Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela KosIńska"

Analysis of the material flow in the selected municipal waste incineration and disposal plants. Analiza przepływów materiałowych w instalacjach gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych spalarni i składowisk


  Five European com. plants for municipal waste treatment were analyzed for material flow, emissions and energy prodn. and compared. The highest energy efficiency was calcd. for Austrian incineration plant Spittelau (more than 7000 MJ/t of electrical and heat energy). Przedstawiono ocenę porównawczą wpływu wybranych obiektów gospodarki odpadami komunalnymi na środowisko. Do analizy wybrano spalarnie odpadów: Spittelau w Wiedniu (Austria), ZUSOK w Warszawie, Wuppertal i Böblingen w Niemczech, oraz składowisko odpadów komunalnych w gminie Breitenau (Austria). Analizowane obiekty gospodarki odpadami różnią się zarówno ilością przetwarzanych odpadów, jak i rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Przedstawiono dane dotyczące bilansów materiałowych surowców, produktów i odpadów wymienionych instalacji, opracowane metodą analizy przepływów materiałowych (MFA). Pozwoliło to na porównanie zużycia surowców i materiałów na 1 t utylizowanych odpadów. Zebrane dane dotyczące wielkości emisji do powietrza z analizowanych spalarni, a także emisji do powietrza i wody ze składowiska Breitenau oraz bilansu energii wytworzonej i zużywanej w spalarniach odpadów pozwalają ocenić ich wpływ na środowisko naturalne. Wzrost zainteresowania problemami ochrony środowiska naturalnego na przestrzeni ostatnich lat przyczynił się do poszukiwania metod ocen, które ułatwią wybór najlepszego rozwiązania pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Obecnie dostępnych jest wiele technik zarządzania środowiskowego dostosowanych do obowiązujących regulacji prawnych oraz możliwych do zastosowania w różnych dyscyplinach, w tym do zarządzania odpadami. Wśród takich technik zarządzania środowiskiem można wyróżnić m.in. ślad ekologiczny (ecological footprint), ocenę cyklu życia LCA (life cycle assessment), wykorzystanie materiału na jednostkę wyrobu przepływom mater[...]

 Strona 1