Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"MARIA KULAWSKA"

Synteza małocząsteczkowych alkoholi alifatycznych z gazu syntezowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy dotyczącej bezpośredniej syntezy mieszaniny metanolu i jego wyższych homologów z gazu syntezowego. Opisano stosowane katalizatory i warunki procesu. Przedstawiono aktualne poglądy na mechanizm reakcji i wyniki badań kinetycznych. Podano zależności równowagowe. Synteza mieszaniny metanolu i wyższych alkoholi alifatycznych z tlenku węgla i wodoru jest atrakcyjna zarów[...]

Nowe kierunki w produkcji paliw z surowców odnawialnych


  Przedstawiono stan wiedzy dotyczącej syntezy biodiesla. Opisano katalizatory transestryfikacji surowców lipidowych i warunki procesu. Przedstawiono systemy katalityczne, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle. A review, with 58 refs., of new processes and catalysts for transesterification of fatty oils. Już ponad 100 lat temu Rudolf Diesel skonstruował silnik, w którym jako paliwo zastosował surowy olej z orzeszków ziemnych. Oleje roślinne były także stosowane w czasie II Wojny Światowej. W późniejszym okresie rozwój przemysłu naftowego i niskie ceny produktów petrochemicznych spowodowały, że do tego typu silników wykorzystywano znacznie tańszy olej napędowy otrzymywany z ropy naftowej. Jednak w ostatnich latach nastąpił powrót do produkcji paliw alternatywnych w stosunku do naftowych, przede wszystkim ze względów ekologicznych. W Europie dyrektywy unijne 2009/28/WE i 2009/30/WE wymuszają wprowadzanie biokomponentów do paliw transportowych. Wielkość produkcji biodiesla w Europie przekracza 2 Mt i oczekuje się jej dalszego szybkiego wzrostu. Europejska Strategiczna Agenda Badawcza wytyczyła kierunki rozwoju technologii wytwarzania biopaliw, zdefiniowano różne ich rodzaje i gatunki1-4). Niezależnie od szczególnych uwarunkowań w konkretnych krajach, nie ulega wątpliwości konieczność istotnej modyfikacji produkcji biodiesla w celu poprawy opłacalności tego procesu. Istotnym składnikiem kosztów produkcji jest cena surowca, która np. w USA stanowi nawet 90% całkowitego kosztu produkcji5, 6), gdyż stosuje się tam czysty olej spożywczy. Chemiczne podstawy procesu Paliwo zwane biodieslem to mieszanina estrów alkilowych, najczęściej metylowych, kwasów tłuszczowych, uzyskana przez transestryfikację triglicerydów zawartych w surowcach lipidowych (olejach roślinnych) przy użyciu alkoholu. Podstawowa reakcja to przemiana trigliceryd (TG) + alkohol (A) = biodiesel (D) + glicerol (GL). Jako przykład przedstawiono reakcję trioleinianu [...]

Wpływ katalizatora na szybkość tworzenia wielkocząsteczkowych ftalanów alifatycznych


  Przeprowadzono syntezę wielkocząsteczkowych ftalanów alifatycznych z bezwodnika ftalowego i alkoholu n-heptylowego, n-nonylowego lub n-undecylowego w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Pierwszy etap syntezy jest bardzo szybką, nieodwracalną reakcją. Stwierdzono, że rodzaj katalizatora ma wpływ na kinetykę drugiego etapu procesu (tworzenie diestru), który jest wolną reakcją równowagową. Jako katalizatory zastosowano kwas siarkowy, kwas wolframofosforowy i tytanian tetrabutylowy. Określono parametry równań kinetycznych. Phthalic anhydride was esterified with n-heptyl, n-nonyl and n-undecyl alcs. in presence of H2SO4, H3PW12O40·xH2O or TiBu4 catalysts (0.05-0.25% by mass) at 413 K to 453 K to det. the reaction kinetics. The 1st order reaction (except for TiBu4) was found. The TiBu4 showed the lowest catalytic activity but the highest activation energy (149,2 kJ/mole). Estry kwasu ftalowego i różnych alkoholi alifatycznych są półproduktami przemysłowymi szeroko stosowanymi, zwłaszcza w przemyśle tworzyw sztucznych, do plastyfikacji PVC i innych tworzyw. Na świecie zużywa się ok. 5 mln t zmiękczaczy rocznie, z tego ok. 2,7 mln t zmiękczaczy ftalanowych. Ostatnio zmniejszyła się produkcja popularnego ftalanu di(2-etyloheksylowego), a większość produkcji stanowią ftalany wielkocząsteczkowe, zawierające w głównym łańcuchu węglowym 7-13 atomów węgla. Odznaczają się one większym efektem zmiękczającym i małą lotnością, co zmniejsza emisję substancji lotnych z tworzywa1, 2). Celem pracy było zbadanie kinetyki reakcji estryfikacji bezwodnika ftalowego alkoholem n-heptylowym, n-nonylowym lub n-undecylowym w obecności różnych katalizatoró[...]

Kinetics of the synthesis of octyl palmitates. Kinetyka syntezy palmitynianów oktylowych


  Palmitic acid was esterified with n-octyl and iso-octyl alcs. in the presence of H2SO4 and phosphotungstic acid as catalysts at 393 K to 423 K to det. the reaction kinetics. Second order kinetics was found. The kinetic parameters were calcd. Przeprowadzono syntezę palmitynianów n - i izo- -oktylowych z kwasu palmitynowego i odpowiedniego alkoholu alifatycznego, w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Jako katalizatory zastosowano kwas siarkowy i kwas wolframofosforowy. Określono parametry równań kinetycznych. Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) jest pospolitym kwasem tłuszczowym nasyconym, wchodzi w skład tłuszczów roślinnych, zwierzęcych i mlecznych. Jest istotnym składnikiem oleju z miąższu palmowego oraz łoju wołowego (ok. 30% mas.), a także stanowi ok. 10% mas. oleju kokosowego, sojowego, arachidowego oraz oleju wyciskanego z nasion palmy1). Może brać udział w regulacji wydzielania hormonów, w przekazywaniu sygnałów między komórkami organizmu i w reakcjach odpornościowych. Kwas palmitynowy i palmityniany, zwykle sodu, potasu lub izopropylu, są szeroko stosowane w przemyśle kosmetycznym do produkcji mydeł, olejów i rozmaitych kosmetyków oraz w przemyśle spożywczym jako czynniki żelujące, zagęszczające, emulgujące i stabilizatory. Znajomość kinetyki estryfikacji kwasu palmitynoweg[...]

Wpływ podstawowych parametrów procesu na równowagową wydajność eteru metylowego w reakcji bezpośredniej syntezy z ditlenku węgla i wodoru

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ początkowego stężenia substratów oraz temperatury i ciśnienia na wydajność eteru metylowego w stanie równowagi chemicznej. Stwierdzono, że jednoczesna synteza metanolu oraz eteru metylowego z ditlenku węgla i wodoru w jednym etapie jest korzystna z punktu widzenia termodynamiki procesu. Eter metylowy jest ważnym surowcem i półproduktem chemicznym. Jest kluczowym półproduktem[...]

Kinetic studies on the esterification of caprylic acid with 2-ethylhexanol Badania kinetyczne estryfikacji kwasu kaprylowego alkoholem 2-etyloheksylowym DOI:10.12916/przemchem.2014.1016


  Caprylic acid was esterified with BuCHEtCH2OH in the presence of H2SO4, MeSO3H and H3PW12O40 as catalysts at 393-433 K to det. the reaction kinetics. First order kinetics for catalytic reactions and second order kinetics for a noncatalytic one were found. Przeprowadzono syntezę kaprylanów 2-etyloheksylowych w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Jako katalizatory zastosowano kwas siarkowy, kwas metanosulfonowy oraz kwas dodekawolframofosforowy, a także wykonano syntezę bez użycia katalizatora. Stwierdzono, że szybkość katalizowanej estryfikacji kwasu kaprylowego alkoholem 2-etyloheksylowym odpowiada kinetyce pierwszorzędowej ze względu na kwas. Szybkość estryfikacji bezkatalitycznej odpowiada kinetyce drugorzędowej. Kwas kaprylowy (kwas oktanowy) CH3(CH2)6COOH należy do nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha węglowego. Występuje naturalnie w przyrodzie. Jest obecny w maśle, oleju palmowym z nasion, oleju kokosowym oraz w mleku większości ssaków. Jest to oleista ciecz, dobrze rozpuszczalna w alkoholu, chlorofomie, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie. Podobnie jak pozostałe kwasy tej grupy, ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i dezynfekcyjne. Kwas kaprylowy ma także różnorodne zastosowania w medycynie, jest łatwo przyswajalny i szybko dostarcza energii. Jest suplementem diety w medycynie naturalnej. Estry kwasu kaprylowego i różnych alkoholi mają szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, perfumeryjnym i farbiarskim. W przemyśle tworzyw sztucznych kaprylany izooktylowe znajdują coraz szersze zastosowanie jako zmiękczacze bezftalanowe. Efektywne prowadzenie procesu wymaga użycia katalizatora. Obecnie preferuje się stosowanie katalizatorów heterogenicznych [...]

Kinetic studies on the synthesis of n- and iso-octyl octanoates over ion exchange resin catalysts Badania kinetyczne syntezy oktanianów (kaprylanów) n-oktylowych i izooktylowych w obecności żywic jonowymiennych jako katalizatorów DOI:10.15199/62.2015.8.26


  Octanoic acid was esterified with octyl alcs. in presence of com. acidic ion-exchange resins as catalysts at 393-433 K and mole alc. to acid ratio 2.5-10. The reaction showed the 1st order kinetics in respect to acid. Przeprowadzono syntezę kaprylanów n- i izooktylowych w celu określenia wpływu stężeń reagentów i temperatury w izotermicznym laboratoryjnym reaktorze półciągłym. Pomiary wykonano w zakresie zmian wartości początkowego stosunku substratów, alkoholu n-oktylowego lub 2-etylo-1-heksylowego, do kwasu kaprylowego, b, 2,5/1, 3/1, 5/1 i 10/1. Temperaturę reakcji zmieniano w zakresie 393-433 K. Proces prowadzono w obecności kwasowych katalizatorów heterogenicznych, dwóch typów żywic jonowymiennych: dowex 50WX8 i dowex G-26 (H). Oktaniany (kaprylany) mają zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym1). Są coraz szerzej używane w przemyśle chemicznym i w przemyśle tworzyw sztucznych, głównie jako plastyfikatory bezftalanowe. Kwas oktanowy (kaprylowy) jest używany w przemyśle spożywczym jako środek smakowo-zapachowy dodawany do serów, lodów, niektórych cukierków, przekąsek mięsnych i wyrobów piekarskich, w ilości nie przekraczającej 0,04% mas. Ma też różnorodne zastosowania w medycynie i w medycynie naturalnej, zarówno do leczenia ludzi, jak i zwierząt2). Według badań amerykańskich jest wiele szczepów bakterii wrażliwych na kwas kaprylowy. Są to np. Streptococcus, Staphylococcus, Shigella, Escherichia coli i Vibrio parahaemolyticus. Preparaty kaprylowe w różnych lekach i suplementach diety zawierają kwas kaprylowy oraz mono- i dikaprylany, a niektóre składają się z mieszaniny kwasu heksanowego (kapronowego), kwasu oktanowego (kaprylowego) i kwasu dekanowego (kaprynowego). Podjęto badania kinetyczne syntezy kaprylanów oktylowych z użyciem katalizatorów heterogenicznych. Nie znaleziono w literaturze opisów takich badań. Opisano jedynie reakcję prowadzoną w obecności katalizatorów homogenicznych3, 4). Zastosowanie[...]

Kinetic studies on steam reforming of methanol over Cu/Zn/Zr/Ce/Cr catalyst Badania kinetyczne procesu parowego reformingu metanolu na katalizatorze Cu/Zn/Zr/Ce/Cr DOI:10.15199/62.2016.11.27


  Ce and Cr-modified CuZnZr catalyst was used for reforming of MeOH to H2 under atm. pressure at 403-513 K, initial mole fractions of MeOH (0.05-0.29), H2O (0.04-0.28), H2 (0.0-0.46) and CO2 (0.0-0.19) and reaction mixt. flows 0.01 and 0.006 mol/min. The MeOH conversion degree increased with increasing reaction temp. and H2O content as well as with decreasing reaction mixt. flow and CO2 and MeOH contents in the reaction mixt. Przeprowadzono badania kinetyczne procesu produkcji wodoru metodą reformingu metanolu parą wodą, na katalizatorze CuZnZr modyfikowanym cerem i chromem, w aspekcie zasilania ogniw paliwowych. Badania prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym, w zakresie temp. 403-513 K, dla początkowych ułamków molowych reagentów: MeOH (0,05-0,29), H2O (0,04-0,28), H2 (0,0-0,46), CO2 (0,0-0,19), przy przepływie mieszaniny reakcyjnej 0,01 i 0,006 mol/min. W ciągu ostatnich dwóch dekad umacnia się świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem atmosfery oraz efektem cieplarnianym, będących skutkami ogólnego postępu cywilizacyjnego. Spalanie tradycyjnych paliw kopalnych jest głównym źródłem nie tylko CO2 ale również innych groźnych zanieczyszczeń atmosfery (tlenki azotu, tlenki siarki, CO, węglowodory)1). W świetle powyższego pojawia się konieczność rozwijania efektywnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Do tego typu źródeł należą ogniwa paliwowe PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell). Są to ogniwa galwaniczne zasilane wodorem. Przebiega w nich bezpośrednia przemiana energii chemicznej w elektryczną2). Zasadę działania ogniwa PEMFC przedstawiono na rys. 1. Paliwem stosowanym w tych ogniwach jest wodór, który dopływa do anody, a utleniacz (tlen czysty lub tlen z powietrza) dopływa do katody. W ogniwie paliwowym z protonowymienną membraną polimerową elektrodę stanowi katalizator platynowy. Znacznie lepsze wskaźniki wykorzystania paliwa w ogniwie (w porównaniu z silnikiem tłokowym) oraz znacznie[...]

Synteza ftalanu di-n-butylowego i di-izobutylowego wobec kwasu siarkowego. Badania kinetyczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu syntezy ftalanu di-n-butylowego i di-izobutylowego z bezwodnika ftalowego i odpowiednio z alkoholu n-butylowego lub izobutylowego, w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Pierwszy etap syntezy, tworzenie monoestru, jest bardzo szybką, nieodwracalną reakcją, natomiast drugi etap, estryfikacja monoestru alkoholem, przebiega wolno. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, drugi etap jest reakcją pierwszorzędową względem monoestru i nie zależy od stężenia alkoholu. Określono parametry równania kinetycznego. Phtalic anhydride was esterified with BuOH and iso-BuOH on H2SO4 catalyst at 383 K to 413 K for 550 min to det. the reaction kinetics. Calculation of phtalic anhydride conversion was ba[...]

Kinetic studies on the esterification of maleic anhydride with nand sec-butanols on selected catalysts Badania kinetyczne procesu estryfikacji bezwodnika maleinowego n- i sec-butanolem w obecności wybranych katalizatorów DOI:10.15199/62.2016.7.21


  Bu and EtCHMe maleates were synthesized by esterification of maleic acid with resp. alcs. in presence of H2SO4, H3[P(W3O10)4]·6H2O or Nafion resin at 383-413 K to det. the reaction kinetics. The reactions had 2nd order kinetics in respect to acid and alc. Przeprowadzono syntezę maleinianu n- i sec- -butylowego w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Jako katalizator zastosowano kwas siarkowy, kwas wolframofosforowy oraz Nafion SAC-13. Stwierdzono, że szybkość wszystkich katalitycznych reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego butanolami odpowiada kinetyce reakcji drugorzędowej.W pierwszym szybkim i praktycznie nieodwracalnym etapie powstaje monoester maleinian monobutylu, który w drugim etapie reaguje z alkoholem, dając maleinian dibutylu. Drugi etap jest odwracalny i powolny, dlatego proces wymaga, z reguły, obecności katalizatorów kwasowych. Maleinian dibutylu znajduje zastosowanie głównie jako plastyfikator tworzyw sztucznych1-3). Ponadto estry maleinowe alkoholi C1-C4 wykorzystywane są również do wytwarzania utwardzaczy powłok polimocznikowych4) oraz detergentów, takich jak np. sulfobursztyniany5). Mogą one być także produktem przejściowym do wytwarzania 1,4-butanodiolu, istotnego półproduktu w przemyśle tworzyw sztucznych, z którego otrzymywane są poliestry, poliwęglany oraz poliuretany i rozpuszczalniki, takie jak tetrahydrofuran lub γ-butyrolakton6). W preparatyce organicznej wykorzystywane są jako dienofile w reakcjach addycji i cykloaddycji7). Jako dienofile mogą być składnikami leków stosowanych w leczeniu jaskry8). Reakcja otrzymywania maleinianu dibutylu jest dobrze opanowana pod względem technologicznym9-11), natomiast słabo poznana jest kinetyka tego procesu. W literaturze znaleziono jedną pracę, pochodzącą z 1977 r., opisującą kinetykę reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego alkoholem n-butylowym w obecności kwasu p-toluenosulfonowego12). Szybkość drugiego etapu, wolniejszego i[...]

 Strona 1  Następna strona »