Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KAPIAS"

TERMODYNAMICZNE I EKSPERYMENTALNE PODSTAWY PROCESU EKSTRAKCJI TALU Z CIEKŁEGO OŁOWIU

Czytaj za darmo! »

W części teoretycnej publikacji dokonano analizy termodynamicznej cztreoskładnikowego, dwufazowego układu Pb-Tl\Pb-Cl2 -TlCl. Analiza obejmowała wyznaczenie zależności współczynników aktywności składników roztworów dwuskładnikowych Pb-Tl i pseudo dwuskładnikowych roztworów PbCl2-TlCl od składu i temperatury. Ustalone związki pomiędzy współczynni-kami aktywności składników roztworów a ich składem i[...]

WPŁYW STRUKTURY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH TYPU (Zn,Fe)S NA KINETYKĘ I STRUKTURĘ PRODUKTÓW PROCESU ICH UTLENIANIA


  Rozpoznanie optymalnych warunków procesu prażenia w warunkach fluidalnych, w zależności od rodzaju stosowanych surowców i ich własności, ma zasadniczy wpływ na własności chemiczne i strukturalne prażonki a tym samym, na uzysk cynku w metodzie hydrometalurgicznej. Aktualnie, światowa produkcja cynku oparta jest na przerobie koncentratów siarczkowych, w których sfaleryty (Zn,Fe)S są dominującym nośnikiem cynku. Przedstawiono preparatykę wytwarzania związku (Zn,Fe)S o różnej zawartości Fe, zbadano podstawowe własności spreparowanych sfalerytów, takie jak: struktura, temperatura zapłonu i kinetyka procesu utleniania. Zbadano własności fizykochemiczne i strukturalne produktów procesu utleniania spreparowanych sfalerytów. Stwierdzono wpływ zawartość żelaza w sfalerytach, oraz wpływ temperatury, na jakość produktów po procesie utleniania. Żelazo po procesie utleniania występuje w postaci trudno ługowanego ferrytu cynku — ZnFe2O4, którego ilość jest zależna od ilości żelaza w prażonym surowcu. Nie stwierdzono istotnego wpływu zawartości żelaza w sfalerycie na kinetykę ich utleniania. Słowa kluczowe: sfaleryt, fluidyzacja, ferryt cynku, utlenianie INFLUENCE OF (Zn,Fe)S CHEMICAL COMPOUNDS STRUCTURE ON KINETICS AND STRUCTURE OF PRODUCTS FROM THEIR OXIDATION Recognition of optimal roasting conditions in the fluidized bed, depending on used raw materials type and their properties, has a principal influence on chemical and structural properties of roasted ore and yield of zinc, using hydrometallurgical method. Currently, global production of zinc is based on processing of sulfide concentrates, in which (Zn,Fe)S sphalerites are dominant zinc bearing elements. The studies were carried out on the laboratory scale. The paper presents preparation of (Zn,Fe)S with different Fe content and examination of such basic properties of the prepared sphalerites, as: structure, ignition temperature and oxidation kinetics. Physicochemical and structural propertie[...]

EKSTRAKCJA ARSENU Z OŁOWIU SUROWEGO TLENEM

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem pracy było rozpoznanie możliwości zastosowania iniekcji tlenu do rafinacji ołowiu surowego charakteryzującego się stosunkowo wysoką zawartością arsenu. Zakres pracy obejmował określenie szybkości procesu utleniania Sn, As i Sb oraz określenie podstawowych wskaźników techniczno-technologicznych procesu. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych przy wykorzystaniu kotła r[...]

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PROCESU PRZEROBU PYŁÓW STALOWNICZYCH W BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. DOI:10.15199/67.2015.8.1


  BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na poprawę skutków oddziaływania na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Realizując ten program, w ostatnim okresie oddano do eksploatacji między innymi dwie ważne instalacje: w 2006 r. unikatową w skali światowej instalację odsiarczania gazów z pieców przewałowych (Waelz kiln) oraz w końcu 2011 r. oddział przygotowania wsadu komponowanego do procesu przerobu hutniczego z pyłów pochodzących z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych (znanych jako EAFD), dodatków technologicznych i reduktora. Oddanie do eksploatacji tej inwestycji otworzyło drogę do modernizacji technologii procesu przerobu EAFD. Prace te podjęto w 2012 r. wspólnie z IMN Gliwice w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/23/154760/NCBR/12 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji tego projektu w skali przemysłowej. Przedmiotem badań było ustalenie warunków technologicznych przygotowania wsadu przy wykorzystaniu nowej instalacji, a następnie jego przerobu w procesie przewałowym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono korzystny wpływ granulacji wsadu, zastosowanie wapna palonego w miejsce stosowanego do tej pory kamienia wapiennego, jako regulatora modułu zasadowości wsadu oraz doprowadzenie dmuchu sprężonego powietrza do strefy rozładunku żużla na: wydajność procesu, obniżenie zawartości cynku w odpadach, zmniejszenie zużycia reduktora i gazu oraz poprawę jakości produktów procesu. Słowa kluczowe: cynk, pyły stalownicze, proces przewałowy MODERNIZATION OF TECHNOLOGY OF EAF DUST PROCESSING IN BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. The paper presents results from the project conducted on[...]

 Strona 1