Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ MICHALSKI"

BADANIA LABORATORYJNE REDUKCYJNEGO PRAŻENIA ŻUŻLA POOŁOWIOWEGO Z IMN ODDZIAŁ LEGNICA DOI:10.15199/67.2016.7.1


  W pracy przeanalizowano możliwość przetwarzania żużla poołowiowego z IMN O/Legnica w procesie przewałowym. Właściwą część testów poprzedziły testy tyglowe, które potwierdziły trudności związane z prażeniem badanego materiału. Najważniejszym problemem była niska temperatura topnienia żużla. W ramach pracy wykonano 16 prób prażenia w laboratoryjnym piecu obrotowym. W trakcie testów analizowano wpływ dodatków technologicznych, czasu prażenia oraz temperatury prażenia. Testy prażenia żużla poołowiowego z dodatkiem koksiku i wapna palonego przyniosły umiarkowanie pozytywny efekt. Pozostałość cynku w otrzymanej prażonce wyniosła 2,9% mas., natomiast ołowiu 1,54% mas. Przeprowadzone testy wskazywały, że samodzielny przerób tego materiału jest trudny technologicznie. Z tego powodu wykonano dodatkowe testy przerobu żużla poołowiowego wraz ze szlamami cynkonośnymi pochodzącymi z procesu ługowania prażonych koncentratów cynku. W wykonanych testach materiał nie uległ stopieniu, a zawartości cynku i ołowiu w prażonce (1,15% mas. Zn oraz 0,66% mas. Pb) były wyraźnie niższe niż w przypadku porównywalnych prób przerobu samego żużla poołowiowego. Otrzymane wyniki pozwalają pozytywnie ocenić możliwość wykorzystania żużla poołowiowego jako dodatku w procesie przetwarzania szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym. Słowa kluczowe: żużel, ołów, cynk, proces przewałowy.laboratory tests of reductive roa sting of the lead slag from IMN legnica The paper presents the possibility of processing of lead slag from IMN O/Legnica in Waelz process. The main part of tests was preceded by the crucible tests, which confirmed difficulties associated with roasting of the examined material. Low melting temperature of the slag was the main problem. The research included 16 roasting tests in laboratory rotary kiln. The tests included analysis of the influence of technological additives, roasting time and temperature. The roasting tests performed with the addition of coke breeze and[...]

WPŁYW STRUKTURY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH TYPU (Zn,Fe)S NA KINETYKĘ I STRUKTURĘ PRODUKTÓW PROCESU ICH UTLENIANIA


  Rozpoznanie optymalnych warunków procesu prażenia w warunkach fluidalnych, w zależności od rodzaju stosowanych surowców i ich własności, ma zasadniczy wpływ na własności chemiczne i strukturalne prażonki a tym samym, na uzysk cynku w metodzie hydrometalurgicznej. Aktualnie, światowa produkcja cynku oparta jest na przerobie koncentratów siarczkowych, w których sfaleryty (Zn,Fe)S są dominującym nośnikiem cynku. Przedstawiono preparatykę wytwarzania związku (Zn,Fe)S o różnej zawartości Fe, zbadano podstawowe własności spreparowanych sfalerytów, takie jak: struktura, temperatura zapłonu i kinetyka procesu utleniania. Zbadano własności fizykochemiczne i strukturalne produktów procesu utleniania spreparowanych sfalerytów. Stwierdzono wpływ zawartość żelaza w sfalerytach, oraz wpływ temperatury, na jakość produktów po procesie utleniania. Żelazo po procesie utleniania występuje w postaci trudno ługowanego ferrytu cynku — ZnFe2O4, którego ilość jest zależna od ilości żelaza w prażonym surowcu. Nie stwierdzono istotnego wpływu zawartości żelaza w sfalerycie na kinetykę ich utleniania. Słowa kluczowe: sfaleryt, fluidyzacja, ferryt cynku, utlenianie INFLUENCE OF (Zn,Fe)S CHEMICAL COMPOUNDS STRUCTURE ON KINETICS AND STRUCTURE OF PRODUCTS FROM THEIR OXIDATION Recognition of optimal roasting conditions in the fluidized bed, depending on used raw materials type and their properties, has a principal influence on chemical and structural properties of roasted ore and yield of zinc, using hydrometallurgical method. Currently, global production of zinc is based on processing of sulfide concentrates, in which (Zn,Fe)S sphalerites are dominant zinc bearing elements. The studies were carried out on the laboratory scale. The paper presents preparation of (Zn,Fe)S with different Fe content and examination of such basic properties of the prepared sphalerites, as: structure, ignition temperature and oxidation kinetics. Physicochemical and structural propertie[...]

Systemy informatyczne wspomagające analizy ergonomiczne

Czytaj za darmo! »

Projektowanie jest działaniem szczególnie odpowiednim dla aplikacji wiedzy ergonomicznej. Wymagania ergonomii spotykają tu relatywnie najmniej ograniczeń, ich uwzględnianie kosztuje stosunkowo niewiele, a jednocześnie osiągane efekty są znaczące. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwala na łatwiejszą implementację wiedzy do projektów, usprawniając pracę i często oszczędzając użytkownikowi żmudnych obliczeń. Omówione poniżej oprogramowanie można stosować także w ramach ergonomii korekcyjnej, poprawiając już istniejące stanowiska pracy. W celu wykonania pełnej oceny ergonomicznej konieczne jest uwzględnienie wielu aspektów pracy na badanych stanowiskach, począwszy od analizy obciążenia pracowników, a skończywszy na analizie sposobu rozmieszczenia stanowisk pracy oraz ich elementów składowych w przestrzeni (layout).Przy projektowaniu stanowisk pracy szczególnie istotne jest dostosowanie ich własności geometrycznych do wymiarów ludzi korzystających z tego stanowiska. Coraz częściej do tego celu wykorzystuje się nie tylko atlasy antropometryczne, ale również cyfrowe modele człowieka. Wybór systemów informatycznych, wspomagających projektowanie w tym zakresie, jest dość bogaty i zróżnicowany, ale rozwiązania te - głównie zagraniczne są z reguły bardzo kosztowne. W Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej opracowano własny system do analiz antropometrycznych i biomechanicznych o nazwie Apolinex [5]. Program pozwala budować wirtualne modele człowieka w postaci centyli odnoszonych do wzrostu ciała ludzkiego. Trójwymiarowy model człowieka jest dostępny w ramach popularnego systemu AutoCAD i przydatny w każdym etapie procesu projektowego realizowanego w tym systemie. System umożliwia wykonanie szybkich analiz relacji przestrzennych na wirtualnej scenie projektowej. Potrzebne manekiny definiuje użytkownik poprzez wybór między innymi takich opcji, jak: narodowość, płeć, centyl wzrostu, czy rodzaj postawy przy[...]

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PROCESU PRZEROBU PYŁÓW STALOWNICZYCH W BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. DOI:10.15199/67.2015.8.1


  BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na poprawę skutków oddziaływania na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Realizując ten program, w ostatnim okresie oddano do eksploatacji między innymi dwie ważne instalacje: w 2006 r. unikatową w skali światowej instalację odsiarczania gazów z pieców przewałowych (Waelz kiln) oraz w końcu 2011 r. oddział przygotowania wsadu komponowanego do procesu przerobu hutniczego z pyłów pochodzących z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych (znanych jako EAFD), dodatków technologicznych i reduktora. Oddanie do eksploatacji tej inwestycji otworzyło drogę do modernizacji technologii procesu przerobu EAFD. Prace te podjęto w 2012 r. wspólnie z IMN Gliwice w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/23/154760/NCBR/12 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji tego projektu w skali przemysłowej. Przedmiotem badań było ustalenie warunków technologicznych przygotowania wsadu przy wykorzystaniu nowej instalacji, a następnie jego przerobu w procesie przewałowym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono korzystny wpływ granulacji wsadu, zastosowanie wapna palonego w miejsce stosowanego do tej pory kamienia wapiennego, jako regulatora modułu zasadowości wsadu oraz doprowadzenie dmuchu sprężonego powietrza do strefy rozładunku żużla na: wydajność procesu, obniżenie zawartości cynku w odpadach, zmniejszenie zużycia reduktora i gazu oraz poprawę jakości produktów procesu. Słowa kluczowe: cynk, pyły stalownicze, proces przewałowy MODERNIZATION OF TECHNOLOGY OF EAF DUST PROCESSING IN BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. The paper presents results from the project conducted on[...]

 Strona 1