Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW MACIEJEWSKI"

Krajowe doświadczenia i osiągnięcia w produkcji furfuralu DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój technologii furfuralu na świecie. Przedstawiono technologiczny model otrzymywania furfuralu z drewna drzew liściastych. Na przykładzie pierwszej krajowej instalacji do wytwarzania furfuralu tą metodą (uruchomionej W Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie) omówiono zaistniałe trudności technologiczne i ekonomiczne. Furfural, odkryty przed 150 laty przez Doebereinera1* podczas hydrolizy polisacharydów, jest w ostatnich latach coraz częściej stosowany w przemyśle. Jego światowa produkcja począwszy od 1950 r. podwajała się co 10 lat i w roku 1980 osiągnęła poziom 350 tys. t/r. Do wytwarzania furfuralu wykorzystuje się nadal naturalne i odpadowe, zasobne w pentozany surowce roślinne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego lub z przetwórstwa drewna. Furfural jest stosowany jako: - selektywny rozpuszczalnik w rafineriach ropy naftowej do uszlachetniania olejów smarowych; - ekstrahent produktów petrochemicznych (butadienu i olejów); - główny surowiec do otrzymywania alkoholu furfurylowego; - składnik żywic używanych do wytwarzania plastobetonów odpornych na działanie kwasów, ługów i soli; - składnik żywic antykorozyjnych; - podstawowy surowiec do produkcji wielu środków ochrony roślin (herbicydów, regulatorów wzrostu2)); - surowiec do otrzymywania syntetycznych środków zapachowych3). W niniejszej publikacji omówiono technologię otrzymywania furfuralu, światowe tendencje jej rozwoju oraz zagadnienia surowcowe i ekonomiczne dotyczące tej produkcji. Przedstawiono także wyniki wieloletnich prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych prowadzonych w tej dziedzinie - przez ICSO "Blachownia" i BPiRI "Prosynchem" - w Zakładach Sklejki i Chemicznej Przeróbki Drewna (ZSiChPD) w Bydgoszczy oraz w Zakładach Płyt Pilśniowych (ZPP) "Czarna Woda". Surowce do produkcji furfuralu Surowcami do produkcji furfuralu są rośliny o odpowiednio dużej zawartości pentozanów. Korzystne jest stosowanie roślin jednorocznych (osadki kuku[...]

Uwodornienie furfuralu na katalizatorze Cu-Zn pod ciśnieniem atmosferycznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu uwodornienia furfuralu do alkoholu furfurylowego wodorem pod ciśnieniem atmosferycznym z zastosowaniem katalizatora Cu-Zn. Stwierdzono, że badany katalizator umożliwia osiągnięcie wysokich stopni konwersji i dużej selektywności, zatem może być zastosowany do wytwarzania alkoholu furfurylowego w skali przemysłowej. lkohol furfurylowy jest najważniejszym - z[...]

Synteza, właściwości i zastosowanie żywicy polifurfurylowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty syntez żywicy polifurfiirylowej oraz podano podstawowe właściwości uzyskanych produktów. Określono odporność chemiczną utwardzonej żywicy i omówiono możliwość jej zastosowania jako antykorozyjnego tworzywa chemoodpornego. Żywice polifurfurylowe wyróżniają się spośród licznej grupy znanych i produkowanych w skali przemysłowej żywic furanowych ze względu na szczególnie[...]

Chemoodporny kit na podstawie Monomeru FA DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad recepturą nowych kitów furanowych opartych na żywicy furfuralowoacetonowej. Szczegółowo zbadano użytkowe właściwości nowych kitów, m.in. parametry mechaniczne i odporność chemiczną. Potwierdzono przydatność tych kitów do wykonywania chemoodpornych zabezpieczeń elementów betonowych. W poprzedniej pracy1) przedstawiono wyniki badań nad recepturą plastozaprawy żywicznej opartą na wykorzystaniu Monomeru FA i określono jej właściwości użytkowe. Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły przydatność wspomnianej zaprawy do zabezpieczania obiektów betonowych i żelbetonowych przed korozją. W związku z niedostatkiem chemoodpornych kitów na krajowym rynku (wśród których szczególnie poszukiwane są kity furanowe) postanowiono kontynuować wcześniejsze prace i zbadać możliwość zastosowania Monomeru FA do otrzymywania takich kitów. W czasie badań użyto dwóch powszechnie stosowanych i łatwo dostępnych wypełniaczy, tj. mączki kwarcowej (kit FAK) i mączki węglowej (kit FA W). Część doświadczalna Surowce W badaniach zastosowano następujące surowce: - żywicę furfuralowoacetonową (.Monomer FA[...]

Chemoodporna zaprawa żywicowa na podstawie monomeru FA DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem optymalnej receptury plastozaprawy na podstawie monomeru FA. Dokonano oceny fizyko-mechanicznych i chemicznych właściwości tej zaprawy. Stwierdzono jej przydatność do wykonywania chemoodpornych zabezpieczeń konstrukcji betonowych w budownictwie przemysłowym. Monofurfurylidenoaceton (monomer FA) jest - obok difurfurylidenoacetonu - produktem kondensacji furfuralu z acetonem zmieszanymi w stosunku molowym 1,2:1. Gotowa żywica jest brunatną cieczą o małej lepkości (13 ^ 16 s według kubka Forda nr 4). Pod wpływem kwaśnych katalizatorów (np. kwasów: benzenosulfonowego, /j-toluenosulfonowego, siarkowego) polimeryzuje, tworząc usieciowane tworzywo o dużej odporności chemicznej i dużej wytrzymałości mechanicznej. Po wymieszaniu go z odpowiednio dobranym mineralnym wypełniaczem (kruszywo, piasek) i utwardzaczem otrzymuje się tzw. plastobeton. Jest on dobrym izolatorem elektrycznym, nie przepuszcza wody i gazów, jest odporny na mróz, działanie kwasów (oprócz stężonego azotowego), zasad, roztworów soli (nie utleniających), jest termo- i ognioodporny. Można go, podobnie jak beton cementowy 1+3), wzmacniać zbrojeniem. Plastobetonu opartego na monomerze FA używa się w hydrotechnice do budowy elementów zapór, jazów itp. Po dodaniu piasku do monomeru FA otrzymuje się plastozaprawę, z której wykonuje się wszelkiego rodzaju posadzki wylewane na beton, wymurówki hal fabrycznych itp. Z wypełniaczami typu mączki (krzemionka, grafit) można go stosować w postaci kitu jako spoiwo chemoodpornych płytek zabezpieczających hale fabryczne i aparaty. Z danych zawartych w literaturze wynika, że kity i zaprawy, których podstawowym składnikiem jest monomer FA, można z powodzeniem stosować w przemyśle. W wyniku prowadzonych od kilku lat w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) badań nad chemicznym przerobem furfuralu opracowano technologię wytwarzania żywicy furfuralowo-acetonowej (monomer FA) p[...]

Modyfikacja Monomeru FA bezwodnikiem kwasu maleinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań był Monomer FA modyfiko\^an5r bezwodnikiem kwasu maleinowego. Oceniano właściwości użytkowe żywic otrzymanych w różnych warunkach syntezy tego monomeru. Badano m.in. wpływ ilości modyfikatora i czasu żelowania na mechaniczne właściwości produktu oraz jego odporność na różne czynniki chemiczne. Monomer FA jest technicznym produktem kondensacji furfuralu z acetonem użytych w stosunku molowym 1 -f-1,2:1. Jest on znany od prawie trzydziestu lat i do dzisiaj szeroko stosowany jako spoiwo betonów żywicznych, zapraw i kitów chemoodpornych1 ^4). Uzyskiwane z niego wyroby mają wiele cennych zalet. Są wodo- i chemoodporne oraz wykazują znaczną - w porównaniu z betonem cementowym - wytrzymałość mechaniczną. Są szeroko stosowane w budownictwie i pokrewnych gałęziach przemysłu do wytwarzania elementów szczególnie narażonych na działanie agresywnego środowiska. Powszechnie używanym utwardzaczem Monomeru FA jest kwas benzenosulfonowy (KBS) dodawany do masy w postaci stopionej lub jako roztwór w acetonie, etanolu lub furfuralu. Monomer FA jest jednak żywicą stosunkowo mało reaktywną; dostatecznie szybkie jego utwardzenie następuje dopiero w obecności 25% wag. utwardzacza, a w szczególnie niekorzystnych warunkach (zimą) zaleca się dodawanie nawet 50% wag. utwardzacza. Nie jest to obojętne dla podłoża betonowego, gdyż kwas benzenosulfonowy pozostaje nie związany, tak więc może być wymywany i powodować niszczenie nie tylko betonu, ale i współpracujących z nim niejednokrotnie elementów stalowych (zbrojenie). Reaktywność Monomeru FA można zwiększyć m.in. w wyniku dodania wysoko reaktywnych składników (aldehydu lub alkoholu furfurylowego) bądź przez mo[...]

 Strona 1