Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"JACEK BANAŚ"

Mechanizm korozji żeliwa szarego w wodzie surowej i w wodzie modyfi kowanej obiegu wodnego instalacji przeróbki oleju

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania przyczyn nierównomiernej korozji elementów pomp, wykonanych z żeliwa szarego, w wodzie obiegowej instalacji przeróbki oleju. Wykazano, że różnice mikrostrukturalne, a w szczególności dyspersja fazy katodowej (węglików, grafi tu) mają istotny wpływ na działanie mikroogniw i tym samym na morfologię korozji. Równomierne rozproszenie węglików w ziarnach perlitu prowadzi do utworzenia dobrze przylegającej, drobnokrystalicznej warstewki tlenkowej, podczas gdy obecność dużych skupisk fazy ferrytycznej w tych cienkościennych elementach odlewów żeliwnych jest przyczyną nierównomiernej korozji o charakterze międzykrystalicznym. Słowa kluczowe: korozja żeliwa, korozja pomp, korozja w wodzie obiegowej Corrosion mechanism of gray cast iron in tap and modifi ed water[...]

Anodowe właściwości niklu w metanolowych roztworach CH3ONa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych roztworach CH3ONa z zastosowaniem technik polaryzacyjnych (LSV, CV, RDE) w szerokim zakresie potencjałów. Badano wpływ szybkości przemiatania, prędkości wirowania elektrody dyskowej oraz stężenia metoksylanu sodu na wygląd krzywych polaryzacyjnych. Ponadto przeprowadzono analizę powierzchni elektrody niklowej, po trawieniu w wyznaczonych potencjałach, za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej SEM wraz z analizą EDX. Z przeprowadzonych badań wynika, że w środowisku alkoholowym powstaje na powierzchni niklu barierowa warstewka metoksylowa, która jest analogiczna do warstw tlenkowych w środowiskach wodnych. Słowa kluczowe: nikiel, metanol, metoksylany, roztwarzanie anodowe Anodic dissolution of nickel in methanol solutions of CH3ONa This paper presents the research of anodic dissolution of nickel in anhydrous solutions of CH3ONa. The investigations of behaviour of nickel were carried out by polarization measurement (LSV, CV, RDE) in wide range of potentials. The effect of scan rates, disc rotation and concentration of CH3ONa on the polarization curves was investigated. Anodic oxidation of nickel surface in methanol solutions leads to several reactions with the formation of surface compounds being the products of metal and alcohol oxidation. The analysis of the nickel electrode surface after dissolution in designated potentials was performed using scanning electron microscopy SEM with EDX. The study shows that in alcohol environment the inhibiting layer is created on nickel surface, which is analog[...]

Anodowe właściwości niklu w metanolowych roztworach LiCl

Czytaj za darmo! »

Badano mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach chlorku litu z wykorzystaniem technik polaryzacyjnych (LSV, CV, RDE) oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni (SEM, EDX). Reakcje powierzchniowe zachodzące na powierzchni elektrody prowadzą do powstania alkoksylowej warstwy zbudowanej z zaadsorbowanych cząstek -OCH3 tworzących kompleksy z niklem (Ni-OCH3). Badania SEM i EDX potwierdzają obecność tych połączeń na powierzchni elektrody niklowej po polaryzacji w roztworach metanolowych. Agresywne środowisko LiCl sprawia, że powyżej potencjału aktywacji (>0,3 V) obserwujemy trawienie metalu (korozja wżerowa). Słowa kluczowe: nikiel, metanol, roztwarzanie anodowe, pasywacja Anodic dissolution of nickel in methanol solutions of LiCl Anodic behavior of nickel was studied in anhydrous solutions of LiCl in protogenic solvent (methanol) by means of linear sweep voltammetry (LSV), cyclic voltammetry (CV), rotating disc electrode (RDE) and scanning electron spectroscopy with EDX analysis. Surface reactions occurring on the nickel electrode, lead to the formation of alkoxy fi lm, analogous to the oxide passive layer. The fi lm is built with adsorbed OCH3 groups, forming complexes with nickel (Ni-OCH3). SEM and EDX analysis of nickel after anodic polarization confi rms the presence of OCH3 compounds on the metal surface. Aggressive environment of LiCl facilitates the metal dissolution in transpassive range (>0.3 V). Keywords: nickel, methanol, anodic dissolution, passivity 1. Wstęp Nasze badania, prowadzone w ostatnich latach, wykazały, że w bezwodnych alkoholach powstaje na powierzchni metalu mniej lub bardziej stabilna warstwa powierzchniowa, która zachowuje się podobnie jak pasywna warstewka tlenkowa w środowiskach wodnych [1-8]. Grupa OH zostaje zastąpiona przez grupę OCH3, która adsorbuje się na powierzchni metalicznej tworząc kompleksy tupu (Mex[...]

Anodowe właściwości żelaza w etanolowych i n-propanolowych roztworach elektrolitów


  Prezentowana praca przedstawia badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu w alkoholu etylowym i propanolu. Badania były prowadzone przy zastosowaniu woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności jonów Fe(II). Słowa kluczowe: żelazo, alkohol, anodowe rozpuszczanie Anodic behavior of iron in ethanol and n-propanol solutions of electrolytes The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous solutions of lithium perchlorate in ethanol and n-propanol. Investigation were performed by means of cyclic woltammetry. In lithium perchlorate - alcohol solutions iron undergoes passivation. Addition of lithium chloride limits passive range to the potential range of stability of Fe2+ compounds. Keywords: iron, alcohol, anodic dissolution ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Badania własności elektrochemicznych żelaza w alkoholach mają duże znaczenie dla elektrochemii i inżynierii materiałowej. Alkohole, zwłaszcza te najprostsze metanol, etanol i propanol są szeroko stosowanymi surowcami w syntezie chemicznej. Poznanie mechanizmu anodowego roztwarzania żelaza, jako podstawowego składnika stali i żeliwa, oraz budowy powierzchniowych i rozpuszczalnych produktów utleniania tego metalu jest ważne dla nauki o korozji. Ostatnio opublikowane prace [1, 2] wskazują, że poznanie mechanizmu anodowego roztwarzania żelaza zwłaszcza w alkoholu etylowym byłoby bardzo pomocne w sterowaniu procesami elektrochemicznej syntezy magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza. Elektrochemiczne badania żelaza w metanolowych roztworach zostały szeroko omówione w pracach [3-13]. W roztworach metanolowych o niskim pH, żelazo nie ulega pasywacji [3-9]. W roztworach obojętnych zaobserwowano tworzenie się niestabilnej powierzchniowej warstwy anodowej inhibitującej roztwarzani[...]

Badanie produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni niklu w roztworze CH3OH-LiClO4 metodą spektroskopii FTIR-ATR


  W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad identyfi kacją produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni Ni w bezwodnych metanolowych roztworach chloranu (VII) litu. W badaniach zastosowano spektroskopię w podczerwieni z techniką osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia. Wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, że metanol wchodzi z reakcję z metalem tworząc na jego powierzchni warstwę metoksylanów niklu. Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, nikiel, spektroskopia FTIR-ATR FTIR-ATR spectroscopy study of products of electrochemical processes proceeding on nickel surface in CH3OH-LiClO4 solution The paper presents method and results of identifi cation of products of electrochemical processes on nickel surface in anhydrous methanolic solutions of lithium perchloride. The Fourier transform infrared spectroscopy with attenuated total refl ectance technique has been applied. The results confi rm our earlier assumption that methanol reacts with metal and forms surface layer of methoxy-nickel. Keywords: methanol, electrochemistry, titanium, FTIR-ATR spectroscopy ochrona przed korozja 3/2011 1. Wstęp Nikiel i jego tlenek są materiałami powszechnie stosowanymi w produkcji katalizatorów utleniania związków organicznych [1-3], ponadto alkoksylany niklu - produkty anodowego roztwarzania Ni w roztworach alkoholowych mogą być prekursorami tworzenia NiO [4]. Mechanizm ano[...]

Thermodynamic analysis of Fe, Ni, Zn - methanol system


  Paper presents assumptions and calculations that are a contribution to the preparation of potential-pH diagrams for amphiprotic solvent similar to water which is methanol. Keywords: methanol, E-pH diagrams, thermodynamics Termodynamiczna analiza systemu Fe, Ni, Zn - CH3OH Artykuł przedstawia założenia i obliczenia będące przyczynkiem do utworzenia diagramów potencjał-pH dla amfi protycznego rozpuszczalnika analogicznego do wody, jakim jest metanol. Słowa kluczowe: metanol, diagramy E-pH, obliczenia termodynamiczne.1. Introduction Potential-pH diagrams are a very important tool for the initial evaluation of the thermodynamic stability of metals and alloys in aqueous electrolyte solutions [1, 2]. Databases on chemical equilibriums and electrochemical metal/aqueous electrolyte solution are very rich. There can be fi nd also, a number of programs for the preparation of these diagrams. So far the use of the potential-pH diagram is limited to the metal/water systems. There is no such diagrams for other amphiprotic solvents. These kind of solvents include alcohols increasingly used in materials science, energy and chemical technology. Knowledge of the possible thermodynamic equilibrium in the metal/alcohol system is an important part of knowledge about electrochemical and chemical properties of metals in these environments. This study is an attempt to apply the potential- pH diagram for the metal/methanol system in the context of the analysis of corrosion processes occurring on the surface of some metals as iron, nickel and zinc in anhydrous methanol. 2. The pH - scale in anhydrous methanol Methanol similarly to water is one of the amphiprotic neutral solvents. These solvents undergo auto-dissociation according to the reaction [3]: 2SH*2SH2 + S + - (1) K a a a m x f m m SH SH S SH SH SH S sp 2 SH S 0 2 2 2 2 2 2 = = c c + - + - + - (2) where SH is a solvent molecule, SH2 + is lyonium ion, S- - lyate ion, t[...]

Anodowe właściwości żelaza w metanolowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Praca prezentuje badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych metanolowych, roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu. Badania były prowadzone za pomocą woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności związków Fe2+ (< -0,2 V). W pracy zaproponowano mechanizm utleniania żelaza w układzie alkohol - LiClO4 - LiCl. Słowa kluczowe: żelazo, alkohole, anodowe rozpuszczanie Anodic behavior of iron in methanol solutions of electrolytes The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous methanol, ethanol and n-propanol solutions of lithium perchlorate and lithium chloride. Investigations were performed by means of linear sweep voltammetry. In al[...]

Anodowe własności cynku w etanolowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania własności anodowych monokryształu cynku o orientacji (0001) w roztworach C2H5OH-LiClO4-LiCl. Stwierdzono, że podobnie jak w roztworach metanolowych tworzy się na powierzchni metalu stabilny produkt powierzchniowy hamujący anodowe roztwarzanie w obszarze małych nadpotencjałów. W etanolu produkt ten będący prawdopodobnie związkiem typu Zn(OC2H5) jest znacznie stabilniejszy niż odpowiedni metoksyzwiązek w metanolu. Warstewka ma właściwości adsorpcyjne i ma charakter barierowy. Jest ona bardziej odporna na działanie anionów chlorkowych niż analogiczna warstewka w roztworach metanolowych. Te ostatnie w dużych koncentracjach zmieniają właściwości warstewki zwiększając jej przewodnictwo. Słowa kluczowe: elektrochemia cynku, korozja w etanolu Anodic behavior o[...]

Wpływ warunków eksploatacji na korozję paleniska kotła parowego

Czytaj za darmo! »

W pracy określono przyczyny wysokotemperaturowej degradacji stalowych i ceramicznych elementów paleniska kotła parowego opalanego węglem kamiennym. Stwierdzono uszkodzenia polegające na korozyjnym zniszczeniu stalowej osłony rusztu oraz elementów ceramicznych jak uszczelnienie rusztu i kurtyn ceramicznych. Analiza zgorzeliny i żużla wykazała obecność pierwiastków jak: fl uor, chlor, sód i potas charakterystycznych dla spalania biomasy. Żużel zawierał także zawyżone ilości tlenku glinu i tlenków żelaza. Pozwala to wnioskować, że przyczyną uszkodzeń było stosowanie niewłaściwego paliwa. Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, żużel, zgorzelina The infl uence of the exploitation conditions on corrosion of the steam boiler furnace The research presents the reasons for high-tempera[...]

Korozja materiałów polietylenowych w instalacjach geotermalnych

Czytaj za darmo! »

Materiały polimerowe są używane jako alternatywne, odporne na korozję materiały w instalacjach geotermii niskiej entalpii. Polietylen jako HDPE i PEX z barierą antydyfuzyjną zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu i pary wodnej znalazł szerokie zastosowanie. Badania przeprowadzono w instalacji geotermalnej w wodach solankowych nasyconych CO2 i H2S. W warunkach przemysłowych badano wyłożenie z HDPE rur stalowych i rury z HDPE wzmacniane pokryciem epoksydowym z włóknem szklanym. Chemiczną destrukcję polimeru zaobserwowano po sześciomiesięcznej ekspozycji w wodzie geotermalnej w warunkach przemysłowych (temp. 80°C, ciśnienie 15 bar, szybkość przepływu 1-1,5 m/s) bez dostępu tlenu atmosferycznego. Czas indukcji utleniania (OIT) HDPE obniżył się do poziomu poniżej akceptowalnego przez normy ASTM. W oparciu o badania FTIR wykazano chemiczną destrukcję powierzchni HDPE polegającą na depolimeryzacji, hydroksylacji powierzchni i tworzeniu się grup karbonylowych. Słowa kluczowe: geotermia, korozja HDPE Corrosion of polyethylene materials in geothermal plants Polymer materials are used as alternative corrosion resistant materials in geothermal low enthalpy plants. Polyethylene as HDPE and PEX[...]

 Strona 1  Następna strona »