Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Izabella Legocka"

Seminarium Naukowo-Techniczne nt. Polimery 2000

Czytaj za darmo! »

2 czerwca 1995 r. w Płocku odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne nt. Polimery 2000 zorganizowane - we współpracy Koła SITPChem - przez Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne Petrochemia Płock S.A. W imprezie wzięło udział ponad 150 uczestników. Reprezentowali oni wyższe uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i resortowe instytuty naukowo-badawcze. Bardzo liczną gr[...]

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE (1930-2008) Prof. dr inż. Piotr Penczek

Czytaj za darmo! »

W dniu 24 marca 2008 r. zmarł prof. dr inż. Piotr Penczek, wieloletni kierownik Zakładu Poliestrów i Epoksydów w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Człowiek, który kierując przez wiele lat licznymi pracami badawczymi z podstawowych dziedzin polimerów kondensacyjnych, mocno i wyraziście zapisał się w historii nie tylko polskiej, ale i światowej nauki w dziedzinie tworzyw sztu[...]

Badania nad zmniejszeniem palności polistyrenu metodą modyfikacji bezhalogenowej

Czytaj za darmo! »

Opracowano kompozycje polistyrenowe o ograniczonej palności metodą modyfikacji bezhalogenowymi antypirenami płomienia (FR), głównie związkami fosforo-organicznymi. Określono wpływ takiej modyfikacji na poziom palności kompozytów. Wykonano podstawowe badania termograwimetryczne pirolizy wytypowanych kompozytów. Zwrócono uwagę na istotną rolę sposobu wprowadzania antypirenów do matrycy poli[...]

Use of expanded polystyrene waste for production of bitumen-polymer sealing compositions Zastosowanie odpadów polistyrenu spienionego do otrzymywania bitumicznych mas zalewowych DOI:10.15199/62.2016.11.32


  Seventeen of bitumen-polymer sealing compositions were prepd. by addn. of expanded polystyrene waste, a clarified oil, styrene-butadiene-styrene latex and mineral filters (limestone powder, colloidal SiO2). The blends met mostly the std. requirements. Opracowano receptury bitumiczno-polimerowych mas zalewowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenu spienionego (EPS). Badania poprzedzono ustaleniem receptur i parametrów sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych (odpad EPS i olej sklarowany) i trójskładnikowych (mieszanina asfaltów, odpad EPS, olej sklarowany). Wskazany kierunek stanowi jedną z możliwości zagospodarowania odpadów polistyrenu spienionego. Bitumiczne masy zalewowe są stosowane do wypełniania szczelin dylatacyjnych, spoin oraz pęknięć w nawierzchniach betonowych i kostkowych. Stanowią one mieszaninę asfaltów modyfikowanych polimerami, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających (np. poprawiających adhezję)1-3). Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwością zastąpienia polimerów pełnowartościowych, stosowanych do modyfikacji bitumów, odpadami tych polimerów4). Występujące w dużych ilościach odpady polistyrenu spienionego (EPS) nie stanowią wprawdzie zagrożenia dla środowiska naturalnego, ale ich składowanie jest uciążliwe, ponieważ ze względu na małą gęstość zajmują one dużą objętość. Główni dostawcy odpadów tego typu to budownictwo i branża opakowań5). Wykorzystanie odpadów EPS do sporządzania mas bitumicznych jest prostym procesem nie wymagającym ich oczyszczania i sortowania, a jedynie rozdrobnienia. Część doświadczalna Materiały Asfalt 160/220[...]

The study on properties of bitumen-wax blends Badania właściwości asfaltów z dodatkiem wosku DOI:10.15199/62.2017.4.3


  Two com. petroleum bitumens were modified by addn. of polyethylene wax (up to 5% by mass) at 150-170°C for 60 min. The addn. resulted in increasing the softening and breaking temps., dynamic viscosity at 60°C and penetration index. The wax addn. did not effect the operational conditions of the paving. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wosku Sasobit na właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltu. Przedstawiono sposób otrzymywania kompozycji asfalt-wosk oraz metodykę badań ich właściwości (temperatura mięknienia i łamliwości asfaltu, penetracja w 15 i 25°C, lepkość dynamiczna w 60, 90, 135 i 150°C, temperatury technologiczne kompozycji). Stwierdzono korzystny wpływ wosku na badane asfalty. Asfalty są bardzo ważnym lepiszczem stosowanym do wytwarzania nawierzchni drogowych. Modyfikacja asfaltów poprawia ich właściwości. Niemodyfikowane asfalty mają mniejszą odporność na pękanie w niskiej temperaturze, mniejszą trwałość zmęczeniową, mniejszą odporność na zniszczenia powierzchniowe pod wpływem działania środków odladzających i większą podatność na powstawanie trwałych odkształceń1-4). Od wielu lat do asfaltów są dodawane różne związki mające na celu polepszenie ich właściwości. Ponieważ stosowanie polimerów do modyfikacji jest kosztowne i wymaga specjalnej aparatury, zaczęto dodawać tańsze substancje, które dają podobny efekt do wielkoczą-steczkowych modyfikatorów5, 6), np. miał gumowy powstały ze zużytych opon samochodowych, siarkę, sole kwasów organicznych, żywice syntetyczne, asfalty naturalne. Każdy z tych dodatków nadaje asfaltowi pewne specyficzne i lepsze właściwości4). Właściwości asfaltu ulegają istotnym zmianom w funkcji temperatury i czasu działania obciążenia. Pożądane jest, by zakres lepkosprężystości lepiszcza był szeroki, aby nie zmieniało ono swego stanu reologicznego w ekstremalnych temperaturach. Celem modyfikacji asfaltów jest poprawa właściwości użytkowych dróg oraz wydłużenie czasu ich eksploa[...]

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy i przetwórstwa polimerów

Czytaj za darmo! »

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej stanowią istotny wkład w rozwój polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono podstawowe wdrożenia w zakresie polimerów konstrukcyjnych, nowych odmian PCW (również do zastosowań medycznych), nienasyconych żywic poliestrowych (zwłaszcza ekologicznych), klejów i kitów oraz polimerów krzemoorganicznych. Szereg technologii wdrożono nie [...]

Nowe materiały polimerowe

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze realizowane w dziedzinie polimerów w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje polimerowe systemy hydrofobowe, polimery zdolne do tworzenia specyficznych struktur uporządkowanych, polimery topologiczne i biodegradowalne oraz tworzywa konstrukcyjne i absorbujące energię. Opisano właściwości tych materiałów i przedstawiono najciekawsze możliwości ic[...]

 Strona 1