Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"JAN SUBOCZ"

The model of DBD corona reactor

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of the research on power of corona discharges generated in the model of corona reactor with dielectric barrier. Influence of value and polarity of voltage on power of corona discharges was measured. The research showed, that for 10-12 kVAC , it is possible to gain in the reactor discharges power density approx. 30-40 kW/m3. For airflow up to 4 m/s, power of corona disc[...]

PRISMATRON - wspólne sterowanie światłem i energią

Czytaj za darmo! »

Rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają do poszukiwania rozwiązań zapewniających oszczędności na tym polu. Firma HOLOPHANE wprowadziła na rynek nowoczesny system sterowania natężeniem oświetlenia, oparty na elektronicznych statecznikach PRISMATRON™, dla lamp metalohalogenkowych 400 W MVR (General Electric) i HIPE (Venture Lighting).Jeden statecznik obsługuje dwie oprawy Prismatron&#[...]

Zastosowanie FDS do diagnostyki izolacji generatorów WN

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano metodę oceny jakości izolacji z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości. Dobrymi wskaźnikami jakości izolacji są wartości polaryzowalności oraz stałej czasowej relaksacji dielektrycznej w zakresie niskich częstotliwości. Pomiary FDS mogą być wykorzystane przy optymalizacji technologii wytwarzania, jako poprodukcyjny test jakości wykonania wyrobu ora[...]

Wpływ zawilgocenia na relaksację dielektryczną impregnowanego olejem Nomexu na podstawie pomiarów FDS

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) impregnowanego olejem transformatorowym Nomexu. Analizę jakościową procesów relaksacyjnych przeprowadzono za pomocą zależności Havriliaka-Negamiego. Badania wykazały, że szacowanie zawilgocenia Nomexu za pomocą metody FDS może być utrudnione w zakresie zawilgocenia 1-3%. Abstract. The paper presents results of measurements of FDS method (Frequency Domain Spectroscopy) of Nomex impregnated with transformer oil. The qualitative analysis was conducted with Havriliak-Negami equation. The research has showed that moisture contents assessment with FDS method may be difficult for values in the range 1-3%. (The influence of the moisture contents on the dielectric relaxation of oil impregnated Nomex on the base of FDS measurements). Słowa kluczowe: Nomex, relaksacja dielektryczna, FDS. Keywords: Nomex, dielectric relaxation, FDS. Wstęp W 1967 roku koncern chemiczny DuPont wprowadził do sprzedaży materiał Nomex. Materiał ten należy do rodziny tworzyw sztucznych zwanych poliamidami (PA). Powszechniej znane poliamidy alifatyczne to na przykład: Nylon, Ortalion, czy Stilon. Aramidy to poliamidy aromatyczne, ich włókna zwane są syntetycznym jedwabiem a wytrzymałość przy tej samej masie jest do pięciu razy większa niż stali. Użyte nazwy handlowe należą do amerykańskiej firmy DuPont założonej w 1802 roku i będącej w posiadaniu patentów również na inne znane materiały izolacyjne takie jak Teflon czy Freon [1]. Z uwagi na sztywną i pałeczkowatą budowę, makrocząsteczki aramidu łatwo ulegają krystalizacji, zarówno na etapie produkcji jak i obróbki. Nomex w temperaturze 340-360°C krystalizuje [...]

The assessment of quality of HV machine insulation on the base of FDS measurements

Czytaj za darmo! »

Basics of dielectric spectroscopy in time and frequency domain were described and application of this method for estimation of HV insulation condition. Research conducted on insulation models showed that good indicators of insulation condition are value of charge and time of relaxation in low frequencies range. There was an example given of FDS measurements application for quality estimation of [...]

Procesy dielektryczne w preszpanie o dużym zawilgoceniu

Czytaj za darmo! »

W impregnowanym olejem preszpanie o różnym zawilgoceniu analizowano procesy relaksacyjne w oparciu o uniwersalne prawo odpowiedzi dielektrycznej Jonschera oraz wieloparametryczny model Debye'a i Curie-Schweindlera. Stwierdzono, że dla zwilgocenia około 3% zachodzi zmiana mechanizmu polaryzacji i relaksacji i narasta efekt nieliniowy związany z transportem masy jonowej na odległości makroskopowe. W rezultacie, w silnie zawilgoconym preszpanie należy spodziewać się dużych błędów w szacowaniu zawilgocenia przy zastosowaniu metod RVM oraz FDS. Abstract:. Relaxation processes in oil impregnated pressboard with various moisture contents have been analysed on the basis of universal Jonscher dielectric response law and multi-parameter Debye and Curie-Schweindler model. It was found that for moisture contents on the level of 3% there is the change of polarisation and relaxation mechanisms and nonlinear effects starts to grow, which is related to ion mass transport in macroscopic range. As an effect in highly moisturized pressboard it is expected to obtain large errors in moisture contents assessment with RVM and FDS methods. (Dielectric processes in pressboard with high moisture content) Słowa kluczowe: preszpan impregnowany olejem, zawilgocenie, diagnostyka Key words: oil impregnated pressboard, water content, diagnostics Wstęp Używane obecnie metody szacowania zawilgocenia papierowo-olejowej izolacji transformatorów oparte są głównie na dielektrycznej odpowiedzi układu izolacyjnego w dziedzinie czasu (metody RVM, PDC) lub częstotliwości (metoda FDS), Twórcy tych metod założyli przy tym, że procesy dielektryczne w izolacji (polaryzacja, depolaryzacja) są w zasadzie tożsame i można je analizować za pomocą wynikających z teorii fizyki ciała stałego klasycznych zależności opisujących zachowania o dipolowej naturze. Stąd podstawą metody i algorytmu wyznaczania zawilgocenia w pomiarach RVM jest mechanizm odpowiedzi dielektryka opisany równ[...]

Modelowanie rozkładu temperatury w przepuście WN

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienie numerycznego wyznaczania ustalonego rozkładu temperatury wewnątrz wysokonapięciowego izolatora przepustowego z izolacją papierowo-olejową na podstawie uproszczonego modelu matematycznego. Model uwzględnia nieliniową zależność współczynnika strat dielektrycznych izolacji od temperatury, a otrzymane równanie rozwiązuje się metodą bilansów elementarnych. Tego typu model w połączeniu z termowizyjnym pomiarem temperatury powierzchni przepustu może być uzupełnieniem metod diagnostyki stanu przepustów. Abstract. The paper deals with the problem of numerical computation of the steady-state temperature distribution inside a HV bushing with OIP insulation based on a simple mathematical model. In this model the dielectric loss factor depends on the temperature in a non-linear manner and to solve the resulting equation the Finite Volume Method is used. It seems that this model combined with thermovision measurements of the bushing surface temperature can complement other methods of HV bushing diagnostics (Modelling the temperature distribution in a HV bushing). Słowa kluczowe: rozkład temperatury, przepust WN, metoda bilansów elementarnych Keywords: temperature distribution, HV bushing, finite volume method Wprowadzenie W Polsce ponad 50% transformatorów średnich i dużych mocy eksploatowanych jest dłużej niż 30 lat, a więc przekroczyło projektowany okres życia. Wieloletnia analiza awaryjności wskazuje, że dla jednostek starszych niż 30 lat wskaźnik uszkodzeń przekracza wartość 2%. Z analizy przyczyn uszkodzeń wynika, że od 20 do 40% awarii katastrofalnych transformatorów spowodowanych jest przez wysokonapięciowe przepusty izolacyjne z izolacją papierowo-olejową [2]. Niewątpliwie jest to związane z ponad 30-letnią eksploatacją większości z nich. Najczęstszą przyczyną awarii jest cieplny mechanizm przebicia elektrycznego izolacji, jako rezultat nadmiernego wzrostu strat dielektrycznych pod wpływem temperatury oraz[...]

Szacowanie zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej o zaawansowanym procesie starzenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono doświadczenia w szacowaniu zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatorów z zaawansowanymi procesami starzenia. Stwierdzono, że skojarzony pomiar "RVM+PDC" poprawia jakość szacowania, zwłaszcza w transformatorach o niejednorodnej morfologii izolacji. Dla zawartości wody w celulozie większej od 3% w analizie zawilgocenia konieczne jest uwzględnienie wyników badań oleju. Pomiar "RVM+PDC" po uwzględnieniu badań olejowych daje możliwość identyfikacji osadów na części aktywnej transformatorów. Abstract: Experiences in moisture contents assessment in paper-oil insulation of transformers with advanced ageing processes have been presented. It was found that joint measurement RVM+PDC increases quality of assessment, especially for transformers with non-homogenous morphology of insulation. For water contents in cellulose higher that 3% it is necessary to take into consideration for analysis results of oil tests. The measurement RVM+PDC after considering oil tests allows to identify deposits on the active part of transformers. (Assessment of moisture contents in paper-oil insulation with advanced ageing processes) Słowa kluczowe: zawilgocenie, zestarzona izolacja papierowo-olejowa, FDS, RVM, PDC, osady Key words: water content, aged paper-oil insulation, FDS, RVM, PDC, sludges Wstęp Z punktu widzenia kompleksowej oceny stanu technicznego transformatorów oraz określenia przewidywanego ich czasu życia prawidłowe oszacowanie zawilgocenia izolacji jest sprawą kapitalną. Przykładowo, rozróżnienie izolacji z dużą zawartością wody od izolacji względnie mało zawilgoconej ale z osadami i szlamami ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonej przez użytkownika polityki eksploatacyjnej. Bowiem w pierwszym przypadku koszt rewitalizacji jednostki z perspektywą dalszych 15-20 lat pracy wynosi około 25% wartości nowego transformatora. Natomiast, w drugim przypadku sięga on już 70÷80%, przy czym większe straty biegu jałowego często powodują,[...]

Identyfikacja parametrów izolacji przepustu typu RIP z wykorzystaniem modelu matematycznego rozkładu temperatury

Czytaj za darmo! »

W artykule [1] autorzy opracowali jednowymiarowy model rozkładu temperatury w przepuście transformatorowym WN typu OIP. Identyczny model matematyczny stosuje się również w przypadku przepustów typu RIP. Model ten pozwala określić rozkład temperatury wewnątrz przepustu przy założeniu, że znane są parametry fizyczne przepustu, w tym również parametry izolacji, wartości napięcia i prądu obciążenia oraz wartość temperatury zewnętrznej. W niniejszym artykule pokazano jak wykorzystując model matematyczny z pracy [1] można rozwiązać zagadnienie odwrotne polegające na wyznaczaniu parametrów izolacji. Zaproponowana metoda jest metodą identyfikacji parametrów nieliniowego modelu statycznego na podstawie serii pomiarów termowizyjnych temperatury powierzchni przepustu przy różnych wartościach temperatury otoczenia oraz prądu obciążenia. Abstract. In the paper [1] the authors developed a one-dimensional model of the temperature distribution inside the OIP type HV bushing. Identical model can be used for the RIP type HV bushings. This model allows to determine the temperature distribution inside the bushing under the assumption that all physical parameters including insulation parameters, voltage and current load together with the ambient temperature are known. The present paper shows how using the mathematical model from [1] one can solve the inverse problem, i.e. to calculate the insulation parameters The developed method is based on the thermovision measurements of the bushing surface temperature for various values of the ambient temperature and current load. (Identification of insulation parameters for RIP type HV bushing using a mathematical model of the temperature distribution). Słowa kluczowe: identyfikacja parametrów izolacji, przepust WN, model rozkładu temperatury. Keywords: identification of insulation parameters, HV bushing, temperature distribution model. Wprowadzenie Niniejsza praca omawia metodę numerycznego szacowania współczynnika str[...]

Wpływ długotrwałego działania temperatury na właściwości dielektryczne izolacji epoksy-mika-szkło DOI:10.12915/pe.2014.10.24

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) izolacji epoksy-mika-szkło poddanej długotrwałemu działaniu temperatury z zakresu 150-160 0C. Analizę danych pomiarowych przeprowadzono za pomocą zależności Havriliaka- Negamiego. Wykazano, że metoda FDS może stanowić miarodajne narzędzie diagnostyczne izolacji epoksy-mika-szkło na etapie produkcji jak i eksploatacji. Abstract. The paper presents measurements conducted with FDS (Frequency Domain Spectroscopy) method on epoxy-mica-glass insulation exposed to long term temperature influence in the range 150160 0C. The analysis of measured data has been performed with Havriliak-Negami equation. It was showed that FDS method can be a reliable diagnostic tool for epoxy-mica-glass insulation, both in production and operation. (The Influence of Long Term Temperature Exposition Dielectric Properties of Epoxy-Mica-Glass Insulation). Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, izolacja, diagnostyka, FDS. Keywords: Dielectric Relaxation, Insulation, Diagnostic, FDS. doi:10.12915/pe.2014.10.24 Wprowadzenie Rozwój warstwowych układów izolacyjnych opartych na termoutwardzalnych kompozytach polimerowych sięga przełomu lat 30. i 40. ubiegłego wieku, kiedy opracowano tekstolit. Gwałtowny rozwój technologii chemicznych w latach następnych spowodował wprowadzenie kompozytu szelak-mika i Micadur® oraz żywicy epoksydowej [1]. Najczęściej stosowanym obecnie układem izolacyjnym maszyn WN jest termoutwardzalny kompozyt typu epoksymika- szkło. W zależności od technologicznego zaawansowania producenta, spajanie miki, maty szklanej i żywicy w jeden układ izolacyjny wykonuje się najczęściej przez przesycanie żywicą kolejnych warstw miki i maty szklanej wraz z obróbką termiczną lub ciśnieniowopróżniową impregnację. Błędy produkcyjne powodujące obecność kawern gazowych, niedostateczną adhezję między żywicą a włóknem szklanym i miką oraz nieprawidłowe utwardzenie ży[...]

 Strona 1  Następna strona »