Wyniki 1-10 spośród 50 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ MILCHERT"

Wodoronadtlenkowa metoda produkcji tlenku propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opisy technologiczne metod produkcji tlenku propylenu opartych na wykorzystaniu wodoronadtlenku t-butylu i etylobenzenu.Tlenek propylenu jest jednym z ważnych produktów podstawowej syntezy organicznej1'. Jego produkcja wciąż się zwiększa, przede wszystkim dzięki modernizacji obecnie działających instalacji. Prowadzi się również badania nad nowymi technologiami otrzymywania tego [...]

Metody otrzymywania wodoronadtlenku t-butylu

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody otrzymywania wodoronadtlenku f-butylu przez utlenianie izobutanu, alkilowanie nadtlenku wodoru i z użyciem związków magnezoorganicznych.zobutan utlenia się tlenem lub powietrzem w fazie ciekłej w temp. 90 ÷ 150°C pod ciśnieniem 2,5 ÷ 5,6 MPa. Czas reakcji wynosi 4 ÷ 6 h, ale można go skrócić do 0,2 ÷ 2 h w wyniku podwyższenia temperatury, zwiększenia ciśnienia i stężenia tlenu[...]

Znaczenie i obecny stan technologii syntezy tlenku propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd metod syntezy tlenku propylenu. Omówiono rozwój wodoronadtlenkowych metod produkcji i unowocześnienie metody chlorohydrynowej. Tlenek propylenu jest jednym z ważnych produktów podstawowej technologii organicznej. Około 70% produkcji tego tlenku zużywa się do otrzymywania polieterów stosowanych głównie do wyrobu poliuretanów1 ^5), a 20% służy do produkcji glikolu propylenowego i poliglikoli3). Inne produkty handlowe wytwarzane z użyciem tlenku propylenu to: płyny hamulcowe6), środki powierzchniowo czynne stosowane jako deemulgatory ropy naftowej6’7), kauczuki propylenowe8,9), specjalne oleje smarowe i zmiękczające7), izopropanoloaminy stosowane w syntezie środków zwilżających, barwników, produktów farmaceutycznych i kosmetycznych7,10), alkohol allilowy, aldehyd propionowy7,11), węglan propylu12). Produkcja tlenku propylenu stale się zwiększa. W roku 1986 wynosiła ona ok. 3,5 min t, z czego prawie połowa przypadała na USA. Znaczne ilości produkuje się w RFN, Holandii, Japonii, Francji3). Do roku 1970 jedyną właściwie liczącą się metodą wytwarzania tlenku propylenu była metoda chlorohydrynowa. Później technologia produkcji tlenku propylenu zaczęła się zmieniać. Dużej dynamiki nabrał rozwój metody wodoronadtlenkowej. W tabeli przedstawiono najważniejszych producentów tlenku propylenu w 1986 r. Metoda chlorohydrynowa charakteryzuje się dużym zużyciem surowców, potrzeba bowiem 1,4 -r-1,5 t chloru i 1,4 ч -1,6 t wodorotlenku wapnia na tonę tlenku propylenu. Jednocześnie w procesie powstają - w ilości 0,2 t na 1 t produktu - trudne do zagospodarowania chloropochodne organiczne (1,2-dichloropropan, eter dichloroizopropylowy). Problemem jest utylizacja ścieków (40 -=- 50 t na tonę tlenku propylenu) zawierających 5 7% wag. CaCl2 oraz Ca(OH)2 i chloropochodne związki organiczne. W toku eksploatacji instalacji przeznaczonych do producji tlenku propylenu metodą chlorohydrynową opracowano kilka istotnych z[...]

Podstawy technologii produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową Część I. Alkilowanie benzenu propylenem

Czytaj za darmo! »

Omówiono ogólne zasady prowadzenia procesów alkilowania węglowodorów aromatycznych. Rozpatrzono chemizm alkilowania benzenu propylenem, przedstawiono stosowane katalizatory, mechanizm reakcji i jej kinetykę. Zaprezentowano typowy schemat technologiczny alkilowania benzenu propylenem. General rules of arenes alkylation are presented. Chemistry of benzene alkylation with propylene, appropri[...]

Bezodpadowe sulfonowanie toluenu do kwasu p-toluenosulfonowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólne zasady sulfonowania związków aromatycznych. Szczegółowo omówiono bezodpadowy sposób sulfonowania toluenu. Sposób ten polega na odprowadzaniu wody ze środowiska reakcji w strumieniu przegrzanego toluenu. Toluene vapor (superheated to about 130oC), used in excess, was passed in countercurrent with conc. H2SO4 through a raschig- ring packed column (or tank) reactor. The r[...]

Podstawy technologii produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową Cz. II. Utlenianie kumenu i rozkład wodoronadtlenku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono schemat technologiczny utleniania kumenu do wodoronadtlenku i jego rozkładu do fenolu i acetonu. Omówiono sposoby zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów. A review with 11 refs. covering the reactions and the processes (Fig. 1) of oxidation of cumene (I) with air and (i) cleavage of cumene hydroperoxide (II) (a 90% II solution containing 2-phenyl-2-propanol (III), aceto[...]

Hydroksylowanie fenolu nadtlenkiem wodoru na katalizatorach tytanowo-silikalitowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań hydroksylowania fenolu do hydrochinonu i pirokatechiny na katalizatorach tytanowo-silikatowych TS-1, TS-2 i Ti-BETA, w zależności od rodzaju: środowiska reakcji (metanol lub etanol) oraz stosunku molowego fenolu do H2O2. Catalysts TS-1, TS-2 (each hydrophobic) and Ti-BETA (hydrophilic) prepared by reported methods to contain Ti 0.40, 0.49, and 0.57% (as TiO2), re[...]

Epoksydowanie związków nienasyconych wodoronadtlenkami organicznymi

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury, dotyczącej reakcji katalitycznego epoksydowania związków nienasyconych przy użyciu wodoronadtlenków organicznych, otrzymywanych w procesach utleniania izobutanu, etylobenzenu i kumenu. W szczególności omówione zostało użycie kompleksów molibdenu jako katalizatorów tej reakcji. Omówiono też inhibitujący i aktywujący wpływ grup funkcyjnych w epoksydowanych zwi[...]

 Strona 1  Następna strona »