Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Samczyński"

Determination of selected impurities in primary circuit waters during normal operation of nuclear power plants Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń obecnych w wodach obiegu pierwotnego podczas normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej DOI:10.15199/62.2016.5.7


  Four H3BO4, Li, transition metal ions and anions-containing model solns. were treated either with an anion exchange resin or with a cation-chelating agent and then analyzed by spectroscopic methods for anions and cations present in the pre-treated soln. samples. The procedure based on chelating the cations was more efficient at detn. of transition metal ions. Opracowano procedury wydzielania, zatężania i oznaczania wybranych jonów, które mogą być wykorzystywane do oceny procesów fizykochemicznych zachodzących podczas normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej. Woda jest niezbędna do prawidłowej pracy elektrowni jądrowej. Może ona być jednak silnie agresywnym medium w kontakcie z materiałami konstrukcyjnymi, co prowadzi m.in. do obniżenia szczelności i wytrzymałości prętów paliwowych i materiałów układu pierwotnego reaktora, a tym samym do powstawania źródeł skażeń. Czystość wody używanej w eksploatacji reaktora jest więc istotnym czynnikiem wpływającym na procesy korozji elementów konstrukcyjnych. Monitorowanie szczelności koszulek paliwa jądrowego, pierwszej głównej bariery zapobiegającej emisji izotopów promieniotwórczych do środowiska, jest najważniejszym elementem monitorowania pracy instalacji jądrowych. Metody radiochemiczne oparte na pomiarze aktywności wybranych radionuklidów będących produktami rozszczepienia są praktycznie jedynym źródłem informacji o stanie paliwa w realnych warunkach pracy reaktora energetycznego. Z kolei korozja materiałów konstrukcyjnych układu pierwotnego stanowi istotny problem związany ze wzrostem zagrożenia narażenia personelu elektrowni. Już sama radioliza wody powoduje powstawanie tlenu i nadtlenku wodoru. Zanieczyszczenia obecne w wodzie używanej jako chłodziwo mogą aktywować się w rdzeniu reaktora oraz zapoczątkowywać i katalizować procesy korozji, dlatego konieczne jest monitorowanie składu chłodziwa reaktorowego1). W zależności od zawartości radionuklidów stosuje się różne metody [...]

 Strona 1