Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN PETRUS"

Zastosowanie metod chromatograficznych do przemysłowego rozdziału wybranych mieszanin poreakcyjnych dwupodstawiowych izomerów benzenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę badań dotyczących doboru eluentu umożliwiającego rozdział chromatograficzny mieszanin izomerów chloronitrobenzenu i nitrotoluenu na czyste składniki. Do rozdziału mieszaniny izomerów orto- i para-chloronitrobenzenu zaproponowano użycie mieszanin heksanu i acetonu o stosunku objętościowym 3 0 : 1 i 2 0 : 1 oraz mieszaniny benzyny ekstrakcyjnej i acetonu o stosunku objęt[...]

Adhezja i aglomeracja w układach dynamicznych. Wpływ prędkości rozdzielania kontaktu na siły adhezji

Czytaj za darmo! »

W celu określenia wpływu prędkości rozdzielania powierzchni na wielkość sił adhezji kapilarnej wywołanej obecnością mostka cieczowego dokonano eksperymentalnej weryfikacji istniejących modeli teoretycznych. Stwierdzono dominujący wpływ składowej kapilarnej w zakresie małych prędkości rozdzielania. Zaproponowano empiryczny model wpływu prędkości rozdzielania na siły adhezji kapilarnej w ukł[...]

Odsiarczanie gazów wodnymi roztworami wanadanu sodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań przeprowadzonych w reaktorze okresowym zdefiniowano mechanizm procesu odsiarczania gazów wodnymi roztworami wanadanu sodowego. Określono wpływ dodatku soli sodowej kwasu antrachinodisulfonowego na szybkość powierzchniową tego procesu. Zbadano przebieg procesu odsiarczania w absorberze typu zraszanej rury oraz kolumny rurkowej. Wyznaczono wartości współczynnika przyspieszenia wnikania masy i udział oporu wnikania masy w obu fazach. Porównano efektywność procesu prowadzonego w absorberze typu kolumny rurkowej i zraszanej rury. Siarkowodór stanowi szkodliwą i niebezpieczną domieszkę wielu gazów przemysłowych, często zachodzi więc potrzeba ich odsiarczania. W procesach technologicznych jeisit to niezbędne ze względu na ochronę środowiska n a tu ra lnego oraz na konieczność usunięcia trucizn katalizatorów z gazów syntezowych. W ostatnim okresie obserwuje się znaczny (rozwój badań, których celem jest opracowanie efektywnych metod odsiarczania, polegających na chemisorpeji siarkowodoru oraz regeneracji absorbenta w zamkniętym cyklu reakcji n a stępczych 1>. Proces odsiarczania o znaczeniu przemysłowym powinien przebiegać w sposób jednostopniowy, w łagodnych warunkach, w obecności roztworu absorbującego o niewielkiej [...]

Równowaga sorpcji w procesach usuwania jonów metali ciężkich ze środowiska wodnego.Weryfikacja statystyczna modeli matematycznych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono optymalizację parametrów wybranych modeli izoterm sorpcji jonów metalu w układzie roztwór wodny-naturalny sorbent. Stwierdzono istotny wpływ jakości danych eksperymentalnych oraz doboru kryterium optymalizacyjnego na proces wnioskowania o poprawności modelu sorpcji. Model isotherms of metal ion sorption from aq. solns. on natural sorbents were optimized. An essential effect [...]

Usuwanie NaCl z gliceryny w procesie wymiany jonowej

Czytaj za darmo! »

Usuwanie NaCl z gliceryny przeprowadzono metodą wymiany jonowej z zastosowaniem żywic Amberlite 252 w formie H+ oraz Amberlite IRA 420 w formie OH-. Maksymalna pojemność jonowymienna uzyskana w warunkach nieprzepływowych wynosiła 2,78 mg Na+/g w temp. 45°C i 2,95 mg Cl-/g w temp. 60°C. Wyznaczone metodą Shallow Bet wartości współczynników dyfuzji efektywnej Deff wskazują, że transport jon[...]

Adsorption of waste gases on zeolite minerals Adsorpcja zanieczyszczeń gazowych na minerałach zeolitowych DOI:10.15199/62.2015.2.11


  A review, with 47 refs., of thermal and chem. methods for activation of natural zeolites use as sorbents in air pollutants. Dealumination of zeolites by leaching with strong acids was also taken into consideration. Data on the sorption efficiency of the activated adsorbents in sepn. of H2S, CO2, PrH, AcOBa, Me2CO, MeH, EtH and ethylene were included. Zeolity naturalne są to szeroko rozpowszechnione w przyrodzie glinokrzemiany, których unikatowe właściwości sorpcyjne można wykorzystać do ograniczenia emisji gazów odlotowych. Efektywność procesu zależy od rozmiaru i polarności cząsteczek gazu, składu mineralogicznego i chemicznego, budowy strukturalnej minerału oraz siły i rodzaju uformowanych wiązań. Zastosowanie odpowiedniej modyfikacji powierzchni zeolitów (aktywacji termicznej lub chemicznej) daje możliwość zmiany powinowactwa sorbentu i zwiększenia jego pojemności sorpcyjnej. Głównymi składnikami zanieczyszczeń gazowych uwalnianych do powietrza są związki siarki i azotu oraz lotne związki organiczne (LZO). Wywierają one negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi i dlatego w ciągu ostatnich lat Unia Europejska poczyniła istotne kroki prowadzące do zmniejszenia emisji tych substancji do powietrza. Cele określone w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza obejmują zmniejszenie emisji ditlenku siarki o 82%, tlenków azotu o 60%, LZO o 51% oraz amoniaku o 27% w stosunku do poziomów z 2000 r. Realizację tych założeń stanowi dyrektywa UE w sprawie emisji przemysłowych1). W Polsce standardy emisyjne z instalacji ustalane są przez Ministra Środowiska na poziomie wymaganym przez UE2).Wprowadzanie nowych, bardziej restrykcyjnych norm i przepisów zmusza przemysł do usprawniania istniejących systemów oczyszczania powietrza. Procesy oczyszczania powietrza można zasadniczo podzielić na dwie grupy. Są to metody destrukcyjne i metody umożliwiające odzysk usuwanych substancji. W drugiej grupie znajduje [...]

Cr(VI) sorption on surface-modified natural zeolites Sorpcja jonów Cr(VI) na powierzchniowo modyfikowanych zeolitach naturalnych DOI:10.15199/62.2017.2.10


  A review, with 69 refs., of methods for modifying zeolites with cationic surfactants and methods used for anal. of modified materials. An impact of the modifications on sorption efficiency was also presented. Dokonano przeglądu literatury na temat modyfikacji naturalnych zeolitów kationowymi surfaktantami organicznymi i ich zastosowań w procesie sorpcji jonów Cr(VI). Omówiono mechanizm sorpcji HDTMA na materiałach zeolitowych oraz metody analizy modyfikowanych powierzchni. Dyskusję efektywności modyfikacji oparto na analizie termicznej (DTA, TG) oraz widm FTIR i FT Ramana. Omówiono mechanizm sorpcji jonów Cr(VI) na modyfikowanych zeolitach oraz metody analizy (XRD, spektrofotometria MID). Porównano efektywności sorpcji jonów chromu(VI) na modyfikowanych naturalnych zeolitach. Obecność chromu w środowisku naturalnym jest najczęściej skutkiem zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Źródłem emisji jest przemysł obróbki metali, garbarstwo, galwanizacja, produkcja farb i wyrobów chemicznych, przemysł fotograficzny, lotniczy i samochodowy. Chrom jest uwalniany pod postacią odpadów, ścieków i zanieczyszczeń gazowych1-3). W roztworach wodnych chrom występuje na III i VI stopniu utlenienia. W niskich stężeniach Cr(III) jest pierwiastkiem niezbędnym do funkcjonowania organizmów żywych. W wyższych stężeniach może wywołać poważne zmiany immunologiczne4, 5). Z kolei Cr(VI) cechuje się dużą toksycznością, wykazuje też działania mutagenne, teratogenne i kancerogenne, najczęściej powoduje raka płuc6). Konwencjonalne metody oczyszczania wody nie zapewniają całkowitego usunięcia chromu. Ponadto w warunkach tlenowych, przy podwyższonym pH lub temperaturze zachodzi utlenienie Cr(III) do Cr(VI). Najbardziej efektywną metodą usuwania Cr(VI) jest sorpcja. Komercyjnie dostępnymi materiałami są syntetyczne żywice jonowymienne i węgle aktywne7, 8). Jednak ich zastosowanie do usuwania chromu ze ścieków z tzw. procesów pomocniczych, oczyszczan[...]

 Strona 1