Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ DATTA"

Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z surowców odpadowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania glikolizatów z odpadowych wyrobów wykonanych z lanych elastomerów uretanowych oraz wyniki prób wykorzystania tych glikolizatów jako monomerów w syntezie poliuretanów. Glikolizaty uzyskiwano w reakcji glikolu etylenowego z rozdrobnionym materiałem pochodzącym z wycofanych z eksploatacji listew poliuretanowych. Stosunek masowy odpadowego elastomeru uretanow[...]

Wpływ keramzytu na właściwości lanych elastomerów uretanowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych napełnionych rozdrobnionym keramzytem w ilości 1, 5, 8, 10 i 15% mas. względem prepolimeru uretanowego. Prepolimery przedłużano glikolem butylenowym zawierającym rozpuszczony katalizator (DABCO). Otrzymane materiały wygrzewano w temp. 110oC przez 6 i 18 h. Stwierdzono, że kompozycje wygrzewane 18 h charakteryzują się większymi modu[...]

Wpływ odpadowego granulatu gumowego na właściwości wulkanizatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wulkanizatów napełnionych odpadowym materiałem gumowym, zawierającym nie odseparowane włókna sztuczne. Opracowano uproszczoną technologię pozyskiwania regeneratu gumowego o frakcji granulatu w wyniku mechanicznego rozdrobnienia tzw. strzępów po oponiarskich, poddanych wcześniej wymrożeniu w ciekłym azocie, oraz technologię otrzymywania mieszanki gumowej wg oprac[...]

Wykorzystanie odpadów gumowych do napełniania elastomerów uretanowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania kompozycji poliuretanowo-gumowych z wykorzystaniem miału gumowego oraz wyniki pomiarów wybranych właściwości uzyskanych materiałów. Kompozycje wytwarzano poprzez wprowadzenie miału gumowego w ilości od 1 do 60% mas. do prepolimeru uretanowego syntezowanego z diizocyjanianu MDI i oligoestrolu Poles 55/20. Prepolimer przedłużano glikolem butylenowym zawiera[...]

Kompozycje poliuretanowo-szklane

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymania kompozycji poliuretanowo-szklanych, napełnianych różną ilością włókna szklanego o określonej długości. Kompozycje otrzymywano metodą dwuetapową. W etapie pierwszym syntezowano prepolimery uretanowe z diizocyjanianu i Polesu 55/20. W drugim etapie do prepolimeru dodawano włókno oraz przedłużacz, lub system poliuretanowy dozowano w dwóch porcjach do formy sta[...]

Wykorzystanie włókien sizalowych jako napełniaczy elastomerów uretanowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych napełnionych włóknem sizalowym o długości ok. 2-5 mm i średnicy 4-10 mm w ilości 1-7,5% mas. względem prepolimeru uretanowego. Prepolimery przedłużano glikolem butylenowym zawierającym rozpuszczony 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO) jako katalizator. Otrzymane materiały poddawano wygrzewaniu w temp. 110°C przez 6 i 24 h. Stwierdz[...]

Wykorzystanie włókna węglowego do wzmacniania lanych elastomerów uretanowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych, zawierających włókno węglowe statystycznie rozlokowane. Prepolimery uretanowe otrzymano w reakcji 4,4’-diizocyjnianu difenylometanu (MDI) z oligoestrolem (Poles 55/20). Do prepolimeru wprowadzano krótkie włókno w ilości od 1% do 20% mas. Jako przedłużacz prepolimeru zastosowano glikol butylenowy (BDO) zawierający rozpuszczony[...]

Wykorzystanie odpadów polistyrenowych do napełnienia elastomerów uretanowych otrzymywanych z glikolizatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania kompozycji poliuretanowo-polistyrenowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenowych z płyt do elewacji budynków i glikolizatów (pozyskanych w procesie glikolizy odpadów poliuretanowych) oraz wyniki pomiarów wybranych właściwości uzyskanych materiałów. Kompozycje wytwarzano poprzez wprowadzenie rozdrobnionego polistyrenu w ilości od 1 do 15% mas. do prepolime[...]

Gikoliza odpadów poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie literatury omówiono sposoby prowadzenia glikolizy odpadowych materiałów poliuretanowych. Opisano procesy zachodzące z wykorzystaniem katalizatorów o różnej szybkości działania, takich jak wodorotlenek potasu, octan potasu (AcOK) i dibutylodilaurynian cyny(IV) (DBTDL). Zaprezentowano aktualny stan wiedzy dotyczący mechanizmów glikolizy odpadów poliuretanowych, w obecności glikoli o różnej budowie chemicznej, takich jak glikol etylenowy (EG), dietylenowy (DEG), propylenowy (PG) i dipropylenowy (DPG). Literature data on conditions of glycolysis of polyurethane wastes were rewieved. Effect of KOH, AcOK and dibutyltin dilaurate catalysts on the reaction time was studied. Mechanisms of the glycolysis were discussed. Effect of glycolytic agent (ethylene, diethylene, t[...]

Wytrzymałość połączeń poliuretanowo-stalowych otrzymanych z użyciem kleju cilbond

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na oddzieranie elementów warstwowych poliuretanowo- stalowych połączonych przy użyciu kleju Cilbond 45SF. Lane elastomery uretanowe otrzymywano metodą prepolimerową. Stalowe płaskowniki o różnej chropowatości pokrywano klejem Cilbond 45SF i wygrzewano w kilku przyjętych czasach i określonej temperaturze. Na płaskowniki ułożone w stalowej formie wylewano ciekły system poliuretanowy. Po zżelowwaniu polimeru, próbki warstwowe poddawano utwardzeniu w różnych czasach. Stwierdzono, że wytrzymałość na oddzieranie próbek warstwowych poliuretanowo-stalowych rosła wraz ze stopniem rozwinięcia powierzchni, co uzyskiwano w wyniku zastosowanej mechanicznej strumieniowo-ściernej obróbki okładzin stalowych. Największą wytrzymałość na oddzieranie [...]

 Strona 1  Następna strona »