Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH K. JÓŹWIAK"

Ludzie polskiej chemii - Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak

Czytaj za darmo! »

Przypadł mi wyjątkowy zaszczyt przedstawienia sylwetki, dokonań i zasług Profesora Tadeusza Paryjczaka, wybitnego polskiego uczonego, który wniósł wielki wkład do rozwoju badań nad chemią i technologią chemiczną w dziedzinie procesów adsorpcyjnych i katalitycznych. Autora niniejszego tekstu łączy z Panem Profesorem chemia - nauka, której Profesor poświęcił ok. 45 lat, ja natomiast ponad 30. [...]

Termiczna i katalityczna degradacja tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań termicznego i katalitycznego rozkładu tworzyw sztucznych, prowadzonych przez różnych autorów w latach 1996-2005. Opisano warunki prowadzonych procesów, otrzymane produkty oraz wpływ zastosowanych katalizatorów na energię aktywacji, czas trwania i temperaturę prowadzonych reakcji. A review, with 33 refs., of papers published in 1996-2005 on thermal and catalytic [...]

Podatność na redukcję Fe2O3 i nośnikowych katalizatorów Ru/Fe2O3

Czytaj za darmo! »

Za pomocą temperaturowo programowanej redukcji, analizy termicznej oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego zbadano proces redukcji tlenku żelaza(III) oraz katalizatorów Ru/ Fe2O3 w atmosferze wodoru. Wykazano, iż proces redukcji hematytu (Fe2O3) rozpoczyna się w temp. 200°C, a kończy się poniżej 400°C otrzymaniem żelaza metalicznego. Potwierdzono obecność wustytu jako produktu pośred[...]

Fizykochemiczne właściwości i aktywność katalizatorów nośnikowych typu Ni-Au/Al2O3-Cr2O3 w reakcji częściowego utleniania metanu

Czytaj za darmo! »

Zbadano fizykochemiczne właściwości katalizatorów niklowo złotowych naniesionych na Al2O3-Cr2O3. Określono wielkość ich powierzchni właściwej, podatność na redukcję, skład fazowy oraz aktywność katalityczną w reakcji półspalania metanu. Al and Cr oxides were pptd. from aq. solns. of their nitrates, calcinated at 400°C for 4 h, wet impregnated with Ni and Au salts (5% and 2%, resp.) and cal[...]

Wpływ niektórych parametrów na przebieg procesu utleniającej konwersji metanu w obecności związków ołowiu, baru i strontu

Czytaj za darmo! »

Określono aktywność i selektywność szeregu katalizatorów (związków Pb (II), Ba i Sr, także w formie układów nośnikowych na MgO i SiO2) w procesie utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Zbadano wpływ temperatury, składu mieszaniny substratów ( 0 2 i CH4), jej szybkości objętościowej (czasu kontaktu oraz parametrów geometrycznych reaktora - długość, umiejscowienie złoża) na przebieg procesu. S[...]

 Strona 1