Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR GRZESIAK"

Technologiczne możliwości ograniczenia emisji tlenków siarki z fabryk kwasu siarkowego

Czytaj za darmo! »

Kwas siarkowy należy do ważniejszych produktów nieorganicznych. Jego wytwarzanie jest - niezależnie od stosowanej technologii - uciążliwe dla środowiska ze względu na nadmierną emisję tlenków siarki SOx do atmosfery. Omówiono technologiczne możliwości ograniczenia tej emisji do poziomu ekologicznie bezpiecznego. Polska dysponuje znacznym potencjałem produkcyjnym kwasu siarkowego wynoszącym [...]

Nowoczesna, ekologicznie bezpieczna technologia produkcji kwasu siarkowego (TK/TA) DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono dotychczas stosowane technologie produkcji kwasu siarkowego, uwzględniając zagadnienia związane z emisją związków siarki do atmosfery. Przedstawiono przyczyny zmuszające zakłady do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz koncepcję nowej technologii. Kwas siarkowy jest jednym z ważniejszych produktów nieorganicznych. Używa się go głównie do produkcji nawozów sztucznych, barwników nieorganicznych, a także w przemyśle włókien wiskozowo- celulozowych, petrochemicznym, spirytusowym, elektrochemicznym i innych. Polska należy do większych wytwórców kwasu siarkowego: zdolności produkcyjne wynoszą ponad 3 min t monohydratu (MH) rocznie. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące produkcji H2S 0 4 w różnych krajach w latach 1975 -r 1987 oraz jego zużycia przypadającego na mieszkańca w 1985 r. Kwas siarkowy jest wytwarzany głównie z gazów powstałych po spalaniu siarki elementarnej oraz wyprażeniu rud metali nieżelaznych i surowców siarkonośnych. Prawie wszystkie instalacje, w których wykorzystuje się siarkę elementarną, są zlokalizowane na terenie wytwórni nawozów. Z kolei instalacje przerobu gazu powstałego z wyprażenia rud siarkonośnych znajdują się w zakładach hutniczych i stanowią tzw. oddziały sanitarne. Obecnie kwas siarkowy jest wytwarzany na podstawie dwóch technologii. Pierwsza, polegająca na pojedynczym kontaktowaniu S 0 2 i poje- Tabela 1. Produkcja H2S 0 4 w różnych krajach w latach 1975 1987 oraz jego zużycie dynczej absorpcji S 0 3, jest nazywana w skrócie PK/PA. Według tej technologii pracuje większość instalacji sanitarnych. Druga, określana skrótem DK/DA, jest oparta na dwukrotnym kontaktowaniu i dwukrotnej absorpcji. Według tej technologii pracują prawie wszystkie instalacje siarkowe. Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego są instalacje pracujące według klasycznej technologii PK/PA. Całkowity stopień przemiany w tych instalacjach wynosi maksymalnie 98% (w początkowym okresie ustabilizowan[...]

Wanadowy katalizator do utleniania S 0 2 metodą TK/TA DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przyczyny czasowych zmian parametrów pracy węzła kontaktowego powodujących zmiany w układzie cieplnym. Omówiono właściwości katalizatora wanadowego gwarantującego autotermiczność procesu trzykrotnego kontaktowania S 0 2 i trzykrotnej absorpcji S 0 3 - TK/TA. Przemysłowy proces utleniania S 0 2 do S 0 3 przebiega z udziałem katalizatora wanadowego. Od jakości stosowanego katalizatora zależy praca węzła kontaktowego oraz wielkość końcowej emisji S 0 2, a także układ cieplny węzła. W artykule1* dotyczącym nowoczesnej, ekologicznie bezpiecznej technologii produkcji kwasu siarkowego metodą TK/TA sygnalizowano, że jednym z warunków właściwej pracy takiej instalacji jest zastosowanie odpowiedniego katalizatora. Jego jakość zadecyduje o stopniu autotermiczności metody. Musi on odznaczać się bardzo dobrymi właściwościami katalitycznymi i niską temperaturą zapłonu oraz zapewniać stabilność przemiany. Ponadto warstwa kontaktu powinna mieć mały opór hydrauliczny i duży współczynnik pyłochłonności. Katalizator wanadowy składa się z nośnika i osadzonej na nim fazy aktywnej. Rodzaj stosowanego nośnika oraz skład fazy aktywnej w decydujący sposób wpływają na właściwości katalityczne. Skład fazy aktywnej decyduje także o temperaturze zapłonu katalizatora. Ze względów ekonomicznych jako nośnik stosuje się odpowiednio zmieloną krzemionkę naturalną występującą w okolicach Piotrowic. Składa się ona z ziarenek o nieregularnym kształcie i zróżnicowanej wielkości (średnio 2 /яп) tworzących większe aglomeraty o licznych przestrzeniach międzyziarnowych. Znajdująca się na powierzchni nośnika aktywna faza katalizatora jest stopem pirosiarczanu potasu z pięciotlenkiem wanadu. W temperaturze pracy katalizatora faza aktywna znajduje się w stanie ciekłym. Składniki fazy tworzą szereg związków - pirosulfowanadanów o różnym stosunku molowym K2S20 7:V20 5. Stapianie się fazy aktywnej powoduje zmiany struktury porowatej [...]

Kinetyczne możliwości ograniczenia emisji związków siarki z fabryk kwasu siarkowego

Czytaj za darmo! »

Kwas siarkowy należy do najważniejszych produktów nieorganicznych. Jego produkcja jest ekologicznie uciążliwa niezależnie od stosowanej technologii. Uciążliwość wynika z nadmiernej emisji związków siarki SOx do atmosfery. W artykule omówiono możliwości jej ograniczenia do poziomu ekologicznie bezpiecznego, związane z kinetyką procesu. otychczasowa produkcja kwasu siarkowego jest oparta na [...]

Wydzielanie jonów wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego DOI:10.15199/62.2017.6.36


  Wykorzystywany w technologicznym procesie utleniania SO2 do SO3 katalizator wanadowy traci z czasem swoje właściwości katalityczne ze względu na zachodzące w jego strukturze zmiany i staje się niebezpiecznym odpadem przemysłowym. Do odpadów katalizatora wanadowego należy zaliczyć również odsiewy powstające przy każdorazowym jego przesiewaniu oraz depozyt katalizatora z tych instalacji przemysłowych, które zostały zatrzymane z powodu osłabienia aktywności katalitycznej1-5). Zagospodarowanie odpadów katalizatora wanadowego stanowi jeden z podstawowych problemów współczesnego przemysłu kwasu siarkowego(VI), który wymaga kompleksowego rozwiązania. Wcześniejsze prace autorów wskazały na kilka technologicznych możliwości rozwiązania tego problemu6-11). Jednym z zaproponowanych sposobów utylizacji jest ługowanie katalizatora w środowisku alkalicznym8, 11). Stosowanie roztworów wodorotlenku (sodu lub potasu) jako czynnika ługującego ma wiele zalet. Przede wszystkim do roztworu przechodzi minimalna ilość zanieczyszczeń znajdujących się w zużytych katalizatorach wanadowych8). Ponadto roztwór zawierający w składzie wyłącznie jony wanadowe, sodowe, potasowe, siarczanowe i wodorotlenkowe może być wykorzystany bezpośrednio do produkcji świeżych mas wanadowych po korekcie składu i pH oraz po odparowaniu części wody. Krzemionka odzyskana z katalizatorów po procesie ługowania może być przerabiana na kruszywo przemysłowe lub materiał podsadzkowy. Z roztworu po ługowaniu alkalicznym można również wydzielić związki wanadu, które mogą stać się produktem handlowym lub substratem do korekty składu roztworu przeznaczonego do produkcji świeżych mas wanadowych. W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wydzielenia jonów wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego za pomocą 10-proc. roztworu KOH poprzez wytrącanie[...]

Odzysk składników zużytego katalizatora wanadowego poprzez jego ługowanie roztworami mocznika

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ wielkości ziaren katalizatora na stopień odzysku wanadu(V) i żelaza(III) ze zużytego katalizatora wanadowego pochodzącego z węzła utleniania SO2 do SO3 za pomocą roztworów mocznika o stężeniu 10 i 40% mas. Spent industrial V catalysts from SO2-to-SO3 oxidn. were leached with aq. urea solns. to recover V and Fe at varying catalyst grain size (0.09 to 0.50 mm), urea concn. (10 a[...]

 Strona 1  Następna strona »