Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"JERZY MYSZKOWSKI"

Envirotech Vienna 1990 DOI:

Czytaj za darmo! »

23 -=- 26 października 1990 r. International Society for Environmental Protection (ISEP) zorganizowało w Wiedniu swój drugi Kongres: Hazardous Waste Management Contaminated Sites and Industrial Risk Assessment (Gospodarka niebezpiecznymi odpadami oraz ocena skażonych terenów i niebezpieczeństwa przemysłowego) zwany skrótowo Envirotech Vienna 1990. Kongres odbył się pod patronatem Sekretariatu Wykonawczego Europejskiej Komisji Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sekretariatu Generalnego Rady Europy i Federalnej Izby Handlowej z Wiednia. W skład komitetu honorowego Kongresu weszli: Frantz Vranitzky - kanclerz federalny Austrii, Josef Riegler - wicekanclerz i minister spraw federacji, Erhard Busek - federalny minister nauki i badań, Franz Fischler - generalny minister rolnictwa, Marilies Flemming - federalny minister środowiska, młodzieży i rodziny, Alois Mock - federalny minister spraw zagranicznych, Wolfgang Schiissel - federalny minister gospodarki, Helmut Zilk - burmistrz Wiednia, Erwin Proll - wicegubernator Dolnej Austrii. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Werner Pillmann z ISEP. O C O PRZEMYŚL CHEMICZNY 70/8 (1991) W czasie Kongresu wygłoszono 9 referatów plenarnych: - Perspektywy zagospodarowania ścieków i oczyszczania miejsc skażonych w Stanach Zjednoczonych - D.R. CLAY (Environmental Protection Agency, USA); - Zawartość w szlamach ściekowych chemikaliów stosowanych w gospodarstwach domowych - W. KLOPFFER (Battelle-Institut, Niemcy); - Nowe koncepcje zagospodarowania ścieków i oczyszczania skażonych miejsc - F. KORTE (Technische Universitat Munchen, Niemcy); - Wydostawanie się niebezpiecznych ścieków poza granicę państwa w świetle konwencji z Bazylei - P. L[...]

Kierunki rozwoju chemii w krajach wysoko uprzemysłowionych w latach 1985-^-2000 DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie plenarnych referatów wygłoszonych na Międzynarodowym Forum Chemii Europa — USA oraz przeprowadzonej dyskusji przedstawiono zmiany struktury przemysłu chemicznego na świecie spowodowane angażowaniem się producentów ropy naftowej w wytwarzanie petrochemikaliów. Podano przykłady rozwoju technologii otrzymywania produktów masowych oraz specjalnych chemikaliów. Przedstawiono możliwości powiązania przemysłu chemicznego z innymi gałęziami przemysłu oraz omówiono wkład chemii w rozwój innych branż przemysłowych. 19-f-20 września 1984 r. w Paryżu odbyło się Międzynarodowe Forum Chemii Europa—Stany Zjednoczone, którego hasłem było: Chemicy i menedżerowie przedsiębiorstw — nowe wyzwania, nowe przygody dla jakiej przyszłości? Forum została zorganizowane przez przedstawicieli czasopisma Informations Chimie, Towarzystwo Chemii Przemysłowej w Paryżu i Francuską Federację Chemii. W p ra cach Forum brało udział 203 uczestników. Obecni byli przedstawiciele wszystkich większych firm chemicznych i im pokrewnych ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej oraz przedstawiciele nauk chemicznych z tych krajów. Jedynym uczestnikiem z Polski i krajów socjalistycznych był autor-tego sprawozdania. Podczas trwania Forum wygłaszano wprowadzające referaty plenarne, a następnie dyskutowano nad postawionymi tezaimi. Referaty wprowadzające wygłosili dyrektorzy naczelni, lub ich zastępcy, z następujących firm: Du Pont de Nemours, Dow Chemical, Union Carbide, Pfizer, Hercules, Montedison, Kodak Pathe, Elf Aquitaine, ICI, Hoechst, IBM France, CIBA Geigy, Electricite de France.. Thomson CSF, Roiusisel Uclaf i Rhone Poulenc, a także przedstawiciele nauki z Uniwersytetu w Lyonie, z Uniwersytetu w Górnej Alzacji i z Komisariatu Energii Atomowej Francji. Tematy referatów i prowadzonej dyskusji można podzielić na siedem grup: *) F o to g ra fię Autora z am ie śc iliśm y w nr. 10/86 na str. 547 (red.) —* prognozy dotyczące zmi[...]

Odzyskiwanie chloropochodnych organicznych ze ścieków w układzie stripper-adsorber

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań odzyskiwania chloropochodnych ze ścieków metodą strippingu parą wodną i adsorpcji. Na ich podstawie przedstawiono koncepcję technologiczną odzyskiwania chloropochodnych (ChP) ze ścieków w układzie stripping-adsorpcja-desorpcja. The vinyl chloride process waste waters, org. phase and solids removed, were stripped with steam (120-145°C, 0.2-0.4 MPa), 10:1 w/w, to l[...]

Wzrost zainteresowania chemią małotonażową w świecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono kierunki rozwoju przodujących światowych firm chemicznych zajmujących się małotonażową produkcją specjalnych chemikaliów. Wskazano na to, że podstawą powodzenia tych firm są odpowiednio duże nakłady przeznaczone na prace badawczo- rozwojowe, a także korzystanie z wyspecjalizowanego marketingu. Rok 1989 był bardzo pomyślny dla światowego przemysłu chemicznego. Wzrost produkcji wyrobów chemicznych, w porównaniu z 1988 r., wyniósł 4%. Osiągnięto wskaźnik 90-proc. wykorzystania mocy produkcyjnych; w ubiegłych latach wynosił on 70 h- 80%. Przewiduje się, że zwolnienie tempa wzrostu produkcji nastąpi dopiero w latach 1991 h- -i- 1992. Wiąże się to m.in. z ograniczeniem chińskiego importu dużych ilości petrochemikaliów. W krajach rozwijających się przemysł petrochemiczny jest silnie popierany przez rządy. Formy poparcia polegają na ustalaniu wysokich ceł i ograniczaniu konkurencyjnego importu z zagranicy, subsydiowaniu eksportu i specjalnym obniżaniu ceny surowców. Dzięki tym ułatwieniom kraje rozwijające się mogą szybciej zwiększyć eksport petrochemikaliów niż kraje uprzemysłowione. Ta sytuacja doprowadziła do spadku cen omawianych wyrobów i w rezultacie do intensyfikacji restrukturyzacji produkcji w krajach wysoko rozwiniętych. Zaniechano tam budowy nowych wytwórni olefin i ich pochodnych oraz węglowodorów aromatycznych, a budowie innych instalacji produkcyjnych będzie towarzyszyć likwidacja przestarzałych. Wszystko to ma chronić przemysł europejski i północnoamerykański przed nawrotem nadmiaru zdolności produkcyjnych. Wiele firm chemicznych, poszukując nowych źródeł zysku, w coraz większym stopniu zaczyna się angażować w produkcję chemikaliów małotonażowych, o dużym stopniu przetworzenia i specjalnym zastosowaniu. Należą do nich m.in. nowe tworzywa konstrukcyjne, środki ochrony roślin, chemikalia na potrzeby przemysłu elektronicznego i wyroby farmaceutyczne. Zwiększone zainteresowanie chemikaliami 0 dużym stopniu przetwo[...]

Otrzymywanie czystego kwasu solnego z odpadowego chlorowodoru zanieczyszczonego parami związków organicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono adiabatyczną absorpcję odpadowego chlorowodoru jako jeden ze sposobów otrzymywania kwasu solnego pozbawionego zanieczyszczeń organicznych. Określono wpływ podstawowych parametrów procesu na jego przebieg i przedstawiono warunki, których należy przestrzegać, żeby zapobiec przedostawaniu się organicznych zanieczyszczeń zawartych w chlorowodorze do otrzymywanego kwasu solnego. Jednym ze sposobów masowego zużytkowania odpadów chloroorganicznych, powstających podczas produkcji tlenku propylenu, epichlorohydryny i chlorku winylu, jest ich spalanie połączone z odzyskaniem chlorowodoru w postaci kwasu solnego. Chlorowodór tworzy się także w wielu procesach przemysłowych jako produkt uboczny (np. podczas chlorowania, chlorolizy) lub wtórny (np. w wyniku hydrolizy). Często bywa wówczas zanieczyszczony związkami organicznymi w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie go do otrzymania czystego kwasu solnego. Zmniejsza to znacznie jego przydatność i wartość handlową i wiąże się z powstawaniem dużych ilości trudnego do zagospodarowania kwasu solnego. Jeśli stężenie par związków chloorganicznych w chlorowodorze jest duże, można usunąć je przez wymrożenie lub wykroplenie pod zwiększonym ciśnieniem1^ 6*. Zamiast obniżania temperatury lub zwiększania ciśnienia można zastosować absorpcję zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach węglowodorowych lub chloropochodnych7^ 13), bądź adsorpcję z użyciem węgla aktywnego14 ^ 17). Znane są także metody polegające na utlenianiu bardzo lotnych związków chloroorganicznych w obecności katalizatora zawierającego tlenki żelaza, chromu, miedzi18). Jednym ze sposobów otrzymywania kwasu solnego pozbawionego zanieczyszczeń organicznych może być odpowiednie wykorzystanie adiabatycznej absorpcji chlorowodoru w wodzie19). Dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków podczas tego procesu zanieczyszczenia stykające się z gorącym kwasem solnym nie kondensują i opuszczają absorber razem z parą wodną i gazami obojętnymi. Ce[...]

Możliwości wykorzystania odpadów pochodzących z produkcji epichlorohydryny i tlenku propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano główne odpady powstające przy produkcji epichlorohydryny i tlenku propylenu chlorowcopochodne węglowodorów C3. Przedstawiono możliwości zagospodarowania tych odpadów, powstających w Polsce w ilości 5 tys. t rocznie, obecnie przeważnie spalanych. Wzrost cen ropy naftowej byl przyczyną wzrostu cen wielu surowców dla przemysłu chemicznego i wywołał konieczność racjonalnego ich wykorzystania. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zużytkowanie odpadów pochodzących z wielkoprzemysłowych produkcji organicznych. Należy do nich m.in. produkcja epichlorohydryny i tlenku propylenu metodą chlorohydrynową, w której wyniku powstaje w Polsce ponad 5 tys. t odpadów chloroorganicznych rocznie. Celowe wydaje się zapoznanie czytelników z możliwościami wytworzenia nowych półproduktów z tych odpadów. Produkcja epichlorohydryny w Zakładach Chemicznych "Organika- Zachem" w Bydgoszczy charakteryzuje się znaczną ilością odpadów: na 1 t wytworzonej epichlorohydryny powstaje ich ok. 0,4 -h 0,5 t. Są to przede wszystkim chloropochodne węglowodorów C3. Z kolei w wytwórni tlenku propylenu w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego "Rokita" w Brzegu Dolnym na 1 t tlenku propylenu otrzymuje się ok. 0,1 h- 0,4 t odpadów chloroorganicznych (1,2-dichloropropan i eter dichloroizopropylowy). Odpady te są obecnie spalane. W wyniku spalania odzyskuje się.wprawdzie chlorowodór w postaci kwasu solnego, ale cenna masa organiczna (importowana ropa naftowa) jest bezpowrotnie tracona. Innym sposobem masowego zużytkowania odpadów chloroorganicznych może być ich przerób na chlorowane rozpuszczalniki w instalacjach chlorolizy. Powstająca ubocznie podczas chlorowania propylenu mieszanina dichloropropanów i dichloropropenów może być użyta jako środek nicieniobójczy do odymiania gleby (pod nazwą handlową D-D). Ponieważ związki te są toksyczne, kumulują się w glebie i powodują jej zakwaszenie, coraz więcej krajów wycofuje się z ich stosowan[...]

Polipropylenopoliaminowe produkty amonolizy odpadowego 1,2-dichloropropanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki zastosowaniu statystycznej metody planowania doświadczeń uzyskano wiele informacji - w dogodnej formie - o reakcji powstawania polipropylenopoliamin podczas amonolizy 1,2-dichloropropanu. Wyznaczone równania regresji umożliwiły określenie wpływu początkowego składu mieszaniny reakcyjnej, temperatury i czasu na stopień konwersji 1,2-dichloropropanu oraz na selektywność syntezy polipropylenopoliamin w badanym zakresie parametrów. Otrzymany statystyczny model w adekwatny sposób opisuje przebieg amonolizy 1,2-DCP. W pracy1’ przedstawiono wpływ wybranych parametrów na stopień konwersji odpadowego 1,2-dichloropropanu (1,2-DCP), przeprowadzonej wodnymi roztworami amoniaku, i na selektywność syntezy 1,2-diaminopropanu( l,2-DAP). Podczas amonolizy 1,2-DCP powstają - oprócz 1,2-DAP - polipropylenopoliaminy (PPPA) i chloropropeny, które są niepożądanym produktem amonolizy 1,2-DCP. Wytworzony PPPA jest stosowany w praktyce2’. W niniejszej pracy opisano wyniki prób amonolizy 1,2-DCP wodą amoniakalną, podjętych w celu wyjaśnienia wpływu czterech podMgr inż. Jarosław ZIEŃKO w roku 1983 ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ■4 Politechniki Szczecińskiej. Jest samodzielnym technologiem w Instytucie Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Prof, dr hab. inż. Jerzy MYSZKOWSKI w roku 1957 ukończ[...]

Otrzymywanie chloroprenu z 3,4-dichlorobułenu-l DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano w warunkach laboratoryjnych różne sposoby odchlorowodorowania 3,4-dichlorobutenu-l do chloroprenu za pomocą wodnych roztworów NaOH. Dla najkorzystniejszego wariantu prowadzenia procesu zbadano wpływ: temperatury, stosunku molowego alkoholu do wody i wodorotlenku sodowego do 3,4-dichlorobutenu-l, a ponadto stężenia wodorotlenku sodowego oraz czasu trwania reakcji na jego przebieg. Chloropren otrzymuje się na skalę przemysłową z acetylenu. W ostatnich latach nabiera znaczenia metoda oparta na wykorzystaniu butadienu, którą dotychczas stosowano w mniejszych jednostkach produkcyjnych (20 tys. Mg chloroprenu rocznie). Jest ona bezpieczniejsza i wymaga prostszej aparatury. W poprzednim artykule *> omówiono różne warianty tej metody otrzymywania chloroprenu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad syntezą tego związku z 3,4-dichlorobutenu-l (3,4-DChb-l) w skali laboratoryjnej. Część doświadczalna Doświadczenia prowadzono w aparaturze umożliwiającej ciągły odbiór powstającego chloroprenu. Podstawową jej częścią była kolba — zaopatrzona w deflegmator, skraplacz, mieszadło propelerowe, wkraplacz i termometr — zanurzona w termostatowanej łaźni wodnej. W mieszaninie poreakcyjnej i destylacie określano stężenie jonu chlorkowego i oznaczano ich skład metodą chromatograficzną. Do wykonania oznaczeń chromatograficznych używano apa ratu Chromatron GCHF 18.3. Stosowano kolumnę stalową o wymiarach 2 m X 4 mm, wypełnioną 20°/o Carbowaxu 20 M na Chromosorbie W NAW 60-7-80 mesz. Temperatura termostatu wynosiła 80cC, komory próbek 110°C, detektora (płomieniowo- jonizacyjnego) 120°C. Azot przepuszczano z [...]

Chlorowanie odpadowych frakcji 1,2-dichloroetanu z produkcji chlorku winylu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu chlorowania mieszaniny chloropochodnych stanowiących frakcję odpadową z produkcji chlorku winylu metodą dichloroetanową. Zbadano wpływ temperatury i stosunku molowego surowców na selektywność procesu. otrzymanego metodą chlorowania i oksychlorowania etylenu, powstają odpadowe strumienie chloropochodnych, stanowiące ok. 5% wag. masy produktu. Rozdziela się [...]

Bezściekowe metody chlorohydrynowe otrzymywania tlenku propylenu

Czytaj za darmo! »

Omówiono chlorohydrynowe metody otrzymywania tlenku propylenu metodą chlorohydroksylowania zintegrowanego z elektrolizą solanki, metodą elektrochemiczną, membranową i Lummus. gromne znaczenie tlenku propylenu znalazło wyraz w rozwijaniu i wdrażaniu do praktyki przemysłowej wodoronadtlenkowych 1) oraz chlorohydrynowych metod otrzymywania tego związku. Poniżej zostaną przedstawione i porównan[...]

 Strona 1  Następna strona »