Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Anna Dąbrowska"

Przegląd zastosowania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu właściwości wyrobów włókienniczych


  W ostatnich latach wraz ze znaczącym postępem technologicznym w dziedzinie włókiennictwa, można zaobserwować zdecydowany wzrost zainteresowania modelowaniem właściwości wyrobów włókienniczych oraz zjawisk towarzyszących ich użytkowaniu. Szczególnie dotyczy to modelowania właściwości wyrobów specjalnych, które powinny spełniać ściśle określoną funkcją wynikającą z środowiska ich użytkowania oraz prognozowania zachowania tych wyrobów w przewidywanych warunkach ich użytkowania. W literaturze prezentowane są rozwiązania, które w oparciu o matematyczne metody symulacyjne pozwalają na prognozowanie wybranych właściwości wyrobów włókienniczych, zarówno przędz, płaskich wyrobów włókienniczych, jak również odzieży. Modele te pozwalają przewidzieć kształtowanie wybranej właściwość wyrobu włókienniczego w zależności od wybranych zmiennych charakteryzujących dany wyrób, a także pozwalają ocenić jaki wpływ ma dana zmienna na modelowaną właściwość, dzięki czemu modele pozwalające na prognozowanie właściwości specjalistycznych wyrobów włókienniczych stanowią cenne narzędzie optymalizacyjne. Wyroby włókiennicze z uwagi na swoją złożoną niejednorodną strukturę są bardzo trudne w matematycznym opisie, co przyczynia się do błędu prowadzonych symulacji i w konsekwencji - ograniczenia funkcjonalności modelu. Ponadto, w przypadku modelowania właściwości specjalistycznych wyrobów włókienniczych mamy do czynienia z matematycznym opisem funkcji zależnych od wielu parametrów, wynikających z zastosowanego surowca, struktury, wykończenia itd., które w różnym stopniu wpływają na analizowaną zależność, co dodatkowo utrudnia analizę problemu. Stąd, w ostatnich latach obserwuje się coraz bardziej powszechne wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych (z ang. Artificial Neural Networks - ANN) w modelowaniu różnego rodzaju właściwości, zjawisk i procesów, które z uwagi na swój nieliniowy charakter rekomendowane są do symulacji funkcji złożonych, zależnych od[...]

Program komputerowy do projektowania odzieży ciepłochronnej - założenia


  Computer application for clothing protecting against cold design - assumptions Modeling of heat transfer through clothing structures is a dynamically developed research direction. There are attempts made aimed at development of the best possible description of human thermophysiological reactions depending on his anthropometric measurements and physical activity level, clothing used and thermal environment. However, the most often a result of simulations is temperature distribution on the body or clothing surface. It allows to conclude on a clothing user thermal state, but does not allow for a direct answer how to design clothing protecting against cold to ensure determined thermal insulation, required on a certain workplace. In a paper, there are presented assumptions for a computer application for clothing protecting against cold design, which will be developed in a framework of the project conducted in the CIOP-PIB. This program will be built on a basis of the mathematical model that allows for a simulation of clothing thermal insulation based on the thermal resistance of fabrics system of the clothing and parameters characterizing its construction. Moreover, program will be equipped with a module allowing for a design of clothing including individual needs of the end-users such as physical activity level, time of exposure to cold environment, ambient temperature and values of thermal insulation defined in appendix B to the standard PN-EN 342:2006 + PN-EN 342:2006/ AC:2008P, that presents the requirements for clothing protecting against cold. 1. Wprowadzenie Zgodnie z normą PN-EN 342:2006 + PN-EN 342:2006/ AC:2008P, podstawowym parametrem charakteryzującym odzież ciepłochronną przeznaczoną do ochrony pracownika przed negatywnymi skutkami środowiska o temperaturze poniżej -5 °C jest izolacyjność cieplna. Wielkość ta wyrażana jest w m2 · K/W Anna Dąbrowska Program komputerowy do projektowania odzieży ciepłochronnej - zał[...]

Opracowanie konstrukcji bazowej dla aktywnych układów materiałów tekstylnych przeznaczonych na odzież ciepłochronną DOI:10.15199/60.2015.7.3


  Słowa kluczowe: odzież inteligentna, odzież ciepłochronna. Development of a base construction for active textile systems intended for clothing protecting against cold Protective clothing is one of the methods for a reduction of excess heat losses from the human body during the work in cold environment. However, this kind of clothing is characterized by constant, passive thermal insulation which does not ensure appropriate protection in varied working environment conditions resulting from e.g. variable ambient temperature or physical activity level. Active clothing protecting against cold that is characterized by changeable thermal properties allowing to limit worker’s thermal stress in a cold environment can be a solution for this problem. However, despite recently observed dynamical progress in this scope, there is still a need for further research aimed at optimization of developed solutions. Hence, the aim of this publication is a development of a base structure for active textile systems intended for clothing protecting against cold that will ensure an increased range of possible thermal insulation changes in a comparison to solutions already presented in the literature. Keywords: smart clothing, clothing protecting against cold. 1. Wprowadzenie Jednym ze sposobów zapobiegania nadmiernym stratom ciepła z organizmu podczas pracy w środowisku zimnym jest stosowanie odzieży ciepłochronnej. Jednakże, odzież ta charakteryzuje się stałą, bierną izolacyjnością cieplną, która nie zapewnia odpowiedniej ochrony w zróżnicowanych warunkach środowiska pracy, wynikających np. ze zmiennej temperatury otoczenia lub poziomu aktywności fizycznej [1]. Rozwiązaniem tego problemu może być stosowanie aktywnej odzieży ciepłochronnej, charakteryzującej się zmiennymi właściwościami cieplnymi, dostosowującymi się do warunków pracy tak, aby ograniczyć dyskomfort cieplny pracownika związany z ekspozycją na środowisko zimne. W tym zakresie, w donie[...]

Komputerowy program do projektowania odzieży ciepłochronnej przeznaczonej do stosowania w określonym środowisku cieplnym DOI:10.15199/60.2016.12.3


  A significant interest has been recently paid on ergonomics of the protective clothing due to its positive influence on safety, effectiveness and quality of work. In order to ensure comfort during a use of clothing protecting against cold it is necessary to adjust its thermal insulation as well as its construction to the predicted utility conditions. Therefore, a software that enables a design of clothing protecting against cold intended for a use in a specific thermal environment, as well as shaping its thermal insulation and defining principles of its safe use has been developed within a research project conducted in the CIOP-PIB. This software together with exemplary simulation results are presented in the paper. An influence of thermal resistance, design solutions and clothing dimensions applied in the clothing protecting against cold on its thermal insulation is also discussed. Keywords: Clothing protecting against cold, thermal insulation, thermal comfort, customisation 1. Wprowadzenie Według danych GUS (GUS, 2015) zagrożenie termiczne jest jednym z częściej występujących czynników w środowisku pracy i stanowi 8,9% udziału wszystkich czynników. Obecnie w Polsce, ponad 12 tysięcy osób pracuje w warunkach zagrożenia mikroklimatem zimnym. Problem ten w szczególności dotyczy gałęzi przemysłu związanej z produkcją artykułów spożywczych, budownictwa, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Może być związany zarówno z pracą sezonową na otwartej przestrzeni, jak również w sztucznym środowisku zimnym - w pomieszczeniach (np. chłodniach). Jednym ze sposobów zapobiegania nadmiernym stratom ciepła z organizmu człowieka jest stosowanie odzieży ciepłochronnej. 32 Przegląd - WOS 12/2016 ODZIEŻOWNICTWO Odzież ta zaliczana jest do środków ochrony indywidualnej i w związku z tym powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa i zdrowia zawarte w Dyrektywie Rady nr 89/686/EWG wprowadzonej do prawa polskiego rozporządzeniem Mi[...]

Sole endotermiczne jako materiały przemiany fazowej stosowane w tekstyliach


  A phase change material (PCM) is a substance, which changes from the solid to liquid and vice versa at a certain temperature. This material absorbs, stores and releases large amounts of energy at this temperature. Many scientists are interested in a quality of PCM, especially in its cooling property, also in textiles. In Reinertsen & co. work, two cooling vests for suergeon were developed: the first one with the organic PCM - fibres with microcapsules filled with paraffines, and the second one with the inorganic PCM - Glauber’s salt. Both vests improved moisture transfer, however, the cooling quality of the vest with the organic PCM was only 30% of the cooling quality of the vest with Glauber’s salt. The cooling vest with Glauber’s salt was also designed for the firemen and the athlets preparing to the Olympic Games. Scientists proved the cooling effect of this vest by two tests carried out on people in a climatized room. Glauber’s salt was also used in a head cooling system for motor drivers to improve their concentration and to protect the head from the uncomfortable environment conditions. In spite of the fact that in textiles both the organic and inorganic PCMs are used, it’s a hydrate, which gives the best results and moreover, is cheaper than encapsuled paraffines. 1. Wprowadzenie Praca wykonywana w odzieży ochronnej wielu typów ogranicza wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem. Prowadzi to do szybkiego nagrzewania się organizmu człowieka pracującego w danej odzieży ochronnej i zdecydowanie obniża komfort cieplny, a wręcz może zagrażać jego zdrowiu lub życiu. W związku z tym, w szczególnie ekstremalnych warunkach, należy ograniczyć czas pracy, tak aby temperatura wewnętrzna człowieka utrzymywała się w zakresie przyjętym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) tzn. (37±1)°C. Obecnie naukowcy poszukują rozwiązania, które nie obniży właściwości ochronnych odzieży, a zapewni przez dłu[...]

Odzież chroniąca przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego - wymagania


  Podczas prac z instalacjami elektrycznymi, na skutek zwarć w urządzeniach elektrycznych, których przyczyną są zarówno uszkodzenia, jak i błędne postępowanie człowieka [1] mogą pojawić się zakłóceniowe łuki elektryczne, które wydzielają ogromne ilości energii w ciągu ułamków sekundy i tym samym stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Łuk elektryczny to rozładowanie energii w formie fali cieplnej o wysokiej temperaturze, której towarzyszy fala ciśnienia, głośny wybuch, błysk oraz promieniowanie. Temperatura łuku jest wystarczająco wysoka do tego, aby spowodować oparzenie radiacyjne pracownika. Całkowita energia wytworzona przez łuk elektryczny może być trzy do czterech razy większa niż energia wytworzona podczas wybuchu ognia, a koncentracja dużej energii w krótkim czasie, w małej przestrzeni może mieć fatalne skutki dla pracowników znajdujących się w pobliżu. Około 90% wytworzonego wtedy ciepła stanowi promieniowanie, co oznacza, że pracownik może doznać ciężkich oparzeń nawet wtedy, kiedy zdarzeniu nie towarzyszą płomienie lub jest ich mało. Ciepło emitowane przez łuk elektryczny może doprowadzić do zapalenia się, stopienia lub rozerwania ubrania, a w konsekwencji do powstania ciężkich oparzeń ciała. W celu ograniczenia negatywnych dla zdrowia pracownika skutków termicznego oddziaływania łuku elektrycznego, niezwykle istotne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej. Z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (Dyrektywa 89/656/EWG, 1989) [2], wdrożona do prawa polskiego poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej [3] wynika, że decyzja o zastosowaniu środków ochrony indywidualnej musi być poprzedzona wszystkimi możliwymi działaniami, zarówno technicznymi jak i organizacyjnymi, mającymi na celu eliminację zagrożeń u źródła. Gdy działania zmierzające do całkowitej likwidacji występujących zagrożeń życia lub zdrowia, albo ograniczenia ich d[...]

Konstrukcje odzieżowe ograniczające dyskomfort cieplny podczas pracy w barierowej odzieży ochronnej


  Clothing constructions reducing thermal discomfort during the work in barrier protective clothing In recent years more and more attention is paid on the reduction ofworker’s thermal stress while using personal protective equipment, particularly - protective clothing that covers the biggest part of the human body. However, for the high risk environment where using the barrier protective clothing is required, modifications of protective clothing constructions that will not cause a decrease of their protective properties not always are possible. Thus, there are many research works that focus on a development of clothing constructions reducing the thermal discomfort during the work in the barrier protective clothing. In the paper, there are presented solutions developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute such as two-layer underwear, nonwoven structures with superabsorbents, textile structures with phase change materials and liquid cooling system. Conducted tests showed that those clothing constructions worn under the barrier protective clothing allow for the reduction of dynamics of temperature and relative humidity increase in the undergarment microclimate and, thus, they reduce thermal discomfort of the worker, improving his safety at work. 1. Wprowadzenie Obecność czynników stanowiących zagrożenie w środowisku pracy w warunkach, gdy niemożliwe jest ich wyeliminowanie lub ograniczenie do minimalnego poziomu, narzuca konieczność ochrony pracownika przed ich szkodliwym wpływem m.in. poprzez zastosowanie odzieży ochronnej. Istnieją stanowiska, na których rodzaj zagrożenia i skutki jego wystąpienia są na tyle niebezpieczne, że konieczne jest stosowanie odzieży barierowej wykonanej z materiałów nieprzepuszczających parę wodną (np. szczelne materiały powlekane w przypadku odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi, czy materiały aluminizowane w przypadku odzieży chron[...]

Ubiór ciepłochronny o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej dostosowanej do stref cieplnych użytkownika odzieży


  Set of protective clothing with varied thermal insulation adjusted to thermal zones of the human body Protection of a human body in a cold environment requires a clothing thermal insulation fitting in dependence of environment conditions and work intensity. Difficulties in the selection of that kind of clothing result from changeable work conditions and not uniform needs of individuals exposed to a cold environment. In the article assumptions of a structure of the protective clothing set of modular construction and with varied thermal insulation adjusted to thermal zones of the human body were presented. Different thermal environments and a gender of workers were taken into account. This kind of construction solution gives a possibility to choose a proper thermal insulation of clothing by individuals working in the cold environment. 1. Wprowadzenie Ekspozycja na zimne środowisko może powodować wychłodzenie ogólne, dotyczące całego ciała lub tylko miejscowe odnoszące się do określonych obszarów ciała, najczęściej odkrytych w czasie działania zimna, a więc rąk, twarzy, ale też stóp, które stykają się najdłużej z zimnymi powierzchniami [1]. Przed wychłodzeniem ogólnym można chronić osoby poddane działaniu zimna przez dobranie odzieży o odpowiedniej izolacyjności cieplnej, zależnej od warunków środowiska termicznego i intensywności wykonywanej pracy. Różnorodność pracy, zróżnicowane potrzeby dotyczące ciepłochronności odzieży osób eksponowanych na zimne środowisko, jak również zmienne warunki tego środowiska podczas zmiany roboczej powodują, że pojedynczy model odzieży ciepłochronnej o jednakowej izolacyjności cieplnej na całej powierzchni nie jest zadowalającym rozwiązaniem do ochrony pracowników przed wychłodzeniem. 2. Praca w środowisku chłodnym i zimnym Na stanowiskach pracy można rozróżnić dwa rodzaje oddziaływania środowiska zimnego. Pierwsze to sezonowe oddziaływanie warunków zimowych podczas prac wykonywanych na otwartej[...]

Funkcjonalizacja tekstyliów i odzieży za pomocą stopów z pamięcią kształtu


  1. Wprowadzenie Najnowsze kierunki badań z zakresu inżynierii materiałowej dotyczą prac nad funkcjonalizacją i aplikacją materiałów inteligentnych, łączących w jednej strukturze funkcje sensoryczne i wykonawcze. Szczególne zainteresowanie w ostatnich latach budzą materiały z pamięcią kształtu (z ang. Shape Memory Materials - SMM). Materiały te są zdolne do zmiany kształtu, rozmiaru lub wewnętrznej struktury pod wpływem określonego bodźca, np. zmiany temperatury, wilgotności względnej, pH, wpływu pola Anna Dąbrowska , Graż yna Bartkowiak , Małgorzata Okrasa Funkcjonalizacja tekstyliów i odzieży za pomocą stopów z pamięcią kształtu Przegląd - WOS 10/2014 33 ODZIEŻOWNICTWO elektrycznego, magnetycznego, promieniowania, czy też działania substancji chemicznej (Cho, 2010). W grupie materiałów z pamięcią kształtu można wyróżnić stopy (Shape Memory Alloys - SMA), polimery (Shape Memory Polymers - SMP), ceramikę (Shape Memory Ceramics - SMC), materiały hybrydowe (Shape Memory Hybryds - SMH) oraz żele (Shape Memory Gels - SMG). Wśród nich materiałami o najszerszym obecnie potencjale badawczym i komercyjnym znajdują się stopy z pamięcią kształtu, które znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (Sun i inni, 2012). Na szczególną uwagę zasługują biomedyczne zastosowania SMA, których przykładem mogą być aktywne stenty, nici chirurgiczne, czy druty stosowane w aparatach ortodontycznych oraz zaciski do łączenia kości w przypadku skomplikowanych złamań. Zastosowania biomedyczne stanowią ponad 60% amerykańskich patentów dotyczących stopów z pamięcią kształtu od 1990 do 2013 roku. Innym przykładem zastosowania SMA są zawiasy drzwi ewakuacyjnych, które demontują się podczas pożaru pod wpływem ciepła, zraszacze przeciwpożarowe aktywowane wysoką temperaturą oraz okna w domach energooszczędnych, otwierające się i zamykające w zależności od zmian temperatury. Ponadto, SMA stosowane są w przemyśle lotniczym i samochodowym, w przedmiotach u[...]

Opracowanie i weryfikacja założeń do konstrukcji aktywnych układów materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed czynnikami gorącymi DOI:10.15199/60.2016.01.3


  Słowa odzież aktywna, materiały z pamięcią kształtu, odzież ochronna Elaboration and verification of assumptions for a construction of active textile systems intended for clothing protecting against heat and flame Active clothing with protective properties adjusting to the level of hazards can be adopted at many workplaces e.g. in metallurgy. In particular, it concerns situations when the worker is not exposed constantly to the high level of hazardous factors, but only periodically e.g. during the inspection works. Therefore, a model of active clothing protecting against heat and flame is under the development within a project conducted in the CIOP-PIB. In this paper, assumptions for a construction of active textile systems intended for clothing protecting against heat and flame are presented and verified on a basis of laboratory tests. Tests of a resistance of textile systems to the radiant heat, as well as convective heat from the flame, indicated that implementation of distancing elements between the textile layers caused a creation of insulating air gap and as a consequence - an improvement of the selected protective properties. On a basis of test results, the most advantageous variant of materials with distancing elements has been chosen. For this variant, 80.0% increase of protective properties against radiant heat, and 74.3% increase against convective heat, have been achieved. These results confirm the correctness of undertaking research works aimed at the development of active protective clothing with shape memory elements for an improvement of safety and comfort at work in conditions of heat and flame hazards. Keywords: active clothing, shape memory materials, protective clothing 1. Wstęp Praca w warunkach zagrożenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy wymaga często stosowania odzieży ochronnej. Obecnie na stanowiskach pracy stosowana jest odzież ochronna tradycyjna, która nie zmienia swoich właściwo[...]

 Strona 1  Następna strona »