Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"HELENA GÓRECKA"

Bioindykatory skażenia środowiska związkami metali

Czytaj za darmo! »

Bazując na bogatym zbiorze oznaczeń analitycznych próbek biologicznych i środowiskowych, pobieranych z różnych terenów, przedstawiono propozycję oceny skażenia środowiska związkami metali toksycznych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań różnorodnych materiałów, takich jak bakterie, grzyby, porosty, mchy, trawy, paprocie, algi, organizmy zwierzęce, a także specjalne próbki typu: włosy l[...]

Metale w nawozach mineralnych, agrochemikaliach oraz substancjach poprawiających strukturę gleby

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki systematycznych badań analitycznych określające zawartość metali (uznanych za mikroelementy, a także mających działanie toksyczne) w produktach chemicznych stosowanych w rolnictwie, tj. w nawozach mineralnych, odpadach przemysłowych wykorzystywanych do celów nawozowych oraz substancjach używanych do odkwaszania i rekultywacji gleby. Wyniki badań umożliwiają ocenę dawek m[...]

Metale w nawozach organicznych i odpadach stosowanych do celów nawozowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości mikroelementów nawozowych i metali uznanych za toksyczne w odpadach, w których skład wchodzą makroskladniki nawozowe. Podano zawartość metali w ściekach przemysłu rolno-spożywczego, ściekach i osadach komunalnych, hydrolizatach pochodzących z przetwórstwa odpadów skórzanych. Przedstawiono ponadto skład mikroelementowy odchodów inwentarzowych i nawozów[...]

Role of certified reference materials in industrial analytics as exemplified by determination of cadmium. Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w analityce przemysłowej na przykładzie oznaczania zawartości kadmu


  Samples of sewage sludge, soil, turkey breast meat and herring meat were analyzed for Cd as well as Ca, Fe, K, Mg, Na, P i S contents by inductively coupled plasma at. emission spectroscopy under comparison with certified ref. materials. The necessity of use of certified ref. materials was confirmed. Akredytowane laboratorium analityczne funkcjonujące zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest zobowiązane dostarczać klientowi wiarygodnych wyników analiz zapewniając spójność pomiarową. Narzędziem umożliwiającym zapewnienie spójności pomiarowej jest stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM). Opisano zastosowanie materiałów CRM do kalibracji przyrządów pomiarowych oraz kontroli jakości badań. Dowiedziono, jak istotne jest stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia w analizie próbek przemysłowych. Zakłady przemysłowe zobowiązane są do stałej kontroli jakości swoich surowców, półproduktów i produktów. Wyniki analiz stanowiąpodstawę do oceny zgodności towaru ze specyfikacją, do podjęcia decyzji o wypuszczeniu danej partii materiału na rynek, czy też do wprowadzenia do obrotu nowych produktów. Niestety, często zdarza się, że wyniki podawane przez niezależne laboratoria różnią się znacznie. Dlatego też, ważne jest, aby wyniki analiz przeprowadzanych przez laboratoria zajmujące się oznaczeniami dla potrzeb przemysłu były nie tylko wiarygodne, ale także porównywalne z wynikami otrzymanymi w różnych laboratoriach. Jest to możliwe, jeżeli uzyskany wynik jest spójny z wartością odniesienia1). Zgodnie z międzynarodowym słownikiem terminów metrologicznych VIM spójność pomiarowa, jest to właściwość wyniku pomiaru, przy której wynik może być związany z odniesieniem poprzez udokumentowany, nieprzerwany łańcuch wzorcowań, z których każde wnosi swój udział do niepewności pomiaru2). Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach chemicznych jest [...]

Use of certified reference materials in the validation of methods in multielemental analysis Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia w walidacji metod analizy wielopierwiastkowej DOI:10.12916/przemchem.2014.578


  Certified ref. materials were successfully used at various stages of validation of multielemental anal. procedures at detn. of Pb content in sediments samples. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry was used as anal. method. Omówiono wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia na kolejnych etapach walidacji metod analizy wielopierwiastkowej, na przykładzie oznaczania zawartości Pb w próbkach osadów metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ICP. Wykazano zasadność stosowania certyfikowanych materiałów odniesienia na każdym z etapów walidacji. Akredytowane laboratorium chemiczne powinno mieć opracowane metody, które są wiarygodne i odpowiednie do przewidzianego zastosowania oraz spełniają oczekiwania klienta. Mogą to być metody znormalizowane lub też opracowane przez laboratorium1). Laboratorium jest zobowiązane do zapewnienia wiarygodności wyników badań. Jednym z podstawowych elementów zapewnienia jakości wyników jest walidacja metody analitycznej2). Walidacja procedury analitycznej jest jednym z głównych elementów systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów w każdym laboratorium3). Polega na potwierdzeniu, że wybrane metody spełniają wymagania dotyczące ich zastosowania oraz są w stanie wykryć badaną cechę z odpowiednią precyzją i dokładnością. Obejmuje wyznaczenie parametrów analitycznych, w których spójność pomiarowa oraz niepewność wyniku pomiaru determinują wiarygodność wyników4). Kluczowe do oceny metody analitycznej są takie parametry, jak selektywność/specyficzność, granica wykrywalności LOD (limit of detection), granica oznaczalności LOQ (limit of quantification), odzysk, zakres roboczy i liniowość, poprawność, precyzja oraz odporność. Kryteria, które uwzględnia się w procesie walidacji zależą od specyfiki danej metody i celu jej stosowania5). Obecne podejście do walidacji zakłada rozróżnienie metod wymagających pełnej walidacji (metody nowe opracowane przez laboratorium) oraz m[...]

Wykorzystanie badań biegłości w analizie wielopierwiastkowej DOI:10.12916/przemchem.2014.834


  Od wielu lat zadaniem badań biegłości jest umożliwienie oceny kompetencji laboratoriów w danej dziedzinie przy określaniu cech żądanego obiektu badania określonymi metodami badawczymi. Potrzeba zaufania do możliwości laboratorium ma istotne znaczenie dla laboratoriów, ich klientów i dla organów stanowiących, organizacji akredytujących laboratoria i innych instytucji, które mogą określać wymagania, jakim powinny sprostać laboratoria wykonujące badania w danej dziedzinie. Obiekty pozostałe po badaniach biegłości, w większości przypadków, są cennym materiałem referencyjnym wykorzystywanym przez uczestników do bieżącej kontroli jakości, do przeprowadzania walidacji lub rewalidacji stosowanych metod badawczych oraz do sprawdzenia nowego przyrządu lub pracownika1). Takie laboratoria branżowe, jak urzędy probiercze, laboratoria celne, Inspekcja Sanitarna, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i laboratoria kryminalistyczne organizują własne zamknięte badania biegłości, których celem jest dopracowanie i ujednolicenie stosowanych metod badawczych, a w efekcie końcowym doprowadzenie do zbliżonej zdolności pomiarowej. W przypadku bardzo specjalistycznych (kosztownych) metod umożliwiają również wytypowanie referencyjnych laboratoriów do ich realizacji. Programy te w większości przypadków są, dla uczestnika, jawne i wykorzystywane do jego oceny. Zgodnie z normą2) badanie biegłości określone jest, jako "ocena rezultatów działania uczestnika względem wcześniej ustalonego kryterium, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych". Niedostateczna wiedza, zarówno u organizatorów badań, jak i u ich uczestników, powoduje problemy z ich prawidłową interpretacją. Dodatkową komplikacją jest wprowadzone przez normę2) wymaganie zachowania poufności, tak że uczestnik zna tylko swoje wyniki i wartości odniesienia, a nie ma możliwości porównania swoich wyników z innymi, znanymi laboratoriami np. wiodącymi w danej dziedzinie. Sposoby prz[...]

Ekstrahenły jonów uranu czterowartoscsowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych syntezy wielu ekstrahentów, zarówno alkilofosforowych, jak i alkilofenylofosforowych, przewidzianych do ekstrakcji uranu z kwasu fosforowego. Przebadano ekstrahenty pod kątem możliwości zastosowania ich do odzyskiwania uranu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Stwierdzono, że kwasy monoalkilofosforowe, dialkilofosforowe oraz mieszaniny (mono- i di-) tych kwasów tylko w niewielkim stopniu ekstrahują jony uranu(IY) z roztworów kwasu fosforowego, natomiast kwasy alkilofenylofosforowe dobrze ekstrahują uran w środowisku redukującym. Duża zdolność produkcyjna krajowego przemysłu kwasu fosforowego, opierającego się głównie na surowcach pochodzenia osadowego (zawierających uran), stwarza korzystne warunki do uruchomienia urządzeń służących do odzyskiwania uranu w skali przemysłowej. Zgodnie z planowanym rozwojem przemysłu kwasu fosforowego, jak również dzięki skoncentrowaniu zdolności produkcyjnych głównie w jednym kombinacie (ZCh "Police") możliwe będzie otrzymywanie ok. 200 t U3Og rocznie. W procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą rozkładu fosforytów kwasem siarkowym u ran zawarty w surowcach przechodzi głównie do kwasu fosforowego, a częściowo do fosfogipsu. Rozdział uranu między fosfogips i kwas fosforowy uzależniony jest od składu surowców fosforytowych i składu roztworu kwasu siarkowego, rodzaju substancji pomocniczych wprowadzanych do procesu (np. środków przeciw pienieniu) oraz od parametrów technologicznych i stru k tu ry układu technologicznego 14"3>. Czynniki te nie tylko wpływają na rozdział uranu, ale taikże decydują o stopniu utlenienia u ran u przechodzącego do kwasu fosforowego. W ZCh "Police" rozkład fosforytów przebiega w warunkach redukujących, ze względu na stosowanie do tego celu oprócz kwasu siarkowego otrzymywanego metodą kontaktową również pohydrolitycznego odpadowego kwasu siarkowego, który pochodzi z procesu wytwarzania bieli tytanowej i [...]

Analiza wielopierwiastkowa włosów ludzkich jako metoda biomonitoringu jako metoda biomonitoringu w środowisku i żywności

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań analizy wielopierwiastkowej włosów pochodzących od osób (N=66) zamieszkujących teren przemysłowy zurbanizowany (aglomeracja miasta Wrocławia) pod kątem biomonitoringu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, m.in. As, Cd, Hg, Pb, Ni, Cr, Sb, Sn oraz mikroelementów i makroelementów, w latach 2006-2009. Oznaczenia wykonano techniką ICP-OES z nebulizacją pneumatyczną (makroelementy) i ultradźwiękową (mikroelementy i pierwiastki toksyczne). Wybór techniki analitycznej podyktowany był koniecznością jednoczesnego zapewnienia dużej czułości oraz relatywnie niskich kosztów analizy. Celem badań było wyznaczenie wstępnych wartości referencyjnych stężeń pierwiastków we włosach ludzkich dla polskich terenów zurbanizowanych. W populacji wydzielono grupę kob[...]

 Strona 1  Następna strona »