Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"WILHELM J. TIC"

Bezodpadowa technologia produkcji mydeł gospodarczych z estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań ciągłego procesu zmydlania estrów metylowych kwasów tłuszczowych do mydeł sodowych. Stwierdzono, że produkty wytworzone w reakcji przebiegającej z szybkością 2,0 kg/dm3.h w temp. 120°C mają jasną barwą i spełniają wymagania polskiej normy na mydło gospodarcze. Proces jest całkowicie bezodpadowy i może zastąpić konwencjonalną metodę zmydlania tłuszczów w kotłach [...]

Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej

Czytaj za darmo! »

W dniu 13 listopada 2008 r. w Politechnice Opolskiej w Opolu odbyło się Seminarium naukowo-technologiczne pt. "Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej", zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Katedrę Inżynierii Środowiska Politechniki Opolskiej. W Seminarium uczestniczyło ok. 70 osób reprezentujących uczelnie, instytuty branżowe i zakłady przemysłowe branży chemicznej. Seminarium była współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszej części Seminarium wygłoszone zostały referaty dotyczące stanu polskiego sektora chemicznego i nowych inicjatyw organizacyjnych podejmowanych przez instytucje związane z branżą chemii przemysłowej. Kondycję polskiego przemysłu chemicznego i aktualne wyzwania [...]

Wpływ parametrów procesu na reakcję hydroformylowania propylenu z recyrkulacją cieczy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu na reakcję hydroformylowania propylenu. W badaniach stosowano gaz syntezowy o zmiennym stosunku molowym H2:CO w zakresie od 1:1 do 1,5:1. Początkowe stężenie aldehydów w mieszaninie reakcyjnej zmieniano w zakresie do 50%, a stężenie trifenylofosfiny w zakresie 10-22%. Ilość propylenu zmieniano w zakresie 33-190 mmoli. W wyniku badań stwierdzono, że proces hydroformylowania propylenu najkorzystniej jest prowadzić z zastosowaniem gazu syntezowego o stosunku molowym H2:CO 1,2:1, przy stężeniu aldehydów 10%, ilości propylenu 130 mmoli i stężeniu trifenylofosfiny 16%. MeCH=CH2 was formylated with CO/H2 mixt. (1:1 to 1.5:1) to aldehydes in an org. solvent in presence of PPh3 (10- 22%), Rh(CO)(PPh3)[(MeCO)2CH2] catalyst (Rh con[...]

Innowacyjne rozwiązania w przemyśle chemicznym


  W dniu 19 listopada 2010 r. w Sali Senatu Politechniki Opolskiej odbyło się seminarium naukowo-przemysłowe pt. "Innowacyjne rozwiązania w przemyśle chemicznym". Seminarium było drugim z kolei spotkaniem przedstawicieli nauki i przemysłu branży chemicznej Polski Południowo- Zachodniej na temat innowacji w przemyśle. Organizatorami seminarium był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Katedra Inżynierii Środowiska Politechniki Opolskiej oraz Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Advance zrzeszające instytucje naukowe i zakłady przemysłowe branży chemicznej. W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób reprezentujących 11 ośrodków naukowych, a także zakłady przemysłowe i inne instytucje. Omawiano wiele ważnych aspektów innowacyjnych rozwiązań i współpracy na linii nauka-przemysł, w tym m.in. analizę potencjału innowacyjności w województwie opolskim, instrumenty wsparcia procesu komercjalizacji wiedzy, współpracę ośrodków naukowych i przedsiębiorstw branży chemicznej, zarządzanie procesami innowacyjnymi w przemyśle chemicznym i energetyce, wymagania rejestracji produktów w systemie REACH, jak i przykłady innowacyjnych rozwiązań w przemyśle chemicznym. Wprowadzeniem do seminarium było wystąpienie dr. Bogdana Tomaszka, prezesa Opolskiego Parku Technologicznego na temat innowacji w Województwie Opolskim. Aby Polska mogła sprostać nowym wyzwaniom i nadążyć za rozwiniętymi krajami UE pilnie potrzebne są innowacje. Tymczasem w Polsce na działalność innowacyjną w 2007 r. przeznaczono tylko 20,2 mld zł. Z puli tej na innowacyjną działalność przemysłową najwięcej wydały dwa województwa, tj. śląskie (26,7%) i mazowieckie (20,1%). W przeliczeniu na jednego zatrudnionego w sektorze przemysłowym w 2007 r. najwięcej wydały województwa wielkopolskie (4,4 tys. zł) oraz śląskie i mazowieckie (1,9 tys. zł). Nakłady na jednego zatrudnionego w województwie opolskim wynoszą 1,3 tys. zł, tyle ile wynosi średnia krajowa. Instytucje z którymi koj[...]

Wpływ katalizatora żelazowego na efektywność spalania oleju napędowego w silniku wysokoprężnym DOI:10.15199/62.2018.9.24


  Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych oraz tlenku węgla(II) jest jednym z priorytetów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem toksycznymi związkami chemicznymi. W praktyce oznacza to użycie takich rozwiązań, które umożliwiają w sposób ciągły konwersję lotnych związków organicznych (VOC) do ditlenku węgla i wody oraz CO do ditlenku węgla1). Jaroszek i Wieszała2) określili średnią emisję zanieczyszczeń dla pojazdów poruszających się po polskich drogach, uwzględniając stosunek liczby pojazdów benzynowych do liczby pojazdów z silnikiem wysokoprężnym oraz ich wiek. Pojazdy z silnikiem z zapłonem samoczynnym emitują o ok. 40% mniej trzech podstawowych zanieczyszczeń w porównaniu z silnikami z zapłonem iskrowym2), przy czym silniki z zapłonem samoczynnym emitują toksyczne dla środowiska cząstki stałe (PM). Normy emisji substancji szkodliwych dla nowych samochodów opracowywane przez Parlament Unii Europejskiej sukcesywnie z roku na rok stają się coraz bardziej restrykcyjne. Norma EURO VI3) została uchwalona przez Parlament Europejski w 2008 r. i weszła w życie w sierpniu 2014 r. Norma ta dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie pojazdy samochodowe. Zgodnie z jej założeniami dopuszczalna wartość emisji tlenków azotu ma zostać zmniejszona o 80% w stosunku do normy EURO V4), a limity emisji cząstek stałych powinny zostać zmniejszone o 66%. W celu poprawy warunków spalania do paliw są dozowane różnego rodzaju kompozycje dodatków, których zadaniem jest oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła oraz zmniejszenie emisji NOx, CO i SO2 5-7). Ważnym zadaniem katalizatorów jest też obniżenie ilości emitowanej do atmosfery sadzy8-10). Modyfikatory dodawane do paliw silnikowych mają na celu poprawę właściwości eksploatacyjnych paliwa. Często są to właściwości wynikające z wybranych aspektów pracy silnika (rozruch w niskich temperaturach, stan techniczny aparatury paliwowej). Znaczące są także właściwości przeciwmgiel[...]

Wymagania REACH w zakresie właściwości plastyfikatorów stosowanych w produkcji wodorozcieńczalnych farb DOI:10.15199/62.2019.9.24


  Jednym z podstawowych zastosowań plastyfikatorów, rozpuszczalników i koalescentów organicznych jest produkcja powłok ochronnych. Ich szeroki pod względem chemicznym asortyment obejmuje dużą grupę związków produkowanych na bazie ropy naftowej i gazu ziemnego. Należą do nich m.in. wyroby ftalanowe, ciekłe węglowodory i chloropochodne organiczne, które ze względu na swoje niekorzystne właściwości fizykochemiczne poważnie obciążają środowisko przyrodnicze1, 2). Produkty te są sukcesywnie zastępowane bardziej przyjaznymi ekologicznie rozpuszczalnikami nowej generacji. Przyczyniły się do tego unijne dyrektywy, głównie w zakresie REACH, jak i ograniczenia emisji lotnych związków organicznych VOC (volatile organic compound). Rozporządzenie REACH3) oparte jest na zasadzie, zgodnie z którą do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka i na środowisko. Zgodnie z tym rozporządzeniem, producenci i importerzy substancji chemicznych powinni sporządzić ocenę bezpieczeństwa chemicznego w ramach rejestracji. Jeżeli właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne oraz ekotoksykologiczne substancji chemicznych są podobne lub wykazują prawidłowości, które wskazują na podobieństwo strukturalne, substancje te mogą być traktowane jako grupa lub "kategoria" substancji. W takim przypadku producent może wykorzystać gotową już ocenę bezpieczeństwa chemicznego, bez konieczności ponownego wykonywania badań4). Wymagania dotyczące zakresu informacji, danych oraz testów i badań kontrolnych, które muszą być uwzględnione w dokumentacji dołączonej do wniosku o rejestrację zależą od tonażu substancji wprowadzanej na rynek. Pierwszym (bezpłatnym) obowiązkiem przedsiębiorstw była rejestracja wstępna tzw. substancji wprowadzonych (spisanych w UE do 1981 r.) w terminie 1 czerwca-1 grudnia 2008 r. Warunkowało to skorzystanie z o[...]

Synteza rodowego katalizatora hydroformylowania propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy kompleksu 2,4-pentanodionianokarbonyltrifenylofosfino rodu(I). Kompleks otrzymano w reakcji karbonylowania trichlorku rodu, wymiany ligandu chlorkowego na 2,4-pentanodionianowy, a następnie wymiany ligandu karbonylowego na trifenylofosfinowy. Budowę strukturalną kompleksu potwierdzono metodami spektroskopowymi. Do oznaczeń temperatury topnienia kompleksu [...]

Przegląd rozpuszczalników koalescencyjnych stosowanych w przemyśle farb i lakierów na tle uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia emisji do otoczenia lotnych związków organicznych (VOC)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i scharakteryzowano rozpuszczalniki koalescencyjne stosowane w przemyśle farb i lakierów na tle uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia emisji do otoczenia lotnych związków organicznych. Zaprezentowano nową koncepcję rozwojową produkcji nowoczesnych rozpuszczalników pochodnych aldehydu izomasłowego w Polsce. Legal regulations concerning use of org. solvents in prodn. of[...]

Model matematyczny węzła syntezy hydroksyestru HE1. Kinetyka i mechanizm kondensacji izobutanalu.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań ukierunkowanych na opracowanie modelu matematycznego węzła syntezy hydroksyestru HE1, stanowiącego produkt kondensacji izobutanalu. Przeprowadzona analiza możliwego mechanizmu procesu oraz wyniki jakościowej i ilościowej analizy składu "zamrożonych" próbek mieszaniny poreakcyjnej umożliwiły zaproponowanie schematu przebiegu procesu kondensacji izobutanalu, obejmującego reakcje decydujące o szybkości procesu oraz składzie produktu końcowego. W celu zdefiniowania równania kinetycznego procesu kondensacji, stanowiącego element modelu matematycznego węzła syntezy, oszacowano wartości stałych szybkości reakcji decydujących o zmianach składu mieszaniny reakcyjnej. Me2CHCHO was trimerized to Me2CHCH(OH)CMe2CH2OCOCHMe2 and Me2CHCOOCH(i- Pr)CM[...]

Preparation and use of allyl alcohol in industrial organic synthesis Otrzymywanie i zastosowanie alkoholu allilowego w przemysłowej syntezie organicznej DOI:10.12916/przemchem.2014.1937


  A review, with 91 refs., of methods for prodn. of CH2=CHCH2OH and its use for manufg. polyester resins, allyl phthalates, copolymers with styrene, oxyethylates and butanediol-1,4. Alkohol allilowy, po opracowaniu i wdrożeniu w skali technicznej tanich metod jego otrzymywania, stał się atrakcyjnym surowcem dla przemysłowej syntezy organicznej. Przedstawiono obecnie stosowane metody produkcji tego związku i kierunki jego dalszych zastosowań, gdzie dominująca pod względem skali jest synteza 1,4-butanodiolu. Alkohol allilowy (AA) to związek chemiczny znany niemalże od połowy XIX w. Jest on klasycznym przykładem półproduktu organicznego, który pomimo potencjalnie dużej reaktywności i możliwości wykorzystania w wielu syntezach, długo czekał na opracowanie i wdrożenie opłacalnych metod wytwarzania. Rozwój chemii C3, w tym pozyskiwanie stosunkowo taniego propylenu w procesie pirolizy olefinowej, spowodował, że surowiec ten został z powodzeniem wykorzystany do produkcji AA, co więcej, jest wykorzystywany w dwu różniących się od siebie procesach mających znaczenie przemysłowe. Dostępność AA i korzystna cena, spowodowały, że utrzymano i rozwinięto tradycyjne kierunki jego zastosowania. Szczególne znaczenie zyskała, konkurencyjna dla dotychczas stosowanych, technologia produkcji 1,4-butanodiolu poprzez hydroformylowanie AA i następcze uwodornienie produktów reakcji. AA jest pierwszym z szeregu homologicznego alkenoli najprostszym alkoholem nienasyconym, w cząsteczce którego atom tlenu nie jest związany z atomem węgla posiadającym wiązanie podwójne. Pomimo relatywnie prostej budowy, związek ten występuje w licznych strukturach izomerycznych (tabela). Ma on właściwości zarówno jednowodorotlenowego alkoholu, jak i olefiny, jednakże wiązanie podwójne jest chemicznie stabilne i nie ulega reakcji polimeryzacji w temp. poniżej 100°C. Jest on jednak podatny na reakcję addycji. Grupa hydroksylowa w cząsteczce AA jest dość reaktywna i ulega reakc[...]

 Strona 1  Następna strona »