Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KAŹMIERCZAK"

Zastosowanie metody potencjometrycznej do optymalizacji składu katalizatorów palladowych w reakcji redukcji kwasów nitrobenzenosulfonowych

Czytaj za darmo! »

Metodą potencjometryczną badano katalityczne właściwości palladowych i palladowo-niklowych katalizatorów w reakcjach redukcji soli sodowej kwasów ra-nitrobenzenosulfonowego i 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego w wodzie. Katalizatory otrzymano metodą impregnacji nośników. Stwierdzono, że ich aktywność zależy od ilości palladu, rodzaju nośnika i rodzaju nanoszonego związku palladu. W obu reakc[...]

Katalityczna redukcja 2-nitro-4-acetyloaminoanizolu w fazie ciekłej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano katalityczne właściwości katalizatorów palladowych i palladowa-niklowych osadzonych na nośnikach w reakcji uwodornienia 2~nitro-4-acetyloaminoanizolu w fazie ciekłej. Stwierdzono, że dużą aktywność w tym procesie wykazuje 5-proc. katalizator Pd-Ni/C. Określono warunki prowadzenia procesu (optymalną temperaturę i czas jego trwania), w których wydajność 2-amino-4-acetyloaminoanizolu jest większa od 95% wag. Anizydyny i ich pochodne są stosowane jako produkty pośrednie w syntezie różnych barwników: monoazowych, diazowych, perinonowych, antrapirydonowych, polimetynowych itd. Spośród izomerów aminoacetyloaminoanizolu praktyczne zastosowanie znalazły 3-amino-6-acetyloaminoanizol i 2-amino-4-acetyloaminoanizol. Pierwszy z izomerów jest używany w syntezie barwnika o nazwie handlowej Diazobrillant Ыаи BBL (Direct Blue 130, CI 27110) produkowanego przez firmę NAC, a drugi w syntezie barwnika wytwarzanego przez firmę Bayera, o nazwie Diazo Sky Blue (CI 24070) i wzorze: OH NHCOCH. N Г NHCOCbh Na03S SQ3Na Izomery aminoacetyloaminoanizolu są otrzymywane w procesie redukcji odpowiednich nitroacetyloaminoanizoli. Jak wynika z danych w literaturze 1>, nitroacetyloaminoanizole są redukowane metodą Bechampa, tj. wodorem powstającym w wyniku reakcji żelaza z kwasem octowym przebiegającej w umiarkowanej temperaturze. Ten sposób redukcji aromatycznych związków nitrowych jest uciążliwy ze wzglądu na duże ilości produktu ubocznego pozostającego po wy[...]

Katalizatory tlenkowe bezpośredniego utleniania metanu do metanolu i formaldehydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę katalizatorów tlenkowych najczęściej stosowanych w badaniach procesu bezpośredniego utleniania metanu do metanolu i formaldehydu. Chociaż niektóre z tych katalizatorów odznaczają się dużą selektywnością względem pożądanych produktów, to jednak niski stopień konwersji metanu, a zatem mała wydajność (maksimum kilka procent) metanolu i formaldehydu, nie stwarzają [...]

Efektywne układy katalityczne do procesu utleniającej konwersji metanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę układów katalitycznych zawierających litowce, berylowce, lantanowce, mangan i ołów, stosowanych w procesie utleniającej konwersji metanu w węglowodory C2. W obecności wymienionych układów proces konwersji metanu przebiega z dużą selektywnością tworzenia węglowodorów C2 i ok. 30-proc. wydajnością, co umożliwia zastosowanie tych układów w praktyce przemysłowej. [...]

Wpływ składu fazy metalicznej w katalizatorach Pd-Ni/C na ich aktywność i selektywność w procesie redukcji o- i /^-chloronitrobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ zawartości palladu w katalizatorach Pd-Ni/C (5%) na ich aktywność i selektywność w reakcji redukcji wodorem o- i /bchloronitrobenzenu w fazie ciekłej. Stwierdzono, że aktywność katalizatorów zwiększa się ze wzrostem zawartości palladu. Optymalną selektywność wykazują katalizatory o zawartości palladu wynoszącej 50-^70% wag. Daje to podstawę do zastosowania w procesie katalitycznej redukcji izomerów chloronitrobenzenu w skali przemysłowej katalizatora Pd-Ni/C (5%) zawierającego 50% wag. palladu. W procesach redukcji przebiegających w fazie ciekłej coraz szersze zastosowanie mają katalizatory o złożonej fazie metalicznej. Katalizatory te, stosowane w postaci stopów lub mieszanin osadzonych na nośnikach, wykazują z reguły większą aktywność i inną selektywność niż poszczególne składniki fazy metalicznej. Istnieją także różnice pomiędzy składami fazy metalicznej na powierzchni katalizatora i w jego masie. Znajomość wpływu składu fazy metalicznej katalizatorów na ich aktywność i selektywność ma istotne znaczenie zarówno w aspekcie poznawczym, jak i praktycznym. Wielu autorów14_7) badało bimetaliczny układ Pd-Ni. Stwierdzono, że pallad i nikiel tworzą stałe roztwory w całym zakresie stężeń obu składników, a właściwości stopu wynikają z ich ilościowych udziałów. W katalitycznych procesach uwodornienia prowadzonych w obecności stopów Pd-Ni istotna jest ich zdolność do sorpcji wodoru. Badania Sokolskiego i współpracowników8* wykazały, że zwiększanie zawartości Ni w stopie powoduje pogorszenie jego właściwości sorpcyjnych. Prowadzi to do zmniejszenia szybkości uwodorniania związków o[...]

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na przebieg katalitycznej redukcji o-chloronitrobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Rozpuszczalnikami stosowanymi w praktyce przemysłowej w procesie katalitycznej redukcji chloronitrobenzenów są alkohole lub chloroaniliny. Zbadano wpływ obu sposobów rozcieńczania na przebieg redukcji o-chloronitrobenzenu w obecności 5-proc. katalizatora Pd-Ni/C. Stwierdzono, że katalizator ten wykazuje największą aktywność w obecności niższych alkoholi alifatycznych, które dobrze rozpuszczają oba substraty, tj. związek nitrowy i wodór. W wypadku zastosowania o-chloroaniliny jako rozpuszczalnika zaobserwowano zmniejszanie się aktywności katalizatora w czasie trwania procesu redukcji o-chloronitrobenzenu. Aromatyczne związki nitrowe zawierające halogenki jako podstawniki w pierścieniu aromatycznym mogą być redukowane w fazie ciekłej w obecności katalizatora. Rozpuszczalnik dobiera się na podstawie przewidywanych warunków procesu oraz właściwości redukowanego związku nitrowego i katalizatora. Podczas katalitycznej redukcji tego rodzaju związków nitrowych wodorem rodzaj rozpuszczalnika wpływa nie tylko na szybkość procesu, ale także na jego kierunek. Badania Sokolskiego i współpracowników1* wykazały, że od rodzaju rozpuszczalnika zależy wielkość współczynników podziału redukowanego związku nitrowego i aminy (produktu jego redukcji) między roztwór i powierzchnię katalizatora, wartość energii wiązania substratów z powierzchnią katalizatora, a także relacje między szybkością aktywacji substratów a szybkością usuwania ich z powierzchni. Pod wpływem rozpuszczalnika może się zmieniać adsorpcyjna charakterystyka katalizatora, rozpuszczalność wodoru w fazie ciekłej oraz szybkość jego dyfuzji na granicy rozdziału faz. Tabela 1. Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na przebieg redukcji wodorem 3-chloronitrobenzenu w obecności 1-proc. katalizatora Pt/C Rozpuszczalnik Rozpuszczalność wodoru [cm3/cm3] Czas redukcji [min] 75-proc. C2H5OH 0,0894 80 75-proc. C2H5OH + C6H5NH2 - 106 c 6h 5n h 2 0,0285 465 Ovćinnikov2), badając kinetykę redukcji 3-c[...]

 Strona 1