Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN BILIŃSKI"

Badania właściwości fizykochemicznych polskiego skalenia oraz próby jego uszlachetniania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy elementarnej na zawartość pierwiastków podstawowych i domieszek obecnych w krajowym skaleniu. Na podstawie pomiarów adsorpcji oktanu i toluenu obliczono składowe swobodnej energii powierzchniowej oraz funkcje rozkładu energii adsorpcji, a w wyniku badań porowatości określono rozkład objętości porów względem ich promienia. Otrzymane dane adsorpcyjne i porozymetryc[...]

Charakterystyka fizykochemiczna oraz próby wzbogacania wybranych dolomitów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania fizykochemicznych właściwości krajowych dolomitów pochodzących z dwóch odkrywek w województwie wałbrzyskim. Wykonano analizy w celu określenia zawartości podstawowych składników i domieszek. Wyznaczono parametry adsorpcyjne dolomitu i rozpuszczalność w wodzie poszczególnych jego frakcji po aktywacji termicznej. Przeprowadzono próby uszlachetniania surowca (usuwanie syderytu) metodą flotacji. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zastosowania krajowych dolomitów do uzdatniania wód mineralnych i do produkcji kineskopów kolorowych telewizorów (jako komponent), Niezwykłe zainteresowanie dolomitem obserwowane w ostatnich latach wynika z licznych możliwości wyzyskania tego minerału jako źródła magnezu1+ 6). Dolomit jest nazywany "skałą życia". Stwierdzono, że tzw. choroby cywilizacyjne7* 10) wywołane postępującą degradacją środowiska naturalnego objawiają się niedostatkiem magnezu w ludzkim organizmie. Dlatego coraz częściej stosuje się dodatki dolomitu do żywności, wody i gleby lub przetwarza się go na magnezowe preparaty farmaceutyczne. Używa się go także do produkcji nawozów sztucznych, różnego rodzaju filtrów, adsorbentów11*, materiałów budowlanych, a nawet kineskopów kolorowych telewizorów. W Polsce są bogate i czyste złoża dolomitu, które z powodzeniem można spożytkować w rodzimym przemyśle. Niestety, w dostępnej polskiej literaturze brakuje informacji o właściwościach i możliwościach zastosowania tego cennego surowca. Zmusza to krajowych producentów do korzystania z importowanych dolomitów. Celem przedstawionej pracy było poznanie fizykochemicznych właściwości dolomitu pochodzącego z dwóch krajowych odkrywek i zastosowanie go do produkcji kineskopów kolorowych telewizorów. Dążono do określenia jakościowego i ilościowego składu minerału, a zwłaszcza poziomu i charakteru chemicznych zanieczyszczeń. Przeprowadzono termiczną aktywację badanych próbek i określono wywołaną tym zmianę fizykochemicznych właściwości[...]

Badania zmian flotowa!nosa i swobodnej energii powierzchniowej dla modelowych nadaw lubelskiego węgla kamiennego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby flotacji pianowej modelowych n a daw lubelskiego węgla kamiennego (8€% węgla + 20% m a rmuru) w obecności wybranych cieczy organicznych. Wyznaczono swobodną energię powierzchniową węgla kamiennego i obliczono warlości pracy zwilżania powierzchni węgla kamiennego i marmuru dla badanych cieczy organicznych. Stwierdzono występowanie przybliżonej liniowej zależności niektórych parametrów flotacji od wielkości pracy zwilżania rozpływającego. Flotacja minerałów jest stosowana praktycznie od wielu lat, jednakże , do tej pory brakuje pełnej teorii opisującej ten p ro c e s1). Wynika to między innymi z faktu, że nie jest to wyłącznie proces fizykochemiczny, lecz również hydrodynamiczny. Ze względu na złożoność zjawisk zachodzących podczas flotacji, wydaje się nadal celowe modelowe podejście do poszukiwania parametrów opisujących efektywność procesu wzbogacania. Jednym z podstawowych zagadnień flotacji jest zjawiska zwilżalności powierzchni minerałów oraz wpływ dodawanych odczynników na jej zmiany. Zwilżanie powierzchni, ciała stałego przez ciecz jest wynikiem oddziaływań międzycząsteczkowych na trzech granicach faz: ciało stałe — ciecz, ciało stałe — gaz i ciecz — gaz. Nasze zainteresowania są skierowane głównie na badanie charakteru zjawisk zachodzących na granicy ciało stałe — ciecz oraz wpływu tych zjawisk na przebieg procesu wzbogacania. Powierzchnia minerału jest zwilżana daną cieczą, jeśli praca adhezji ciato istałe — ciecz jest większa od p ra c y kohezji cieczy2), Natomiast wielkość pracy adhezji ciało stałe — ciecz wynika z charakteru i wielkości energii powierzchniowej ciała stałego. Podczas flotacji praca adhezji w zasadzie dotyczy układu minerał — woda (lub roztwór wodny odpowiednich odczynników). Dodatek odczynników flotacyjnych może zmienić zarówno składowe swobodnej energii powierzchniowej minerału, .jak i wody, a tym samym wartość pracy adhezji or[...]

 Strona 1