Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KRZYSZTOFIK"

Wpływ dodatku siarkowodoru na przebieg utleniania etylenu do tlenku etylenu na katalizatorze srebrowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg utleniania etylenu w obecności katalizatora srebrowego i niewielkiej ilości siarkowodoru. Na podstawie zależności między ilością siarkowodoru wprowadzonego na powierzchnię katalizatora i selektywnością przemiany etylenu w tlenek etylenu stwierdzono, że w katalizatorze są obecne takie aktywne centra, w których zachodzi wyłącznie całkowite utlenianie etylenu. W wyniku reakcji utleniania etylenu prowadzonej z udziałem katalizatora srebrowego można otrzymać dwutlenek węgla, wodę, tlenek etylenu oraz - w mniejszych ilościach - aldehydy mrówkowy i octowy1,2). W skali przemysłowej najbardziej pożądany jest produkt niecałkowitego utleniania, tj. tlenek etylenu3), który w niekorzystnych warunkach reakcji może się spalać z wytworzeniem dwutlenku węgla i wody lub brać udział w przemianie w aldehyd octowy4*. Oprócz wymienionych reakcji, na katalizatorze srebrowym mogą zachodzić przemiany z udziałem innych związków (inhibitorów i trucizn katalizatora) obecnych w strefie reakcyjnej. Udział tych procesów może być niewielki, lecz nawet śladowe ilości trucizn nieodwracalnie zmieniają właściwości katalizatora5’. Jedyną trucizną, którą celowo wprowadza się do strefy reakcyjnej, jest 1 ,2 -dichloroetan odgrywający w reakcji utleniania etylenu rolę inhibitora. Może on doprowadzić do odwracalnego zatrucia katalizatora. Wprowadzenie do układu małych, ściśle określonych ilości tego związku nie powoduje zatrucia katalizatora, lecz jedynie hamuje gł[...]

Wpływ dodatku 1,2-dichloroetanu na przebieg utleniania etylenu do tlenku etylenu w obecności katalizatora srebrowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano proces utleniania etylenu w obecności katalizatora srebrowego oraz w obecności niewielkich dodatków 1,2-dichloroetanu. Stwierdzono, że w wyższej temperaturze reakcja desorpcji 1,2-dichloroetanu z powierzchni katalizatora ma znacznie większą energię aktywacji niż w temperaturze niższej. Otrzymane wyniki przemawiają za występowaniem dwóch rodzajów centrów aktywnych na powierzchni katalizatora srebrowego, decydujących o szybkości reakcji prowadzących do powstawania tlenku etylenu. Światowa produkcja tlenku etylenu wynosi ok. 8 min t na гокЧ Jedynym skutecznym katalizatorem reakcji utleniania etylenu do tlenku etylenu jest srebro naniesione na nośnik, najczęściej na tlenek glinowy odmiany a2). Jego aktywność zależy od wielu czynników: od struktury powierzchni nośnika, ilości osadzonego na nośniku srebra i wielkości jego krystalitów oraz od ilości i rodzaju wprowadzanych promotorów, a także od metody sporządzania katalizatora3 " 6). Warunkiem uzyskania wysokiej selektywności przemiany etylenu w tlenek etylenu jest wprowadzenie do strefy reakcji odpowiednich inhibitorów procesu spalania etylenu do dwutlenku węgla i wody. Według danych zawartych w literaturze korzystny wpływ wywierają dodatki węglowodorów aromatycznych, alkoholi, amin oraz halogenowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych7,8). Największy przyrost selektywności uzyskuje się, stosując jako inhibitory pochodne chlorowcowe. W procesach przemysłowych są to zazwyczaj chlorek winylu i l,2-dichloroetan9,10). Mimo bogatej literatury o katalizatorach srebrowych, inhibitujące działanie stosowanych dodatków nie zostało dotychczas wyjaśnione. #) Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 5/89 na s. 197 (red). **) Fotografię Autora zamieściliśm[...]

Badania nad otrzymywaniem nowej generacji uniwersalnego i ekologicznego płynu do chłodnic samochodowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obowiązujące w Polsce wymagania stawiane płynom i koncentratom stosowanym w układach chłodzenia pojazdów samochodowych oraz wyniki badań uniwersalnego, ekologicznego płynu chłodzącego świadczące o tym, że spełnia on wszelkie wymagania stawiane tego rodzaju preparatom. Określono eksploatacyjne właściwości płynu Petrygo i koncentratu Petrygo K. Wykazano, że preparaty te mogą być [...]

 Strona 1