji. Monokryształy glinianu itrowego (YAlO3) o strukturze perowskitu są ważnymi materiałami do konstrukcji laserów na ciele stałym. Materiały fotorefrakcyjne, do jakich zaliczany jest YAP:Mn, budzą również duże zainteresowanie ze względu na możliwość wykorzystania ich w holograficznym oraz optycznym zapisie informacji1, 2). W przypadku kryształów YAP domieszkowanych jonami manganu uda[...]

 Strona 1