Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"HELMUT MATYSCHOK"

Synteza i właściwości emulgujące polioksyetylenowych pochodnych (1-fenyloetylo)-fenoli

Czytaj za darmo! »

Otrzymano polidyspersyjne polioksyetylenowe pochodne wzbogaconych frakcji (80÷90%) poszczególnych α-metylobenzylofenoli i określono ich właściwości emulgujące. Zsyntetyzowane oksyetylenowe pochodne di- i tri-(l-fenyloetylo)-fenoli jako indywidualne surfaktanty wykazują, w przeciwieństwie do pochodnych mono(l-fenyloetyło)-fenoli, dobre właściwości emulgujące. Stwierdzono korzystny efekt [...]

Synteza i właściwości powierzchniowe polioksyalkilenowych pochodnych technicznego (1 -fenyloetylo)-m-krezolu

Czytaj za darmo! »

Określono podstawowe właściwości powierzchniowo czynne zsyntetyzowanych polidyspersyjnych oksyalkilenowych (oksyetylenowych i oksypropylenowych) pochodnych technicznego (1-fenyloetylo)-m-krezolu (Atłenu SK), którego głównym składnikiem jest l-hydroksy-2,4-di(α-metylobenzylo)-5-metylobenzen. Pochodne te wykazują nieco gorszą zdolność obniżania napięcia powierzchniowego wody i gorszą zdol[...]

Powierzchniowo czynne sole sodowe siarczanowanych oksyalkilenowych pochodnych styrenowanego technicznego m-krezolu

Czytaj za darmo! »

Otrzymano sole sodowe produktów siarczanowania kilku polidyspersyjnych polioksyalkilenowych pochodnych handlowego styrenowanego technicznego /w-krezolu (Atlen SK - główny składnik: l-hydroksy-2,4-di(α-metylobenzylo)5-metylobenzen) i określono ich niektóre właściwości powierzchniowo czynne. Stwierdzono, że właściwości te są na ogół gorsze niż preparatów nie siarczanowanych (oprócz napięc[...]

Hydratacja cis-1, trans-5, traws-9-cyklododekatrienu i cyklododecenu do cyklododekanolu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość otrzymywania cyklododekanolu przez hydratację czs-l,fra/!s-5,/rfl7f.s-9-cyklododekatrienu i cyklododecenu prowadzoną w obecności silnie kwaśnych syntetycznych żywic jonowymiennych jako katalizatorów. Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach bezpośrednia addycja cząsteczki wody do tych olefin nie zachodzi lub zachodzi w nieznacznym stopniu, natomiast łatwo przebiega addycja kwasu octowego, prowadząc jednak w wypadku cis-l,fra7is-5,fra7i.s-9-cyklododekatrienu do wytworzenia skomplikowanej mieszaniny produktów, z której nie udało się wydzielić cyklododekanolu. Z monoacetoksycyklododekanu otrzymanego z cyklododecenu i kwasu octowego uzyskano cyklododekanol z dużą wydajnością. l,5,9-cyklododekatrien(CD-trien), otrzymany w skali technicznej przez cyklotrimeryzację 1,3-butadienu w obecności katalizatorów metaloorganicznych ^ 3), jest surowcem do syntezy wielu cennych produktów, spośród których największe znaczenie mają2,3) laktam kwasu 12-aminolaurynowego, kwas 1,10-dekanodikarboksylowy i 1,2,5,6,9,10- -heksabromocyklododekan. Syntezy laktamu kwasu 12-aminolaurynowego i kwasu 1,10-dekanodikarboksylowego można przeprowadzić kilkoma sposobami. Dotychczas jednak półproduktem do wytwarzania wymienionych związków w skali przemysłowej jest cyklododekanol (CD-ol)2^4). Sposoby otrzymywania CD-olu opisane w literaturze opierają się zasadniczo na: utlenianiu cyklododekanu, uwodornieniu epoksycyklododekadienu lub epoksycyklododekanu bądź na hydratacji CD-trienu i cyklododecenu(CD-en). Synteza CD-olu przez hydratację CD-trienu polega na addycji kwasów organicznych (najczęściej octowego) do CD-trienu w obecności BF3 i hydrolizie oraz uwodornieniu utworzonego monoestru4^ :W ten sposób udało się otrzymać CD-ol z zadowalającą wydajnością jedynie z transA,trans-5,trans-9-CD-tńęn\\. W wyniku hydratacji izomeru cis,trans,trans — uzyskiwano skomplikowaną mieszaninę zawierającą m.in. połączenia bi- i tricyklyczne6^ 10). W kilku[...]

 Strona 1